Zápis ze 16. zasedání zastupitelstva 6.3.2014

Zveřejněno: 14. 7. 2014

 

 

 
 
 
 
 
 
 Obec Malá Morava
 
Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malá Morava, které se konalo dne 6.3.2014 od 16.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Malá Morava
 
Poznámka:
- Tento zveřejněný Zápis je upraven (jsou zveřejněny pouze iniciály jmen a příjmení osob) z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění;
- do úplné verze Zápisu mohou v případě potřeby na obecním úřadě kdykoli nahlédnout:
·         občané obce od 18 let věku s trvalým pobytem na území obce
·         fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území obce
·         cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území obce
Jiné fyzické osoby a osoby právnické mají možnost získat informace z jednání zastupitelstva obce na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 
 
Přítomní členové zastupitelstva obce
Hulín Josef
Ing. Janda Marek
Köhler Walter                                                                                                                                                
Marinov Antonín                                                                                                      
Morong Štěpán           
Svoboda Karel                                   
Temňák Josef
 
Nepřítomní členové zastupitelstva obce
Kouřil Jan – omluven
Morong Pavel - omluven
                                                                             
Přítomni občané
A. H., E. B., M. B., V. B., J. B., J. B., J. B., Ing. F. F.
 
Hlasování zastupitelů : (+) pro(-) proti(o) zdržel se hlasování,  (x) nepřítomen
 
Program jednání:
 
1. Schválení programu jednání
2. Určení zapisovatele z jednání 
3. Určení ověřovatelů z jednání 
4. Zpráva o plnění usnesení z minulého jednání a o činnosti OÚ
5. Příspěvky z rozpočtu obce 2014
6. Žádost o sponzorský příspěvek
7. Příspěvek na dopravní obslužnost
8. Příspěvek na provoz MŠ
9. Informace o činnosti knihoven
10. Příspěvek Městu Hanušovice
11. Smlouva o prodeji dříví 2014
12. Dotace dětské hřiště
13. Dotace Malomoravské slavnosti
14. Rozpočet obce na rok 2014
15. Výsledek hospodaření obce za rok 2013
16. Výběr dodavatele na opravu střech
17. Obnova autobusových čekáren
18. Poskytnutí půjček z FRB
19. Opatření starosty
20. Pronájmy bytů
21. Žádost o poskytnutí příspěvku na dítě
22. Oprava chodníků
23. Vytvoření pracovních míst na VPP
24. Odpisový plán majetku na rok 2014
25. Záměr prodeje pozemků
25.1. Změna záměru ve Skleném
25.2. Změna záměru ve Skleném II.
25.3. Záměr prodeje Vojtíškov
26. Záměr směny pozemků – budoucí smlouva
27. Souhlas se stavbami
27.1. Změna stavby před dokončením Vysoký Potok
27.2. Stavba přípojky NN Malá Morava
27.3. Stavba přípojky NN Sklené
28. Stanovení ceny dřevní štěpky
29. Výsledek inventarizace majetku obce
30. Zpráva o právním zastupování
31. Zpráva o činnosti policie
32. Zpráva o činnosti v obecních lesích v roce 2013
33. Výroční zpráva o poskytování informací
34. Soutěž o rozkvetlé okno
35. Zpráva z veřejnoprávní kontroly obce
36. Zpráva o výsledku kontroly MŠ Malá Morava
34. Diskuse
35. Závěr jednání
 
Starosta obce v 16:00 hodin zahájil zasedání zastupitelstva obce a sdělil, že veřejnost byla o svolání zastupitelstva informována oznámením vyvěšeným na úřední desce a na webových stránkách obce. Členové zastupitelstva obdrželi pozvánku. Je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva a tedy je  podle ustanovení zákona o obcích zastupitelstvo usnášeníschopné. Starosta poté navrhl, aby se dnešní jednání řídilo tímto programem:
 
1. Schválení programu
 
2014/16/01: ZO schvaluje program jednání
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
X
+
x
+
+
+

 
2. Jmenování zapisovatele z jednání
Starosta určil zapisovatelkou z jednání paní Simonu Pospíchalovou
 
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
Starosta obce určil ověřovateli zápisu pana Karla Svobodu a pana josefa Hulína.
 
