Zápis z 11. zasedání zastupitelstva 20.12.2012

Zveřejněno: 6. 1. 2014

 

 

 
 
 
 
 
 
 Obec Malá Morava
 
Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malá Morava, které se konalo dne 20.12.2012 od 16.00 hodin ve společenské místnosti Pensionu Sport ve Vojtíškově
Poznámka:
- zveřejněna je upravená verze Zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění;
- do úplné verze Zápisu mohou v případě potřeby na obecním úřadě nahlédnout:
·         občané obce od 18 let věku s trvalým pobytem na území obce
·         fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území obce
·         cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území obce
Jiné fyzické osoby a osoby právnické mají možnost získat informace z jednání zastupitelstva obce na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 
 
Přítomní členové zastupitelstva obce
Hulín Josef
Ing. Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan                                                                                                                                                      
Marinov Antonín                                           
Morong Pavel                                                
Morong Štěpán
Svoboda Karel                                   
Temňák Josef
                                                                             
Přítomni občané
H. J., J. B., K. R., I. K., H. K., V. J., L. G., P. N., J. Z., M. T.
 
Hlasování zastupitelů : (+) pro(-) proti,  (o) zdržel se hlasování,  (x) nepřítomen
 
Program jednání:
 
 1. Schválení programu jednání
 2. Určení zapisovatele z jednání
 3. Určení ověřovatelů z jednání
 4. Zpráva o plnění usnesení z minulého jednání a o činnosti OÚ
 5. Rozpočtové opatření č. 200004/2012
 6. Provedená rozpočtová opatření
 7. Výsledek hospodaření obce za leden až listopad 2012
 8. Rozpočtové provizorium na rok 2013
 9. Zápis z dílčího přezkoumání obce
 10. Pronájmy bytu
 11. Změna obecně závazné vyhlášky za odpad
 12. Stanovení data uskutečnění zdanitelného plnění pro platbu za vodu
 13. Vytvoření pracovních míst na VPP
 14. Souhlas se stavbou rekreačního objektu
 15. Souhlas se stavbou hospodářské budovy
 16. Souhlas se stavbou MVE
 17. Souhlas s přijetím dotace
 18. Prodej nemovitosti Podlesí
 19. Souhlasy s činnostmi v roce 2012 + žádosti o dotace
 20. Vyhodnocení plánu rozvoje vodovodu a kanalizací
 21. Žádost o zrušení nájemních smluv
 22. Rozpočtová opatření na konci roku 2012
 23. Nákup komunální techniky
 24. Aktualizace místního programu rozvoje vesnice
 25. Diskuse
 26. Závěr jednání
 
Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce Antonín Marinov přivítáním přítomných v 16.00 hodina   konstatoval, že je přítomno všech devět zastupitelů, a tudíž je zastupitelstvo usnášení schopné.
 
1. Schválení programu
 
2012/11/01 : ZO schvaluje program jednání
Hlasování : 9:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
+
+
+
+
+
+

 
2. Jmenování zapisovatele z jednání
Starosta jmenoval zapisovatelem z jednání pana Karla Svobodu.
 
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
Starosta obce jmenoval ověřovatelem zápisu pana Waltra Köhlera a pana Josefa Hulína.
 
4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání a zpráva o činnosti obecního úřadu
Starosta seznámil přítomné s plněním usnesení z minulého zasedání a se zprávou o činnosti obecního úřadu.
 
ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení
 
5. Rozpočtové opatření č. 200004/2012
Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtového opatření č. 200004/2012, včetně důvodové zprávy. Po úpravách předloženého rozpočtu starosta nechal hlasovat o návrhu. Kompletní znění rozpočtových změn je v příloze č. 1 tohoto zápisu.
 
2012/11/02 : ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 200004/2012
Hlasování : 9:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
+
+
+
+
+
+

 
6. Provedená rozpočtová opatření
Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovými opatřeními č.100023/2012 až 100028/2012 schválenými a provedenými v jeho působnosti.
 
ZO bere na vědomí informaci o provedených rozpočtových opatřeních
 
7. Výsledek hospodaření za leden až listopad 2012
Starosta seznámil přítomné se zprávou o hospodaření obce za uvedené období, kde jsou příjmy i výdaje rozepsány dle jednotlivých položek. Příjmy za toto období ve výši 9.405.179,- Kč jsou plněny na 84% schváleného rozpočtu. Výdaje ve výši 9.445.219,- Kč jsou plněny na 73% schváleného rozpočtu.
 
