Zápis ze 14 zasedání zastupitelstva obce 12.9.2013

Zveřejněno: 30. 9. 2013

 

 

 
 
 
 
 
 
 Obec Malá Morava
 
Zápis z 14. zasedání Zastupitelstva obce Malá Morava,
 které se konalo dne 12.9.2013 v sále kulturního domu
v Malé Moravě od 16.00 hod.
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
Poznámka:
- Tento zveřejněný Zápis je upraven (jsou zveřejněny pouze iniciály jmen a příjmení osob) z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění;
- do úplné verze Zápisu mohou v případě potřeby na obecním úřadě kdykoli nahlédnout:
·         občané obce od 18 let věku s trvalým pobytem na území obce
·         fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území obce
·         cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území obce
Jiné fyzické osoby a osoby právnické mají možnost získat informace z jednání zastupitelstva obce na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 
 
 
Přítomní členové zastupitelstva obce                                                                                   
Hulín Josef
Ing. Janda Marek
Marinov Antonín                                                                                                      
Morong Štěpán
Svoboda Karel                                   
Temňák Josef
 
Nepřítomni členové zastupitelstva obce
Köhler Walter - omluven
Kouřil Jan – omluven
Morong Pavel – omluven
                                                                             
Hlasování zastupitelů: (+) pro(-) proti,  (o) zdržel se hlasování,  (x) nepřítomen
 
Program jednání:
 
1. Schválení programu jednání
2. Určení zapisovatele z jednání
3. Určení ověřovatelů z jednání
4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání a zpráva o činnosti obecního úřadu
5. Provedené rozpočtové opatření
6. Rozpočtové změny č. 2/2013
7. Výsledek hospodaření obce za leden až srpen 2013 – na vědomí
8. Souhlas se stavbou ČOV
9. Souhlas se stavbou vodních nádrží ve Vysokém Potoku
10. Souhlas se stavbou studny
11. Revitalizace náměstí v Podlesí
12. Volba přísedícího u Okresního soudu
13. Dotace na kompostéry
14. Výběrové řízení protipovodňová ochrana
15. Záměr prodej
  • Sklené
16. Záměr pronájmu nemovitostí
17. Soudní spor s Lesy ČR
18. Projekt energie pod kontrolou
19. Vyřazení územního plánu
20. Vytvoření pracovních míst na VPP
21. Oprava střechy na bytovém domě v Malé Moravě
22. Diskuse
23. Závěr jednání
 
Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce Antonín Marinov v 16.00 hodin. Konstatoval, že je přítomno šest zastupitelů, ostatní byli řádně omluveni, a tudíž je zastupitelstvo usnášení schopné.
 
1. Schválení programu
 
2013/14/01 : ZO schvaluje program jednání
Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
x
x
+
x
+
+
+

 
2. Jmenování zapisovatele z jednání
Starosta jmenoval zapisovatelem z jednání pana Karla Svobodu
 
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
Starosta obce jmenoval ověřovatelem zápisu Ing. Marka Jandu a pana Štěpána Moronga.
 
4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
Starosta seznámil přítomné s plněním usnesení z minulého zasedání a se zprávou o činnosti obecního úřadu.
 
ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení
 
5. Provedená rozpočtová opatření
Starosta obce seznámil zastupitele s opatřeními č. 11-13/2013 , kterými starosta schválil a provedl rozpočtová opatření v jeho působnosti. Kompletní znění opatření je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
 
6. Rozpočtové změny č. 200002/2013
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové změny č. 200002/2013, včetně důvodové zprávy. Rozpočet byl navýšen v příjmech i výdajích o 68.016,88 Kč podle jednotlivých kapitol. Kompletní znění rozpočtových změn je v příloze č. 2 tohoto zápisu. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
 
2013/14/02 : ZO schvaluje rozpočtové změny č. 200002/2013
Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
x
x
+
x
+
+
+

 
7. Výsledek hospodaření obce za období leden až srpen 2013.
Starosta Antonín Marinov seznámil přítomné s výsledkem hospodaření obce v uvedeném období. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
 
ZO bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření obce v období leden až srpen 2013
 
8. Souhlas se stavbou ČOV
Žadatelem je stavebník pan L. S., bytem xxx. Žádá o souhlas se stavbou ČOV pro dvě stavby rodinné rekreace na pozemku p.č. st. 62/1, 63 217/2 255/8, 271, 272, 273 a 657/2 v k.ú. Vysoká u Malé Moravy. Zároveň žádá o uložení kanalizačního a vodovodního potrubí do obecního pozemku p.č. 657/2 v k.ú. Vysoká u Malé Moravy. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
 