4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání a zpráva o činnosti obecního úřadu
Starosta seznámil přítomné s plněním usnesení z minulého zasedání, se zprávou o činnosti obecního úřadu, starosty, včetně schválených opatření starosty. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
 
5. Příspěvky z rozpočtu obce
Poskytování příspěvků občanským sdružením, neziskovým a ostatním organizacím, příjem jejich žádostí a následné vyúčtování se řídí směrnicí, kterou jsou upravena pravidla poskytování příspěvku z rozpočtu obce. O příspěvek z rozpočtu obce požádali: TJ SOKOL Malá Morava, Spolek Chatařů ve Vysoké, SDH Podlesí. Dále finanční příspěvek požadovala Armáda spásy Šumperk a Alienteam Malá Morava, ovšem do stanoveného termínu i přes výzvu obecního úřadu nezaslali kompletní žádosti.
Žádost o příspěvek od Alienteam Malá Moravabyla obecnímu úřadu doručena až 3.3.2014, ovšem stále bez požadovaných příloh.
 
Starosta obce navrhl, aby byla udělena výjimka z pravidel o poskytování příspěvků a aby bylo rozhodováno i o žádosti sdružení Alienteam, ovšem za podmínky, že nejpozději v den podpisu smlouvy o příspěvku budou předsedou sdružení doloženy veškeré nutné přílohy žádosti. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
 
2014/16/02: ZO schvaluje výjimku z pravidel o poskytování příspěvků a zařazuje žádost sdružení Alienteam na dnešní jednání. 
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
x
+
x
+
+
+

 
Dále nechal starosta hlasovat o poskytnutí příspěvků.
 
2014/16/03: ZO schvaluje poskytnutí příspěvků:
Příspěvek na provoz TJ SOKOL Malá Morava v roce 2014 ve výši 30.000,- Kč
Příspěvek na akce Spolku chatařů Vysoká u Malé Moravy ve výši 10.000,- Kč
Příspěvek na akce SDH Podlesí ve výši 3.000,- Kč
Příspěvek na akce Alienteam.cz ve výši 10.000,- Kč
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
x
+
x
+
+
+

 
6. Žádost o sponzorský příspěvek
Žadatel Ing. Z. A., bytem xxx požádal o finanční příspěvek na vydání knihy, jejíž je autorem. Jedná se o první monografii malíře Otakara Číly. Starosta obce otevřel diskuzi. Do diskuze se nikdo z přítomných nepřihlásil
2014/16/04: ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč na vydání knihy „Otakar Číla obrazy“ ing. Z. A., bytem xxx
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
x
+
x
+
+
+

 
7. Příspěvek na dopravní obslužnost
Obci byl doručen návrh dohody mezi Obcí Malá Morava a Městem Šumperkem o převodu finančních prostředků na hrazení ztráty z provozu veřejné linkové autobusové dopravy za rok 2014 ve výši 108 240,- Kč, která je podílem na hrazení ztráty z provozu této dopravy, stanoveným ve výši 205,- Kč na jednoho obyvatele. Starosta obce otevřel diskuzi. Do diskuze se nikdo z přítomných nepřihlásil
 
2014/16/05: ZO schvaluje uzavření dohody o převodu prostředků na dopravní obslužnost s Městem Šumperk na rok 2014
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
x
+
x
+
+
+

 
8. Příspěvek na provoz Mateřské školy Malá Morava
Mateřská škola je příspěvková organizace zřízená obcí Malá Morava za účelem předškolního vzdělávání. Obec zde hradí provozní náklady, náklady na platy pedagogických pracovníků jdou ze státního rozpočtu prostřednictvím Olomouckého kraje. Návrh příspěvku na provoz předložila za MŠ ředitelka Anna Hošková, DiS, v celkové výši 667.000,- Kč. Navýšení rozpočtu oproti loňskému roku je z důvodu plánované rekonstrukce wc a umývárny v ceně cca 140.000,- Kč a zakoupení nového šatního bloku v ceně cca 20.000,- Kč. MŠ Malá Morava má ve svém rezervním fondu k 31.12.2013 96.258,43 Kč a proto starosta obce navrhl schválit rozpočet na rok 2014 pouze ve výši 583.772,- Kč a následně uložit povinnost použít na dofinancování nákladů rezervní fond ve výši 90.228,- Kč. Byla otevřena diskuze, do níž se nikdo nepřihlásil.
 
2014/16/06: ZO schvaluje příspěvek na provoz Mateřské školy Malá Morava, příspěvkové organizace na rok 2014 ve výši 583.772,- Kč a ukládá použít na dofinancování nákladů rezervní fond ve výši 90.228,- Kč
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
x
+
x
+
+
+

 
9. Informace o provozu knihoven
Starosta obce seznámil přítomné se zprávou o činnosti v obecních knihovnách Malá Morava a Podlesí za rok 2013.
 