ZO bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření obce za leden až listopad 2012
 
8. Rozpočtovém provizorium na rok 2013
Zastupitelstvo projednalo rozpočtové provizorium na dobu od 1.1.2013 do doby schválení rozpočtu zastupitelstvem obce, včetně pravidel hospodaření v tomto období. Kompletní znění provizoria je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
 
2012/11/03 : ZO vyhlašuje na dobu od 1.1.2013 do schválení rozpočtu obce na rok 2013 rozpočtové provizorium a stanovuje podmínky pro hospodaření
Hlasování : 9:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
+
+
+
+
+
+

 
9. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Malá Morava
Dne 12. listopadu 2012 se uskutečnilo dílčí přezkoumání hospodaření, které provedly kontrolní pracovnice Krajského úřadu Olomouckého kraje D. W. a A. Š.
Bylo kontrolováno hospodaření v období od ledna do října tohoto roku. Závěrem kontroly bylo konstatováno, že při přezkoumání nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
 
ZO bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Malá Morava
 
10. Pronájmy bytu
K dnešnímu dni obec Malá Morava disponuje 1 volným bytem v Podlesí čp. 135.
Na základě zveřejněného záměru se ovšem nikdo se žádostí o byt nepřihlásil.
 
ZO bere na vědomí zprávu o neobsazení volného bytu
 
11. Změna obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů.
 
Zastupitelům je předložen návrh nové OZV v souladu s novelizovaným zněním zákona č. 565/1990 Sb. s účinností od 1.1.2013, kde jsou nově poplatníky mimo jiné také cizinci žijící v obci. Náklady na odpadové hospodářství v roce 2011 byly 642.306,- Kč, tj. 887,- Kč na 1 poplatníka. Při výpočtu místního poplatku se může vycházet pouze z nákladů na sběr netříděného odpadu, rozpočítaných mezi všechny poplatníky. Dle zákona může být však poplatek v maximální výši 1.000,- Kč a skládá se ze dvou složek. Max. 250,- Kč za osobu a kalendářní rok a max. 750,- Kč na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok. Bylo navrženo v roce 2013 poplatek zachovat ve stejné výši jako v roce 2012.
 
2012/11/04 : ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 03/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Hlasování : 9:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
+
+
+
+
+
+

 
12. Stanovení data uskutečnění zdanitelného plnění pro platbu za vodu
Od 1. ledna následujícího roku nabývá účinnost novela zákona č. 225/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Tímto zákonem se mimo jiné zvyšuje sazba daně ze současných 14% na 15%, což se promítne i v konečné ceně za dodávku pitné vody. Dle uzavřených smluv o odběru vody je datum uskutečnění zdanitelného plnění za II. pololetí 2012 stanoven na 31.3.2013. Posunutím DZP na 31.12.2012 bude umožněno účtovat DPH za toto období ještě podle starých podmínek.
 
2012/11/05 : ZO schvaluje stanovení data uskutečnění zdanitelného plnění za odběr pitné vody z obecních vodovodů za období 1.7.2012 až 31.12.2012 na den 31.12.2012
Hlasování : 9:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
+
+
+
+
+
+

 
13. Vytvoření pracovních míst na VPP
Vzhledem k sociální reformě patrně dojde ke změnám i v oblasti zaměstnávání pracovníků na veřejně prospěšné práce a k jejich financování. V roce 2012 jsme z řad dlouhodobě nezaměstnaných uzavřeli pracovní smlouvu se čtyřmi pracovníky. (v roce 2011 to bylo 8 pracovníků) V případě, že bude tato aktivita zachována i v roce 2013 bylo navrženo ji opět využít.
 
2012/11/06 : ZO souhlasí  s vytvořením 2 pracovních míst na období od cca 1.1.2013 do min. 30.6.2013 a minimálně 8 pracovních míst na období od cca 1.5.2013 do min. 30 listopadu 2013 v rámci veřejně prospěšných prací a pověřuje starostu podpisem smlouvy s Úřadem práce
Hlasování : 9:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
+
+
+
+
+
+

 
14. Souhlas se stavbou rekreačního objektu
Žadatel pan L. S., bytem xxx požádal o souhlas s rekreační stavbou na pozemku p.č. st. 62/1 v k.ú. Vysoká u Malé Moravy. Zároveň žádá o uložení kabelové přípojky NN na obecní pozemek p.č. 657/2 v k.ú. Vysoká u Malé Moravy.
 
