7.10.2010

Zveřejněno: 25. 10. 2010

Zápis z 21. zasedání

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Malá Morava,

které se konalo 7.10.2010 ve společenské místnosti Pensionu Sport

ve Vojtíškově od 16.00 hodin

 

 

Přítomní členové zastupitelstva obce

Ceh František

Köhler Walter                                     

Kubaník Milan

Klimešová Emílie                   

Marinov Antonín

Ščambura Rostislav                

Tóth Martin

Temňák Josef

 

Z jednání neomuven

Mgr. Radovan Šikula

 

Přítomní hosté

Prap. Petr Kozák, zástupce Policie ČR, OO Hanušovice

                                                                             

Přítomni občané

Josef Merčák, Dagmar Tóthová, Kamila Tóthová, Karel Svoboda, Anna Kubaníková, Petr Pospíchal, Jana Mikuličová, Eva Janáková, Ivana Ščamburová, Kateřina Ščamburová, Irena Kouřilová, Helma Köhlerová, Lubomír Grisník, Marie Čermáková, Josef Čermák, Jan Vranešic

 

Hlasování zastupitelů : ( + ) pro,  ( - ) proti,  ( o )  zdržel se hlasování,  ( x ) nepřítomen

 

Program jednání :

 

1. Schválení programu jednání

2. Určení zapisovatele z jednání

3. Volba ověřovatelů z jednání

4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

5. Změna rozpočtu MŠ Malá Morava

6. Rozpočtové změny 3/2010

7. Pronájmy bytů

8. Změna poplatku za uzavření smluv

9. Odvolání členů výboru zastupitelstva obce

10. Žádosti o prodeje pozemků

11. Změna podmínek nájemní smlouvy

12. Výběrové řízení veřejné osvětlení Vojtíškov

13. Informace k volbám

14. Zhodnocení minulého volebního období

15. Diskuse

16. Závěr jednání

 

2010/21/01 : ZO schvaluje program jednání

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

x

+

+

 

2. Určení zapisovatele z jednání

 

2010/20/02 : Starosta obce určil zapisovatelkou z jednání paní Simonu Pospíchalovou

 

3. Určení ověřovatelů zápisu

 

2010/21/03 : ZO schvaluje jako ověřovatele tohoto zápisu paní Emílii Klimešovou a pana Rostislava Ščamburu

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

x

+

+

 

 

4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

Starosta seznámil přítomné s plněním usnesení a zprávou o činnosti obecního úřadu v uplynulém období. Zastupitelé byli seznámeni vyúčtováním finančních prostředků na oslavy obce, kde bylo z vlastního rozpočtu použito 387.000,- oproti plánovaným 500.000,- Kč. Dále zde byly zmíněny informace o dokončení rekonstrukce školky a I. etapy vodovodu v Podlesí. Nebyly žádné připomínky.

 

Zastupitelé obce byli seznámeni se zprávou o plnění usnesení z minulého zasedání

 

5. Změna rozpočtu MŠ Malá Morava

Ředitelka mateřské školy Malá Morava paní Anna Hošková, DiS, požádala zřizovatele příspěvkové organizace o navýšení rozpočtu v částce cca 35.000,-  Kč. Důvodem je nutnost umožnit čerpání řádné dovolené paní Petře Přibylové, která ukončila mateřskou dovolenou a nastupuje na rodičovskou dovolenou.

 

2010/21/04 : ZO schvaluje navýšení rozpočtu MŠ Malá Morava o 35.000,- Kč na platy a odvody z mezd pro čerpání dovolené paní Petry Přibylové.

 

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

x

+

+

 

 

6. Rozpočtové změny č. 3/2010

Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové změny č. 3/2010, včetně důvodové zprávy. Rozpočet byl navýšen v příjmech i výdajích o 475.581,- Kč (výdaje + 614.585 a – 139.004,- Kč) podle jednotlivých kapitol. Kompletní znění rozpočtových změn je v příloze č. 1 tohoto zápisu.

 

2010/21/05 : ZO schvaluje rozpočtové změny č.3/2010

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

x

+

+

 

7. Pronájmy bytu

Obec Malá Morava v současné době disponuje jedním volným bytem v Malé Moravě, místní části Podlesí č. 21 po panu Hamšíkovi. Na základě zveřejněného oznámení evidujeme tyto žádosti:

Pan František Šinkovský, Podlesí 38

Slečna Kateřina Ščamburová, Vojtíškov 101

Paní Marie Wojeschová, Podlesí 135 – žádá o výměnu bytu v č.p. 135 za č.p. 21

Slečna Marie Wojeschová, Podlesí 135 – žádá o pronájem bytu č.p. 135

 

2010/21/06 : ZO souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu se slečnou Kateřinou Ščamburovou

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

x

+

+

 

 

7. Změna poplatků za uzavírání smluv

V návaznosti na skutečnost, že se v letošním roce obec stala plátcem DPH na minulých zasedáních zastupitelé upravovali výši poplatků, podléhajících dani z přidané hodnoty. Dalším takovým poplatkem je poplatek za uzavírání smluv (kupní, směnné, věcné břemeno), které následně podléhají zápisu do katastru nemovitostí. V současnosti je ve výši 500,- Kč. U nově uzavíraných smluv je ovšem k tomuto základu připočíst i příslušnou sazbu DPH.

