Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce

Zveřejněno: 11. 11. 2014

 

 

 
 
 
 
 
 
 Obec Malá Morava
 
Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Morava, které se konalo 6.11.2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Malá Morava od 16.00 hod.
 
Poznámka:
- Tento zveřejněný Zápis je upraven (jsou zveřejněny pouze iniciály jmen a příjmení osob) z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění;
- do úplné verze Zápisu mohou v případě potřeby na obecním úřadě kdykoli nahlédnout:
·         občané obce od 18 let věku s trvalým pobytem na území obce
·         fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území obce
·         cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území obce
Jiné fyzické osoby a osoby právnické mají možnost získat informace z jednání zastupitelstva obce na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 
 
 
Přítomní členové zastupitelstva obce
Hulín Josef                                                     
Köhler Walter                          
Kouřil Jan                                                      
Marinov Antonín                                           
Morong Pavel                                                
Morong Štěpán                                               
Svoboda Karel                                               
Temňák Josef 
 
Nepřítomni členové zastupitelstva obce
Ing. Janda Marek        
                                                                             
Přítomni občané
Anna Temňáková, Josef Bína, Jaromír Straka
 
Hlasování zastupitelů: ( + ) pro( - ) proti,  ( o ) zdržel se hlasování,  ( x ) nepřítomen
 
Program jednání:
 
Informace o výsledku voleb, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, složení slibu.
 
1.    Schválení programu
2.    Volba starosty a místostarosty
a)     určení počtu místostarostů
b)    určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
c)     určení způsobu volby starosty a místostarosty
d)    volba starosty
e)     volba místostarosty
3.    Zřízení finančního a kontrolního výboru
a)     určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b)    volba předsedy finančního výboru
c)     volba předsedy kontrolního výboru
d)    volba členů finančního výboru
e)     volba členů kontrolního výboru
4.    Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
5.    Rozpočtová opatření
6.    Opatření starosty
7.    Diskuse
8.    Závěr jednání
 
Jednání zastupitelstva zahájil dosavadní starosta obce Antonín Marinov v 16.00 hodin. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu se zákonem o obcích konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Informace o konání zastupitelstva obce byla zveřejněna v souladu se zákonem o obcích na úřední desce Obecního úřadu Malá Morava. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Je přítomno osm nově zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo usnášení schopné.
 
Poté dosavadní starosta obce určil zapisovatelem z jednání pana Karla Svobodu a ověřovatelem tohoto zápisu pana Josefa Hulína a pana Josefa Temňáka.
 
Složení slibu
 
Všichni členové zastupitelstva byli řádně zvoleni a mohli tedy přistoupit ke složení slibu. Složení slibu proběhlo tak, že dosavadní starosta přečetl slib stanovený v zákoně o obcích „Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem pod text slibu. Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
 
ZO bere na vědomí složení slibu všech členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona o obcích
 
1. Schválení programu
 
2014/01/01 : ZO schvaluje program jednání
Hlasování : 8:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
+
+
+
+
+
+
+

 
2. Volba starosty a místostarosty
2.1. Určení počtu místostarostů
 
2014/01/02 : ZO schvaluje zvolení jednoho místostarosty
Hlasování : 8:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
+
+
+
+
+
+
+

 
2.2. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolněni
 
2014/01/03 : ZO určuje, že člen zastupitelstva bude dlouhodobě uvolněn pro výkon funkce starosty.
Hlasování : 8:0:0 (schváleno)            

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
+
+
+
+
+
+
+

 
2.3. Určení způsobu volby starosty a místostarosty
 
2014/01/04 : ZO schvaluje způsob volby starosty a místostarosty obce veřejným hlasováním
Hlasování : 8:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
+
+
+
+
+
+
+

 
2.4. Volba starosty obce
Dosavadní starosta obce vyzval zastupitele, aby podali návrhy na obsazení funkce starosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi. Jediným navrhovatelem byl pan Walter Köhler, který navrhl za Sdružení nezávislých kandidátů – SNK do funkce starosty pana Antonína Marinova. Jiné návrhy nebyly.
 
2014/01/05 : ZO volí do funkce starosty obce Malá Morava pana Antonína Marinova, nar. 12.6.1972, bytem Malá Morava 88.
Hlasování : 7:0:1 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
+
+
o
+
+
+
+

 
Po zvolení starostou obce Antonín Marinov poděkoval přítomným zastupitelům obce za projevenou důvěru a zdůraznil, že se bude snažit svoji funkci vykonávat co nejlépe, v zájmu obce a jejich občanů.
 
2.5. Volba místostarosty obce
Nově zvolený starosta obce pan Antonín Marinov vyzval zastupitele, aby podali své návrhy na obsazení funkce místostarosty obce. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi. Antonín Marinov navrhl do funkce místostarosty pana Waltra Köhlera. Jiné návrhy nebyly.
 
2014/01/06 : ZO volí do funkce místostarosty obce Malá Morava pana Waltra Köhlera, nar. 20.11.1960, bytem Malá Morava 93.
Hlasování : 7:0:1 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
o
+
+
+
+
+
+

 
3. Zřízení finančního a kontrolního výboru obce
3.1. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Starosta obce navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy.
 
