Zápis z 11. zasedání zastupitelstva (8.12.2016)

Zveřejněno: 16. 3. 2017

 

  

  Obec Malá Morava

 

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malá Morava, které se konalo dne 8.12.2016 od 16.00 hodin ve společenské místnosti Pensionu Sport ve Vojtíškově

 

Poznámka:

- Tento zveřejněný Zápis je upraven (jsou zveřejněny pouze iniciály jmen a příjmení osob, které nesouhlasí s uveřejněním) z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Jména osob jsou zde uvedené s jejich souhlasem.

- do úplné verze Zápisu mohou v případě potřeby na obecním úřadě kdykoli nahlédnout:

·         občané obce od 18 let věku s trvalým pobytem na území obce

·         fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území obce

·         cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území obce

Jiné fyzické osoby a osoby právnické mají možnost získat informace z jednání zastupitelstva obce na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

 

 

Přítomní členové zastupitelstva obce

Hulín Josef

Köhler Walter  

Kouřil Jan                                                                                                                                        

Marinov Antonín                                            

Morong Pavel                                                 

Morong Štěpán

Svoboda Karel

Temňák Josef                         

 

Nepřítomni členové zastupitelstva obce

Tóth Martin                 - omluven

                                                                             

Přítomni občané, kteří podepsali souhlas se zveřejněním svých údajů

Irena Kouřilová, Helma Köhlerová, Eva Kalmanová, Anna Temňáková, Marie Šikulová, Miroslav Mitvalský, Michal Tóth, Kamila Tóthová, Maxmilián Ščambura, Petr Kurečka, Jana Mikuličová, Kristýna Sobotková, Tomáš Mikulič, Lubomír Grisník, František Klímek, Jan Zajaroš, Karel Reichl, Petr Sklenář, Josef Bína, Libor Lužík, Michaela Klucová, Petra Mikuličová, Patrik Janák, Radek Sobotka, Marie Lisoňková, Tomáš Voženílek.

  

Hlasování zastupitelů : (+) pro(-) proti,  (o) zdržel se hlasování,  (x) nepřítomen

 

Starosta obce v 16:05 hodin zahájil zasedání zastupitelstva obce a sdělil, že veřejnost byla o svolání zastupitelstva informována oznámením vyvěšeným na úřední desce a na webových stránkách obce. Členové zastupitelstva obdrželi pozvánku. Je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, tudíž je, podle ustanovení zákona o obcích, zastupitelstvo usnášeníschopné. Zápis z předešlého jednání byl ověřovateli podepsán, k nahlédnutí je na obecním úřadě v Malé Moravě.

 

Starosta poté navrhl, aby se dnešní jednání řídilo tímto programem:

 

1.    Schválení programu jednání

2.    Určení zapisovatele z jednání

3.    Určení ověřovatelů z jednání

4.    Zpráva o plnění usnesení z minulého jednání a o činnosti OÚ

5.    Rozpočtové změny 

6.    Provedená opatření starosty

7.    Výsledek hospodaření obce za leden až říjen 2016

8.    Mezitimní závěrka

9.    Rozpočtové provizorium na rok 2017

10.  Poplatek za odpad

11.  Obnova venkovního vedení NN

12.  Zemní kabelová přípojka NN

13.  Rekonstrukce silnice Hanušovice Malá Morava

14.  Smlouva o věcném břemeni

15.  Žádost o výjimku

16.  Pronájmy bytů

17.  Nájem bytu v Podlesí

18.  Odkup pohledávky

19.  Zápisy kontrolního a finančního výboru obce

20.  Dodatek smlouvy s ORP Šumperk

21.  Žádost o prodej Podlesí

22.  Žádost o pronájem Podlesí

23.  Prodej pozemků Podlesí

24.  Smlouva o dodávce elektřiny na rok 2017

25.  Rozpočtová opatření na konci roku 2016

26.  Smlouva na Malomoravské slavnosti

27.  Žádost o provádění zimní údržby

28.  Žádost o proplacení dovolené

29.  Inventury

30.  Diskuse

31.  Závěr jednání

 

 

1. Schválení programu

 

2016/11/01 : ZO schvaluje program jednání

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Hulín Josef

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Svoboda Karel

Temňák Josef

Tóth Martin

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

2. Určení zapisovatele z jednání

Starosta určil zapisovatelkou zápisu z jednání paní Simonu Pospíchalovou.

 

3. Určení ověřovatelů zápisu

Starosta obce určil ověřovatelem zápisu z jednání pana Karla Svobodu a pana Waltra Köhlera.

 

4. Zpráva o plnění usnesení z minulého zasedání a zpráva o činnosti obecního úřadu

Starosta seznámil přítomné s plněním usnesení z minulého zasedání a se zprávou o činnosti obecního úřadu a starosty, včetně schválených opatření. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení

 

5. Rozpočtové změny  

Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtového opatření č. 200003/2016, včetně důvodové zprávy. Příjmy byly poníženy o 147.863,- Kč, Financování bylo sníženo o 967.929,- Kč a výdaje byly sníženy o 1.115.792,- Kč.  Kompletní znění rozpočtových změn je v příloze č. 1 tohoto zápisu. Do diskuze se nikdo z přítomných nepřihlásil.

 

2016/11/02 : ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 200003/2016

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Hulín Josef

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Svoboda Karel

Temňák Josef

Tóth Martin

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

6. Provedená opatření starosty

Starosta obce seznámil zastupitele s opatřením starosty č. 19 až 28/2016, kterými schvaluje a provádí rozpočtová opatřeními č.100010 až 100019/2016, schválenými a provedenými v jeho působnosti. Opatření jsou přílohou č. 2 tohoto zápisu. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

ZO bere na vědomí informaci o provedených rozpočtových opatřeních

 

7. Výsledek hospodaření za leden až říjen 2016

Starosta seznámil přítomné se zprávou o hospodaření obce za uvedené období, kde jsou příjmy i výdaje rozepsány dle jednotlivých položek. Příjmy za toto období ve výši 11.018.859,41 Kč jsou plněny na 82,38 % schváleného rozpočtu. Výdaje ve výši 7.542.177,68  Kč jsou plněny na 52,58 % schváleného rozpočtu. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

ZO bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření obce za leden až říjen 2016

 

8. Mezitimní závěrka

Starosta obce seznámil přítomné s mezitimní účetní závěrkou za období leden – září 2016

 

ZO bere na vědomí mezitimní účetní závěrku za období leden – říjen 2016

 

9. Rozpočtové provizorium na rok 2017 

Jelikož dosud nejsou dostupné veškeré informace potřebné k sestavení rozpočtu obce na rok 2017, bylo předloženo k projednání rozpočtové provizorium obce na dobu od 1.1.2017 do doby schválení rozpočtu zastupitelstvem obce, včetně pravidel hospodaření v uvedeném období. Kompletní znění provizoria je přílohou č. 3 tohoto zápisu. Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných nepřihlásil.

 

2016/11/03 : ZO vyhlašuje na dobu od 1.1.2017 do schválení rozpočtu obce na rok 2017 rozpočtové provizorium a stanovuje podmínky pro hospodaření v tomto období

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Hulín Josef

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Svoboda Karel

Temňák Josef

Tóth Martin

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

10. Poplatek za odpad

 

Zastupitelům byly předloženy informace o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů v obci Malá Morava.

Náklady na odpadové hospodářství v předcházejícím roce tj. v roce 2015 byly 627.752,- Kč, tj. 901,- Kč na 1 poplatníka. Při výpočtu místního poplatku se ovšem může vycházet pouze z nákladů na sběr netříděného komunálního odpadu, rozpočítaných mezi všechny poplatníky. Dle zákona může být poplatek v maximální výši 1.000,- Kč a skládá se ze dvou složek. Max. 250,- Kč za osobu a kalendářní rok a max. 750,- Kč na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok. V roce 2015 byly tyto náklady ve výši 531,- Kč. Bylo navrženo pro rok 2017 poplatek ponechat stejný jako letos. Starosta otevřel diskuzi, nikdo z přítomných se nepřihlásil.

 

2016/11/04 : ZO souhlasí s tím, aby místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů byl v roce 2017 stejný jako letos, tj. 510,- Kč

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Hulín Josef

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Svoboda Karel

Temňák Josef

Tóth Martin

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

11. Obnova venkovního vedení NN

Společnost Enpro Energo požádala obec o vyjádření pro územní řízení na stavbu „Vysoký Potok – SU 0611-VNv, DTS, NNv“. Jedná se o kompletní výměnu elektrického vedení. Stavba přinese i obci velké investice, budou demontována všechna svítidla veřejného osvětlení, včetně vedení a bezdrátového rozhlasu. Obec bude muset na vlastní náklady vypracovat projekt na obnovu VO a následně ji i financovat. Obec eviduje dva nesouhlasné požadavky k této stavbě a to pana M. M. a pana K. S., týkající se prací na jejich pozemcích. Jejich požadavky byly společností Enpro Energo akceptovány a řešeny individuálně.

Jelikož se stavba dotkne i obecních pozemků, žadatel zároveň žádá o uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) a smlouvy o právu provést stavbu. Proběhla všeobecná diskuze o stavbě a nezbytných pracích na veřejném osvětlení.

 

2016/11/05 : ZO souhlasí se stavbou „Vysoký Potok – SU 0611-VNv, DTS, NNv““ a dále schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a smlouvy o právu provést stavbu.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Hulín Josef

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Svoboda Karel

Temňák Josef

Tóth Martin

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

12. Zemní kabelová přípojka

Na obec se obrátil, se žádostí o vyjádření a souhlas se stavbou zemní kabelové přípojky NN k jeho domu v k.ú. Malá Morava, stavebník J. Š., bytem xxx. Stavba se dotkne také pozemků ve vlastnictví obce. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2016/11/06 : ZO souhlasí se stavbou zemní kabelové přípojky a dále schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a smlouvy o právu provést stavbu.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Hulín Josef

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Svoboda Karel

Temňák Josef

Tóth Martin

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

13. Rekonstrukce silnice Hanušovice – Malá Morava

Přítomní byli seznámeni s návrhem smlouvy o právu provést stavbu a návrhem smlouvy o budoucí darovací smlouvě, které by měly být uzavřeny mezi obcí Malá Morava a Olomouckým krajem v souvislosti s realizací stavby „II/312 hr. okr. Ústí nad O. – křiž. II/446 před Hanušovicemi“. Jedná se o zábor pozemků, nebo jejich částí, na kterých se bude stavba realizovat. Olomoucký kraj - jako investor stavby - požádal obec o souhlas a zveřejnění záměru obce Malá Morava darovat předmětné pozemky. Dále požádal o schválení smlouvy o právu provést stavbu a o schválení smlouvy o budoucí darovací smlouvě. Jedná se o trvalý zábor cca 4.000 m2. Starosta informoval přítomné, že se v této záležitosti konalo již více schůzek s dotčenými orgány a dále, že se obci podařilo uhájit na této silnici všechny autobusové zastávky. Původním požadavkem Policie ČR bylo všechny nevyhovující autobusové zastávky na trase zrušit. V rámci rekonstrukce silnice bude zřízena i nová autobusová zastávka u Zlatého Potoka.

Do další diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2016/11/07 : ZO schvaluje záměr darovat pozemky pod komunikací a souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu „II/312 hr. okr. Ústí nad O. – křiž. II/446 před Hanušovicemi“.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Hulín Josef

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Svoboda Karel

Temňák Josef

Tóth Martin

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

14. Smlouva o věcném břemeni

O souhlas se zřízením věcného břemene na stavbu pod názvem „Podlesí-Horní, DTS SU 1214, NNk“ požádala společnost ENPRO Enegro s.r.o., Sokolská 137/45, Valašské Meziříčí. Jedná se vymístění distribuční sítě z cizí trafostanice, výměnu podpěry vysokého napětí a instalace nové distribuční trafostanice. V roce 2010 byla podepsána smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene. Stavba ovšem zasáhla i do dalších obecních pozemků a to p.č. st. 248, p.č. 159, p.č. 162/1 a p.č 1896 v k.ú. Podlesí- město a proto společnost žádá o toto zohlednění a uzavření smlouvy o věcném břemeni. Do další diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2016/11/08 : ZO souhlasí s uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) na stavbu „Podlesí-Horní, DTS SU 1214, NNk“

