Zápis ze 13. zasedání zastupitelstva 12.6.2013

Zveřejněno: 8. 7. 2013

 

 

 
 
 
 
 
 
 Obec Malá Morava
 
Zápis ze 13. zasedání Zastupitelstva obce Malá Morava, které se konalo dne 12.6.2013 od 16.00 hodin ve společenské místnosti domu č.p.66 v Podlesí.
 
Poznámka:
- Tento zveřejněný Zápis je upraven (jsou zveřejněny pouze iniciály jmen a příjmení osob) z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění;
- do úplné verze Zápisu mohou v případě potřeby na obecním úřadě kdykoli nahlédnout:
·         občané obce od 18 let věku s trvalým pobytem na území obce
·         fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území obce
·         cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území obce
Jiné fyzické osoby a osoby právnické mají možnost získat informace z jednání zastupitelstva obce na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 
 
Přítomní členové zastupitelstva obce                                                           
Köhler Walter                          
Kouřil Jan                                                      
Marinov Antonín                                           
Morong Pavel                                                
Morong Štěpán
 
Nepřítomni členové zastupitelstva obce
Ing. Janda Marek – omluven
Hulín Josef - omluven
Svoboda Karel - omluven
Temňák Josef - omluven
 
                                                                             
Přítomni občané
R. K., L. P., P. P., Ing. M. P., Ing. F. F., M. P., J. C.
 
Hlasování zastupitelů : (+) pro(-) proti,  (o) zdržel se hlasování,  (x) nepřítomen
 
Starosta obce v 16:00 hodin zahájil zasedání zastupitelstva obce a sdělil, že veřejnost byla o svolání zastupitelstva informována oznámením vyvěšeným na úřední desce a na webových stránkách obce. Všichni členové zastupitelstva obdrželi pozvání. Je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva a je tedy podle ustanovení zákona o obcích zastupitelstvo usnášeníschopné. Starosta poté navrhl, aby se dnešní jednání řídilo tímto programem:
 
 
1. Schválení programu jednání
2. Určení zapisovatele z jednání
3. Určení ověřovatelů z jednání
4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání a zpráva o činnosti obecního úřadu
5. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
6. Závěrečný účet obce za rok 2012
7. Účetní závěrka Obce Malá Morava a MŠ Malá Morava
8. Rozpočtové opatření č.20001/2013
9. Provedená opatření starosty
10. Výsledek hospodaření obce za leden až květen 2013
11. Výběr dodavatele na opravu komunikace na Malé Moravě
12. Výběr dodavatele na opravu kalvárie na Malé Moravě
13. Kalkulace vodného za rok 2012
14. Souhlas se stavbami
  • Přípojka NN Sklené
  • Stavba MVE Červený Potok
  • Stavba RD Malá Morava
  • Stavba srubové chaty Podlesí
15. Revokace usnesení
16. Záměry prodeje
  • Vysoká
  • Sklené
  • Vojtíškov
17. Půjčky FRB
18. Příspěvek na povodně
19. Příspěvek na obědy
20. Financování pracovních míst
21. Převod vlastnictví silnice
22. Kontrola hospodaření v lese
23. Předběžný souhlas se směnou nemovitostí
24. Diskuse
25. Závěr jednání
 
 
1. Schválení programu
 
2013/13/01 : ZO schvaluje program jednání
Hlasování : 5:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
x
x
+
+
+
+
+
x
x

 
2. Jmenování zapisovatele zápisu z jednání
Starosta jmenoval zapisovatelkou zápisu z jednání paní Simonu Pospíchalovou
 
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
Starosta obce jmenoval ověřovatelem zápisu pana Waltra Köhlera a pana Pavla Moronga.
 