2014/01/07 : ZO zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor obce. Oba výbory budou tříčlenné.
Hlasování : 8:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
+
+
+
+
+
+
+

 
3.2. Volba předsedy finančního výboru
Starosta obce navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru obce pana Pavla Moronga. Žádné jiné návrhy nebyly.
 
2014/01/08 : ZO volí do funkce předsedy finančního výboru obce pana Pavla Moronga
Hlasování : 7:0:1 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
+
+
+
o
+
+
+

 
3.3. Volba předsedy kontrolního výboru
Starosta navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru obce pana Karla Svobodu. Žádné jiné návrhy nebyly.
 
2014/01/09 : ZO volí do funkce předsedy kontrolního výboru obce pana Karla Svobodu
Hlasování : 7:0:1 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
+
+
+
+
+
o
+

 
3.4. Volba členů finančního výboru obce
Starosta navrhl zvolit do funkce člena finančního výboru obce pana Josefa Hulína a paní Irenu Kouřilovou. Žádné jiné návrhy nebyly.
 
2014/01/10 : ZO volí členy finančního výboru obce pana Josefa Hulína a paní Irenu Kouřilovou
Hlasování : 7:0:1 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
o
x
+
+
+
+
+
+
+

 
3.5. Volba členů kontrolního výboru obce
Starosta navrhl zvolit do funkce člena kontrolního výboru obce Mgr. Olgu Špikovou a pana Josefa Temňáka. Žádné jiné návrhy nebyly.
 
2014/01/11 : ZO volí členy finančního výboru obce paní Mgr. Olgu Špikovou a pana Josefa Temňáka
Hlasování : 7:0:1 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
+
+
+
+
+
+
o

 
4. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Starosta obce navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstvu byla v souladu se zákonem o obcích a nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev poskytována měsíční odměna ve stejné výši jako zastupitelům v minulém volebním období. Rovněž navrhl poskytnout měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty obce a člena výboru obce.
 
2014/01/12 : ZO stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce, neuvolněného místostarosty obce a člena výboru obce takto:
Člen zastupitelstva                             : 460,- Kč
Člen zastupitelstva – předseda výboru : 1.060,- Kč
Člen zastupitelstva – člen výboru                  : 750,- Kč
Neuvolněný místostarosta obce           : 4.000,- Kč
Člen výboru – nečlen zastupitelstva obce      : 300,- Kč
Odměna bude poskytována počínaje měsícem prosincem, tj. od 1.12.2014
Hlasování : 8:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
+
+
+
+
+
+
o

 
5. Rozpočtové opatření č. 200003/2014
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové změny č. 200003/2014, včetně důvodové zprávy. Rozpočet byl navýšen v příjmech i výdajích o 528.532,- Kč podle jednotlivých kapitol. Kompletní znění rozpočtových změn je v příloze č. 2 tohoto zápisu. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
 
2014/01/13 : ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 200003/2014
Hlasování : 8:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
+
+
+
+
+
+
+

 
6. Opatření starosty
Starosta seznámil přítomné s opatřeními starosty č. 16/2014,18/2014, 21/2014, 22/2014 kterými starosta obce schvaluje a provádí rozpočtové opatření č. 100012-100015/2014.
Dále s opatřením starosty č. 17/2014 o půjčce ze Sociálního fondu obce, opatřením č. 19/2014 o schválení daru MŠ Malé Moravě ve výši 1000,- Kč od Pstruhařství ČRS, Vysoký Potok, opatřením č. 20/2014 o uzavření smlouvy o nájmu (pachtu) distribuční soustavy VO se společností Energie pod kontrolou, Hodonín, opatřením č. 23/2014 o schválení daru MŠ Malé Moravě ve výši 1000,- Kč od společnosti DP spol. s r.o., Vysoký Potok, opatřením č. 25/2014 o schválení daru MŠ Malé Moravě ve výši 1000,- Kč od pana Pavla Šiky, bytem Orlice, Červená Voda a opatřením č. 26/2014 o schválení daru MŠ Malé Moravě ve výši 2000,- Kč od společnosti Farma Morava spol. s r.o.
 
2014/01/14 ZO bere na vědomí opatření starosty
 
7. Diskuse
Do všeobecné diskuze se přihlásil s informacemi o kulturních akcích pan Jaromír Straka a Josef Bína.
 
Starosta obce Antonín Marinov poděkoval všem přítomným zastupitelům a občanům za účast a v 16:30 hodin jednání ukončil.
 
 
Zápis byl vyhotoven dne 10.11.2014
 
 
Ověřovatelé zápisu                                             
Josef Hulín                              ………………………………
 
                                                                                       
Josef Temňák                         ………………………………
                                                                                                               
Zapsal                                                                 
Karel Svoboda              ………………………………
 
 
Starosta obce                                                      
Antonín Marinov                      ………………………………
 
 
Příloha zápisu:
Č.1 Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
Č.2 Rozpočtové opatření 200003/2014
 
 

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce