Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva 17.12.2015

Zveřejněno: 22. 2. 2016

 

 

 
 
 Obec Malá Morava
 
Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Malá Morava, které se konalo dne 17.12.2015 od 16.00 hodin ve společenské místnosti Pensionu Sport ve Vojtíškově
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Poznámka:
- Tento zveřejněný Zápis je upraven (jsou zveřejněny pouze iniciály jmen a příjmení osob, které nesouhlasí s uveřejněním) z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Zveřejněné osoby jsou zde uvedené s jejich souhlasem.
- do úplné verze Zápisu mohou v případě potřeby na obecním úřadě kdykoli nahlédnout:
·         občané obce od 18 let věku s trvalým pobytem na území obce
·         fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území obce
·         cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území obce
Jiné fyzické osoby a osoby právnické mají možnost získat informace z jednání zastupitelstva obce na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 
 
 
Přítomní členové zastupitelstva obce
Hulín Josef
Ing. Janda Marek
Köhler Walter                                                                                                                                              
Marinov Antonín                                            
Morong Pavel                                                 
Morong Štěpán
Svoboda Karel                                    
 
Nepřítomni členové zastupitelstva obce
Kouřil Jan                    - omluven
Temňák Josef              - omluven
                                                                             
Přítomni občané, kteří podepsali souhlas se zveřejněním svých údajů
Irena Kouřilová, Helma Köhlerová, Petr Kurečka, Luboš Grisník, Vlasta Juránková, Zdeněk Mikulič, Jiří Macháček, Libor Lužík, Jaromír Straka, František Klímek, Jana Mikuličová, Jarmila Voženílková, Tomáš Voženílek, Eva Kalmanová, Martin Toth.
 
Hlasování zastupitelů : (+) pro(-) proti,  (o) zdržel se hlasování,  (x) nepřítomen
 
Starosta obce v 16:10 hodin zahájil zasedání zastupitelstva obce a sdělil, že veřejnost byla o svolání zastupitelstva informována oznámením vyvěšeným na úřední desce a na webových stránkách obce. Členové zastupitelstva obdrželi pozvánku. Je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, tudíž je, podle ustanovení zákona o obcích, zastupitelstvo usnášeníschopné. Starosta poté navrhl, aby se dnešní jednání řídilo tímto programem:
 
1.    Schválení programu jednání
2.    Určení zapisovatele z jednání
3.    Určení ověřovatelů z jednání
4.    Zpráva o plnění usnesení z minulého jednání a o činnosti OÚ
5.    Rozpočtové změny 
6.    Provedená opatření starosty
7.    Výsledek hospodaření obce za leden až listopad 2015
8.    Mezitimní závěrka
9.    Rozpočtové provizorium na rok 2016
10. Zápis z dílčího přezkoumání obce
11. Poplatek za odpad
12. Poplatek za odpad podnikatelé
13. Souhlas se stavbou el. vedení
14. Souhlas se stavbou MVE Vlaské
15. Hospodaření a správa v nájemních bytech
16. Zápisy kontrolního a finančního výboru obce
17. Vyhodnocení plánu rozvoje vodovodu a kanalizací
18. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací
19. Fond na obnovu vodohospodářského majetku
20. Darovací smlouva
21. Smlouva s Energií pod kontrolou
22. Žádosti o změnu územního plánu
23. Smlouva o dílo Surpmo
24. Rozpočtová opatření na konci roku 2015
25. Smlouva na Malomoravské slavnosti
26. Žádost o provádění zimní údržby
27. Žádost o příspěvek na knihu
28. Inventury
29. Zpráva o daňové kontrole
30. Diskuse
31. Závěr jednání
 
 
1. Schválení programu
 
2015/07/01 : ZO schvaluje program jednání
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
x
+
+
+
+
x

 
2. Určení zapisovatele z jednání
Starosta určil zapisovatelkou zápisu z jednání paní Simonu Pospíchalovou.
 
3. Určení ověřovatelů zápisu
Starosta obce určil ověřovatelem zápisu z jednání pana Ing. Marka Jandu a pana Josefa Hulína.
 
4. Zpráva o plnění usnesení z minulého zasedání a zpráva o činnosti obecního úřadu
Starosta seznámil přítomné s plněním usnesení z minulého zasedání a se zprávou o činnosti obecního úřadu a starosty, včetně schválených opatření. Dále informoval o situaci kolem znečištění přístupové komunikace a celkového okolí železniční zastávky v Podlesí. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
 
ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení
 
5. Rozpočtové změny  
Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtového opatření č. 200004/2015, včetně důvodové zprávy. Příjmy byly sníženy o 143.267,- Kč, Financování bylo sníženo o 1.499.982,- Kč a výdaje byly sníženy o 1.643.249,- Kč.  Kompletní znění rozpočtových změn je v příloze č. 1 tohoto zápisu. Do diskuze se nikdo z přítomných nepřihlásil.
 
