Zápis z 19. zasedání zastupitelstva 4.9.2014

Zveřejněno: 10. 11. 2015

 

 

 
 Obec Malá Morava
 
Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malá Morava,
 které se konalo dne 4.9.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
Poznámka:
- Tento zveřejněný Zápis je upraven (jsou zveřejněny pouze iniciály jmen a příjmení osob) z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění;
- do úplné verze Zápisu mohou v případě potřeby na obecním úřadě kdykoli nahlédnout:
·         občané obce od 18 let věku s trvalým pobytem na území obce
·         fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území obce
·         cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území obce
Jiné fyzické osoby a osoby právnické mají možnost získat informace z jednání zastupitelstva obce na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 
 
 
Přítomní členové zastupitelstva obce                                                                                   
Ing. Janda Marek
Marinov Antonín                                                                                                      
Morong Štěpán
Svoboda Karel                                   
Temňák Josef
 
Nepřítomni členové zastupitelstva obce
Hulín Josef - omluven
Köhler Walter - omluven
Kouřil Jan – omluven
Morong Pavel – omluven
 
Přítomní občané
K. T., I. K., J. M., M. Š.
                                                                             
Hlasování zastupitelů: (+) pro(-) proti,  (o) zdržel se hlasování,  (x) nepřítomen
 
Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce Antonín Marinov v 16.00 hodin. Konstatoval, že je přítomno pět zastupitelů, ostatní byli řádně omluveni, a tudíž je zastupitelstvo usnášení schopné. Omluvil se za porušení tradice výjezdních zasedání zastupitelstev. Dnešní zasedání se oproti plánu nemohlo konat v kulturním domě na Malé Moravě z důvodu úplné uzavírky silnice na Malou Moravu. Starosta dále navrhl, aby se dnešní jednání řídilo tímto programem:
 
 
Program jednání:
 
1. Schválení programu jednání
2. Určení zapisovatele z jednání
3. Určení ověřovatelů z jednání
4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání a zpráva o činnosti obecního úřadu
5. Provedené rozpočtové opatření starosty
6. Rozpočtové opatření č. 200002/2014
7. Výsledek hospodaření obce za leden až červenec 2014
8. Mezitimní závěrka obce za leden až červen 2014
9. Souhlas se stavbou VN
10. Vytvoření pracovních míst na VPP
11. Žádost o finanční příspěvek
12. Žádost o prodej pozemků
13. Pronájmy pozemků
14. Revitalizace veřejného osvětlení
15. Výběrové řízení na opravu střechy
16. Smlouva o dílo
17. Návrh na vyřazení knih
18. Výběrové řízení kompostéry
19. Žádost o zřízení vlakových zastávek
20. Darovací smlouva
21. Pronájmy bytů
22. Diskuze
23. Závěr jednání
 
 
1. Schválení programu
 
2014/19/01 : ZO schvaluje program jednání
Hlasování : 5:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
x
+
x
x
+
x
+
+
+

 
2. Jmenování zapisovatele z jednání
Starosta jmenoval zapisovatelem z jednání paní Simonu Pospíchalovou
 
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
Starosta obce jmenoval ověřovatelem zápisu Ing. Marka Jandu a pana Karla Svobodu
 
4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
Starosta seznámil přítomné s plněním usnesení z minulého zasedání a se zprávou o činnosti obecního úřadu.
 
ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení
 
5. Provedená rozpočtová opatření
Starosta obce seznámil zastupitele s opatřeními č. 9, 10,11,12,13,14,15/2014 , kterými starosta schválil a provedl rozpočtová opatření č. 100005-100011/2014 v jeho působnosti. Kompletní znění opatření je přílohou č. 1 tohoto zápisu. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
 
6. Rozpočtové opatření č. 200002/2014
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové změny č. 200002/2014, včetně důvodové zprávy. Rozpočet byl ponížen v příjmech i výdajích o 117.000,- Kč podle jednotlivých kapitol. Kompletní znění rozpočtových změn je v příloze č. 2 tohoto zápisu. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
 
2014/19/02 : ZO schvaluje program jednání
Hlasování : 5:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
x
+
x
x
+
x
+
+
+

 
7. Výsledek hospodaření obce za období leden až červenec 2014.
Starosta Antonín Marinov seznámil přítomné s výsledkem hospodaření obce v uvedeném období. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
 
ZO bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření obce v období leden až červen 2014
 
8. Mezitimní závěrka obce za leden až červen 2014
Starosta Antonín Marinov seznámil přítomné s mezitimní účetní závěrkou podle vyhlášky č. 220/2013 Sb. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
 
ZO bere na vědomí zprávu o mezitimní účetní závěrce obce za období leden až červen 2014
 