2012/11/07 : ZO souhlasí se stavbou rekreačního objektu na pozemku p.č. st. 62/1 v k.ú. Vysoká u Malé Moravy
Hlasování : 9:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
+
+
+
+
+
+

 
2012/11/08 : ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni spočívajícím v uložení kabelového vedení do pozemku p.č 657/5  v k.ú. Vysoká u Malé Moravy
Hlasování : 9:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
+
+
+
+
+
+

 
15. Souhlas se stavbou hospodářské budovy
Žadatelé, manželé M., bytem xxx, požádali o souhlas s výstavbou hospodářské budovy na parcele p.č. 83, 123, 325/1 v k.ú. Vysoký Potok.
 
2012/11/09 : ZO souhlasí se stavbou hospodářské budovy na parcele p.č. 83, 123, 325/1 v k.ú. Vysoký Potok.
Hlasování : 9:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
+
+
+
+
+
+

 
16. Souhlas se stavbou MVE
 
2012/11/10 : ZO souhlasí se stavbou malé vodní elektrárny v k.ú. Malá Morava na pozemku p.č. 814/1
Hlasování : 9:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
+
+
+
+
+
+

 
17. Souhlas s přijetím dotace
Ministr životního prostředí T.CH. podepsal dne 27. 11. 2012 na základě doporučení 27. Řídicího výboru konaného dne 1. 11. 2012 seznam schválených žádostí z XXXVII. výzvy OPŽP. Dle seznamu je mezi podpořenými projekty i náš projekt, jehož součástí je digitální povodňový plán, instalace hladinoměrů a srážkoměrů na dvou tocích, instalace varovného a vyrozumívacího systému a jeho napojení na složky IZS. (bezdrátový rozhlas, který budou moci obsluhovat nejen pracovníci obce, ale i pracovníci jednotlivých složek a pracovišť IZS).Celkové náklady jsou 2.873.549 ,- Kč, uznatelné náklady 2.861.549,- Kč a dotace je 2.432.316 Kč, což je cca 85 % uznatelných nákladů.
 
2012/11/11 : ZO s přijetím dotace na „Protipovodňová opatření obce Malá Morava“ z XXXVII. výzvy OPŽP
Hlasování : 9:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
+
+
+
+
+
+

 
18. Prodej nemovitosti Podlesí
A. P., bytem xxx požádal o odprodej pozemku p.č. 1876 ostatní plocha- ostatní komunikace o výměře 209 m2 a v k.ú. Podlesí-město. Záměr prodeje byl schválen na jednání zastupitelstva 6.9.2012. Žadatel zde hodlá do dvou let vybudovat dětské hřiště pro veřejnost. Jedná se o starou nevyužívanou cestu, zaznamenanou pouze v katastrálních mapách a v terénu neexistující. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn, nikdo na něj nereagoval.
2012/11/12 : ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 1876 ostatní plocha- ostatní komunikace o výměře 209 m2 a v k.ú. Podlesí-město panu A. P., bytem xxx za cenu 8.360,- Kč + náklady spojené s převodem nemovitosti.
Hlasování : 9:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
+
+
+
+
+
+

 
19. Souhlasy s činnostmi v roce 2013 + žádosti o dotace
I v roce 2013 je možno žádat o příspěvek z POV. V letošním roce se ovšem mění podmínky Olomoucké kraje. Maximální částka se snižuje na 300.000 (50%). Snižuje se také rozsah použití příspěvku. Dále je možno žádat na zpracování územně plánovací dokumentace. Zde je maximální částka ve výši 200.000,- Kč (50%). Termín uzávěrek příjmu žádostí je do 22.2.2013. Bylo navrženo požádat o příspěvek na ÚP, na opravy komunikací a o příspěvek na kulturní akce.
 
2012/11/13 : ZO souhlasí s podáním žádosti do POV Olomouckého kraje v roce 2013 na zpracování územní dokumentace
Hlasování : 9:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
+
+
+
+
+
+

 
2012/11/14 : ZO souhlasí s podáním žádosti do POV Olomouckého kraje v roce 2013 na opravu komunikací
Hlasování : 9:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
+
+
+
+
+
+

 
2012/11/15 : ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci na konání kulturní akce Malomoravské slavnosti 2013
Hlasování : 9:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
+
+
+
+
+
+

 
20. Vyhodnocení plánu rozvoje vodovodu a kanalizací
 
Starosta seznámil přítomné s informacemi o stavu vodovodů a kanalizací v letošním roce.
 
ZO bere na vědomí zprávu o plnění plánu rozvoje vodovodů a kanalizací.
 
21. Žádosti o zrušení výpovědní nájemních smluv
Nájemníci pan M. C., bytem xxx a paní D. K., bytem xxx požádali o zrušení výpovědi z nájemních bytů. Paní K. se zavázala, že v případě, že ji nebude ukončena nájemní smlouva, bude v bytě a v domě udržovat pořádek, celé přízemí domu vymaluje a nebude v bytě chovat psy.
Pan C. se zavázal uhradit veškerý dlužný nájem.
 