2015/07/02 : ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 200004/2015
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
x
+
+
+
+
x

 
6. Provedená  opatření starosty
Starosta obce seznámil zastupitele s opatřením starosty č. 24 a 27/2015, kterými schvaluje a provádí rozpočtová opatřeními č.100010 a 100011/2015, schválenými a provedenými v jeho působnosti. Opatření jsou přílohou č. 2 tohoto zápisu. Dále informoval o přijatých opatřeních č. 23, 25, 26 a 28/2015. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
 
ZO bere na vědomí informaci o provedených rozpočtových opatřeních
 
7. Výsledek hospodaření za leden až listopad 2015
Starosta seznámil přítomné se zprávou o hospodaření obce za uvedené období, kde jsou příjmy i výdaje rozepsány dle jednotlivých položek. Příjmy za toto období ve výši 11.929.431,86 Kč jsou plněny na 86,01 % schváleného rozpočtu. Výdaje ve výši 11.078.515,- Kč jsou plněny na 65,26 % schváleného rozpočtu. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
 
ZO bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření obce za leden až listopad 2015
 
8. Mezitimní závěrka
Starosta obce seznámil přítomné s mezitimní účetní závěrkou za období leden – září 2015
 
ZO bere na vědomí mezitimní účetní závěrku za období leden – září 2015
 
9. Rozpočtové provizorium na rok 2016
Jelikož dosud nejsou dostupné veškeré informace potřebné k sestavení rozpočtu obce na rok 2016, bylo předloženo k projednání rozpočtové provizorium obce na dobu od 1.1.2016 do doby schválení rozpočtu zastupitelstvem obce, včetně pravidel hospodaření v uvedeném období. Kompletní znění provizoria je přílohou č. 3 tohoto zápisu. Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných nepřihlásil.
 
2015/07/03 : ZO vyhlašuje na dobu od 1.1.2016 do schválení rozpočtu obce na rok 2016 rozpočtové provizorium a stanovuje podmínky pro hospodaření v tomto období
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
x
+
+
+
+
x

 
10 . Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce
Dne 15. prosince 2015 se uskutečnilo dílčí přezkoumání hospodaření, které provedly kontrolní pracovnice Krajského úřadu Olomouckého kraje paní D. W. a Mgr. A. V.
Bylo kontrolováno hospodaření v období od ledna do září tohoto roku. Závěrem kontroly bylo konstatováno, že při přezkoumání nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Starosta otevřel diskuzi, nikdo z přítomných se nepřihlásil.
 
ZO bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Malá Morava
 
11. Poplatek za odpad
 
Zastupitelům byl předložen návrh nové obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů v souladu s novelou zákona o dopadech z roku 2015.
Náklady na odpadové hospodářství v roce 2014 byly 567.103,- Kč, tj. 817,- na 1 poplatníka, což je cca o 30,- Kč více než v roce předcházejícím. Při výpočtu místního poplatku se ovšem může vycházet pouze z nákladů na sběr netříděného odpadu, rozpočítaných mezi všechny poplatníky. Dle zákona může být poplatek v maximální výši 1.000,- Kč a skládá se ze dvou složek. Max. 250,- Kč za osobu a kalendářní rok a max. 750,- Kč na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok. Bylo navrženo pro rok 2016 poplatek navýšit o 30,- Kč. Starosta otevřel diskuzi, nikdo z přítomných se nepřihlásil.
 
2015/07/04 : ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2015 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stanovuje novou výši poplatku na 510,- Kč
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
x
+
+
+
+
x

 
12. Poplatek za odstraňování odpadů od podnikatelů
V současnosti obec na základě smluv zajišťuje odstraňování odpadu podobného komunálnímu od podnikajících subjektů v obci a umožňuje jim využívat systém pro nakládání s komunálním odpadem a jejich vytříděné složky. Od roku 2012 jsou za tyto služby vybírány poplatky v následující výši:
2500,- Kč + DPH/rok za 1 ks popelnice – vývoz 26 x ročně
2875,- Kč + DPH/kontejner za rok – vývoz dle potřeby
Po diskuzi bylo navrženo poplatky zvýšit cca o 7% z ceny bez DPH.
 
2015/07/05 : ZO schvaluje zvýšení poplatků za vývoz komunálních odpadů od podnikatelů na částku 2675,- Kč + DPH za vývoz jedné popelnice v rámci ročního svozu a na částku 3076,- Kč + DPH za roční používání kontejneru na komunální odpad.
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
x
+
+
+
+
x

 
13. Souhlas se stavbou el. vedení
Na obec se obrátil se žádostí o vyjádření ke stavbě „Zlatý Potok – p.č. 368/15, Ing. Smýkal, nové NNk“ pan P. M. Jedná se o připojení tří nových odběrných míst v místní části Zlatý Potok, pro parcely p.č. 368/15, 557 a 44, zemním kabelovým vedením v délce cca 300m.Jelikož se stavba dotkne i obecního pozemku, žadatel zároveň žádá o uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
 
2015/07/06 : ZO souhlasí se stavbou“ Zlatý Potok – p.č. 368/15, ing. Smýkal, nové NNk“ a dále schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu.
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
x
+
+
+
+
x

 
14. Souhlas se stavbou MVE Vlaské
Na obec se obrátila se žádostí o vyjádření a souhrnné stanovisko ke stavbě MVE na pozemcích v k.ú. Malá Morava, Vlaské a Vojtíškov, v zastoupení Ing. R. Ch., paní D. P., XXX. MVE investor hodlá postavit na toku Moravy, v úseku poblíž pily. Odběrné místo bude na pravém břehu. Elektrárna bude mít instalovaný výkon 100 kW. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
 
2015/07/08 : ZO souhlasí se stavbou vodního díla „Malá vodní elektrárna na vodním toku Morava, ř.km 335,65“
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
x
+
+
+
+
x

 
15. Hospodaření a správa v nájemních bytech
Předkládaná vnitřní směrnice týkající se hospodaření a správy v nájemních bytech je vypracována v souladu s § 2257 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v souladu s Nařízením vlády č. 308/2015 Sb., které nabývá účinnosti dne 1. ledna 2016. § 2257 občanského zákoníku vymezuje práva a povinnosti pronajímatele a nájemce a Nařízení vlády č. 308/2015 Sb. vymezuje pojmy běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu. K zásadní změně dochází k povolené výši nákladů, které platí nájemce. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
 
2015/07/09 : ZO schvaluje vnitřní směrnici č. 3/2015 o hospodaření a správě v nájemních bytech
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
x
+
+
+
+
x

 
16. Zápisy kontrolního a finančního výboru obce
Starosta seznámil přítomné se zápisy z kontrol obou výborů obce. Starosta otevřel diskuzi, nikdo z přítomných se nepřihlásil.
 
ZO bere na vědomí zápisy z kontrol výborů obce
 
17. Vyhodnocení plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Starosta seznámil přítomné s plněním plánu rozvoje vodovodů a kanalizací v roce 2015. Starosta otevřel diskuzi, nikdo z přítomných se nepřihlásil.
 
ZO bere na vědomí plnění plánu rozvoje vodovodů a kanalizací za rok 2015
 
18. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací
Starosta informoval přítomné, že obec, jako každý vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinna, podle § 8 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů a kanalizací, a to na dobu nejméně 10 kalendářních let. Obsahem Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací je vymezení infrastrukturního majetku ve členění podle vybraných údajů majetkové evidence s reprodukční pořizovací cenou, vyhodnocení stavu majetku vyjádřené v % opotřebení, výpočet teoretické doby akumulace finančních prostředků, roční potřeba finančních prostředků a její krytí a doklady o čerpání vytvořených finančních prostředků včetně faktur nebo jejich kopií. Obec tento dokument již má zpracovaný, předložený návrh se týká jeho aktualizace. Starosta otevřel diskuzi, nikdo z přítomných se nepřihlásil.
 
2015/07/10 : ZO schvaluje aktualizaci „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací“
Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
x
+
x
+
+
+
+
x
+

 
19. Fond na opravu vodohospodářského majetku
Pro účely vytváření rezervy na obnovu vodohospodářského majetku starosta obce navrhuje pro tyto účely zřídit fond na obnovu vodohospodářského majetku a stanovit pravidla pro tvorbu a čerpání tohoto fondu. Fond bude mít zřízen samostatný bankovní účet, na který bude poukázán počáteční vklad ve výši 2.000,- Kč na úhradu bankovních poplatků za 1. rok vedení účtu. Do diskuze se nikdo z přítomných nepřihlásil.
 
2015/07/11 : ZO zřizuje Fond na obnovu vodohospodářského majetku
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
x
+
+
+
+
x

 
2015/07/12 : ZO schvaluje pravidla pro tvorbu a čerpání Fondu na obnovu vodohospodářského majetku
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
x
+
+
+
+
x

 
2015/07/13 : ZO schvaluje zřízení samotného bankovního účtu Fondu obnovy vodohospodářského majetku
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
x
+
+
+
+
x

 
2015/07/14 : ZO schvaluje výši počátečního vkladu na bankovní účet Fondu na obnovu vodohospodářského majetku ve výši 2.000,- Kč
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
x
+
+
+
+
x

 
20. Darovací smlouva
Město Hanušovice zaslalo obci návrh darovací smlouvy na klavír zn. Frostel. Tento klavír je již více jak cca 10 let umístěn v budově mateřské školy ve Vysokém Potoku.
 
2015/07/15 : ZO souhlasí s bezúplatným nabytím klavíru do majetku obce a schvaluje darovací smlouvu.
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
x
+
+
+
+
x

 
21. Smlouva s Energií pod kontrolou
Společnost Energie pod kontrolou (EPK) spravuje pro obec některé odběrná místa elektrické energie. Dle právního rozboru Mgr. S. tato společnost porušila smluvní povinnosti a ve vztahu ke společnosti Energie Pro EPK překročila meze svého oprávnění. Navrženo je s tímto právním jednáním vyslovit nesouhlas a rovněž z důvodů právní jistoty se ve smyslu ustanovení § 49a starého občanského zákoníku dovolat neplatnosti smlouvy; dále vyzvat k vyúčtování uhrazených záloh a vrácení případného přeplatku.  Dále bylo navrženo společnosti Energie Pro zaslat písemné sdělení, že EPK překročila meze svého zmocnění, že nebyla jménem obce a na účet obce činit právní jednání formou Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny. Toto právní jednání obec neschválila, tedy tímto právním jednáním není vázána.
Dále bylo navrženo od nejbližšího data zajistit dodávky elektrické energie s novým dodavatelem dle výběru obce. Porovnávány byly nabídka společností ČEZ, RWE a Amper Market. Nejnižší cenu měla společnost ČEZ. Starosta otevřel diskuzi, přihlásil se Ing. Marek Janda a informoval přítomné o situaci se společností Energie pod kontrolou a možnými sankcemi ze strany společnosti Energie Pro.
 
2015/07/16 : ZO nesouhlasí s jednáním společnosti Energie pod kontrolou a schvaluje odstoupení od Smlouvy o energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu a to s účinností ke dni 31.12.2015, z důvodu podstatného porušení této smlouvy ze strany společnosti Energie pod kontrolou, obecně prospěšná společnost, Brněnská 3883/48, 695 01 Hodonín.
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
x
+
+
+
+
x

 
2015/07/17 : ZO pověřuje starostu odeslat společnosti Energie Pro , s.r.o., se sídlem K Haltýři 686/13, Praha 8, písemné sdělení, že společnost Energie pod kontrolou překročila meze svého zmocnění, že nebyla jménem obce a na účet obce oprávněna činit právní jednání formou Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a že toto právní jednání obec neschválila a tudíž tímto jednáním není Obec Malá Morava vázána
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
x
+
+
+
+
x

 
2015/07/18 : ZO souhlasí s uzavřením nové smlouvy o dodávkách elektřiny se společností se společností ČEZ Prodej s.r.o.
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
x
+
+
+
+
x

 
22. Žádosti o změnu územního plánu
Starosta seznámil zastupitele se žádostmi o změnu územního plánu obce Malá Morava, které byly doručeny na obecní úřad. Žádal zastupitele, aby si návrhy pozorně prostudovali a zaujali stanovisko k navrhovaným změnám.
 
ZO bere na vědomí přijaté žádosti o změnu územního plánu
 
23. Smlouva o dílo se společností Surpmo
Předmětem plnění této smlouvy je zhotovení díla s názvem „Podklad pro změnu č. 1 ÚP Malá Morava – posouzení záměrů na provedení změn v území“
 
2015/07/19 : ZO souhlasí s uzavřením nové smlouvy o dílo na zhotovení díla s názvem „Podklad pro změnu č. 1 ÚP Malá Morava – posouzení záměrů na provedení změn v území“ se společností SURPMO, a.s. Opletalova ul. 1626/36 Praha 1
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
x
+
+
+
+
x

 
24. Rozpočtová opatření na konci roku 2015
Starosta seznámil přítomné s návrhem. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
 
2015/07/20 : ZO pověřuje starostu obce schvalováním a prováděním všech rozpočtových opatření, která jsou v průběhu roku schvalována zastupitelstvem obce a kterými se mění i závazné ukazatele schváleného rozpočtu, a to v období od 17.12.2015 do 31.12.2015.
Hlasování : 6:0:1 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
x
O
+
+
+
x

 
2015/07/21: ZO ukládá starostovi obce informovat zastupitelstvo obce o všech rozpočtových opatřeních, která v období od 17.12.2015 do 31.12.2015 provedl na základě pověření.
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
x
+
+
+
+
x

 
25. Smlouva na Malomoravské slavnosti 2016
Starosta seznámil přítomné s návrhem smlouvy na kulturní vystoupení v rámci Malomoravských slavností 2016. Starosta otevřel diskuzi, nikdo z přítomných se do ní nepřihlásil.
 