9. Souhlas se stavbou VN
Žadatel společnost Energorozvody s.r.o. požádal obec o souhlas s provedením stavby nadzemního vedení v k.ú. Zlatý Potok. Dále je přiložena ke schválení smlouva o právu provést stavbu a o zřízení věcného břemene na tuto akci. Nás se dotýká pozemku p.č. 184/2 ostatní plocha, kde by mělo být umístěno nadzemní vedení o délce 4,6 m2. Po diskuzi bylo navrženo s předloženou projektovou dokumentací nesouhlasit. Souhlas bude udělen pouze v případě, že celé vedení nebude nadzemní, ale bude umístěno v zemi. Dále bylo navrženo nesouhlasit s termíny ve smlouvě, týkající se samotného uzavření smlouvy o věcném břemeni. Starosta nechal hlasovat, kdo je proti návrhu stavby.
2014/19/03 : ZO nesouhlasí s předloženým návrhem stavby vysokého napětí v k.ú. Zlatý Potok, stejně jako s návrhem smlouvy o uzavření smlouvy o věcném břemeni.
Hlasování : 5:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
x
+
x
x
+
x
+
+
+

 
10. Vytvoření míst na VPP
Záměrem obce je vytvoření cca 2 pracovních míst na dobu určitou pravděpodobně od 1.11. 2014 do 31.5.2015 pro úklid sněhu. Obci zřízením těchto míst nevzniknou žádné větší výdaje, jelikož budou poskytnuty dotace na mzdové náklady, včetně odvodů z mezd.
 
2014/19/04 : ZO schvaluje vytvoření dvou míst na veřejně prospěšné práce na období od 1.11.2014 do 31.5.2015
Hlasování : 5:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
x
+
x
x
+
x
+
+
+

 
11. Žádost o finanční příspěvek
Starosta obce seznámil přítomné se žádostí Klubu chovatelů foxteriérů, který prostřednictvím své předsedkyně I. N. požádal o finanční příspěvek na pořádání Klubových honičských zkoušek, které se budou konat v honitbě Malá Morava ve dnech 8. až 9. října 2014.
Starosta otevřel diskuzi. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
 
2014/19/05 : ZO schvaluje poskytnutí příspěvku Klubu chovatelů foxteriérů na pokrytí části provozních nákladů na Klubové honičské zkoušky ve výši 3.000,- Kč mimo schválená pravidla o poskytování příspěvků.
Hlasování : 5:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
x
+
x
x
+
x
+
+
+

 
12. Žádost o prodej pozemků
Prostřednictvím společnosti Realitní servis J a L, s.r.o., požádal pan J. Z, bytem XXX o odkup části pozemku p.č. 1817/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 2806 m2 ve Vojtíškově, který se nachází v blízkosti jeho staveb (hřiště) a který udržuje. Sousední části tohoto pozemku jsou pronajaty ing. B. a paní J. a proto bylo navrženo toto část pouze pronajmout. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
2014/19/06 : ZO neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1817/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Vojtíškov
Hlasování : 5:0:0 (neschváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
x
-
x
x
-
x
-
-
-

 
2014/19/07 : ZO schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 1817/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Vojtíškov
Hlasování : 5:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
x
+
x
x
+
x
+
+
+

 
13. Pronájmy pozemků
Společnost Česká a moravská města, o.s., se sídlem v Šumperku požádala obec o pronájem pozemků p.č. 1872/7 v k.ú. Podlesí a p.č. 1499/6 v k.ú. Vojtíškov pro realizaci schválené stavby Zmizelí sousedé – naučná stezka na období udržitelnosti projektu a to do 31.12.2020. Na minulém zastupitelstvu byly schváleny smlouvy o právu provést stavbu na těchto pozemcích, které byly podepsány dne 10.6.2014 . Dále byly předloženy dodatky těchto smluv, které byly předloženy z důvodu odstranění administrativních chyb původní smlouvy, kdy byl chybně uveden název projektu. Návrhem je nepronajímat celé nemovitosti, ale pouze části potřebné ke stavbě a provozu zařízení. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
 
2014/19/08 : ZO schvaluje záměr pronájmu části nemovitostí p.č. 1872/7, ostatní plocha, zeleň v k.ú. Podlesí-město a části nemovitosti p.č. 1499/6, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Vojtíškov na dobu do 31.12.2020 
Hlasování : 5:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
x
+
x
x
+
x
+
+
+