4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání a zpráva o činnosti obecního úřadu
Starosta seznámil přítomné s plněním usnesení z minulého zasedání a se zprávou o činnosti obecního úřadu v uplynulém období.
Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
 
ZO bere na vědomí plnění zprávu o plnění usnesení
 
5. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
Starosta seznámil přítomné se zprávou o kontrole hospodaření obce Malá Morava za rok 2011, kterou provedly dne 14.5.2013 pracovnice Krajského úřadu Olomouckého kraje. Závěrem bylo konstatování, že v uvedeném období nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
 
ZO bere na vědomí výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
 
6. Závěrečný účet obce za rok 2012
 
ZO projednalo závěrečný účet obce Malá Morava, tj. údaje o výsledku celoročního hospodaření. Závěrečný účet obsahuje mimo jiné zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012, výsledek hospodaření obce, rozvahu, výsledek hospodaření fondů FRB a SF, hodnotící zprávu finančního hospodaření obce, výsledek hospodaření MŠ, výsledek inventarizace a ukazatel dluhové služby. Závěrečný účet byl zveřejněn na úředních deskách a webu obce.
Příjmy celkem po konsolidaci: 10.319.061,82 Kč
Výdaje celkem po konsolidaci: 11.926.777,40 Kč
Financování: 1.607.715,58 Kč.
Zůstatky bankovních účtů:
Běžný účet: 1.975.358,35 Kč
Fond rozvoje bydlení: 116.580,66 Kč.
Sociální fond: 172.534,01 Kč.
Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
 
2013/13/02 : ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2012 a to bez výhrad.
Hlasování : 5:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
x
x
+
+
+
+
+
x
x

 
7. Účetní závěrka Obce Malá Morava a MŠ Malá Morava
Od účetního období roku 2012 mají vybrané účetní jednotky povinnost schvalovat účetní závěrky, jež přinesla novela zákona o účetnictví, vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 239/2012 s účinností od 1.8.2012. Starosta předložil účetní závěrky obce a mateřské školy a otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
 
2013/13/03 : ZO schvaluje účetní závěrku Obce Malá Morava za rok 2012
Hlasování : 5:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
x
x
+
+
+
+
+
x
x

 
2013/13/04 : ZO schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Malá Morava za rok 2012
Hlasování : 5:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
x
x
+
+
+
+
+
x
x

 
7. Rozpočtové opatření č. 200001/2013
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 200001/2013 včetně důvodové zprávy. Rozpočet byl navýšen v příjmech o 2.193.800,- Kč, ve výdajích o 1.650.094,60 a financování bylo sníženo o 543.705,40 Kč. Kompletní znění rozpočtových opatření je v příloze č. 1 tohoto zápisu.
Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
 
2013/13/05 : ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 200001/2013
Hlasování : 5:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
x
x
+
+
+
+
+
x
x

 
9. Provedená opatření starosty
Starosta předložil zastupitelům Opatření č. 06, 07, 08 a 09/2013, kterými na základě pověření zastupitelstva provedl rozpočtová opatření č. 100001-100004/2013. Tato opatření jsou přílohou č. 2 tohoto zápisu.
Starosta poté otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
 
ZO bere na vědomí opatření starosty
 
10. Výsledek hospodaření obce za období leden až květen 2013.
Starosta obce seznámil přítomné s výsledkem hospodaření obce v uvedeném období a poté otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
 
ZO bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření obce v období leden až květen 2013.
 
11. Výběr dodavatele na opravu komunikace na Malé Moravě
Obec Malá Morava získala dotaci z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2013 na opravu povrchu části komunikace v k.ú. Malá Morava. Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 26.4.2013 schválilo žádost a poskytne obci dotaci ve výši až 160.000,- Kč, maximálně ovšem ve výši 50% skutečných nákladů na opravu v roce 2013.
 