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti knihoven
 
10. Příspěvek Městu Hanušovice
I v tomto roce byl doručen návrh dodatku smlouvy mezi Městem Hanušovice a Obcí Malá Morava na poskytování knihovnických, informačních a metodických služeb v Obecních knihovnách Malá Morava a Podlesí. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
 
2014/16/07: ZO schvaluje uzavření dodatku smlouvy s Městem Hanušovice o poskytování knihovnických, informačních a metodických služeb v Obecních knihovnách Malá Morava a Podlesí pro rok 2014 a zároveň schvaluje poskytnutí příspěvku na nákup knihovních fondů ve výši 22.000,- Kč
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
x
+
x
+
+
+

 
11. Smlouva o prodeji dříví v roce 2013
Dne 19.2.2014 byla odeslána výzva zájemcům o práce v obecních lesech v roce 2014. Své nabídky zaslaly společnosti Lesy Jedlí, s.r.o. se sídlem Jedlí 65 a Hanušovická lesní a.s., se sídlem Hlavní 146, Hanušovice. Cenově výhodnější nabídka byla od společnosti Hanušovická lesní, a proto starosta obce navrhl uzavřít smlouvu o prodeji dříví a pěstebních činnostech pro rok 2014 právě s touto společností. Byla otevřena diskuze, do níž se nikdo nepřihlásil.
 
2014/16/08: ZO schvaluje uzavření smlouvy o prodeji dříví a pěstebních činnostech na rok 2014 se společností Hanušovická lesní, a.s., Hlavní 146 Hanušovice.
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
x
+
x
+
+
+

 
12. Dotace na dětské hřiště
Dne 17.2.2014 požádala obec Ministerstvo pro místní rozvoj o poskytnutí dotace na rok 2014 z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova na výstavbu dětského hřiště na Malé Moravě. Hřiště by mělo vzniknout v prostorách nevyužívané bývalé školní zahrady a mělo by svým vybavením sloužit všem věkovým skupinám od nejmenších dětí, přes ty starší až po dospělé. Orientační cena za dílo je cca 600.000,- Kč. Možná dotace od MMR je v maximální výši 400.000,- Kč. O dotaci by mělo být rozhodnuto do konce dubna letošního roku. Starosta navrhl, aby se výstavba hřiště realizovala i v případě neposkytnutí dotace a to z vlastního rozpočtu obce. Byla otevřena diskuze, do níž se nikdo z přítomných nepřihlásil.
 
2014/16/09: ZO schvaluje výstavbu dětského hřiště na části pozemku p.č. 291 v k.ú. Malá Morava.
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
x
+
x
+
+
+

 
13. Dotace na Malomoravské slavnosti
Obec Malá Morava uspěla se žádostí o poskytnutí dotace z programu Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2014. Zastupitelstvo Olomouckého kraje vyhovělo naší žádosti a poskytne obci dotaci ve výši 40.000,- Kč. Starosta otevřel diskuzi. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
 
2014/16/10: ZO souhlasí s přijetím dotace na Malomoravské slavnosti 2014 ve výši 40.000,- Kč.
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
x
+
x
+
+
+

 
14. Rozpočet obce na rok 2014
Byl projednán návrh rozpočtu, včetně drobných změn projednaných v průběhu zasedání. Projednán byl i rozpočet sociálního fondu. Rozpočet obce je přílohou č. 1 tohoto zápisu. Starosta otevřel diskuzi. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
 
2014/16/11: ZO schvaluje rozpočet obce Malá Morava na rok 2014 jako schodkový takto:
Celkové příjmy ve výši 11.433.948,- Kč
Celkové výdaje ve výši 11.586.646,86 Kč
Financování ve výši 152.698,86 Kč bude zapojeno z kladného výsledku hospodaření v minulých letech.
Rozpočet sociálního fondu na rok 2014:
Celkové příjmy ve výši 60.500,- Kč
Celkové výdaje ve výši 82.250,- Kč
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
x
+
x
+
+
+

 
15. Výsledek hospodaření obce za rok 2013
Starosta seznámil přítomné se zprávou o výsledku hospodaření obce v roce 2013
 
ZO bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření obce v minulém roce
 
