Zápis z 3. zasedání zastupitelstva 12.3.2015

Zveřejněno: 10. 11. 2015

 

 

 
 Obec Malá Morava
 
Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Malá Morava, které se konalo dne 12.3.2015 od 16.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Malá Morava
Poznámka:
- Tento zveřejněný Zápis je upraven (jsou zveřejněny pouze iniciály jmen a příjmení osob) z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Zveřejněné osoby jsou zde uvedené s jejich souhlasem
- do úplné verze Zápisu mohou v případě potřeby na obecním úřadě kdykoli nahlédnout:
·         občané obce od 18 let věku s trvalým pobytem na území obce
·         fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území obce
·         cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území obce
Jiné fyzické osoby a osoby právnické mají možnost získat informace z jednání zastupitelstva obce na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 
 
Přítomní členové zastupitelstva obce
Hulín Josef
Ing. Janda Marek
Köhler Walter               od 16:05                                                                                                       
Marinov Antonín                                                                                                      
Morong Štěpán           
Svoboda Karel                                    
Temňák Josef
Kouřil Jan
Morong Pavel
                                                                             
Přítomni občané
Anna Temňáková, Monika Kurečková, Milan Kubaník, Anna Kubaníková, Jana Mikuličová, Kristýna Sobotková, Pravoslav Zbořil, Maxmilián Ščambura, Marie Vircová, prap. Petr Kozák, Jaromír Straka a Josef Bína.
 
Hlasování zastupitelů : (+) pro(-) proti(o) zdržel se hlasování,  (x) nepřítomen
 
Návrh programu jednání:
 
1. Schválení programu jednání
2. Určení zapisovatele z jednání 
3. Určení ověřovatelů z jednání 
4. Zpráva o plnění usnesení z minulého jednání a o činnosti OÚ
5. Příspěvky z rozpočtu obce 2015
6. Příspěvek na provoz MŠ
7. Příspěvek Městu Hanušovice a informace o činnosti knihoven
8. Smlouva o prodeji dříví 2015
9. Rozpočet obce na rok 2015
10. Výsledek hospodaření obce za rok 2014
11. Poskytnutí půjček z FRB
12. Opatření starosty
13. Aktualizace provádění rozpočtových opatření
14. Pronájmy bytů
15. Územní plán
16. Vytvoření pracovních míst na VPP
17. Odpisový plán majetku na rok 2015
18. Revitalizace veřejného osvětlení
19. Odpisy pohledávek
20. Záměr prodeje pozemků
21. Záměr pachtu Podlesí
22. Záměr směny pozemků
23. Souhlas se stavbami
24. Stanovení ceny dřevní štěpky
25. Výsledek inventarizace majetku obce
26. Zpráva o činnosti policie
27. Zpráva o činnosti v obecních lesích v roce 2014
28. Výroční zpráva o poskytování informací
29. Soutěž o rozkvetlé okno
30. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
31. Zpráva z veřejnoprávní kontroly obce
32. Zpráva o výsledku kontroly MŠ Malá Morava
33. Diskuse
34. Závěr jednání
 
Starosta obce v 16:00 hodin zahájil zasedání zastupitelstva obce a sdělil, že veřejnost byla o svolání zastupitelstva informována oznámením vyvěšeným na úřední desce a na webových stránkách obce. Členové zastupitelstva obdrželi pozvánku. Zároveň přivítal zástupce OO PČR v Hanušovicích prap. Petra Kozáka. Je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, a tedy je podle ustanovení zákona o obcích zastupitelstvo usnášení schopné. Starosta poté navrhl, aby se dnešní jednání řídilo navrhovaným programem.
 
1.   Schválení programu
Na jednání se v 16:05 dostavil p. Köhler
 
2015/03/01: ZO schvaluje program jednání
Hlasování : 9:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
+
+
+
+
+
+

 
2. Určení zapisovatele z jednání
Starosta určil zapisovatelkou z jednání paní Simonu Pospíchalovou
 
3. Určení ověřovatelů zápisu
Starosta obce určil ověřovateli zápisu pana Pavla Moronga a pana Štěpána Moronga.
 
4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání a zpráva o činnosti obecního úřadu
Starosta seznámil přítomné s plněním usnesení z minulého zasedání, se zprávou o činnosti obecního úřadu, starosty, včetně výsledku výběrového řízení na opravu kulturního domu, které vyhrála společnost Trendex Nova, a.s. s částkou 1.172.078,39 Kč. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
 
5. Příspěvky z rozpočtu obce
Poskytování příspěvků občanským sdružením, neziskovým a ostatním organizacím, příjem jejich žádostí a následné vyúčtování se řídí směrnicí, kterou jsou upravena pravidla poskytování příspěvku z rozpočtu obce. V roce 2015 byly přijaty tyto žádosti:
 
1. Příspěvek na činnost :    TJ SOKOL Malá Morava……..žádost o poskytnutí   30.000,- Kč
                                          (V roce 2014 poskytnuto 30.000,- Kč)
2. Příspěvek na akce:         Spolek Chatařů ve Vysoké….žádost o poskytnutí  10.000,- Kč
                                              (V roce 2014 poskytnuto 10.000,- Kč) 
3. Příspěvek na činnost:     Charita Šumperk     ….žádost o poskytnutí              5.000,- Kč
                                              (V roce 2014 poskytnuto          0,- Kč) 
4. Příspěvek na činnost:     Armáda spásy v ČR, z.s……žádost o poskytnutí     5.000,- Kč
                                          (V roce 2014 poskytnuto          0,- Kč)
5. Příspěvek na činnost :    Sportovní klub, V. Potok……..žádost o poskytnutí   5.000,- Kč
                                          (V roce 2014 poskytnuto 5.000,- Kč)
6. Příspěvek na akce    :    Sportovní klub, V. Potok……..žádost o poskytnutí    5.000,- Kč
                                          (V roce 2014 poskytnuto 5.000,- Kč)
5. Příspěvek na činnost :   KRÁLOVSTVÍ KRALICKÉHO SNĚŽNÍKU
                                                                                  žádost o poskytnutí   10.000,- Kč
                                          (V roce 2014 poskytnuto         0,- Kč)
 
V roce 2015 došlo k  novele zákona 250/2000 Sb. (Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů). Novela č. 24/2015 nabyla účinnost 20.02.2015. Touto novelou dochází ke změně při poskytování peněžních prostředků (dotací, příspěvků) z rozpočtu územního samosprávného celku.
Na základě výše popsané novely zákona 250/2000 Sb., je navrženo příspěvky na dnešním zasedání ZO neschvalovat z důvodu, že by obec v případě nevyhlášení programu a přijetím neúplných žádostí porušila zákon. Dále je navrženo podle novely zákony doplnit pravidla poskytování příspěvků z rozpočtu obce, vyhlásit a zveřejnit program, vyzvat žadatele k doplnění žádostí a o příspěvcích z rozpočtu obce rozhodnout na následujícím zasedání ZO.
 
2015/03/02: ZO schvaluje aktualizaci směrnice č. 3/2011 
Hlasování : 9:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
+
+
+
+
+
+

 
2015/03/03: ZO schvaluje vyhlášení a zveřejnění pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce 
Hlasování : 9:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
+
+
+
+
+
+

 
2015/03/04: ZO stanovuje termín pro příjem žádostí o příspěvky v roce 2015 nejpozději do 29.5.2015
Hlasování : 9:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
+
+
+
+
+
+

 
6. Příspěvek na provoz Mateřské školy Malá Morava
Mateřská škola je příspěvková organizace zřízená obcí Malá Morava za účelem předškolního vzdělávání. Obec zde hradí provozní náklady, náklady na platy pedagogických pracovníků jdou ze státního rozpočtu prostřednictvím Olomouckého kraje. Návrh příspěvku na provoz předložila za MŠ ředitelka Anna Hošková, DiS, v celkové výši 689.000,- Kč.
Příspěvek 2012: 515.000,- Kč
Příspěvek 2013: 520.000,- Kč
Příspěvek 2014: 674.000,- Kč (583.772,- příspěvek + 90.228 čerpání rezervního fondu)
Navýšení rozpočtu je z důvodu zamýšlené instalace elektronického zámku v ceně cca 25.000,- Kč a zamýšlené rekonstrukci dřevěného bednění a luxferové stěny v ceně cca 140.000,- Kč.
 
Byla otevřena diskuze, v níž se diskutovalo o výši příspěvku, nutnosti navrhovaných prací a ustanovení komise, která oprávněnost rekonstrukce posoudí a popřípadě podá návrh na dofinancování na příštím jednání zastupitelstva.
 
2015/03/05: ZO schvaluje příspěvek na provoz Mateřské školy Malá Morava, příspěvkové organizace na rok 2015 ve výši 549.000,- Kč a ukládá panu Pavlu Morongovi a panu Karlu Svobodovi posoudit rozsah požadovaných prací.
Hlasování : 9:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
+
+
+
+
+
+

 
7. Příspěvek Městu Hanušovice
I v tomto roce byl doručen návrh dodatku smlouvy mezi Městem Hanušovice a Obcí Malá Morava na poskytování knihovnických, informačních a metodických služeb v Obecních knihovnách Malá Morava a Podlesí. Zároveň starosta obce seznámil přítomné se zprávou o činnosti v obecních knihovnách Malá Morava a Podlesí za rok 2014. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
 
2015/03/06: ZO schvaluje uzavření dodatku smlouvy s Městem Hanušovice o poskytování knihovnických, informačních a metodických služeb v Obecních knihovnách Malá Morava a Podlesí pro rok 2015 a zároveň schvaluje poskytnutí příspěvku na nákup knihovních fondů ve výši 22.000,- Kč
Hlasování : 9:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
+
+
+
+
+
+

 
8. Smlouva o prodeji dříví v roce 2015
Dne 28.2.2015 byla odeslána výzva zájemcům o práce v obecních lesech (Hanušovická lesní, Lesy Jedlí, Opavská lesní) o zaslání nabídkových cen. Opavská lesní svou nabídku neposlala. Cenově výhodnější nabídka byla od společnosti Hanušovická lesní, a proto starosta obce navrhl uzavřít smlouvu o prodeji dříví a pěstebních činnostech pro rok 2015 právě s touto společností. Byla otevřena diskuze, do níž se nikdo nepřihlásil.
 
2015/03/07: ZO schvaluje uzavření smlouvy o prodeji dříví a pěstebních činnostech na rok 2015 se společností Hanušovická lesní, a.s., Hlavní 146 Hanušovice.
Hlasování : 9:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
+
+
+
+
+
+

 
9. Rozpočet obce na rok 2015
Byl projednán návrh rozpočtu, včetně drobných změn projednaných v průběhu zasedání. Projednán byl i rozpočet sociálního fondu. Rozpočet obce je přílohou č. 1 tohoto zápisu. Starosta otevřel diskuzi. Pan Pavel Morong se dotazoval na položky týkající se elektřiny. Starosta informoval, že rozpočet se skládá z paragrafů- jednotlivých odvětvových činností (např. bytové hospodářství, záležitosti církví apod). Dále se tyto jednotlivé paragrafy rozdělují na položky – druhové třídění (např. opravy a udržování, nákup materiálu, elektřina). A proto se položka elektrická energie může v rozpočtu objevovat vícekrát.
 
2015/03/08: ZO schvaluje rozpočet obce Malá Morava na rok 2015 jako schodkový takto:
Celkové příjmy ve výši 11.157.304,- Kč
Celkové výdaje ve výši 12.301.250,86 Kč
Financování ve výši 1.143.946,86 Kč bude zapojeno z kladného výsledku hospodaření v minulých letech.
Rozpočet sociálního fondu na rok 2014:
Celkové příjmy ve výši 52.500,- Kč
Celkové výdaje ve výši 56.000,- Kč
Hlasování : 9:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
+
+
+
+
+
+

 
10. Výsledek hospodaření obce za rok 2014
Starosta seznámil přítomné se zprávou o výsledku hospodaření obce v roce 2014. Do diskuze se nikdo nepřihlásil
 
ZO bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření obce v minulém roce
 
11. Poskytnutí půjček z FRB
V souladu se schválenými pravidly pro tvorbu a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Malá Morava byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí. Obecnímu úřadu byla doručena pouze žádost pana Z. S., bytem xxx na obnovu fasády a pana J. K., bytem xxx na obnovu fasády, výměnu oken a vstupních dveří. Žadatelé splnili veškeré požadované podmínky poskytnutí žádosti, tudíž lze tyto půjčku poskytnout. Byla otevřena diskuze, do níž se nikdo nepřihlásil.
 
2015/03/19: ZO schvaluje poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení podle pravidel v celkové výši 185.000,- Kč takto: panu Z. S., bytem xxx částku 60.000,- Kč a panu J. K., bytem xxx  částku 125.000,- Kč
 Hlasování : 8:0:1 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
o
+
+
+
+
+

 
12. Opatření starosty
Starosta obce seznámil přítomné s provedeným a schváleným opatřením starosty č. 30/2014 s datem 31.12.2014, kterým se schvaluje a provádí rozpočtové opatření č. 100018/2014 a dále s opatřením č.1až 3/2015. Tato opatření jsou přílohou č. 2 tohoto zápisu. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
 
ZO bere na vědomí opatření starosty
 
13. Aktualizace provádění rozpočtových opatření
Zastupitelstvo obce zmocnilo dne 8.3.2012 na svém zasedání dle usnesení č. 2011/06/19 starostu obce k schvalování a provádění rozpočtových opatření v níže uvedeném rozsahu:

a) do 50.000,- Kč na straně výdajů v rámci jednotlivých paragrafů
b) bez omezení u přidělených finančních prostředků z vyšších územních samosprávných celků, státního rozpočtu, státních fondů a případně z fondů EU
c) bez omezení u příjmu finančních prostředků v rámci příjmu pojistného plnění
d) do 100.000,- Kč když je výdaj nutný na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod
e) do 50.000,- Kč když je včasné provedení úhrady vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z pozdní úhrady
f) do 50.000,- v rámci přijetí finančního daru
g) do 20.000,- Kč v rámci ostatních příjmů a výdajů
 
Starosta obce je povinen o veškerých rozpočtových opatřeních informovat zastupitelstvo obce na nejbližším zasedání. Rozsah zmocnění však neobsahuje rozpočtová opatření, která nastávají v praxi. Jedná se zejména o převody mezi jednotlivými účty obce a využití případných příjmů na straně výdajů. Proto bylo navrženo tento rozsah rozšířit.
 
2015/03/10:ZO podle § 102 odst.2 písm.a) a § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) zmocňuje starostu obce k schvalování a provádění rozpočtových opatření v tomto rozsahu:

a) do 50.000,- Kč na straně výdajů v rámci jednotlivých paragrafů
b) bez omezení u přidělených finančních prostředků z vyšších územních samosprávných celků, státního rozpočtu, státních fondů a případně z fondů EU. Přijaté finanční prostředky budou na straně příjmů i výdajů navýšeny dle svého účelu v souladu s příslušným rozhodnutím poskytovatele.
c) bez omezení u příjmu finančních prostředků v rámci příjmu pojistného plnění
d) do 100.000,- Kč když je výdaj nutný na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod
e) do 50.000,- Kč když je včasné provedení úhrady vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z pozdní úhrady
f) do 50.000,- v rámci přijetí finančního daru
g) do 20.000,- Kč v rámci ostatních příjmů a výdajů
h) bez omezení u převodů mezi účty Obce M.M. (SF, FRB, ZBÚ, ČNB)
ch) bez omezení u příjmů ze všech daní a příjmů z hlavní činnosti obce. Ve výdajích v těchto případech bude ve stejné částce navýšena položka 5901(nespecifikované rezervy).  
Starosta obce je povinen o veškerých rozpočtových opatřeních informovat zastupitelstvo obce na nejbližším zasedání.
Hlasování : 9:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
+
+
+
+
+
+

 
14. Pronájmy bytů
K dnešnímu dni obec Malá Morava disponuje dvěma volnými byty - byt č. 6 ve Vojtíškově č.p. 79 a byt č. 3 v Podlesí č.p. 21. Byty je možno pronajmout ihned.
 
Obci byly na základě oznámení doručeny žádosti o pronájem obecního bytu těchto zájemců:
dne 20. 2. 2015 podala žádost o přidělení obecního bytu č. 6 ve Vojtíškově č. p. 79 paní M. K., bytem xxx
dne 24. 2. 2015 podal žádost o přidělení obecního bytu č. 6 ve Vojtíškově č. p. 79 pan T. M., bytem xxx
dne 27. 2. 2015 podala žádost o přidělení obecního bytu č. 3 v Podlesí č. p. 21 paní M. W., bytem xxx
dne 27. 2. 2015 podal žádost o přidělení obecního bytu č. 3 v Podlesí č. p. 21 pan J. W., bytem xxx
dne 27. 2. 2015 podala žádost o přidělení obecního bytu č. 3 v Podlesí č. p. 21 paní Mgr. P. D., bytem xxx
dne 27. 2. 2015 podal žádost o přidělení obecního bytu č. 3 v Podlesí č.p. 21 pan L. H., bytem xxx
Přijaté žádosti byly posouzeny podle pravidel určených směrnicí upravující podmínky pro přidělování bytů ve vlastnictví obce Malá Morava.
Výsledné pořadí žádostí dle součtu bodů dosažených dle jednotlivých kritérií:
Byt č. 6 - Vojtíškov 79
1. paní K.M - počet bodů 39
2. pan M.T. - počet bodů 20
 
Byt č. 3 - Podlesí 21
1. pan J.W - počet bodů 43
2. pan L.H. - počet bodů 31
3. paní Mgr. P.D. - počet bodů 29
 
Žádost paní M.W. byla z hodnocení vyřazena z důvodu nesplnění podmínky: žadatelka má splatné nedoplatky a je evidována jako dlužník obce Malá Morava. Byla otevřena diskuze, do níž se nikdo nepřihlásil.
 
2015/03/11: ZO schvaluje poskytnutí pronájmu bytu v xxx paní M.K. bytem xxx
Hlasování : 9:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
+
+
+
+
+
+

 
2015/03/12: ZO schvaluje poskytnutí pronájmu bytu v xxx panu J.W., bytem xxx
Hlasování : 9:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
+
+
+
+
+
+

 
15. Územní plán
 
2015/03/13: ZO schvaluje :
a) pořízení změny č.1 územního plánu Malá Morava dle zákona č.183/2006 Sb., §6 odst.5a) v platném znění
b) požádat o pořízení změny č. 1 územního plánu Malá Morava Městský úřad Šumperk, Odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic, Jesenická 3, Šumperk, dle zákona č.183/2006 Sb., § 6 odst.1c)  v platném znění
c) Antonína Marinova určeným zastupitelem pro pořízení změny č.1 územního plánu Malá Morava
d) stanovuje konečnou lhůtu pro podání žádostí o změnu ÚP nejpozději do 7.5.2015
e) pověřuje společnost Surpmo Hradec Králové zpracováním podkladů a rozborů ke změně ÚP.
Hlasování : 9:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
+
+
+
+
+
+

 
16. Vytvoření pracovních míst na VPP
Návrhem tohoto bodu programu je vytvoření a financování pracovních míst na VPP, prostřednictvím úřadu práce, prostřednictvím úřadu práce. Záměrem je přijetí 8 pracovníků na dobu určitou od 1.5.2015. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
 
2015/03/04: ZO schvaluje vytvoření 8 pracovních míst na VPP a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s úřadem práce na jejich financování
Hlasování : 9:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
+
+
+
+
+
+

 
17. Odpisový plán majetku obce na rok 2015
Předmětem tohoto bodu jednání je návrh plánu účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku obce v roce 2015.
 
2015/03/15: ZO schvaluje odpisový plán majetku obce na rok 2015
Hlasování : 9:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
+
+
+
+
+
+

 
2015/03/16: ZO ruší zbytkovou hodnotu u dlouhodobého majetku s účinností od 1.1.2015
Hlasování : 9:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
+
+
+
+
+
+