2013/14/03 : ZO souhlasí se stavbou ČOV na pozemku p.č. st. 62/1, 63 217/2 255/8, 271, 272, 273 a 657/2 v k.ú. Vysoká u Malé Moravy.
Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
x
x
+
x
+
+
+

 
2013/14/04 : ZO souhlasí  s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na uložení kanalizačního a vodovodního potrubí na obecní parcele p.č. 657/2 v k.ú. Vysoká u Malé Moravy.
Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
x
x
+
x
+
+
+

 
9. Souhlas se stavbou vodních nádrží ve Vysokém Potoku
Stavebník pan W. K, bytem xxx, požádal o vyjádření ke stavbě „Malé vodní nádrže Vysoký Potok“. Jedná se o výstavbu 3 vodních nádrží na pozemcích p.č. 184/1, 726, 221/2, 221/1, 221/6 a 221/5 v k.ú. Vysoký Potok. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
 
2013/14/05 : ZO souhlasí se stavbou malých vodních nádrží na pozemcích p.č. 184/1, 726, 221/2, 221/1, 221/6 a 221/5 v k.ú. Vysoký Potok
Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
x
x
+
x
+
+
+

 
10. Souhlas se stavbou studny
RNDr. J. K., bytem xxx, požádal o souhlas se stavbou vrtané studny v k.ú. Malá Morava na pozemku p.č. 644/3. Jedná se o 30 metrů hluboký vrt na pozemku žadatele.
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
 
2013/14/06 : ZO souhlasí se stavbou vrtané studny na pozemku p.č. 644/3  v k.ú. Malá Morava
Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
x
x
+
x
+
+
+

 
11. Revitalizace náměstí v Podlesí
Starosta obce seznámil přítomné se zprávou o získání dotace na revitalizaci náměstí v Podlesí. V současné době obdržel žadatel – HARTA občanské sdružení – Registrační list žádosti, což znamená, že žádost byla navržena k udělení Rozhodnutí o přidělení dotace. Současně se připravuje výběrové řízení na dodavatele služeb a realizaci prací. Toto VŘ bude realizováno během měsíce srpna a září 2013 a poté budou zaslány všechny podklady pro vydání Rozhodnutí o přidělení dotace na SFŽP. Pokud zde nebudou shledány závady bude uděleno rozhodnutí o přidělení dotace, může být započato s realizací projektu. Nejprve cca. v listopadu až březnu budou realizovány sanační probírky stromů na náměstí (kácení), dále budou vysazeny nové stromy a keře a na jaře roku 2014 budou založeny nové trávníky a akce bude finalizována.
Dále byl přednesen návrh na výsadbu zeleně v okolí hřbitova na Podlesí. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
 
ZO bere na vědomí stav revitalizace náměstí v Podlesí
 
2013/14/07 : ZO schvaluje na svém 14. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 12.9.2013 souhlas s realizací projektu „REVITALIZACE ZELENĚ V PODLESÍ - HŘBITOV“ v rámci 50. Výzvy OPŽP na parcelách p.č. 159 , p.č. 161/2 , p.č. 162/1 p. č. 162/2 v k.ú. Podlesí-město  s tím, že bude akceptovat podmínku 10. leté udržitelnosti výsledků projektu od data ukončení realizace opatření. Souhlas je vydán pro HARTA o.s. ,Vaškova 805/2 , 790 01 JESENÍK. Statutárním zástupcem obce a osobou oprávněnou podepisovat v této záležitosti je starosta obce Antonín Marinov.
Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
x
x
+
x
+
+
+

 
12. Volba přísedícího Okresního soudu
Obci byl doručen návrh na znovuzvolení pana M.B., bytem xxx, do funkce přísedícího Okresního soudu v Šumperku. Důvodem je konec funkčního období jmenovaného. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
 
2013/14/08 : ZO volí do funkce přísedícího u Okresního soudu v Šumperku pana M. B., bytem xxx.
Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
x
x
+
x
+
+
+