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Hulín Josef

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Svoboda Karel

Temňák Josef

Tóth Martin

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

15. Žádost o výjimku

Na minulém jednání zastupitelé schválili společnosti EMONTAS s.r.o. souhlas se stavbou „Zlatý Potok – p.č 26 Krejsa, přípojka NNv“. Jednalo se o stavbu nadzemní přípojky nízkého napětí ke staveništi pana Krejsy. Stavební úřad ovšem požaduje po žadateli souhlas s výjimkou z ustanovení § 24 odst. 1, vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území – kde se stanovuje umístění vedení v zastavěném území pod zem. Starosta otevřel diskuzi, nikdo z přítomných se nepřihlásil.

 

2016/11/09 : ZO souhlasí s udělením výjimky na stavbu „Zlatý Potok – p.č 26 Krejsa, přípojka NNv“

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Hulín Josef

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Svoboda Karel

Temňák Josef

Tóth Martin

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

16. Pronájmy bytů

Starosta seznámil přítomné s materiály pro jednání zastupitelstva, které zpracovala referentka obce paní Marcela Rajnohová. Obec Malá Morava v současné době disponuje 4 volnými byty a to na adresách Malá Morava č.p. 88. a Malá Morava č.p. 90  (2x) a ve Vojtíškově č.p. 77. Přijaté žádosti posuzuje a hodnotí referent obce na základě pravidel podle schválené směrnice upravující podmínky pro přidělování bytů ve vlastnictví obce Malá Morava.

 

Obci byly na základě zveřejněných oznámení doručeny žádosti o pronájem obecních bytů od těchto zájemců:

-      Žádosti o byty v Malé Moravě 88 (k nastěhování od 1.2.2017)

M.M, bytem xxx

L.K., bytem xxx

S.L., bytem xxx

 

-      Žádosti o byt č.1 v Malé Moravě 90 (po paní Mahelové)

K.H., bytem xxx

M.M, bytem xxx

L.K., bytem xxx

S.L., bytem xxx

K.F., bytem xxx

 

-      Žádosti o byt č.2 v Malé Moravě 90 (po paní Noskové)

K.H., bytem xxx

M.M, bytem xxx

L.K., bytem xxx

S.L., bytem xxx

Š.M., bytem xxx,

 

-      Žádosti o byt ve Vojtíškově 77

M.T., trvale bytem xxx

S.L., bytem xxx

S.K., bytem xxx

F.J., bytem xxx

P.P., bytem xxx

 

Výsledné pořadí žádostí dle součtu bodů dosažených dle jednotlivých kritérií:

 

Byt č.3 Vojtíškov č.p.77

1.M. T.- počet bodů 34

2.S. L.  - počet bodů 32

3.S. K.-počet bodů 31

4.F. J.- počet bodů 29

5.P. P.-počet bodů 24

 

 

Byt č.1 Malá Morava č.p.90

1.K. H.-počet bodů 61

2.M. M.-počet bodů 57

3.L. K.-počet bodů 51

4.K. F.-počet bodů 33

5.S. L.-počet bodů 32

6.F. J.-počet bodů 29

 

Byt č.2 Malá Morava č.p.90

1.K. H.-počet bodů 61

2.M. M.-počet bodů 57

3.L. K.-počet bodů 51

4.Š. M.-počet bodů 42

5.S. L.-počet bodů 32

6.F. J.-počet bodů 29

 

Byt č.1 Malá Morava č.p.88

1.M. M.-počet bodů 57

2.L. K.-počet bodů 51

3.S. L.-počet bodů 32

4.F. J-.počet bodů 29

 

Bylo navrženo usnesení v tomto znění: ZO Malá Morava přiděluje byt ve Vojtíškově č.p.77- panu M., byt č.1 Malá Morava č.p.90 panu M., byt č.2 Malá Morava č.p.90 paní K. a byt č.1 Malá Morava č.p.88 paní L.