 
14. Revitalizace veřejného osvětlení
Společnost Energie pod Kontrolou nabídla obci projekt na revitalizaci majetku veřejného osvětlení, který pomáhá řešit nejenom jeho realizaci, včetně veškeré dokumentace, ale také jeho financování.
Projekt má dvě části:
1.    Obec pronajme společnosti veřejné osvětlení na dobu 15 let za cenu 100 Kč ročně.
2.    Obec uzavře smlouvu o revitalizaci, zajišťování osvětlení, obnově, údržbě a provozování distribuční soustavy elektrické energie veřejného osvětlení na základě metody Energy Performance and Quality Contracting.
Průměrně obec od roku 2011 do roku 2013 hradila náklady na údržbu, energie a opravy VO platili 386.000,- Kč ročně. Na základě návrhu bude obec dalších 15 let platit pouze 318.750,- Kč ročně. Společnost Energie pod kontrolou se navíc zavazuje zhotovit a předat tyto práce na vedení VO:
1.    Výměna světel za svítidla s vyšší účinností a menší spotřebou
2.    Výměna sloupů a výložníků jejich životnost je kratší než 15 let
3.    Výměna, případně oprava dalších komponentů (rozvaděče, měření, regulace apod.)
4.    Provedení prací jako montáž a údržbu prvků stávající soustavy VO
 
2014/19/09 : ZO schvaluje uzavření Smlouvy o svícení, údržbě a provozování distribuční soustavy elektrické energie sítě veřejného osvětlení na základě metody Energy Performance and Quality Contracting s Energie pod kontrolou, obecně prospěšnou společností a pověřuje starostu jejím podpisem
Hlasování : 5:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
x
+
x
x
+
x
+
+
+

 
2014/19/10 : ZO schvaluje pro realizaci této smlouvy rozpočet na svícení, revitalizaci, údržbu a provoz veřejného osvětlení dle předložené cenové kalkulace číslo 2392014
Hlasování : 5:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
x
+
x
x
+
x
+
+
+

 
2014/19/11 : ZO schvaluje záměr pronájmu distribuční soustavy elektrické energie sítě veřejného osvětlení a pověřuje starostu, po zveřejnění záměru pronájmu, podpisem smlouvy o pronájmu distribuční soustavy elektrické energie sítě veřejného osvětlení
Hlasování : 5:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
x
+
x
x
+
x
+
+
+

 
15. Výběrové řízení na opravu střechy
Na výzvu v 2 kole výběrového řízení na opravu střechy na budově č.p. 103 v Malé Moravě reagovalo celkem 6 společností. U některých z nich ovšem došlo k problému při specifikování požadovaného souboru oprav krovu a sněhových zábran. Za této situace vznikalo nebezpečí záměrného podhodnocení těchto oprav v nabídce a následné vymáhání víceprací po obci nad rámec uzavřené smlouvy o dílo. Po dohodě s právním zástupcem obce Mgr. Godinou, starosta navrhl stávající výběrové řízení ještě před hodnocením zrušit. I přesto, že to bude pro obec nákladnější, bude nutností vypracovat podrobný projekt stavby, včetně kompletního položkového rozpočtu a tento následně využít při výběrovém řízení, tak aby se předešlo možným spekulacím dodavatelských firem. Byla otevřena diskuze. P. Svoboda navrhl, aby o novém výběru a projektové dokumentaci rozhodovalo až nově zvolené zastupitelstvo.
 
2014/19/12 : ZO ruší 2 kolo výběrového řízení na opravu střechy budovy č.p. 103 v Malé Moravě
Hlasování : 5:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
x
+
x
x
+
x
+
+
+

 
16. Smlouva o dílo
Byla projednána smlouva o dílo se společností KOCMAN envimonitoring, s.r.o.Brno na zajištění funkčnosti a provozu automatických měřících systémů na objektech lokálního výstražného systému obce. Tyto činnosti jsou v souladu s doporučením Ministerstva životního prostředí ČR v rámci projektu Protipovodňové opatření obce Malá Morava. Byla otevřena diskuze, do níž se nikdo nepřihlásil.
 
2014/19/13 : ZO schvaluje smlouvu se společností KOCMAN Envimonitoring, s.r.o. se sídlem Říčanská 1000/29 641 00 Brno, IČ. 03108279 na zajištění funkční způsobilosti měrných bodů lokálního výstražného systému budovaného z projektu Opereční program Životní prostředí oblast podpory 1.3.1 Omezování rizika povodní a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování : 5:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
x
+
x
x
+
x
+
+
+

 
17. Návrh na vyřazení knih
Starosta seznámil přítomné se zprávou o revizi knihovních fondů v Obecní knihovně Malá Morava a návrhem na vyřazení knihovních fondů z této knihovny. Do diskuze se nikdo nepřihlásil. Starosta nechal o tomto bodu programu hlasovat.
 