16. Výběr dodavatele na opravu střech
Dne 19.2.2014 byla na úředních deskách obce zveřejněna výzva k podání nabídek na opravu střech na Malé Moravě 88 a 89. Tato výzva byla v době od 19.2.2014 do 3.3.32014 také zveřejněna na webových stránkách www.obecmalamorava.cz.
Své nabídky předložily firmy:
Krovstav s.r.o., Hanušovice, nabídl cenu 653.302,- Kč (bez DPH 568.089,- Kč)
Stavrel s.r.o. Hanušovice, nabídl cenu 627.477,- Kč,- Kč (bez DPH 545.632,- Kč)
Petr Osladil, Vikýřovice, nabídl cenu 665.061,- Kč (bez DPH 578.314,- Kč)
Starosta otevřel diskuzi. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
 
2014/16/12: ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na opravy střech domů v Malé Moravě č.p. 88 a č.p. 89 se společností Stavrel, s.r.o., Hanušovice a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
x
+
x
+
+
+

 
17. Obnova autobusových čekáren
Záměrem obce je obnova starých plechových čekáren v obci za nové. Stávající čekárny jsou ve velmi špatném stavu a dá se říct, že již kazí vzhled obce. Jedná se o čekárny: Malá Morava-pohostinství, Malá Morava-pila, Křivá Voda, Vlaské, Vojtíškov-u bytovek, Vysoký Potok-MŠ, Malá Morava u Trundů.
 
Obec oslovila společnost paní Venduly Nosálkové, Zábřeh se žádostí o zaslání cenové nabídky. Tato firma působí na trhu od roku 1990 a zabývá se především výrobou autobusových čekáren a městského mobiliáře. Za dobu působení na trhu provedli bezmála 2000 instalací po celé ČR i na Slovensku.
Jako nejvhodnější čekárny pro naši oblast byly vyprány typy Mini ( 47.900 + DPH) a Typ 2 na Malou Moravu-pohostinství (59.900 + DPH). Cena celkem bez DPH a dopravy 347.300,- Kč ( s 21% DPH 420.233,- Kč). Podloží pod autobusové čekárny si musíme připravit sami. Pro porovnání ceny jsme oslovili ještě společnost Dřevostav Hanušovice -Karel Svoboda, se žádostí o vypracování cenové nabídky na dodání obdobných čekáren (bez 1 ks koše). Nabízená cena celkem bez DPH, ale včetně dopravy je 326.200,- Kč (s 21% DPH 394.702,- Kč). Druhá nabídka je cca o 25.000,- Kč pro obec výhodnější. Starosta otevřel diskuzi. Proběhla kratší diskuze o všeobecné potřebě výměny starých plechových čekáren.
 
2014/16/13: ZO schvaluje instalaci nových čekáren v obci a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o dílo se společností Dřevostav-Karel Svoboda, Hanušovice.
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
x
+
x
+
+
+

 
18. Poskytnutí půjček z FRB
V souladu se schválenými pravidly pro tvorbu a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Malá Morava byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí. Obecnímu úřadu byla doručena pouze žádost pana P, Ch., bytem xxx – na rekonstrukci topení. Žadatel splnil veškeré požadované podmínky poskytnutí žádosti, tudíž lze tuto půjčku poskytnout. Byla otevřena diskuze, do níž se nikdo nepřihlásil.
 
2014/16/14: ZO schvaluje poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení na rekonstrukci topení  podle pravidel panu P. Ch., bytem xxx ve výši 40.000,- Kč.
 Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
x
+
x
+
+
+

 
19. Opatření starosty
Starosta obce seznámil přítomné s provedeným a schváleným opatřením starosty č. 44/2013 s datem 31.12.2013, kterým se schvaluje a provádí rozpočtové opatření č. 100013/2013. Toro opatření je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
 