Starosta vystoupil v diskuzi s návrhem, aby zastupitelé využili ustanovení směrnice, kdy je možno v odůvodněných případech rozhodnout o přidělení bytu i mimo stanovený postup a to v případu pana M. Navrhuje byt mu nepřidělit. Důvodem je jeho špatná pověst, výtržnosti a chování ve xxx, navíc bez souhlasu obce žil určitou dobu v podnájmu v obecním bytě. Navrhuje byt ve Vojtíškově přidělit panu S. Pan M. se obhajoval, že už se v chování polepšil a informoval, že v bytě pana xxx žil pouze z důvodu, že neměl kde bydlet s rodinou. Paní M.Š. se ptá na bodování a proč má 42 bodů a ne tolik co paní K., když jsou obě důchodkyně a chce vědět, v čem je rozdíl. Starosta odpověděl, že ji konkrétní odpověď teď nedá, protože podklady zpracovávala referentka obce a on nemá k dispozici povinné přílohy k žádostem a navrhl jí schůzku na úřadě, kde si může požádat o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím a veškeré informace tam obdrží.

Starosta nechal hlasovat o pozměněném návrhu.

 

2016/11/10 : ZO Malá Morava schvaluje přidělení bytu ve Vojtíškově č.p.xx- panu L.S., bytu č.1 v Malé Moravě č.p.xx panu M.M. ,bytu č.2 v Malé Moravě č.p.xx paní H.K. a byt č.1 v Malé Moravě č.p.xx paní K.L.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Hulín Josef

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Svoboda Karel

Temňák Josef

Tóth Martin

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

17. Nájem bytu v Podlesí

Starosta informoval přítomné o situaci v domě č.p. 21 v Podlesí. Jsou zde neustálé stížnosti na rodinu xxx. Ti si naopak zase stěžují na chování ostatních nájemníků. Proběhla všeobecná diskuze.

 

2016/11/11 : ZO souhlasí s tím, aby nebyla prodloužena nájemní smlouva s manželi xxx.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Hulín Josef

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Svoboda Karel

Temňák Josef

Tóth Martin

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

18. Odkup pohledávky

Starosta informoval přítomné se stanoviskem právního zástupce obce Mgr. Svojanovské ve věci odstoupení od smlouvy se společností EPK a přerušení dodávky elektřiny do odběrných míst.

Dále informoval, že byla obci doručena nabídka společnosti REALITY INVESTING Priv-Bond, s.r.o. na odkup pohledávky. Starosta otevřel diskuzi. Pan Karel Svoboda se ptal, zda společnost s obcí komunikuje nebo jenom zaslala tuto nabídku. Starosta sdělil, že na dotazy obce ohledně upřesnění výše pohledávky ze společnosti nikdo nereagoval. Pan Temňák navrhuje o odkupu pohledávky zatím nehlasovat a vstoupit do jednání o podmínkách odkupu. K jeho názoru se přiklonili i ostatní zastupitelé.

 

 ZO bere na vědomí situaci ohledně společnosti Energie pod kontrolou a nabídku na odkup pohledávky

 

19. Zápisy kontrolního a finančního výboru obce

Starosta seznámil přítomné se zápisy z provedených kontrol finančního a kontrolního výboru obce. Finanční výbor provedl dvě kontroly a to 28.11.2016 a 14.9.2016, kontrolní výbor tři, z toho jedna byla zaměřena na kontrolu MŠ Malá Morava. Kontroly proběhly 5.9.2016, 28.11.2016 a 30.11.2016. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

 

ZO bere na vědomí výsledky kontrol výborů obce

 

20. Dodatek smlouvy s ORP Šumperk

Starosta seznámil přítomné se zněním návrhu dodatku č. 2 Partnerské smlouvy pro projekt „Technologické centrum ORP a elektronická spisová služba“.  K 31.12.2016 končí smlouva, která je uzavřena na zabezpečení provozu Technologického centra ORP Šumperk, v němž obec využívá hostovanou spisovou službu.