 
13. Dotace na kompostéry
Starosta obce přítomné informoval, že během měsíce září 2013 bude vypsána poslední výzva k získání dotací na kompostéry a problematiku nakládání s odpady. Výzva bude vypsána v rámci Operačního programu Životního prostředí, osa č.4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží. Z dotace je možné pořídit prakticky cokoliv na zpracování bioodpadů, např. kompostéry pro občany a obec, drtiče a štěpkovače, nádoby na bioodpad apod. Dále předložil nabídku společnosti Envipartner, s.r.o., Brno na zprostředkování služeb za účelem získání dotací, včetně projektové přípravy, analýzy produkce odpadů, projektové dokumentace a veškeré administrativy spojené se žádostí o dotaci. Výše dotace je 90 % z uznatelných nákladů.
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
 
2013/14/09 : ZO souhlasí s podáním žádosti v rámci Operačního programu Životního prostředí, osa č.4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží a uzavřením smlouvy se společností Envipartner, s.r.o. Brno, ve výšo 90.000,- Kč + DPH na poradenské služby za účelem získání dotací z evropských fondů, včetně projektové přípravy, administrace a podání žádosti na kompostéry.
Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
x
x
+
x
+
+
+

 
14. Výběrové řízení protipovodňová ochrana
Starosta obce informoval přítomné o výsledku výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku, kdy do 29.7.2013 své nabídky předložily tři firmy. Nejnižší nabídka byla od společnosti EMPEMONT s.r.o., 757 01 Valašské Meziříčí, Železničního vojska 1472, ve výši 2.630.818,- Kč. Rovněž byla s touto společností podepsána smlouva o dílo. Termín zahájení realizace díla se předpokládá k 1.10.2013 a ukončeno by mělo být nejpozději do 30.4.2014.
Paní Z.K. se ptá, jaký rozhlas se bude instalovat. Starosta odpovídá, že část tohoto projektu se týká instalace bezdrátového zařízení, dále se budou montovat hladinoměry na vodních tocích a srážkoměry. V neposlední řadě se tvoří povodňový plán obce. Další dotazy nebyly.
 
ZO bere na vědomí výsledek výběrového řízení a podpis smlouvy o dílo s vítězem podlimitní veřejné zakázky společností EMPEMONT s.r.o., 757 01 Valašské Meziříčí, Železničního vojska 1472 ve výši 2.630.818,- Kč
 
15. Záměr prodeje
V zastoupení pana J.M., bytem xxx, požádal pan R.H., bytem xxx – majitel rekreační chaty ve Skleném č.p. 14, o dokup části parcely p.č. 203 (ZE), kterou i fyzicky užívá. Na náklady žadatele musí být vyhotoven geometrický plán, který oddělí část, která je užívána pouze žadatelem. Ostatní části, jako například přístupová cesta, zůstanou i nadále v majetku obce. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
 
2013/14/10 : ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 203 parcela ZE o původní výměře 1999 m2 v k.ú. Sklené u Malé Moravy
Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
x
x
+
x
+
+
+

 
16. 1. Záměr pronájmu
Paní M. V., bytem xxx, požádala o pronájem pozemků, na nichž má zahradu a garáž. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
 
 
2013/14/11 : ZO schvaluje záměr pronájmu části pozemků p.č. st. 224, st. 225 a p.č. 283/10 2 v k.ú. Malá Morava
Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
x
x
+
x
+
+
+

 
16.2. Záměr pronájmu nebytových prostor
O pronájem uzavřeného prostoru v budově bývalé požární zbrojnice na Malé Moravě požádal pan M. K., bytem xxx. Dříve tento prostor využíval pan F. M. jako garáž. Původním návrhem bylo uvedený prostor již neposkytovat k pronájmu.
Ing. Marek Janda navrhuje, aby bylo hlasováno o pronájmu za podmínky, že v případě potřeby bude nájemní smlouva ukončena a prostory bude opět využívat pouze obec. Do diskuze se nikdo nepřihlásil. Starosta nechal o tomto návrhu hlasovat.
 
2013/14/12 : ZO schvaluje záměr pronájmu místnosti o výměře cca 14 m2 v požární zbrojnici na Malé Moravě pan M.K., bytem xxx
Hlasování : 5:1:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
x
x
+
x
+
+
-

 
17. Soudní spor s Lesy ČR
Na základě pravomocného rozsudku okresního soudu ve věci sporu o lesní pozemky v k.ú. Vojtíškov a k.ú. Vlaské nás společnost Lesy ČR, lesní správa Hanušovice požádala o přepis zbývajících sporných zapsaných lesních majetků z listu vlastnictví obce na list vlastnictví ČR – s právem hospodaření pro Lesy České republiky.
Starosta seznámil přítomné se současnou situací. Bylo jednáno se starostou obce Domašov nad Bystřicí, kde měli podobný spor s LČR. Na základě jeho doporučení byl soudní spis ve věci zaslán k prostudování Mgr. Svojanovské, právnímu zástupci obce Domašov nad Bystřicí, které se podařilo obdobný soudní spor vyhrát. Po diskuzi bylo navrženo výzvě LČR nevyhovět a v současné době sporné pozemky na stát nepřevádět.
 
2013/14/13 : ZO nesouhlasí s převodem sporných (neoprávněně) zapsaných lesních majetků na list vlastnictví ČR – s právem hospodaření pro Lesy České republiky, s.p.
Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
x
x
+
x
+
+
+

 
18. Projekt energie pod kontrolou
Starosta obce seznámil přítomné s činností obecně prospěšné společnosti Energie pod kontrolou, Brněnská 48, Hodonín, která vznikla z iniciativy starostů měst a obcí, přičemž je jimi řízena i dozorována. Na základě smlouvy, bude EPK obci spravovat odběrná místa a provádět pro obec činnosti. Za toto je poplatek a to 5.000 Kč ročně (v případě že obec přistoupí k projektu během roku, jedná se o poměrnou část) + 10 kč za spotřebovanou MWh.  Činnosti, které pak EPK pro obec v rámci této smlouvy provádí nezávislé poradenství zaměřené na snížení spotřeby energie, Komplexní přenesenou správu odběrných míst z organizace na poskytovatele a provozování odběrných míst a přípravu a realizace projektů pro snižování energetické náročnosti na všech odběrných místech.
Ing. Marek Janda se dotazoval na podrobnosti smlouvy, výpovědní lhůty, pokuty za vypovězení smlouvy apod. Starosta odpověděl, že jediným poplatkem je roční poplatek a žádné jiné smluvní pokuty a penále zde nejsou, výpovědní lhůty jsou uvedeny ve smlouvě a nejdelší je tříměsíční. Ing. Janda uvedl, že podobným energetickým společnostem nedůvěřuje. Starosta jej vyzval k podrobnému prostudování smlouvy a požádal jej v případě, že objeví nejasnosti či možné problémy, ať jej následně informuje.
 
2013/14/14 : ZO schvaluje uzavření smlouvy se společností  Energie pod kontrolou, Brněnská 48 Hodonín
Hlasování : 5:1:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
-
x
x
+
x
+
+
+

 
19. Vyřazení územního plánu
Předmětem návrhu bylo vyřadit z majetkové evidence na účtu 041 nedokončený územní plán obce Malá Morava, který byl zadán v roce 2003 ke zpracování společnosti Atelier AVM s.r.o., Ing. arch. Zdeněk Toman, Husova 8a, 602 00 Brno v celkové hodnotě 423.500,- Kč. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
 
2013/14/15 : ZO schvaluje vyřazení nedokončeného územního plánu v hodnotě 423.500,- Kč z majetkového účtu 041
Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
x
x
+
x
+
+
+

 
20. Vytvoření pracovních míst na veřejně prospěšné práce
Starosta obce seznámil přítomné se záměrem obce vytvořit 2 pracovní místa na dobu určitou pravděpodobně od 1. listopadu 2013 do 31. května 2014 pro úklidové práce. V případě, že se obci podaří získat dotace, nevzniknou ji tím žádné větší výdaje, jelikož budou částečně hrazeny náklady na mzdy, včetně odvodů z mezd. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
 
2013/14/16 : ZO souhlasí s vytvořením dvou pracovních míst na dobu určitou do 1.11.2013 do 31.5.2014 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s úřadem práce
Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
x
x
+
x
+
+
+

 
21. Oprava střechy na bytovém domě v Malé Moravě
Starosta obce seznámil přítomné se záměrem výměny střešních krytin na bytových domech Malá Morava 88, 89 a 91. Nejhorší stav je v současné době na č.p. 91 a proto navrhuje opravu tohoto domu provést ještě letos. Předložil nabídku 3 společností na požadovanou opravu a to:
Nabídka společnosti Stavrel Hanušovice ve výši 276.710,- Kč
Nabídka společnosti Realizace staveb Petr Osladil ve výši 274.360,- Kč
Nabídka společnosti Krovstav s.r.o., Hanušovice ve výši 260.410,- Kč
 
Jedná se o ceny bez 15% DPH, v tomto případě jde o plnění na základě daňové přenesenosti, kdy DPH odvádí odběratel. Do diskuze se přihlásil pan Josef Bína a zajímal se, zda je vždy nutno vybrat nejlevnější nabídku.
 