2014/19/14 : ZO schvaluje návrh na vyřazení knihovních fondů a bere na vědomí zprávu o revizi
Hlasování : 5:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
x
+
x
x
+
x
+
+
+

 
18. Výběrové řízení kompostéry
Na den 19.5.2014 bylo naplánováno hodnocení přijatých nabídek na projekt Kompostování v Obci Malá Morava. Toto výběrové řízení bylo zrušeno, protože se přihlásil pouze jeden zájemce a to společnost ELKOPLAST CZ, s.r.o. ze Zlína. Druhé kolo výběrového řízení bylo dne 4.8.2014, kam se přihlásila opět pouze tato společnost. Jelikož se jednalo o druhé kolo, tak byla tato společnost vybrána za dodavatele. Celková částka vyplývající ze smlouvy je 1.550.010 ,- Kč. Plnění dle smlouvy do 31.10.2014
 
2014/19/15 : ZO souhlasí s výběrem dodavatele na realizaci projektu Kompostování v obci Malá Morava a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností ELKOPLAST CZ, s.r.o., IČ: 25347942, se sídlem Štefánikova 2664, 760 01 Zlín
Hlasování : 5:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
x
+
x
x
+
x
+
+
+

 
19. Žádost o zřízení vlakových zastávek
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem žádosti na vybudování nových železničních zastávek Malá Morava a Vojtíškov. Tato žádost je adresovaná generálnímu řediteli Správy železniční dopravní cesty, s.o.
 
2014/19/16 : ZO souhlasí s podáním žádosti na vybudování nových železničních zastávek
Hlasování : 5:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
x
+
x
x
+
x
+
+
+

 
20. Darovací smlouva
Po dohodě se Správou silnic Olomouckého kraje byla řešena situace, kdy místní komunikace obce leží na pozemku Olomouckého kraje. Ten souhlasí s bezúplatným převodem na obec. Jedná se o část pozemku p.č. 901 (dle GP č. 168-109/2014 je to pozemek p.č. 901/1 ostatní plocha o výměře 1943 m2) v k.ú. Sklené u Malé Moravy. Podmínkou je, že obec uhradí veškeré náklady s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad do KN.
 
2014/19/17 : ZO souhlasí s uzavřením darovací smlouvy na pozemek p.č. 901/1 ostatní plocha o výměře 1943 m2
Hlasování : 5:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
x
+
x
x
+
x
+
+
+

 
21. Pronájmy bytů
Obci byly na základě oznámení doručeny žádosti o pronájem obecního bytu těchto zájemců:
pan P. P, bytem XXX
paní M.Š, bytem XXX,
pan T. M., bytem XXX
Mgr. P. F, bytem XXX
 
Přijaté žádosti byly posouzeny pověřeným zaměstnancem obce podle pravidel určených směrnicí upravující podmínky pro přidělování bytů ve vlastnictví obce Malá Morava.
 
Výsledné pořadí žádostí dle součtu bodů dosažených dle jednotlivých kritérií:
1. paní M. Š. - počet bodů 53
2. Mgr. P. F. - počet bodů 27
3. pan T. M. - počet bodů 18
4. pan P. P. - počet bodů 12
 
2014/19/18 : ZO souhlasí s s pronájmem bytu v Podlesí č.p.38 paní M. Š., t.č. bytem XXX
Hlasování : 5:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
x
+
x
x
+
x
+
+
+

 
22. Diskuze  
Paní M. J. opět informuje o problémech s nájemnicí, která žije u pana Juránka. Starosta odpověděl, že pan Juránek přislíbil vyřešit problém do týdne. V opačném případě obecní úřad začne činit kroky ke zrušení nájemní smlouvy.
Paní M. se ptá, kdy budou volné další nájemní byty. Starosta odpověděl, že v současné době probíhá u dvou bytů v Podlesí soudní vystěhování.
 
23. Závěr jednání
 
Starosta obce Antonín Marinov u příležitosti blížícího se ukončení volebního období poděkoval všem zastupitelům za velmi dobrou spolupráci při řízení obce a při řešení vzniklých problémů v průběhu posledních čtyř let. Občanům rovněž poděkoval za velký zájem o chod obce, který se projevoval mimo jiné i hojnou účastí na veřejných zasedáních. Starosta poté v 17:00 hodin poslední jednání zastupitelstva obce v tomto volebním období ukončil.
 
Zápis byl vyhotoven dne 11.9.2014
 
Ověřovatelé zápisu                                             
Ing. Marek Janda                      ………………………………
 
                                                                                       
Karel Svoboda                          ………………………………
                                                                                                               
Zapsala                                                                 
Simona Pospíchalová             ………………………………
 
Starosta obce
Antonín Marinov                      ………………………………
 
 
 
 
 
Přílohy zápisu:
1.    Rozpočtové opatření starosty
2.    Rozpočtové změny č. 200002/2014
 

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Zápis z 19. zasedání zastupitelstva 4.9.2014