 

2010/21/07 : ZO schvaluje výši poplatku za uzavírání smluv ve výši 600,- Kč, včetně 20% DPH

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

x

+

+

 

 

9. Odvolání členů Kontrolního a Finančního výboru obce

 

2010/21/08 : ZO odvolává členy Kontrolního a Finančního výboru obce ke dni voleb do zastupitelstev obcí.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

x

+

+

 

 

10. Žádosti o prodeje pozemků

Obec Malá Morava obdržela žádosti dvou zájemců o doprodej pozemků v katastrálním území Podlesí-město a katastrálním území Vysoká. Jedná se Mgr. Martina Hřebíčka, bytem Praha, a Ing. Bc. Zdeňka Kopeckého, bytem Mladá Boleslav. Co se týká pozemků v k.ú. Vysoká u Malé Moravy, jedná se o pozemky, o které již dříve žádali i jiní zájemci a zastupitelstvo tyto žádosti projednalo a schválilo prodej až po provedení změny v územním plánu. Bylo navrženo v současné době neschvalovat žádné nové záměry prodeje a tyto žádosti předložit na jednání až nově zvoleného zastupitelstva.

 

2010/21/09 : ZO neschvaluje záměr prodeje v k.ú. Vysoká u Malé Morava a k.ú. Podlesí- město.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

x

+

+

 

 

11. Změna podmínek nájemní smlouvy

Obec Malá Morava na základě rozhodnutí zastupitelstva uzavřela dne 10.9.2007 s občanským sdružením Alienteam nájemní smlouvu o pronájmu části pozemků p.č. st. 227, 290/1 TTP a 291 zahrada v k.ú. Malá Morava k výstavbě a provozování sportovního hřiště pro veřejnost za zvýhodněnou cenu 1,- Kč/rok. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou opět se zvýhodněnou výpovědní lhůtou v délce 1 rok. Standardní nájemní smlouvy se s ostatními subjekty uzavírají na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou. Mgr. Šikula požaduje změnu podmínek smlouvy a to pronájem na dobu určitou na dobu 5 -15 let s výpovědní lhůtou minimálně 5 let, z důvodu možnosti čerpání dotací.

 

Josef Temňák nesouhlasí se změnou nájemní smlouvy, protože by se jednalo o zvýhodnění oproti ostatním pronájmům a rovněž upozorňuje na nevýhodnost a možná rizika pro obec.

Bylo navrženo o tomto bodu jednání nehlasovat a předložit žádost na jednání nově zvoleného zastupitelstva.

 

2010/21/10 : ZO schvaluje přesunutí toho bodu jednání k projednání na zasedání nově zvoleného zastupitelstva

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

x

+

+

 

 

12. Informace o výběru dodavatele na akci veřejné osvětlení Vojtíškov

Na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Malá Morava bylo vyhlášeno výběrové řízení na akci „Rozšíření veřejného osvětlení ve Vojtíškově“. Dne 16.9.2010 v 17.00 hodin proběhlo otevírání obálek a hodnocení předložených rozpočtů. Celkem se výběrového řízení účastnily čtyři společnosti. Na základě doporučení výběrové komise a pověření zastupitelstvem obce, starosta uzavřel smlouvu o dílo se společností Jaromír Šišma – AVX, Hanušovice za částku ve výši 699.394,83 Kč.

 

2010/20/12 : ZO bere na vědomí informaci o výběru dodavatele na akci veřejné osvětlení Vojtíškov

 

13. Informace o volbách

Starosta seznámil přítomné s přípravami na volby do zastupitelstev obcí, informoval o zaregistrovaných kandidátních listinách a také o způsobu hlasování.

 

2010/21/11 : ZO bere na vědomí informace o volbách

 

14. Zhodnocení minulého volebního období

Starosta seznámil přítomné s hodnotící zprávou a poděkoval zastupitelům a občanům za dobrou spolupráci v končícím volebním období.

 

2010/21/12 : ZO bere na vědomí hodnotící zprávu

 

15. Diskuse

Pan Walter Köhler poděkoval starostovi obce za činnost ve vedení obce

Pan Josef Čermák se ptal na možnost vyčištění kanalizačního příkopu

 

Další připomínky a náměty nebyly, starosta obce Antonín Marinov poděkoval všem přítomným zastupitelům a občanům za účast a v 16:50 hodin jednání ukončil.

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 9.10.2010

 

 

Ověřovatelé zápisu                                             

Emílie Klimešová                    ………………………………

 

                                                                                       

Rostislav Ščambura                 ………………………………

                                                                                                               

Zapsala                                                                 

Simona Pospíchalová              ………………………………

 

 

Starosta obce                                                      

Antonín Marinov                      ..……………………………..

 

 

Příloha č. 1

Jste zde: Úvod > Dokumenty > 7.10.2010