2013/14/17 : ZO souhlasí s provedením opravy střechy bytového domu č.p. 91 v Malé Moravě a schvaluje podpis smlouvy o dílo na tuto opravu se společností Krovstav s.r.o. Hanušovice.
Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
x
x
+
x
+
+
+

 
22. Diskuze  
Na začátku si vzal slovo opět starosta obce. Informoval o veřejné petici obyvatel Vojtíškova proti Renému Juránkovi, sousedských sporech a vztazích, možnostech a způsobu jejich řešení. V případě sousedských sporů, fyzického násilí, rušení nočního klidu a dalších podobných přestupků mezi občany je nutno zahájit přestupkové řízení. Tato přestupková řízení mohou být zahájena pouze samotnými občany, kteří utrpěli újmu. Věcně a místně příslušná přestupková komise je na Městském úřadu v Hanušovicích. Obec Malá Morava v této rovině nemůže aktivně vstupovat do těchto sporů jako takových, protože se jedná o řešení soukromě právních vztahů mezi jednotlivými fyzickými osobami. S některými občany starosta obce řešili situaci, která vznikla při jednom vyšetřování sousedských sporů na Malé Moravě, kdy hlídka Obvodního oddělení Policie ČR, která na místě zasahovala a obě strany odbyla informací, že záležitost není v jejich kompetenci a ať si jdou stěžovat za starostou na obecní úřad. Zástupce OO PČR v Hanušovicích potvrdil, že zasahující příslušník v nastalé emotivní situaci tuto nepravdivou informaci opravdu řekl, a za jeho jednání se omluvil. Starosta dále řekl, že právě policii zde máme hlavně proto, aby odhalovala nejen přestupkya trestné činy, ale také zjišťovala jejichpachatele a konala vyšetřování o trestných činech.
Druhou rovinou sporů je vlastnictví domu. Obec Malá Morava jakožto vlastník bytových jednotek, může na základě jednání, které je v rozporu s nájemní smlouvou vypovědět a ukončit nájemní vztah. Do tohoto procesu naopak nemohou zasahovat aktivně občané a lidé bydlící v sousedních bytových jednotkách, protože se se jedná o vztah mezi pronajímatelem, tj. obcí a nájemcem.
Paní Z. K. se ptá, kdo „chloruje“ pitnou vodu na Malé Moravě, podle jejího názoru je to moc. Starosta odpověděl, že voda na Malé Moravě je upravována elektronickým dávkovačem chlornanu sodného. Jeho množství je kontrolováno 1-2x denně. Dezinfekce vody je jedním z běžných způsobů úpravy vody. Starosta paní Kutnarové navrhl, aby ho v případě že bude mít opět pochybnosti o množství desinfekčního přípravku v pitné vodě, informovala a on provede měření přímo u ní doma.
Mgr. J. S. poděkoval pracovníkům obce za vzornou údržbu veřejných prostranství ve Vysoké a informoval o připravovaných akcích.
Paní E. B. by si ráda pronajala část pozemku okolo domů č.p. 8 a 9. Starosta řekl, že je mu znám tamní stav, kdy si každý z nájemníků těchto domů svévolně a bez jakéhokoliv souhlasu zabral obecní pozemky k výstavbě kůlen a skládkám dřeva. Obec má zájem tento stav zlegalizovat a každému z nájemníků pronajmout část pozemků.
 
23. Závěr jednání
 
Starosta obce Antonín Marinov poděkoval všem přítomným zastupitelům a občanům za účast a v 17:14 hodin jednání ukončil.
 
 
Zápis byl vyhotoven dne 18.9.2013
 
 
Ověřovatelé zápisu                                             
Ing. Marek Janda                      ………………………………
 
                                                                                       
Štěpán Morong                         ………………………………
                                                                                                               
Zapsal                                                                 
Karel Svoboda                         ………………………………
 
Starosta obce
Antonín Marinov                      ………………………………
 
 
 
 
 
Přílohy zápisu:
1.    Rozpočtové opatření starosty
2.    Rozpočtové změny č. 200002/2013
 

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Zápis ze 14 zasedání zastupitelstva obce 12.9.2013