Dne 29.5.2013 byly rozeslány nabídky třem firmám a to společnosti Real speciální silniční stavební práce Slatiňany, OKSIL Staré Město u Bruntálu a DOS Morava s.r.o. Praha. Rovněž byla v době od 29.5.2013 do 10.6.2013 dokumentace k výběrovému řízení zveřejněna na webových stránkách www.obecmalamorava.cz. Své nabídky předložily firmy OKSIL a REAL.
OKSIL nabídl kompletní cenu 299.475,- Kč, REAL nabídl cenu 326.700,- Kč.
Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
 
2013/13/06 : ZO schvaluje uzavření smlouvy s Olomouckým krajem o přijetí dotace na opravu povrchu části komunikace na Malé Moravě a pověřuje starostu jejím podpisem
Hlasování : 5:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
x
x
+
+
+
+
+
x
x

 
2013/13/07 : ZO vyhlašuje vítězem výběrového řízení na opravu povrchu části komunikace na Malé Moravě firmu OKSIL – Josef Kolařík , IČ: 14571935, Staré Město u Bruntálu a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo ve výši 299.475,- Kč za opravu.
Hlasování : 5:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
x
x
+
+
+
+
+
x
x

 
12. Výběr dodavatele na opravu kalvárie na Malé Moravě
Obec uspěla se žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova, osa IV, opatření IV.1.2., v rámci realizace místní rozvojové strategie a získala dotaci ve výši 90% uznatelných nákladů na obnovu kalvárie na Malé Moravě (u Czastků). V tomto případě není nutností vyhlašovat výběrové řízení, ale postačí pouze porovnání nabídek 3 dodavatelů. Stavební práce a propagace zvlášť. Obci byly doručeny tyto nabídky: ak. Soch. René Tikal 192.050,- Kč, Tomáš Hořínek 226.550,- Kč, ak. soch. Petr Dufek 234.600,- Kč. Výběr dodavatel na propagaci projektu bude proveden starostou v průběhu realizace.
Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
 
2013/13/08 : ZO souhlasí s přijetím dotace a schvaluje uzavření dohody se SZIF o přijetí dotace na opravu kalvárie na Malé Moravě a pověřuje starostu jejím podpisem
Hlasování : 5:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
x
x
+
+
+
+
+
x
x

 
2013/13/09 : ZO schvaluje výběr dodavatele na opravu kalvárie na Malé Moravě a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo s akademickým sochařem René Tikalem, bytem xxx na opravu v ceně 192.050,- Kč.
Hlasování : 5:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
x
x
+
+
+
+
+
x
x

 
13. Kalkulace ceny vodného za rok 2012
Ve smyslu §36 odst.5 zákona 274/2001 (ve znění pozdějších předpisů) je povinností provozovatele jednou ročně zveřejňovat jasné a úplné informace o výpočtu ceny vodného a stočného. Na základě Metodického pokynu Ministerstva zemědělství ČR byly podle uvedené metodiky zpracovány přílohy, které budou zveřejněny i na internetových stránkách obce. Obec Malá Morava vlastní a provozuje 5 vodovodů v jednotlivých místních částech Malá Morava, Vojtíškov, Podlesí a Vysoký Potok a stočné neúčtuje. Zveřejněná kalkulace je společná za všechny vodovody. V loňském roce byla cena fakturovaná 15,79 + 14% DPH = 18,- Kč. V letošním roce byla státem zvýšena sazba DPH na 15% a to bude znamenat další zvýšení ceny vody. Z tohoto důvodu navrhuji upravit cenu vody na 16,53 + 15% DPH = 19,- Kč.
Kalkul vody je přílohou č. 3 tohoto zápisu. Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
 
Zastupitelé obce byli seznámeni s výpočtem ceny vodného
 
2013/13/10 : ZO stanovuje cenu za odběr pitné vody z obecních vodovodů na rok 2013 ve výši 19,- Kč včetně 15% DPH
Hlasování : 5:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
x
x
+
+
+
+
+
+
+

 
14. Souhlasy se stavbami
14.1. Přípojka NN Sklené
 
2013/13/11 : ZO souhlasí se stavbou přípojky NN pro parcelu p.č. st. 6/1 v k.ú. Sklené u Malé Moravy. Investorem je ČEZ Distribuce a.s.
Hlasování : 5:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
x
x
+
+
+
+
+
x
x

 
14.2. Stavba MVE Červený Potok
 
2013/12/12 : ZO souhlasí se stavbou MVE Červený Potok na pozemcích p.č. 2506 a p.č. 2408 v k.ú. Červený Potok a souhlasí s umístěním betonového stožáru na pozemku p.č. 1894 v k.ú. Malá Morava. Investorem je I. D. bytem xxx.
Hlasování : 5:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
x
x
+
+
+
+
+
x
x

 
14.3. Stavba RD Malá Morava
 
2013/13/13 : ZO souhlasí se záměrem výstavby RD, včetně jímky, přípojky vody a elektřiny na pozemku p.č. 217/1 v k.ú. Malá Morava. Investory jsou P. S. a A. M., bytem xxx
Hlasování : 5:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
x
x
+
+
+
+
+
x
x

 
14.4. Srubová chata Podlesí
 
2013/13/14 : ZO souhlasí se stavbou srubové chaty na pozemku p.č. 1685/1 v k.ú. Podlesí-město. Investorem je R. G, bytem xxx
Hlasování : 5:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
x
x
+
+
+
+
+
x
x

 
15. Revokace usnesení
Na základě žádosti Ing. M. P., bytem xxx byl dne 7.6.2012 schválen záměr prodeje nemovitostí v k.ú. Podlesí-město. Tento záměr byl řádně zveřejněn na úředních deskách. Po projednání záměru bylo Ing. Poláchem sděleno, že již o tyto pozemky zájem nemá. Důvodem byla skutečnost, že byl schválen záměr prodeje pouze některých pozemků a ne všech, které požadoval. Starosta otevřel diskuzi. Ing. P. sdělil, že se vyjádří až v diskuzi na konci jednání.
2013/13/15 : ZO revokuje usnesení č. 2012/08/17 ze dne 7.6.2012
Hlasování : 5:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
x
x
+
+
+
+
+
x
x

 
16. Záměr prodeje
16.1 Záměr prodeje Vysoká
Zastupitelstvo již v minulosti několikrát projednávalo záměr prodeje nemovitostí p.č. 523/1, 523/2 a 52389 v k.ú. Vysoká u Malé Moravy na stavbu rekreačních objektů. V roce 2011 byl vyhotovený geometrický plán a bylo rozhodnuto pozemky prodávat až po schválení ÚP obce formou výběrového řízení s možnými podmínkami jako například minimální kupní cena, případné předkupní právo obce apod. O pozemky p.č. 523/15 a 523/14 předběžně projevili souhlas manželé S. a J. H.. Na ostatní pozemky je již více než 15 zájemců a proto bylo navrženo využít veřejné elektronické dražby. Dle starosty se v tomto případě jedná o jediný transparentní způsob prodeje a výběr kupujícího. Bylo navrženo využít společnost Gavlas s.r.o. Praha a její službu na www.elektronickedrazby.cz Společnost zařídí propagaci nabídky na realitních serverech, povinné odeslání dražby na centralniadresa.cz, vytvoření dražení vyhlášky, vytvoření znaleckého posudku, realizuje samotný dražební postup na elektronickedrazby.cz a vytvoří dražební protokol za cenu 12.000,- Kč + DPH a 4% z vydražené ceny. Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
 
2013/13/16 : ZO schvaluje záměr prodeje p.č. 523/15 – orná půda o výměře 222 m2 a p.č. 523/14 – orná půda o výměře 300 m2  v k.ú. Vysoká u Malé Moravy podle standardních pravidel obce - předem známí zájemci manželé S. a J. H.
Hlasování : 5:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
x
x
+
+
+
+
+
x
x

 
2013/13/17 : ZO schvaluje záměr prodeje p.č. 523/2 – orná půda o výměře 2868 m2 , p.č. 523/2 – orná půda o výměře 2868 m2 , p.č 523/1 – orná půda o výměře 3187 m2  a p.č. 523/9 – orná půda o výměře 2826 m2 v k.ú. Vysoká u Malé Moravy
Hlasování : 5:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
x
x
+
+
+
+
+
x
x

 
 
2013/13/18 : ZO schvaluje prodej nemovitostí p.č. 523/2, 523/2, 523/1 a 523/9 v k.ú. Vysoká u Malé Moravy formou veřejné elektronické dražby prostřednictvím systému elektronickedrazby.cz (Gavlas s.r.o. Praha) s nejnižší vyvolávací cenou 150,- Kč/m2
Hlasování : 5:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
x
x
+
+
+
+
+
x
x

 
16.2. Záměr prodeje Sklené
Žadatelka Ing. P. Š., bytem xxx, požádala obec o odkup pozemku p.č. PK 884/2 o výměře 31 m2 v k.ú. Sklené u Malé Moravy za účelem stavby studny. Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
 
2013/13/19 : ZO schvaluje záměr prodeje nemovitosti p.č. 884/2 – parcela ZE o výměře 31 m2 v k.ú. Sklené u Malé Moravy
Hlasování : 5:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
x
x
+
+
+
+
+
x
x

 
16.3. Záměr prodeje Vojtíškov
Žadatelé manželé Š., bytem xxx, žádají o odprodej pozemku p.č. 107 trvalý travní porost o výměře 1221 m2 v k.ú. Vojtíškov k provozování zemědělské výroby. Pan R. Š. má již od roku 2007 část parcely o rozloze cca 560 m2 pronajatou na základě nájemní smlouvy. Zbývající část má v pronájmu paní K. E. Záměr prodeje pozemku je možný, ovšem pouze za předpokladu že bude prodána pouze část, kterou má nyní v nájmu a bude zapsáno věcné břemeno k vodovodnímu vedení, které prochází tímto pozemkem. Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
 
2013/13/20 : ZO schvaluje záměr prodeje části původní nemovitosti p.č. 107 – trvalý travní porost  m2 v k.ú. Vojtíškov. Tato část bude geometricky zaměřena a oddělena.
Hlasování : 5:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
x
x
+
+
+
+
+
x
x

 
17. Půjčky FRB
V souladu se schválenými pravidly pro tvorbu a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Malá Morava byla v tomto roce vyhlášena druhá výzva k předkládání žádostí.
 
Obecnímu úřadu byly doručeny žádosti těchto občanů:
  1. R. C., bytem xxx – obnova fasády domu staršího 15 ti let včetně oplechování, požaduje 50.000,- Kč
  2. Manželé Š., bytem xxx – půdní vestavba a obnova střechy domu staršího 15 let, požadují 125.000,- Kč
Žadatelé splnili veškeré požadované podmínky poskytnutí příspěvků, tudíž lze tyto půjčky poskytnout. Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
 
2013/13/21 : ZO schvaluje poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení podle pravidel v celkové výši 175.000,-Kč takto: panu R. C., bytem xxx ve výši 50.000,- Kč a manželům Š., bytem xxx ve výši 125.000,- Kč
Hlasování : 5:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
x
x
+
+
+
+
+
x
x

 
18. Příspěvek na povodně
Zastupitelům obce byl předložen návrh finančně přispět některé z nejvíce poškozených obcí letošní povodní. Záměrem bylo podpořit velikostně zhruba stejnou obec, jako je naše. Ve spolupráci s MAS Horní Pomoraví a MAS Vyhlídka, která působí v oblasti Mělnicka, byla navržena k podpoře obec Hořín. Tato obec má cca 750 obyvatel a 4 místní části Hořín, Brozánky, Vrbno, Zelčína z důvodu zaplavení byla kompletně evakuována. Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
 
2013/13/22 : ZO schvaluje poskytnutí finančního daru obci Hořín ve výši 40.000,- Kč na pokrytí části nákladů na likvidaci povodňových škod.
Hlasování : 5:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
x
x
+
+
+
+
+
x
x

