Volby do Evropského parlamentu

Zveřejněno: 7. 4. 2014

 

 

Volby do Evropského parlamentu 2014
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční dle Rozhodnutí prezidenta republiky (Sbírka zákonů č. 24/2014 ze dne 19. 2. 2014) ve dnech 23. a 24. 5. 2014.
V první den voleb – v pátek 23. 5. 2014 – proběhne hlasování od 14.00 hodin do 22.00 hodin, druhý den voleb – v sobotu 24. 5. 2014 se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Sčítání hlasů proběhne v sobotu 24. 5. 2014 ihned po uzavření volebních místností. Na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí se při volbách do Evropského parlamentu nehlasuje. Každý volič může v týchž volbách do Evropského parlamentu hlasovat pouze jednou. Právo volit do Evropského parlamentu má na území České republiky každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb, tj. 24. 5. 2014, dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb, tj. 24. 5. 2014, dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů, tj. od 9. 4. 2014, přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území České republiky.
Informace pro občany jiných členských států EU:

Občan jiného členského státu, který má právo volit a není veden v dodatku stálého seznamu voličů, projeví svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky tím, že podá u obecního úřadu žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. K žádosti musí být přiložena kopie dokladu osvědčující přihlášení žadatele k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky a zároveň čestné prohlášení.

Občan jiného členského státu, který je veden v dodatku stálého seznamu voličů, projeví svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky tím, že podá u obecního úřadu, u kterého je v dodatku stálého seznamu veden, žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. K této své žádosti přiloží čestné prohlášení.

Žádosti musí být podány osobně nejpozději do 13. 4. 2014 do 16.00 hodin. Obecní úřad žadatele o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. do 8. 5. 2014, informuje o tom, jak byla jeho žádost vyřízena.
Při volbách do Evropského parlamentu může volič požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení, tj. od 19. 2. 2014, a to osobně u příslušného úřadu nebo písemným podáním v listinné podobě, opatřeným úředně ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 15 dnů před dnem voleb, tj. do 8. 5. 2014 do 16.00 hodin, příslušnému úřadu (obecní úřad, u kterého je volič zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu). Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 8. 5. 2014, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu. Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.
Dokumenty
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Informace o počtu a sídle okrskových volebních komisí
Informace o době a místě konání voleb
 

 

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Volby do Evropského parlamentu