 

2016/11/12 : ZO souhlasí s podpisem dodatku č. 2. Partnerské smlouvy pro projekt „Technologické centrum ORP a elektronická spisová služba“ s městem Šumperk.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Hulín Josef

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Svoboda Karel

Temňák Josef

Tóth Martin

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

21. Prodej pozemků Podlesí

V minulosti byl schválen záměr prodeje pozemků p.č. st. 224 a p.č. 2265 v k.ú. Podlesí-město. Jelikož o prodej měli zájem dva žadatelé, bylo na minulém jednání zastupitelstva rozhodnuto, že pozemky budou prodány tomu, kdo nabídne vyšší cenu. Na zasedání poté proběhlo otevírání obálek s nabídkami žadatelů. Starosta informoval, že manželé xxx od prodeje odstoupili. Vyzval pana Karla Svobodu, aby otevřel obálku s nabídkou pana H. a přečetl nabízenou částku. Ta byla ve výši 112.000,- Kč.

 

2016/11/13 : ZO schvaluje prodej pozemků p.č. st. 224 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 173 m2 a p.č. 2265 zahrada o výměře 324 m2 v k.ú. Podlesí-město panu L.H., bytem Podlesí xxx, za cenu 112.000,- Kč + náklady spojené s převodem nemovitostí, včetně znaleckého posudku.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Hulín Josef

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Svoboda Karel

Temňák Josef

Tóth Martin

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

22. Žádosti o pronájem Podlesí

Starosta seznámil zastupitele s doručenou žádostí I.K. z xxx o pronájem pozemků p.č. 140/5 o výměře 20 m2, p.č. 2319/1 o výměře 440 m2 a p.č. 158/6 o výměře 2117 m2 v k.ú. Podlesí-město. Tyto pozemky chce využít k pořádání akcí v rámci zemědělské činnosti a akcí pro širokou veřejnost (Hubertova jízda, výuka jízdy na koních apod.) Proběhla všeobecná diskuze. Pozemky je možné pronajmout, ovšem všechny přístupové a vyježděné komunikace musí zůstat veřejně přístupné. Dále musí být zachován přístup k nemovitostem ostatních vlastníků.

 

2016/11/14 : ZO schvaluje záměr pronájmu (pachtu) částí pozemků p.č. 140/5, 2319/1 a 158/6 v k.ú. Podlesí-město, mimo vyježděné komunikace a přístupy k nemovitostem ostatních vlastníků, předem známému zájemci paní I.K., bytem xxx.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Hulín Josef

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Svoboda Karel

Temňák Josef

Tóth Martin

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

23. Žádost o prodej Podlesí

MUDr. K. K., bytem xxx, majitel rekreační chaty v Podlesí, požádal obec o koupi pozemku p.č. 169 a 2145 v k.ú. Podlesí-město. Dle jeho sdělení sousedí přes cestu s pozemky v jeho vlastnictví, pozemky udržuje a využívá. Protože pozemky nejsou zastavěny žádnou stavbou žadatele, starosta navrhl pozemky neprodávat, ale pouze pronajmout, tak jak bylo učiněno i v případě žádosti jeho souseda. To ovšem neplatí u pozemku p.č. 169, zastavěná plocha a nádvoří, u kterého již byl schválen záměr pronájmu pozemku jinému zájemci. Proběhla všeobecná diskuze o situaci na místě.

 

Starosta nechal hlasovat o návrhu neschválit záměr prodeje.

 

2016/11/15 : ZO neschvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 169  zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 a p.č. a p.č. 2145 o výměře 58 m2 ostatní plocha v k.ú. Podlesí-město

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Hulín Josef

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Svoboda Karel

Temňák Josef

Tóth Martin

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

Starosta nechal hlasovat o návrhu pronájmu pozemku.