ZO bere na vědomí opatření starosty
 
20. Pronájmy bytů
Ke dni 6.3.2014 obec Malá Morava disponovala dvěma volnými byty v místní části Podlesí a to v domě č. p. 39 a v domě č. p. 135.
Obci byly na základě oznámení a v termínu doručeny žádosti o pronájem obecního bytu těchto zájemců:
Dne 20. 2. 2014 podala žádost o přidělení obecního bytu v domě č. p. 39 paní O. K., bytem xxx.
Dne 27. 2. 2014 podal žádost o přidělení obecního bytu v domě (č. p. neuvedeno) pan P. Z., bytem xxx
Dne 27. 2. 2014 podala žádost o přidělení obecního bytu v domě č. p. 39 paní D. K., bytem xxx
Dne 27. 2. 2014 podala žádost o přidělení obecního bytu v domě č. p. 39 paní R. N., bytem xxx
Dne 27. 2. 2014 podal žádost o přidělení obecního bytu v domě č. p. 135 pan T. F., bytem xxx
Dne 27. 2. 2014 podala žádost o přidělení obecního bytu v domě č.p. 39 i 135 paní I. F., bytem xxx
Po termínu byla doručena ještě žádost o pronájem bytu manželů J., bytem xxx.
Přijaté žádosti byly posouzeny podle pravidel určených směrnicí upravující podmínky pro přidělování bytů ve vlastnictví obce Malá Morava.
Výsledné pořadí žádostí dle součtu bodů dosažených dle jednotlivých kritérií:
1. paní N.R. - počet bodů 42
2. paní K.D. - počet bodů 23
3. paní F.I. - počet bodů 21
4. paní F.T. - počet bodů 11
Žádosti paní O.K. a P.Z. byly z hodnocení vyřazeny z důvodu nesplnění podmínek.
Byla otevřena diskuze, do níž se nikdo nepřihlásil.
 
2014/16/15: ZO schvaluje poskytnutí pronájmu bytu v Podlesí 135 paní D.K. , bytem xxx
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
x
+
x
+
+
+

 
2014/16/15: ZO schvaluje poskytnutí pronájmu bytu v Podlesí 39 paní R.N. , bytem xxx
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
x
+
x
+
+
+

 
21. Žádost o poskytnutí příspěvku na dítě
Žadatelka paní H.S., bytem xxx, žádá o jednorázový příspěvek na narozená trojčata ve výši 15.000,- Kč. Příspěvek chce použít na výbavu pro děti. Obec má schválená pravidla pro poskytování příspěvků na každé narozené dítě, které splňuje podmínky. Žadatelce byl ještě před doručením této žádosti obecním úřadem vyplacen příspěvek v celkové výši 18.000,- Kč. Z těchto důvodů bylo navrženo již žádný další příspěvek nevyplácet.
 
2014/16/16: ZO neschvaluje poskytnutí dalšího příspěvku na narozené děti paní H.S., bytem xxx
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
x
+
x
+
+
+

 
22. Oprava chodníků
Zastupitelům je předložen návrh na opravy chodníků u bytových domů č.p. 88, 89, 90 a 91v Malé Moravě (směrem od domů ke komunikaci). Jedná se o úseky o celkové délce cca 40-50m. Pro zvýšení bezpečnosti bude u schodišťových stupňů instalováno zábradlí.
 
2014/16/17: ZO schvaluje provedení oprav chodníků u domů čp. 88, 89, 90 a 91 v Malé Moravě
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
x
+
x
+
+
+

 
23. Vytvoření pracovních míst na VPP 2014
Záměrem obce je vytvoření cca 8 pracovních míst na dobu určitou pravděpodobně od 1.května 2014 do 31.10.2014 pro údržbu a úklid veřejných prostranství. Obci zřízením těchto míst nevzniknou žádné větší výdaje, jelikož budou poskytnuty dotace na mzdové náklady, včetně odvodů z mezd.
V loňském roce byla dotace ve výši 15.000,- Kč, včetně pojištění a odvodů z mezd. Dotace letošní bude 10.000,- Kč na 1 pracovníka/měsíc, takže část mzdy bude muset být dotována z rozpočtu obce.
 
2014/16/18: ZO schvaluje zřízení 8 pracovních míst na veřejně prospěšné práce a pověřuje starostu podpisem smlouvy s úřadem práce na jejich financování.
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
x
+
x
+
+
+

 
24. Odpisový plán majetku obce na rok 2014
Předmětem tohoto bodu jednání je návrh plánu účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku obce v roce 2014.
 
