17.6.2010

Zveřejněno: 7. 7. 2010

Zápis z 19. zasedání

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malá Morava,

které se konalo17.6.2010 v sále kulturního domu

v Malé Moravě

 

 

Přítomní členové zastupitelstva obce

Ceh František

Köhler Walter              od 16:13 hodin                      

Kubaník Milan

Klimešová Emílie                   

Marinov Antonín

Ščambura Rostislav                

Temňák Josef

Tóth Martin

Mgr. Šikula Radovan

                                                                             

Přítomni občané

Kladivová Václava, p. Kladiva, Šlégrová Anna, Réda Jan, Svoboda Karel, Kubaníková Anna, Marinová Svatoslava, Nosková Marie, Mahelová Klára, Čermák Josef, Čermáková Marie, Mlčůchová Vlasta

 

Hlasování zastupitelů : ( + ) pro,  ( - ) proti,  ( o )  zdržel se hlasování,  ( x ) nepřítomen

 

Program jednání :

 

1. Schválení programu jednání

2. Volba zapisovatele z jednání

3. Volba ověřovatelů z jednání

4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

5. Závěrečný účet obce za rok 2009

6. Rozpočtové změny č. 1/2010

7. Výsledek hospodaření obce za  leden až květen 2010

8. Výběr dodavatele na realizaci energetických úspor v MŠ Malá Morava

9. Výběr dodavatele na 1. etapu rekonstrukce vodovodu v Podlesí

10. Vyhlášení výběrového řízení na realizaci rozšíření veřejného osvětlení ve Vojtíškově

11. Kalkulace vodného za rok 2009

12. Souhlas s přijetím dotace pro hasiče

13. Souhlas s bezúplatným převodem majetku

14. Souhlas se stavbami

  • Zemědělská stavba s bytem
  • Přípojka nízkého napětí
  • Rybníky Vysoký Potok

15. Žádost o příspěvek

  • Alienteam
  • Ing. Lukáš Kňáva

16. Pronájmy bytů

17. Záměr pronájmu pozemků

  • Kutnarová
  • Marinov ml.
  • Pánková

18. Záměr prodeje

  • Vojtíškov

19. Prodej pozemků

  • Malá Morava

20. Zrušení limitu mobilních telefonů

21. Výsledek kontroly Finančního úřadu Šumperk

22. Zahájení projednávání návrhu zadání územního plánu obce

23. Diskuse

24. Závěr jednání

 

2010/19/01 : ZO schvaluje program jednání

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

x

+

+

+

+

+

+

+

 

2. Určení zapisovatele z jednání

 

2010/19/02 : ZO schvaluje zapisovatelkou z jednání paní Simonu Pospíchalovou

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

x

+

+

+

+

+

+

+

 

3. Určení ověřovatelů zápisu

 

2010/19/03 : ZO schvaluje jako ověřovatele tohoto zápisu paní Emílii Klimešovou a pana Františka Cehu

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

x

+

+

+

+

+

+

+

 

 

4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

Starosta seznámil přítomné s plněním usnesení a zprávou o činnosti obecního úřadu v uplynulém období. Nebyly žádné připomínky.

 

Zastupitelé obce byli seznámeni se zprávou o plnění usnesení z minulého zasedání

 

5. Závěrečný účet obce za rok 2009

 

ZO projednalo závěrečný účet obce Malá Morava, tj.  údaje o výsledku celoročního hospodaření. Závěrečný účet obsahuje mimo jiné zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2008, výsledek hospodaření obce + rozvaha, výsledek hospodaření fondů FRB a SF, hodnotící zprávu finančního hospodaření obce, Výsledek hospodaření MŠ, Výsledek inventarizace a ukazatel dluhové služby.

Příjmy celkem po konsolidaci  10.283.164,22 

Výdaje celkem po konsolidaci  10.728.812,83 

Bylo zapojeno financování ve výši  445.648,62,- Kč.

Zůstatky bankovních účtů :

Běžný účet : 2.608.020,37 Kč

Fond rozvoje bydlení :  122.438,77 Kč.

Sociální fond : 131.096,02 Kč.