 

2016/11/16 : ZO schvaluje záměr pronájmu (pachtu) pozemku p.č. 2145 ostatní plocha o výměře  58m2 v k.ú. Podlesí-město předem známému zájemci MUDr. K.K., bytem xxx

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Hulín Josef

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Svoboda Karel

Temňák Josef

Tóth Martin

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

24. Smlouva o dodávce elektřiny na rok 2017

Ke dni 31.12.2016 končí smlouvy s dodavatelem na dodávku elektřiny do našich odběrných míst, kterých je celkem 31. Předpokládaná cena dodávky na 1 rok ( cca 330.000 bez DPH – dle údajů z roku 2013) nepřekročí limit pro zadávání veřejných nabídek podle zákona o veřejných zakázkách. Tudíž obec nemusí podle tohoto zákona postupovat. Ovšem musí zachovat zásadu transparentnosti a rovného zacházení. Emailem ze dne byly osloveny 3 společnosti a to ČEZ, EON a INNOGY k zaslání nabídky.  Po všeobecné diskuzi byla vybrána jako nejvýhodnější nabídka společnosti ČEZ Prodej, s.r.o.

 

2016/11/17 : ZO schvaluje uzavření smlouvy o dodávkách elektřiny v roce 2017 se společností ČEZ Prodej, s.r.o., Praha 4, Duhová 1

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Hulín Josef

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Svoboda Karel

Temňák Josef

Tóth Martin

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

25. Rozpočtová opatření na konci roku 2016

Starosta seznámil přítomné s návrhem. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2016/11/18 : ZO pověřuje starostu obce schvalováním a prováděním všech rozpočtových opatření, která jsou v průběhu roku schvalována zastupitelstvem obce a kterými se mění i závazné ukazatele schváleného rozpočtu, a to v období od 8.12.2016 do 31.12.2016.

Hlasování : 7:0:1  (schváleno)

Hulín Josef

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Svoboda Karel

Temňák Josef

Tóth Martin

+

+

+

o

+

+

+

+

x

 

2016/11/19 : ZO ukládá starostovi obce informovat zastupitelstvo obce o všech rozpočtových opatřeních, která v období od 8.12.2016 do 31.12.2016 provedl na základě pověření.

Hlasování : 7:0:1  (schváleno)

Hulín Josef

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Svoboda Karel

Temňák Josef

Tóth Martin

+

+

+

o

+

+

+

+

x

 

26. Smlouva na Malomoravské slavnosti 2017

Starosta seznámil přítomné s návrhem smlouvy na kulturní vystoupení v rámci Malomoravských slavností 2017. Starosta otevřel diskuzi, nikdo z přítomných se do ní nepřihlásil.

 

2016/11/20: ZO schvaluje uzavření smlouvy na Malomoravské slavnosti 2017 s RASCALS AGENCY - umělecká agentura, ROŠČÁK Lubomír, Markova 2944/28, Ostrava - Zábřeh

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Hulín Josef

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Svoboda Karel

Temňák Josef

Tóth Martin

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

27. Žádost o provádění zimní údržby

Na obec se obrátil A. M. ml. se žádostí o provádění zimní údržby na místní komunikaci ve vlastnictví obce na pozemku p.č. 1752 v k.ú. Malá Morava, vedoucí poblíž domu v jeho vlastnictví. Komunikace je v současnosti zařazena do seznamu komunikací, na kterých se zimní údržba neprovádí. Starosta informoval přítomné, že se u tohoto bodu vzdává práva hlasovat a to z důvodu možného střetu zájmů. Byla otevřena diskuze, nikdo z přítomných se do ní nepřihlásil.

 

2016/11/21 : ZO schvaluje provádění zimní údržby na části místní komunikace č. 1B Malá Morava v délce cca 350 m.

Hlasování : 7:0:1  (schváleno)

Hulín Josef

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Svoboda Karel

Temňák Josef

Tóth Martin

+

+

+

o

+

+

+

+

x

 

28. Žádost o proplacení dovolené

Starosta obce, na základě ustanovení zákona o obcích, požádal zastupitelstvo o proplacení nevyčerpané dovolené z loňského roku v délce 7 dní. Starosta i nyní informoval přítomné, že se u tohoto bodu vzdává práva hlasovat a to opět z důvodu možného střetu zájmů. Byla otevřena diskuze, nikdo z přítomných se do ní nepřihlásil.