2014/16/19: ZO schvaluje odpisový plán majetku obce na rok 2014
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
x
+
x
+
+
+

 
 
25. Záměr prodeje pozemků
25.1. Záměr prodeje Sklené
Žadatelka Ing. P.Š., bytem xxx požádala obec o odkup pozemku p.č. PK 884/2 v k.ú. Sklené u Malé Moravy za účelem stavby studny. Na zasedání zastupitelstva 12.6.2013 byl schválen záměr prodeje p.č. 884/2 (ZE) o výměře 31 m2. V průběhu roku 2013 ovšem probíhala obnova katastrálního operátu přepracováním (digitalizace katastrální mapy) v katastrálním území Sklené u Malé Moravy obce Malá Morava. Dne 31.1.2014 byla dokončena. Předpokládaná platnost obnoveného katastrálního operátu a ukončení platnosti dosavadního katastrálního operátu byla vyhlášena Katastrálním pracovištěm Šumperk ke dni 6.3.2014. Požadovaná parcela 884/2 (ZE)  byla změněna na pozemek p.č. 306/9, trvalý travní porost o výměře 7 m2. Z tohoto důvodu je nutno upravit i záměr prodeje. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
 
2014/16/20: ZO schvaluje záměr prodeje p.č. 306/9 o výměře 7 m2 v k.ú. Sklené u Malé Moravy
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
x
+
x
+
+
+

 
25.2. Záměr prodeje Sklené II.
V zastoupení pana J.M., bytem xxx, požádal pan R.B., bytem xxx – majitel rekreační chaty ve Skleném č.p. 14,  o dokup části parcely p.č. 203 (ZE), kterou i fyzicky užívá. Na zasedání zastupitelstva 12.9.2013 byl schválen záměr prodeje části p.č. 203 (ZE).
V průběhu roku 2013 ovšem probíhala obnova katastrálního operátu přepracováním (digitalizace katastrální mapy) v katastrálním území Sklené u Malé Moravy obce Malá Morava. Dne 31.1.2014 byla dokončena. Předpokládaná platnost obnoveného katastrálního operátu a ukončení platnosti dosavadního katastrálního operátu byla vyhlášena Katastrálním pracovištěm Šumperk ke dni 6.3.2014.
Požadovaná parcela 203 (ZE) byla změněna na pozemek p.č. 203, trvalý travní porost. Z tohoto důvodu je nutno upravit i záměr prodeje. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
 
2014/16/21: ZO schvaluje záměr prodeje části p.č. 203 TTP v k.ú. Sklené u Malé Moravy
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
x
+
x
+
+
+

 
25.3. Záměr prodeje Vojtíškov
Žadatelé Mgr. MUDr. R. C. a Mgr. R.C., bytem xxx, jako majitelé pozemku a domu ve Vojtíškově č.p. 104, požádali obec o odkup části pozemku p.č. 100/3, ostatní plocha , ostatní komunikace v k.ú. Vojtíškov za účelem narovnání současného stavu. Na tomto obecním pozemku je již řadu let postaven plot a tato část je užívána jako zahrada. Do diskuze se nikdo z přítomných nepřihlásil.
 
2014/16/22: ZO schvaluje záměr prodeje části p.č. 103 ostatní plocha v k.ú. Vojtíškov v rozsahu současně postaveného plotu.
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
x
+
x
+
+
+

 
 
26. Záměr směny pozemků – budoucí smlouva
Obec Morava užívá pozemek p.č. 1609 , vodní plocha o výměře 1330 m2 jako veřejnou zeleň, na které je postavená autobusová čekárna. Pozemek je ve vlastnictví pana F.K., bytem xxx. Pan K. žádá o narovnání stavu a je ochoten pozemek (spolu s pozemkem p.č. 1615 o výměře 432 m2) směnit za jiný pozemek sousedící s pozemkem p.č. 1602/1 nebo v jeho těsné blízkosti. Při schůzce s panem K. bylo diskutováno získání pozemku p.č. 1615 a v úvahu připadaly tyto varianty: prodej pozemku, pronájem pozemku nebo směna pozemku.Pan K. požaduje směnu pozemků. Ovšem obec vhodný pozemek, splňující jeho požadavky nemá.Sousední pozemky jsou ve vlastnictví soukromých osob, mimo jiné pana W. K.. Na jednání s panem K byl rovněž přítomen a je ochotný obci při směně pomoci. V první fázi by s panem K. směnil pozemek se zastávkou za pozemek navazující na p.č. 1602/1. A až by se stal vlastníkem pozemku pod zastávkou, s obcí by tento pozemek směnil za jiný.
Obec ovšem zájem o pozemek p.č. 1615 mít nebude. V případě, že by členové zastupitelstva schválili navrhovaný postup, starosta by byl pověřen, aby zjistil náležitosti takového převodu a nechal sepsat např. smlouvu o smlouvě budoucí, která by zajistila možnou budoucí směnu. Na dalším zasedání  zastupitelstva tento materiál poskytne k projednání.
 