2015/07/22: ZO schvaluje uzavření smlouvy na Malomoravské slavnosti 2016 s RASCALS AGENCY - umělecká agentura, R. L., XXX
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
x
+
+
+
+
x

 
26. Žádost o provádění zimní údržby
Na obec se obrátil Ing P. Š. se žádostí o provádění zimní údržby na komunikaci p.č. 1906 v k.ú. Vojtíškov, vedoucí k jeho domu. Komunikace je obecní a v současnosti je zařazena do komunikací, na kterých se neprovádí zimní údržba. Starosta otevřel diskuzi, nikdo z přítomných se do ní nepřihlásil.
 
2015/07/23 : ZO schvaluje provádění zimní údržby na komunikaci na pozemku p.č. 1906, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Vojtíškov v délce cca 120 m.
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
x
+
+
+
+
x

 
27. Žádost o příspěvek na knihu
Zastupitelstvu byla předložena žádost Ing. K. K., který zastupuje společnost Tiskárna a vydavatelství OFTIS, s.r.o., ve které žádá o finanční příspěvek na vydání knihy pohádek z okolí Sněžníku autora J. Š. s názvem „Sněžnické pohádky“.
 
2015/07/24 : ZO schvaluje poskytnutí příspěvku společnosti Tiskárna a vydavatelství OFTIS, s.r.o., Nygrinova 336, 562 01 Ústí nad Orlicí, ve výši 5.000,- Kč a to formou daru.
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
x
+
+
+
+
x

 
28. Inventury
Starosta obce seznámil přítomné se zahájením inventarizace majetku obce za rok 2015. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
 
ZO bere na vědomí zprávu o zahájení inventarizace majetku.
 
29. Zpráva o daňové kontrole
Starosta seznámil přítomné se zprávou o daňové kontrole, kterou provedly pracovnice Finančního úřadu pro Olomoucký kraj. Předmětem kontroly byla kontrola skutečností rozhodných pro vznik povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně v souvislosti s čerpáním dotace na projekt „Zapojení dětí do výstavby dětského hřiště v obci Malá Morava“. Výsledkem kontroly bylo zjištěno, že se Obec Malá Morava nedopustila porušení rozpočtové kázně. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
 
ZO bere na vědomí zprávu o výsledku kontroly.
 
30. Diskuse
Mgr. Jaromír Straka poděkoval zastupitelům za příspěvek na provoz spolku chatařů ve Vysoké, informoval o jejich činnosti a údržbě kaple, kterou provádí. Dále upozornil na potřebu opravy komunikace ke kapli, vhodnost stavby přístřešku. Dotazoval se na stavbu roubenky na Vysoké, co je to za stavbu, k čemu bude sloužit a jak bude zabezpečená údržba a úklid. Starosta situaci zjistí a bude informovat. Dále pozval přítomné na koncert žáků ZŠ Bohdíkov v kapli ve Vysoké.
Martin Tóth požaduje pokácení dřevin u dětského hřiště ve Vojtíškově.
Luboš Grisník informoval o stavu bytového jádra v nájemním bytě. Dále proběhla všeobecná diskuze
 
 
31. Závěr jednání
Žádné další dotazy či připomínky nebyly a proto starosta obce Antonín Marinov poděkoval všem přítomným zastupitelům, občanům a hostům za účast na dnešním zasedání, popřál všem hodně úspěchů v novém roce a v 17:15 hodin jednání ukončil.
 
 
Přílohy:
1.    Rozpočtová opatření 200004/2015
2.    Provedená rozpočtová opatření starosty
3.    Rozpočtové provizorium na rok 2016
 
 
Zápis byl vyhotoven dne 23.12.2015
 
 
Ověřovatelé zápisu                                            
Ing. Marek Janda                      ………………………………
 
                                                                                       
Josef Hulín                              ………………………………
                                                                                                               
Zapsala                                                                
Simona Pospíchalová              ………………………………
 
 
Starosta obce                                                      
Marinov Antonín                      ..……………………………..
 
 
 
 
 
 

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva 17.12.2015