 
18. Revitalizace veřejného osvětlení
Společnost Energie pod Kontrolou realizuje obci projekt na revitalizaci majetku veřejného osvětlení. V současné době je výměna osvětlení provedena téměř všude. Po diskuzi bylo navrženo další případné rozšíření VO řešit vlastními prostředky a nevyužívat navrhovaných variant provedení od společnosti Energie pod kontrolou. Poté je přípustná pouze změna smlouvy s OPK z důvodu vyšší spotřeby spotřebované energie.
Požadavky na nová svítidla:
Vysoký Potok kolem silnice cca 4 ks, bez nutnosti drátu
Vysoký Potok u MŠ 1 ks bez nutnosti drátu
Vysoký Potok u Morongů 1 ks + přívodní drát cca 150 m (je zde vedení ČEZu)
Vysoký Potok u rybárny 1 ks + přívodní drát cca 70 m (je zde vedení ČEZu)
Vojtíškov u Kouřilů 1 ks, bez nutnosti drátu
Sklené u p. Bombery 1 ks + přívodní drát cca 150 m (zde není vedení ČEZu, jsou zde sloupy na domovní přípojky, zde je nutnost souhlasu ČEZu s vedením po těchto sloupech)
Malá Morava u č.p. 12 (osvětlení směr hlavní silnice) 1 ks, bez nutnosti drátu.
 
2015/03/17: ZO neschvaluje realizaci Návrhu obnovy veřejného osvětlení od společnosti Energie pod Kontrolou
Hlasování : 9:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
+
+
+
+
+
+

 
2015/03/18: ZO schvaluje rozšíření veřejného osvětlení o 10 ks svítidel na náklady obce
Hlasování : 9:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
+
+
+
+
+
+

 
19. Odpis pohledávek
 
2015/03/19: ZO schvaluje odpis pohledávek za zemřelého Č.S 380,- Kč za nájemné a 815 za místní poplatek za provoz systému nakládání s odpadem, zemřelého M.H. 3.766,- Kč za nájemné a za J.M. st. 583,- Kč za nájemné. Zároveň souhlasí s podáním žaloby na ukončení nájemní smlouvy s panem R.Š., bytem xxx
Hlasování : 9:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
+
+
+
+
+
+

 
20. Záměr prodeje pozemků Podlesí-město
O prodej pozemků p.č. st. 224, 2265 a části 2264/1 v k.ú. Podlesí-město požádal pan V.M, bytem xxx. Tyto pozemky by rád udržoval. Po všeobecné diskuzi bylo navrženo pozemky neprodávat. Starosta nechal o tomto návrhu hlasovat.
 
2015/03/20: ZO neschvaluje záměr prodeje p.č. st. 224, 2265 a části 2264/1 v k.ú. Podlesí-město
Hlasování : 9:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
+
+
+
+
+
+

 
21. Záměr pachtu Podlesí
O pacht pozemků p.č. st. 38, 70, 76/1 a 154 v k.ú. Podlesí-město požádal ing. J.R., bytem xxx. Tyto pozemky by rád využíval jako pastvinu, louku. Po všeobecné diskuzi byl vznesen návrh tyto pozemky nepachtovat, vzhledem k umístění v intravilánu obce. Starosta nechal o návrhu nepachtovat pozemky hlasovat.
 
2015/03/21: ZO neschvaluje záměr pachtu p.č. st. 38, 70, 76/1 a 154 v k.ú. Podlesí-město
Hlasování : 9:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
+
+
+
+
+
+

 
22. Záměr směny pozemků Sklené
O odprodej pozemků p.č. st. 37 o výměře 126 m2, p.č. 155/4 o výměře 287 m2 a části p.č. 203 o výměře cca 1999 m2 v k.ú. Sklené u Malé Moravy požádali manželé Z., bytem xxx. Jejich záměrem je výstavba chaty pro rodinnou rekreaci.
Byly stanoveny tyto podmínky:
 
1.    žadatel na své náklady musí vybudovat přeložku přístupové komunikace pozemek p.č. st 37 lze prodat bez podmínek
2.    pozemek 155/4 lze prodat pouze tu část, na které není nebo nebude přístupová komunikace
3.    u pozemku p.č. 203 lze také prodat pouze tu část, na které nebude přístupová komunikace
 
Záměr prodeje pozemků byl řádně zveřejněn, ve stanovený termín k němu přišla námitka – žádost o odprodej pozemků od manželů Voženílkových, zastoupených advokátní kanceláří Mgr. P.P, bytem xxx. Manželé V. rovněž požadují směnu pozemků části p.č. 206, kde se nachází komunikace za část p.č. 881 v k.ú. Sklené u Malé Moravy, jejíž úsek se jako komunikace nepoužívá a slouží jako schodiště k jejich domu. Po diskuzi bylo navrženo na tomto zasedání nerozhodovat o tom, komu se uvedené pozemky prodají. Dále bude hledán způsob, jak nejlépe vyhovět oběma žadatelům.
 
2015/03/22: ZO odsunuje rozhodnutí o prodeji pozemků p.č. st. 37 o výměře 126 m2, p.č. 155/4 o výměře 287 m2 a části p.č. 203 o výměře cca 1999 m2 v k.ú. Sklené u Malé Moravy na příští zasedání zastupitelstva obce
Hlasování : 9:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
+
+
+
+
+
+

 
2015/03/23: ZO schvaluje záměr směny pozemků části p.č. 881 – ostatní plocha, ostatní komunikace za část p.č. 206, trvalý travní porost, v k.ú. Sklené u Malé Moravy, kde se nachází vyježděná přístupová komunikace.
Hlasování : 9:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
+
+
+
+
+
+

 
23. Souhlasy se stavbami
23.1. Stavba přípojky NN Vojtíškov
Společnost Emontas, Olomouc, požádala obec o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavbu přípojky NN, Vojtíškov – p.č. 1150/10, Vagner, nové NNk“ za účelem připojení novéno odběrného místa.
Souhlas za podmínky, že nedojde k uložení vedení do pozemků ve vlastnictví obce a že nebudou ke stavbě jakkoli používány. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
 
2015/03/24: ZO souhlasí se stavbou přípojky NN, Vojtíškov – p.č. 1150/10, Vagner, nové NNk, za podmínky, že nedojde k uložení vedení do pozemků ve vlastnictví obce a že nebudou ke stavbě jakkoli používány.
Hlasování : 9:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
+
+
+
+
+
+

 
23.2. Stavba přípojky VN Zlatý Potok
Společnost Energorozvody, Javorník, požádala obec o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavbu přípojky vysokého napětí, „ Zlatý Potok, p.č. 42, Micka – příp. VNv, DTS“ Stavba se dotkne i pozemků ve vlastnictví obce. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
 
2015/03/25: ZO souhlasí se stavbou přípojky vysokého napětí, „ Zlatý Potok, p.č. 42, Micka – příp. VNv, DTS“, s uzavřením smlouvy o provedení stavby a smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni.
Hlasování : 9:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
+
+
+
+
+
+

 
23.3. Stavba vrtaných studní Vojtíškov
Společnost AZ studny s.r.o., Šternberk požádala obec o souhlas se stavbami 2 vrtaných studní s vodovodním potrubím na pozemcích p.č. 1150/10 a 1150/11 v k.ú. Vojtíškov, Hloubka studní 30 m. Investorem staveb je pan Vítězslav Vagner, Vikýřovice. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
 
2015/03/26: ZO souhlasí se stavbou 2 vrtaných studní na pozemcích p.č. 1150/10 a 1150/11 v k.ú. Vojtíškov za podmínky, že nedojde k ovlivnění zdrojů vody pro obecní vodovod.
Hlasování : 9:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
+
+
+
+
+
+

 
23.4. Stavba vrtaných studní Vysoká
Společnost AZ studny s.r.o., Šternberk požádala obec o souhlas se stavbami 4 vrtaných studní s vodovodním potrubím na pozemcích p.č. 523/10 , 523/16, 523/17 a 523/18 v k.ú. Vysoká u Malé Moravy, Hloubka studní 30 m. Investorem staveb je pan V.V, bytem xxx, H.V., bytem xxx a M.V. bytem xxx. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
 
2015/03/27: ZO souhlasí se stavbou 4 vrtaných studní na pozemcích p.č. 523/10 , 523/16, 523/17 a 523/18 v k.ú. Vysoká u Malé Moravy
Hlasování : 9:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
+
+
+
+
+
+

 
24. Stanovení ceny dřevní štěpky
Navržená cena za dřevní štěpku volně loženou: 200,- Kč za 1 m3 včetně DPH. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
 
2015/03/28: ZO schvaluje prodejní cenu za 1 m3 volně ložené dřevní štěpky ve výši 200,- Kč včetně DPH.
Hlasování : 9:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
+
+
+
+
+
+

 
25. Výsledek inventarizace majetku obce
Zastupitelstvu obce byla předložena zpráva Ústřední inventarizační komise o výsledku inventarizačního majetku obce k 31.12.2014.
 