2014/16/23:  ZO schvaluje způsob získání pozemku p.č. 1609 do majetku obce, předběžně schvaluje záměr směny s p. K a pověřuje starostu připravit na další zasedání smlouvu o smlouvě budoucí o směně pozemků
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
x
+
x
+
+
+

 
27. Souhlasy se stavbami
27.1. Změna stavby před dokončením
V zastoupení vlastníků – pana L.M. a V.T. požádala společnost Realitní servis JaL., s.r.o. , Hrabenov, o stanovisko ke změně stavby před jejím dokončením – Zemědělská stavba s bytem. Stavba bude dokončena jako rodinný dům. Původní projektová dokumentace nedozná žádných změn v umístění stavby ani nedojde k dispozičním změnám. Dojde pouze ke změně využití.
 
2013/12/25: ZO se změnou stavby „Zemědělská stavba s bytem a zemědělská stavba – Vysoký Potok“ na „Rodinný dům“ na pozemcích p.č. 113, 120/1, 697 a 734 v k.ú. Vysoký Potok.
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
x
+
x
+
+
+

 
27.2. Stavba přípojky NN Malá Morava
V zastoupení investora ČEZ Distribuce a.s, požádala společnost Elmont Lipová s.r.o., Jeseník, o souhlas se stavbou zemní přípojky NN pod názvem „Malá Morava- p.č. 1549/7, Farma Morava NNk“ Zemní přípojka bude z části uložena na obecním pozemku p.č. 1617/13, ostatní plocha v k.ú. Malá Morava. Dále tato společnost požádala o uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu na tomto pozemku. Předpokládaný rozsah dotčení obecního pozemku bude 2 m2. Věcné břemeno bude úplatné a bude činit 1210,- Kč včetně DPH.
 
2014/16/25: ZO souhlasí se stavbou přípojky NN „Malá Morava – p.č. 1549/7, Farma Morava s.r.o., NNk“ v k.ú. Malá Morava.
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
x
+
x
+
+
+

 
2014/16/26: ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a práva stavby přípojky NN „Malá Morava – p.č. 1549/7, Farma Morava s.r.o., NNk“ na pozemku p.č. 1617/13 v k.ú. Malá Morava.
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
x
+
x
+
+
+

 
27.3 Stavba přípojky NN Sklené
V zastoupení investora ČEZ Distribuce a.s, požádala společnost Elmont Lipová s.r.o., Jeseník, o souhlas se stavbou nadzemní přípojky NN pod názvem „Malá Morava- p.č. 746, Farma Morava NNv“.
 
2014/16/26: ZO souhlasí se stavbou přípojky NN „Malá Morava – p.č. 746, Farma Morava s.r.o., NNk“ v k.ú. Malá Morava.
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
x
+
x
+
+
+

 
28. Stanovení ceny dřevní štěpky
Obec v současnosti zpracovává dřevní odpad na dřevní štěpku o délce 6 – 13 cm a průměru do 7 cm. Štěpky se plní do 50l rašlových pytlů. Pro prodej tohoto materiálu je nutno zastupitelstvem schválit prodejní cenu. Po diskuzi byla navržena ve výši 40,- Kč/pytel, včetně příslušné sazby DPH.
 
2014/16/27: ZO schvaluje prodejní cenu za 1 pytel dřevní štěpky ve výši 40,- Kč včetně DPH.
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
x
+
x
+
+
+

 
29. Výsledek inventarizace majetku obce
Zastupitelstvu obce byla předložena zpráva Ústřední inventarizační komise o výsledku inventarizačního majetku obce k 31.12.2013.
 
2014/16/28: ZO schvaluje výsledek inventarizace majetku obce a souhlasí s navrhovaným vyřazením nepotřebného majetku.
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
x
+
x
+
+
+

 
30. Zpráva o právním zastupování
Starosta seznámil přítomné s rekapitulací úkonů provedených v roce 2013 v advokátní kanceláři Mgr. Godiny.
 
ZO bere na vědomí zprávu o právním zastupování obce
 
31. Zpráva o činnosti Policie ČR
Starosta seznámil přítomné s bezpečnostní zprávou o nápadu trestné činnosti a stavu veřejného pořádku ve služebním obvodu PČR OO Hanušovice za rok 2013.
 