 
19. Příspěvky na obědy
Zastupitelé projednali návrh příspěvku starobním důchodcům bydlícím v obci Malá Morava a odebírající stravu ze školní jídelny v Hanušovicích. Příspěvek nebude poukazován přímo důchodcům, ale bude hrazen provozovateli školní jídelny v Hanušovicích. O poskytnutý příspěvek bude ponížena výsledná cena za oběd. Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
 
2013/13/23 : ZO schvaluje finanční příspěvek ve výši 5,- Kč na jeden oběd pro starobní důchodce, kteří bydlí  v obci Malá Morava a odebírají obědy ze školní jídelny v Hanušovicích.
Hlasování : 5:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
x
x
+
+
+
+
+
x
x

 
20. Financování pracovních míst
Obec od února letošního roku zaměstnává dva pracovníky na veřejně prospěšné práce (p. E., p. K.). Tyto zřízené pracovní pozice jsou vytvořené do 31.7.2013 a jsou plně hrazeny z rozpočtu Evropské unie a ČR. Z organizačně technických důvodů je ze strany obce zájem jejich pracovní poměr prodloužit až do 31.10.2013, tj. do stejného termínu jako ostatní pracovníci na VPP. O financování prodloužení pracovního poměru obec opět požádá úřad práce. Ovšem může nastat situace, že již budou veškeré státní finance vyčerpány a další dotace nebude přidělena a v tomto případě bylo navrženo mzdy financovat z rozpočtu obce. Náklady na 1 osobu a měsíc jsou 15.000,- včetně pojištění a odvodů z mezd. To znamená, že celkové náklady by byly ve výši 90.000,- Kč. Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
 
2013/13/24 : ZO souhlasí s prodloužením dvou pracovních smluv na VPP do 30.10.2013 a jejich financování z rozpočtu obce
Hlasování : 5:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
x
x
+
+
+
+
+
x
x

 
21. Převod vlastnictví silnice
Správa silnic Olomouckého kraje požádala obec o vyjádření k plánovanému převodu části silnice č. III/31239 v místní části Podlesí (od kostela směrem k Severomoravské chatě) v délce cca 390 metrů v místní části Podlesí. Bylo navrženo vyslovit souhlas s převodem silnice z majetku Olomouckého kraje do majetku ČR a správy LČR, ovšem za podmínky, že silnice zůstane i nadále veřejně přístupná bez omezení jak pro chodce, tak i pro všechna ostatní vozidla. Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
 
2013/13/25 : ZO souhlasí s převodem části silnice č. III/31239 v délce 390 metrů (od kostela směrem k Severomoravské chaty) v místní části Podlesí do vlastnictví ČR a správy LČR za podmínky, že komunikace zůstane i nadále veřejně přístupná bez omezení užívání.
Hlasování : 5:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
x
x
+
+
+
+
+
x
x

 
22. Kontrola hospodaření v lese
Starosta obce seznámil přítomné s výsledkem kontroly, jejímž předmětem bylo prověření stavu lesních pozemků a porostů, obnovy a ochrany lesa. Kontrolními pracovníky České inspekce životního prostředí byli Ing. Inspektoři Bohuslav Víša a Ing. Jiří Konupka. Kontrola byla provedena ve dnech 22.-23.5.2013 a jejím výsledkem bylo konstatování, že nebylo zjištěno ohrožení nebo poškození životního prostředí v lesích v důsledku lesnického hospodaření Obce Malá Morava. Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
 