K zveřejněnému návrhu závěrečného účtu za rok 2008 nebyly žádné připomínky zastupitelů ani občanů.

 

2010/19/05 : ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2009 a to bez výhrad.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

x

+

+

+

+

+

+

+

 

 

6. Rozpočtové změny č. 1/2010

Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové změny č. 1/2010, včetně důvodové zprávy. Rozpočet byl navýšen v příjmech o 1.067.515,- Kč a výdajích + 1.602.515,- Kč – 535.000,- Kč podle jednotlivých kapitol. Kompletní znění rozpočtových změn je  v příloze č. 1 tohoto zápisu.

 

2010/19/04 : ZO schvaluje rozpočtové změny č.1/2010.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

x

+

+

+

+

+

+

+

 

7. Výsledek hospodaření obce za období leden až květen 2010.

Starosta Antonín Marinov seznámil přítomné s výsledkem hospodaření obce v uvedeném období.

 

Zastupitelé byli seznámeni se zprávou o výsledku hospodaření obce v období leden až květen 2010.

 

8. Výběr dodavatele na realizaci energetických úspor v MŠ Malá Morava

Na základě usnesení Zastupitelstva obce o vyhlášení výběrového řízení a ustanovení výběrové komise pro výběr dodavatele, bylo rozesláno celkem 15 nabídek jednotlivým firmám. Na výzvu reagovaly a nabídku zaslaly tyto firmy :

Stavrel v.o.s. , Prumhor spol. s.r.o. , IPS engineering, a.s. , Tomáš Vybíhal, K&P Stavby Therm s.r.o., Jaroslav Ceh, Karel Zelinka, Agrostav a.s., Agile spol. s r.o., S.M. - Olomouc

 

Dne 11.5.2010 proběhlo zasedání výběrové komise. Protokol o hodnocení předložených nabídek je přílohou důvodové zprávy. Sedm nabídek bylo z důvodu neúplnosti vyřazeno. Nejnižší cenu ve výši 1.525.004,46 Kč nabídla společnost S.M. – Olomouc.  S touto společností byla také uzavřena smlouva o dílo.

 

Zastupitelé obce byli seznámeni se zprávou o výběru dodavatele na realizaci energetických úspor v Mateřské škole Malá Morava

 

 

9. Výběr dodavatele na realizaci 1. etapy rekonstrukce vodovodu v Podlesí

Na základě souhlasu Zastupitelstva obce Malá Morava s provedením rekonstrukce části vodovodu v Podlesí , byly osloveny stavební firmy na výběr dodavatele na provedení této opravy. Nabídka byla rovněž zveřejněna na internetu. Oslovené firmy : Stavrel v.o.s. Hanušovice, Vakstav spol. s.r.o. Jablonné nad Orlicí, IPS engineering, a.s. Ostrava. Na nabídku reagovaly všechny oslovené společnosti s těmito cenami.

Stavrel : 521.090,- Kč (včetně DPH)

Vakstav  : 475.400,- Kč (včetně DPH), varianta s uložením zeminy v místě 457.760,-

IPS : 390.455,- Kč (včetně DPH)

 

V 16:13 se dostavil na jednání pan Köhler.

 

2010/19/06 : ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci části vodovodu v Podlesí se společností IPS engineering, a.s. Ostrava.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

 

2010/19/07 : ZO schvaluje přijetí finančního příspěvku od Olomouckého kraje na rekonstrukci části vodovodu v Podlesí.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

 

10. Výběrové řízení na realizaci rozšíření veřejného osvětlení ve Vojtíškově

Obec má kompletně připravenou stavební dokumentaci a stavební povolení na již schválenou akci „Rozšíření veřejného osvětlení ve Vojtíškově“. Z tohoto důvodu starosta navrhl vyhlásit výběrové řízení na výběr dodavatele a ustanovit členy komise, kteří provedou výběr dodavatele a doporučí firmu, s kterou podepíše starosta smlouvu o dílo.