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti Policie ČR
 
32. Zpráva o činnostech v obecních lesích v roce 2013
Práce v lesích prováděla společnost Lesy Jedlí s.r.o. na základě uzavřené smlouvy. V roce 2013 zde byly provedeny tyto konkrétní práce :
 
  • Těžba celkem 24,34 m3
  • Instalace 4 ks feromonových lapačů
  • Nátěry sazenic repelenty 5930 ks
  • Opakované zalesňování včetně sazenic 1600 ks
  • Ožínání 900 ks
  • Prořezávka 0,76 ha
 
Těžební činnost probíhala pouze podle požadavků a doporučení odborného lesního hospodáře, jimiž jsou revírníci - pracovníci společnosti Lesy České republiky, s.p. Příjmy obce za prodej dříví vytěženého v roce 2013 byly ve výši 25.881,- Kč vč. DPH
 
Výdaje na lesní hospodářství v roce 2013 byly ve výši 67.590,- Kč vč. DPH
  • cca 24.000,- Kč na činnost odborného lesního hospodáře
  • cca 3.600,- Kč na nákup materiálu
  • cca 39.900,- Kč přijaté služby- pěstební činnost, nátěry, ožínání apod.
 
ZO bere na vědomí zprávu o Činnosti v obecních lesích v roce 2013
 
33. Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2013
Starosta seznámil přítomné se zprávou.
 
ZO bere na vědomí výroční zprávu o poskytování informací za rok 2013
 
34. Soutěž o nejkrásnější rozkvetlé okno
Zastupitelstvu je předložen návrh na konání soutěže občanů, která si klade za cíl zapojit občany do zkrášlení Malé Moravy a motivovat k této činnosti i všechny ostatní. Předmětem soutěže je květinová výzdoba oken, balkónů, okolí domů či předzahrádek v kategoriích: - 1 ) rozkvetlé okno nebo balkon v rodinných domech a chalupách - 2) rozkvetlé okno nebo balkon v bytových domech - 3) rozkvetlé předzahrádky nebo okolí domu. Finanční motivace v každé kategorii 1 místo 1.500,- Kč, druhé 1.000,- Kč, třetí 500,- Kč, celkem za tři kategorie 9.000,- Kč. Znění pravidel je v příloze č. 3 tohoto zápisu. Starosta otevřel diskuzi, nebyly žádné připomínky.
 
2014/16/31: ZO schvaluje pořádání a podmínky soutěže O nejkrásnější rozkvetlé okno
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
x
+
x
+
+
+

 
35. Zpráva z veřejnosprávní kontroly obce
Starosta seznámil přítomné se zprávou o veřejnoprávní kontrole obce. Výsledkem bylo konstatování, že nebyly zjištěny žádné nedostatky.
 
ZO bere na vědomí výsledek veřejnoprávní kontroly MŠ Malá Morava
 
36. Zpráva o výsledku kontroly MŠ Malá Morava
Starosta seznámil přítomné se zprávou o výsledku kontroly MŠ Malá Morava. Výsledkem bylo konstatování, že nebyly zjištěny žádné nedostatky.
 
ZO bere na vědomí výsledek veřejnoprávní kontroly MŠ Malá Morava
 
37. Diskuze
 
Ing. Marek Janda se ptá, kdy by se mohlo začít stavět dětské hřiště. Starosta odpovídá, že pravděpodobně v měsíci červnu.
Josef Temňák informuje o poruchách veřejného osvětlení ve Vojtíškově.
Dále proběhla krátká diskuze o využití bývalé školy na Malé Moravě, z níž vyplynula potřeba každoročních investic do oprav.
Pan Bobalík se ptá na vlastnictví kalvárie na Malé Moravě. Proběhla krátká diskuze o hřbitovech a dalších církevních objektech na Malé Moravě.
Paní Anna Hošková poděkovala za schválení příspěvku pro provoz MŠ.
 
38. Závěr jednání
 
Starosta obce Antonín Marinov poděkoval všem přítomným zastupitelům, občanům a hostům za účast a v 17:30 hodin jednání ukončil.
 
 
Zápis byl vyhotoven dne 12.3.2014
 
 
Ověřovatelé zápisu                                            
Karel Svoboda                          ………………………………
 
                                                                                        
Josef Hulín                               ………………………………
                                                                                                               
Zapsala                                                                
Simona Pospíchalová              ………………………………
 
Starosta obce
Antonín Marinov                      ………………………………
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy zápisu:
1.    Rozpočet na rok 2014
2.    Rozpočtové opatření starosty k 31.12.2013
3.    Pravidla soutěže Nejkrásnější rozkvetlé okno
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Zápis ze 16. zasedání zastupitelstva 6.3.2014