Zápis z 18. zasedání zastupitelstva 23.6.2014

Zveřejněno: 14. 7. 2014

 

 

 
 
 
 
 
 
 Obec Malá Morava
 
Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Malá Morava, které se konalo dne 23.6.2014 od 16.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Malá Morava.
 
Poznámka:
- Tento zveřejněný Zápis je upraven (jsou zveřejněny pouze iniciály jmen a příjmení osob) z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění;
- do úplné verze Zápisu mohou v případě potřeby na obecním úřadě kdykoli nahlédnout:
·         občané obce od 18 let věku s trvalým pobytem na území obce
·         fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území obce
·         cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území obce
Jiné fyzické osoby a osoby právnické mají možnost získat informace z jednání zastupitelstva obce na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 
 
Přítomní členové zastupitelstva obce                                                           
Hulín Josef                 
Ing. Janda Marek                                
Köhler Walter                         
Kouřil Jan                                                      
Marinov Antonín                                           
Morong Pavel                                                
Morong Štěpán                                              
Svoboda Karel
 
Omluveni členové zastupitelstva obce
Temňák Josef
 
                                                                             
Přítomni občané
Ing. F. F.
 
Hlasování zastupitelů : (+) pro(-) proti,  (o) zdržel se hlasování,  (x) nepřítomen
 
Starosta obce v 16:00 hodin zahájil zasedání zastupitelstva obce a sdělil, že veřejnost byla o svolání zastupitelstva informována oznámením vyvěšeným na úřední desce a na webových stránkách obce. Všichni členové zastupitelstva obdrželi pozvánky. Jsou přítomní všichni členové zastupitelstva a podle ustanovení zákona o obcích je zastupitelstvo usnášeníschopné. Starosta poté navrhl, aby se dnešní jednání řídilo tímto programem:
 
 
1. Schválení programu jednání
2. Určení zapisovatele z jednání
3. Určení ověřovatelů z jednání
4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání a zpráva o činnosti obecního úřadu
5. Revokace usnesení o výběru dodavatele na opravu střechy
6. Žaloba o určení vlastnického práva
7. Stanovení počtu zastupitelů pro nové volební období
8. Diskuse
9. Závěr jednání
 
 
1. Schválení programu
 
2014/18/01 : ZO schvaluje program jednání
Hlasování : 8:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
+
+
+
+
+
x

 
2. Jmenování zapisovatele zápisu z jednání
Starosta jmenoval zapisovatelem zápisu z jednání pana Karla Svobodu.
 
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
Starosta obce jmenoval ověřovatelem zápisu pana Pavla Moronga a pana Josefa Hulína.
 
4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání a zpráva o činnosti obecního úřadu
Starosta seznámil přítomné s plněním usnesení z minulého zasedání a se zprávou o činnosti obecního úřadu v uplynulém období.  Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
 
ZO bere na vědomí plnění zprávu o plnění usnesení
 
5. Revokace usnesení o výběru dodavatele na opravu střechy
Při přípravě materiálů k jednání zastupitelstva došlo k administrativní chybě. Při otevírání obálek bylo hodnoceno 7 nabídek společností včetně společnosti Ezamont Šumperk. V oficiálních materiálech pro jednání zastupitelstva ovšem nabídka této společnosti již nebyla. Starosta proto považuje za nutné, z důvodu otevřeného a transparentního jednání, toto usnesení o výběru dodavatele na opravu střechy revokovat a vyhlásit výběrové řízení nové. Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
 
2014/18/02 : ZO revokuje usnesení č. 2014/17/07 ze dne 5.6.2014 o výběru dodavatele na opravu střechy domu č.p. 103 v Malé Moravě
Hlasování : 8:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
+
+
+
+
+
x

 
6. Žaloba o určení vlastnického práva
 
Předmětem tohoto bodu jednání žaloba společnosti Lesy ČR s.p. proti Obci Malá Morava o určení vlastnického práva k lesním pozemkům které jsou podle tvrzení LČR, zapsány na listu vlastnictví pro Obec Malá Morava neoprávněně. Jedná se o pozemky zapsané na základě návrhu přídělu pozemků a budov pro k.ú. Vojtíškov č. 8 a 30. Starosta navrhl, aby obec v této žalobě zastupovala advokátka Mgr. Jiřina Svojanovská, Brno, která má za sebou již jeden vyhraný spor o určení vlastnického práva v obci Domašov nad Bystřicí. Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
 
 
2014/18/03 : ZO schvaluje právní zastoupení v soudním sporu s Lesy ČR a podpis plné moci s Mgr. Jiřinou Svojanovskou, Šilingrovo náměstí 257/3, 60200 Brno-město
Hlasování : 8:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
+
+
+
+
+
x

 
7. Stanovení počtu zastupitelů pro nové volební období
 
2014/18/04 : ZO stanovuje pro nové volební období stejný počet volených zastupitelů jako v období stávajícím, tj. 9 členů
Hlasování : 8:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
+
+
+
+
+
x

 
V 17:51 se na jednání dostavil pan Josef Temňák.
 
8. Diskuze
Starosta otevřel diskuzi. Pan Jan Kouřil požaduje instalaci zpomalovací retardérů na místní komunikaci u č.p. 73 ve Vojtíškově. Řidiči zde jezdí velkou rychlostí. Starosta slíbil prověřit situaci a úpravu provést.
Pan Josef Hulín se ptá, zda je možné, aby obec posekala travnatou plochu u školního hřiště. Starosta odpověděl, že tento pozemek je pronajatý sdružení Alienteam a je tedy na tomto sdružení pozemek udržovat. Obec se nemůže starat o pozemky jiných vlastníků či pozemky pronajaté fyzickým či právnickým osobám.
 
9. Závěr jednání
 
Starosta obce Antonín Marinov poděkoval všem přítomným zastupitelům a občanům za účast a v 18:19 hodin jednání ukončil.
 
 
Zápis byl vyhotoven dne 2.7.2014
 
 
Ověřovatelé zápisu                                             
Morong Pavel                          ………………………………
 
                                                                                       
Josef Hulín                               ………………………………
                                                                                                               
Zapsal                                                                 
Karel Svoboda                          ………………………………
 
Starosta obce
Antonín Marinov                      ………………………………

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Zápis z 18. zasedání zastupitelstva 23.6.2014