 

2016/11/22 : ZO souhlasí s proplacením zbytku nevyčerpané loňské dovolené uvolněnému starostovi obce.

Hlasování : 7:0:1  (schváleno)

Hulín Josef

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Svoboda Karel

Temňák Josef

Tóth Martin

+

+

+

o

+

+

+

+

x

 

29. Inventury

Starosta obce seznámil přítomné se zahájením inventarizace majetku obce za rok 2016. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

ZO bere na vědomí zprávu o zahájení inventarizace majetku.

 

30. Diskuse

Pavel Morong se ptá, kdy bude možno provádět posyp komunikací v rámci zimní údržby. Starosta odpověděl, že tuto zimu ne. Paní Kouřilová apeluje na to, aby si pan Merčák uklidil plechovou boudu, která poškozuje její plot. Paní Jana Mikuličová se ptá, proč nebyl jejímu synovi přidělen byt na Vojtíškově, tvrdí, že se synem nejsou problémy a že by sama dohlédla na pořádek v jeho bytě. Navrhuje, aby obec v jeho bytě prováděla pravidelné kontroly. Dále se ptá, co bude obec dělat s ostatními byty, kde podle ní nikdo nebydlí, například byt pana Juránka, Merčáka, Šamaje a paní Vávrové. Starosta odpověděl, že v případě pana Šamaje je u soudu podán návrh na vyklizení bytu a u ostatních nájemníci řádně platí nájem. Paní Marie Lisoňková se ptá na možnosti vyžití pro důchodce a financování těchto aktivit. Chtějí založit spolek. Starosta nabídl spolupráci při zakládání spolku a financování činnosti z obecních dotací. Paní Marie Šikulová se ptá, jak bude obec řešit situaci s byty, kde nikdo nebydlí. Starosta odpověděl stejně jako paní Mikuličové. Dále se paní Šikulová ptá, kdy bude obec stavět něco pro důchodce, již 30 let se tady pro ně nic neděje. Informuje, že minulosti byly dotace na domovy důchodců, kterých obec nevyužila. Pan starosta se domnívá, že by v případě vybudování domova důchodců a následného tržního nájemného v něm, neměli naši důchodci o toto zájem. Nájemné by pro ně bylo moc vysoké. Pan Libor Lužík poděkoval zastupitelům za činnost na Vysoké a předal jim láhev slivovice. Starosta odpověděl, že je rád, že je pan Lužík spokojený, ovšem láhev alkoholu odmítl, protože by mohla být chápána jako úplatek. Pan Bína se ptá na domovní čističky odpadních vod. Starosta odpověděl, že se, v případě zájmu občanů, bude obec snažit získat dotace na jejich pořízení. Dotazník pro občany vyšel v obecním zpravodaji, ovšem zájem obyvatel je zatím minimální. Pan Petr Sklenář informuje, že ve Vojtíškově nesvítí veřejné osvětlení. Paní Sobotková se ptá, co bude s bytem, v případě, že pan S. nájem odmítne. Starosta odpověděl, že bude znovu nabídnut k pronájmu.

 

31. Závěr jednání

Žádné další dotazy či připomínky nebyly a proto starosta obce Antonín Marinov poděkoval všem přítomným zastupitelům, občanům a hostům za účast na dnešním zasedání, popřál všem hodně úspěchů v novém roce a v 17:15 hodin jednání ukončil.

 

 

Přílohy:

1.    Rozpočtová opatření 200003/2016

2.    Provedená rozpočtová opatření starosty

3.    Rozpočtové provizorium na rok 2017

 

Zápis byl vyhotoven dne 12.12.2016

 

 

Ověřovatelé zápisu                                            

Karel Svoboda                         ………………………………

 

                                                                                       

Walter Köhler                           ………………………………

                                                                                                                

Zapsala                                                                

Simona Pospíchalová              ………………………………

 

 

Starosta obce                                                      

Marinov Antonín                      ..……………………………..

 

 

 

 

 

 

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Zápis z 11. zasedání zastupitelstva (8.12.2016)