Za členy komise byli delegováni tito členové zastupitelstva :

Milan Kubaník

Emílie Klimešová

Josef Temňák

Martin Tóth

Antonín Marinov

 

2010/19/08 : ZO vyhlašuje výběrové řízení na výběr dodavatele na rozšíření osvětlení ve Vojtíškově

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

2010/19/09 : ZO jmenuje členy výběrové komise Milana Kubaníka, Emílii Klimešovou, Josefa Temňáka, Martina Tótha a Antonína Marinova.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

2010/19/10 : ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo s vítěznou firmou z výběrového řízení na základě závazného stanoviska výběrové komise.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

 

11. Kalkulace ceny vodného za rok 2009

Ve smyslu §36 odst.5 zákona 274/2001 (ve znění pozdějších předpisů) je povinností provozovatele jednou ročně zveřejňovat jasné a úplné informace o výpočtu ceny vodného a stočného. Na základě Metodického pokynu Ministerstva zemědělství ČR byly zpracovány přílohy podle uvedené metodiky a budou zveřejněny i na internetových stránkách obce. Obec Malá Morava vlastní a provozuje 5 vodovodů v jednotlivých místních částech Malá Morava, Vojtíškov, Podlesí a Vysoký Potok a stočné neúčtuje. Zveřejněná kalkulace je společná za všechny vodovody. Na programu jednání je stanovit cenu za 1 m3 pitné vody odebrané z obecních vodovodů v roce 2010. Starosta navrhl oproti loňsku základ ceny snížit tak, aby částka ve výsledku s připočtením 10% procent DPH byla na stejné úrovni jako v roce 2009.

Důvodem je skutečnost, že se obec stala plátcem DPH, které musí uplatňovat i pro prodeji pitné vody a také snaha kvůli této skutečnosti nezvyšovat cenu pro konečného spotřebitele.

Kalkul vody je přílohou č. 2 tohoto zápisu

 

Zastupitelé obce byli seznámeni s výpočtem ceny vodného

 

2010/19/11 : ZO stanovuje cenu za odběr pitné vody z obecních vodovodů v roce 2010 ve výši 17,- Kč včetně 10% DPH

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

 

 

12. Souhlas s přijetím dotace pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce

Obec uspěla se žádostí o dotaci na finanční podporu JSDH. Olomoucký kraj schválil příspěvek ve výši 60.000,- Kč a to formou daru.

Zastupitel obce pan Martin Tóth se ptá, zda někdo darované věci fyzicky viděl a v jakém jsou stavu.

Starosta: Olomoucký kraj vyhlásí výběrové řízení na dodávku zásahových prostředků a následně je předá obcím jako dar. Bude se jednat o nové a nepoužité předměty.

 

2010/19/12 : ZO schvaluje přijetí daru od Olomouckého kraje v rozsahu 1x motorová pila, 1x přenosný a zásahový žebřík a 4x kapesní analogová radiostanice.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

2010/19/13 : ZO schvaluje znění darovací smlouvy mezi Olomouckým krajem a Obcí Malá Morava o bezúplatném převodu majetku pro potřeby jednotky dobrovolných hasičů zřizované Obcí Malá Morava.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

13. Souhlas s bezúplatným převodem majetku

Správní rada Nadace Franze Schuberta na svém zasedání rozhodla o zániku a likvidaci společnosti. Důvodem je dnes nevyhovující právní forma (nadace fyzických osob). Rozhodla se také bezplatně nabídnout veškerý svůj majetek obci. Nadační jmění je tvořeno movitým majetkem v celkové hodnotě 587.000 Kč

 

2010/19/14 : ZO schvaluje bezúplatný převod majetku Nadace Franze Schuberta Vysoká u Malé Moravy do vlastnictví Obce Malá Morava v celkové výši 587.000,- Kč

Hlasování : 8:0:1  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

o

+

+

 

14. Souhlas se stavbami

14.1. Lukáš Myška

Stavebník pan Lukáš Myška, bytem xxx, v zastoupení Jarmily Václavkové, xxx, požádal o  souhlas se stavbou zemědělské stavby s bytem na pozemcích č. 113, 120/1, 697 a 734 v k.ú. Vysoký Potok. Podrobné informace jsou v příloze důvodové zprávy. Zároveň požádal o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na elektrickou přípojku na obecních pozemcích p.č. 113 a 697 v k.ú. Vysoký Potok.