2015/03/29: ZO schvaluje výsledek inventarizace majetku obce a souhlasí s navrhovaným vyřazením nepotřebného majetku.
Hlasování : 9:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
+
+
+
+
+
+

 
26. Zpráva o činnosti Policie ČR
Starosta seznámil přítomné s bezpečnostní zprávou o nápadu trestné činnosti a stavu veřejného pořádku ve služebním obvodu PČR OO Hanušovice za rok 2014.
 
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti Policie ČR
 
27. Zpráva o činnostech v obecních lesích v roce 2014
Práce v lesích prováděla společnost Hanušovická lesní a.s. na základě uzavřené smlouvy.
 
ZO bere na vědomí zprávu o Činnosti v obecních lesích v roce 2014
 
28. Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2014
Starosta seznámil přítomné se zprávou.
 
ZO bere na vědomí výroční zprávu o poskytování informací za rok 2014
 
29. Soutěž o nejkrásnější rozkvetlé okno
Starosta seznámil přítomné s výsledky 1 ročníku soutěže občanů, která si klade za cíl zapojit občany do zkrášlení Malé Moravy a motivovat k této činnosti i všechny ostatní. Předmětem soutěže byla květinová výzdoba oken, balkónů, okolí domů či předzahrádek v kategoriích: - 1 ) rozkvetlé okno nebo balkon v rodinných domech a chalupách - 2) rozkvetlé okno nebo balkon v bytových domech - 3) rozkvetlé předzahrádky nebo okolí domu. Finanční motivace v každé kategorii 1 místo 1.500,- Kč, druhé 1.000,- Kč, třetí 500,- Kč, celkem za tři kategorie 9.000,- Kč. Starosta otevřel diskuzi, nebyly žádné připomínky.
 
ZO bere na vědomí výsledky 1. ročníku soutěže O nejkrásnější rozkvetlé okno
 
2015/03/30: ZO vyhlašuje 2 ročník soutěže O nejkrásnější rozkvetlé okno
Hlasování : 9:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
+
+
+
+
+
+

 
30. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Starosta seznámil přítomné se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 bez závad.
 
ZO bere na vědomí zprávu o hospodaření obce za rok 2014
 
31. Zpráva z veřejnosprávní kontroly obce
Starosta seznámil přítomné se zprávou o veřejnoprávní kontrole obce. Výsledkem bylo konstatování, že nebyly zjištěny žádné nedostatky.
 
ZO bere na vědomí výsledek veřejnoprávní kontroly MŠ Malá Morava
 
32. Zpráva o výsledku kontroly MŠ Malá Morava
Starosta seznámil přítomné se zprávou o výsledku kontroly MŠ Malá Morava. Výsledkem bylo konstatování, že nebyly zjištěny žádné nedostatky.
 
ZO bere na vědomí výsledek veřejnoprávní kontroly MŠ Malá Morava
 
33. Diskuze
p. Maxmilián Ščambura se ptá, k jakému účelu je žádáno o povolení k vrtaným studním ve Vojtíškově, když je zde nedostatek pitné vody. Starosta odpověděl, že vrty budou k zásobování nových rekreačních objektů
p. Pavel Morong se ptá jak, zda už je vybráno místo pro stavbu přístřešku pro obecní techniku. Starosta odpověděl, že ne. Dále se ptal, zda je možno rozšířit VO u rybníka směrem na Vysoký Potok. Starosta odpověděl, že to v současnosti není možné, je potřeba vyhotovit projekt a zahájit stavební řízení.
 
34. Závěr jednání
 
Starosta obce Antonín Marinov poděkoval všem přítomným zastupitelům, občanům a hostům za účast a v 17:45 hodin jednání ukončil.
 
 
Zápis byl vyhotoven dne 19.3.2015
 
 
Ověřovatelé zápisu                                            
Pavel Morong                           ………………………………
 
                                                                                       
Štěpán Morong                         ………………………………
                                                                                                                
Zapsala                                                                
Simona Pospíchalová              ………………………………
 
Starosta obce
Antonín Marinov                      ………………………………
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy zápisu:
1.    Rozpočet na rok 2015
2.    Opatření starosty
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Zápis z 3. zasedání zastupitelstva 12.3.2015