Po dlouhé diskuzi byl stanoven termín pro splnění těchto podmínek do 28.2.2013. Poté bude provedena kontrola a rozhodnuto, zda budou nájemní smlouvy ukončeny.
 
2012/11/16 : ZO souhlasí s pozastavením výpovědí nájemních smluv paní D. K. a pana M. C. ml. do 28.2.2013
Hlasování : 9:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
+
+
+
+
+
+

 
22. Rozpočtová opatření na konci roku 2012
Návrh tohoto bodu programu vychází z požadavku zákona o rozpočtových pravidlech. Jedná se o pověření starosty provádět před koncem roku (v období od 21.12.2012 do 31.12.2012) všechna rozpočtová opatření (i nad rámec původního pověření), která povedou k tomu, že bude plnění všech paragrafů i položek prakticky ve 100% plnění vůči rozpočtu a popřípadě i snížení financování. Před koncem roku totiž přicházejí faktury i daňové příjmy a poslední rozpočtové opatření může starosta schválit například 31. prosince 2012.
 
2012/11/17 : ZO pověřuje starostu obce schvalováním a prováděním všech rozpočtových opatření, která jsou v průběhu roku schvalována zastupitelstvem obce a mění i závazné ukazatele schváleného rozpočtu, a to v období od 21.12.2012 do 31.12.2012.
Hlasování : 8:0:1 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
+
o
+
+
+
+

 
2012/11/18: ZO ukládá starostovi obce informovat zastupitelstvo obce o všech rozpočtových opatřeních, která v období od 21.12.2012 do 31.12.2012 provedl na základě pověření.
Hlasování : 9:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
+
+
+
+
+
+

 
23. Nákup komunální techniky
Do konce roku 2012 nabízí společnost Zetor (prostřednictvím prodejců) nákup traktorů s použitím bonusového financování s nulovým navýšením na dobu 36 měsíců. Podmínkou nulového navýšení je výše první splátky /akontace/ ve výši 50 % včetně DPH. Po diskuzi bylo navrženo zakoupit komunální traktor Zetor Proxima 100 včetně předních ramen ve vybavení Agro za cenu 922 183,- Kč + DPH a čelní nakladač TL 220 Sli komplet s příslušenstvím a montáží v ceně 185 900,- Kč + DPH. Nákup traktoru bude financován prostřednictvím spotřebitelského úvěru Zetor, nakladač jednorázovou platbou.
 
2012/11/19: ZO schvaluje nákup komunálního traktoru Zetor Proxima 100 ve vybavení Agro, včetně předních ramen v ceně 922.183 ,- Kč + DPH a čelního nakladače TL 220 SLi Komplet s příslušenstvím v ceně 185.900,- Kč + DPH
Hlasování : 9:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
+
+
+
+
+
+

 
2012/11/20: ZO souhlasí s využitím financování – spotřebitelského úvěru na nákup traktoru Zetor Proxima 100 od společnosti ČSOB Leasing s nulovým navýšením.
Hlasování : 9:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
+
+
+
+
+
+

24. Aktualizace „Místního programu rozvoje vesnice Malá Morava“
2012/11/21 : ZO schvaluje aktualizaci „Místního programu rozvoje vesnice Malá Morava“
Hlasování : 9:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
+
+
+
+
+
+

 
25. Diskuse
Pan M.J. se ptal, kdy bude opraven pomník ve Skleném.
Paní H.J. požaduje rozšíření veřejného osvětlení ve Vojtíškově u domu.
JUDr. R.K. by rád dostával časopis 5+2 dny, dotazoval se, kdo stavěl kůlnu paní Kurečkové a dále poděkoval za výstavbu multifunkčního hřiště ve Vojtíškově.
Pan M.T. navrhuje pokácet stromy kolem hřiště.
 
26. Závěr jednání
 
Starosta obce Antonín Marinov poděkoval všem přítomným zastupitelům, občanům a hostům za účast a v 17:10 hodin jednání ukončil.
 
Zápis byl vyhotoven dne 27.12.2012
 
 
Ověřovatelé zápisu                                            
Walter Köhler                           ………………………………
 
                                                                                       
Josef Hulín                               ………………………………
                                                                                                               
Zapsal                                                                 
Svoboda Karel                        ………………………………
 
 
Starosta obce                                                     
Marinov Antonín                      ..……………………………..
 
 
 
 
 
 

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Zápis z 11. zasedání zastupitelstva 20.12.2012