ZO bere na vědomí výsledek kontroly
 
23. Předběžný souhlas se směnou nemovitostí
Žádost poslal pan M. M., bytem xxx. Jeho záměrem je v místní části Zlatý Potok postavit rekreační chatu. Místem budoucí stavby prochází ovšem i obecní komunikace, kterou by v budoucnu také rád koupil. Jelikož ovšem tato komunikace vede ještě k dalším třem nemovitostem, nabízí vybudování nové komunikace za jeho pozemkem, která by sloužila ostatním vlastníkům a její následný převod na obec výměnou za část obecní komunikace p.č. 543/3. Starosta obce informuje, že navrhovaná směna nemovitostí je možná za podmínky, že žadatel na své náklady vybuduje novou komunikaci se zpevněným povrchem tak aby byl umožněn bezproblémový přístup ostatních majitelů ke svým pozemkům a nemovitostem v předmětné oblasti. Směnu je možné uskutečnit až po vybudování této komunikace vzájemným zápočtem cen. Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
 
2013/13/26 : ZO vyslovuje předběžný souhlas se směnou nemovitostí v k.ú. Zlatý Potok za podmínky, že žadatel – pan M. M., bytem xxx, na své náklady vybuduje novou přístupovou komunikaci k nemovitostem ostatních vlastníků
Hlasování : 5:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
x
x
+
+
+
+
+
x
x

 
24. Diskuze
Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných zastupitelů se nepřihlásil.
Paní J. C. požaduje opravit chodníky u bytových domů č.p. 38 a 39, novou dlažbu do těchto domů a vymalovat. Dále se dotazuje, kdy se budou dělat nové koupelny v bytech. Dále uvádí, že v místní části Malá Morava se pořád něco dělá a na Podlesí ne.
Starosta odpovídá, že nájemní byty jsou pro obec ztrátová záležitost a proto se dělají pouze nutné opravy, modernizace ne. Co se týká celkových rekonstrukcí koupelen, ty obec provádí pouze v případě potřeby rekonstruovat například vodovodní či kanalizační potrubí a ne z důvodu, že nájemník požaduje například nové kachličky. Vymalování společných prostor v bytových domech 38 a 39 na Podlesí v letošním roce proběhne, stejně jako vybudování nových chodníků. S dalšími pracemi se zatím nepočítá.
Paní R. K. požaduje držáky na truhlíky do oken v domě č.p. 38. Starosta odpovídá, že instalace je záležitostí nájemníků a nemůže být financována z rozpočtu obce.
Paní L. P. se ptá, jestli se bude v letošním roce provádět výmalba společných prostor a knihovny v domě č.p. 135 v Podlesí. Starosta odpovídá, že ano.
Ing. M. P. poděkoval zastupitelům obce a mimo jiné informoval o jeho záměru vybudovat na pozemcích, které chtěl koupit od obce, lesopark. Důvodem odstoupení od žádosti, je skutečnost, že mu obec nechtěla prodat všechny požadované pozemky. Dále informoval o potřebě budovat v obci cyklostezky či například kanalizaci.
Starosta odpověděl, že obec neschválila prodej pouze části požadovaných pozemků a to těch, které bezprostředně nenavazují na pozemky žadatele nebo takových na kterých se nacházejí veřejné komunikace, které by měly zůstat ve vlastnictví obce. Ostatní pozemky k prodeji schváleny byly. Ale ani tato skutečnost nebrání záměru budování lesoparku, pozemky na kterých není komunikace nebo jiné zařízení lze od obce pronajmout.
 
25. Závěr jednání
 
Starosta obce Antonín Marinov poděkoval všem přítomným zastupitelům a občanům za účast a v 18:10 hodin jednání ukončil.
 
 
Zápis byl vyhotoven dne 20.6.2013
 
 
Ověřovatelé zápisu                                             
Walter Köhler                           ………………………………
 
                                                                                        
Pavel Morong                           ………………………………
                                                                                                               
Zapsala                                                                 
Simona Pospíchalová             ………………………………
 
Starosta obce
Antonín Marinov                      ………………………………
 
 
 
 
 
Přílohy zápisu:
1.    Rozpočtové opatření
2.    Rozpočtové opatření starosty
3.    Kalkul vody 2012
 
 
 

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Zápis ze 13. zasedání zastupitelstva 12.6.2013