 

2010/19/15 : ZO souhlasí  se stavbou zemědělské stavby s bytem na pozemcích č. 113, 120/1, 697 a 734 v k.ú. Vysoký Potok.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

2010/19/16 : ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na elektrickou přípojku na obecních pozemcích p.č. 113 a 697 v k.ú. Vysoký Potok.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

 

14.2. Kabelová přípojka nízkého napětí

Dne 11.6.2010 požádal projektant Miroslav Pavelka obec o vyjádření k projektové dokumentaci na akci Vojtíškov-Čihánek stavba kabelové přípojky nízkého napětí. Zároveň je předložen návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích 1818, 1813/5 a 54 v k.ú. Vojtíškov.

 

2010/19/17 : ZO souhlasí  se stavbou kabelové přípojky nízkého napětí  v rámci akce Vojtíškov - Čihánek.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

2010/19/18 : ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na elektrickou přípojku na obecních pozemcích p.č. 1818, 1813/5 a 54 v k.ú. Vojtíškov.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

14.3. Rybníky

Stavebník pan Walter Köhler požádal o souhlas s výstavbou rybníků . Rybníky budou umístěny na pozemcích parc.č.10/1 a 10/2, v k.ú. Zlatý Potok. Místo se nachází za kravínem ve Vysokém Potoku.

Mgr. Šikula by rád viděl projekt na tuto akci.

 

2010/19/19 : ZO souhlasí  se stavbou rybníků na pozemcích parc.č.10/1 a 10/2, v k.ú. Zlatý Potok.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

 

15. Žádosti o finanční příspěvky

15.1. Alienteam

O příspěvek na činnost klubu opakovaně požádal Mgr. Šikula. V letošním roce se jedná již o druhou žádost. O příspěvcích bylo jednáno na minulém zasedání zastupitelstva, kdy bylo sdružení poskytnuto 40.000,- na výstavbu hřiště v Malé Moravě.

Na základě výsledků jednání na minulém zasedání zastupitelstva obce kdy bylo schváleno poskytnutí pouze jedné finanční podpory sdružení, starosta navrhl neposkytnout požadovaný příspěvek.

Zastupitel Martin Tóth, navrhuje, aby v případě dostatku finančních prostředků byl příspěvek poskytnut.

Starosta je ochoten poskytnou příspěvek přísně účelově pouze na pořádání kulturních a sportovních akcí a ne na provozní náklady jako jsou vedení účtu, účetnictví, poplatky a podobně. Po krátké diskuzi informoval Mgr. Šikula přítomné o tom, že stahuje svoji žádost z programu jednání a příspěvek nepožaduje.

 

 

 

15. 2. Umělecký festival Zlaté ruce

O příspěvek za pořadatele požádal Ing. Lukáš Kňáva. Ve spolupráci s nadačním fondem NIKÉ, který podporuje charitativní projekty, organizuje 1. ročník týdenního uměleckého festivalu s názvem ZLATÉ RUCE. Festivalu se zúčastní přední výtvarníci z celé České republiky, kteří zde budou vystavovat svá díla. Rovněž zde bude osm profesionálních řezbářů vyřezávat až dvoumetrové sochy přímo před zraky návštěvníků. Na závěr proběhne dražba vybraných uměleckých děl a část vydražených prostředků bude použita na zajištění ozdravného pobytu onkologicky nemocných dětí v naší obci, v chalupě Pod Sviní horou.

 

2010/19/20 : ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč + DPH na konání uměleckého festivalu Zlaté ruce formou platby za reklamu.

Hlasování : 6:1:2  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

o

+

-

o

+

 

 

16. Pronájmy bytů

K dnešnímu dni obec Malá Morava disponuje volným bytem v Podlesí 38. Byt  je možno pronajmout ihned. Na základě zveřejnění oznámení byly doručeny žádosti těchto zájemců:

František Ceh, xxx

Monika Fauterová, xxx

Ličková Jaroslava, xxx

Uchazeč xxx nesplnil podmínku nutnou k pronájmu bytu. Je dlužníkem obce a v tomto případě se nedoporučuje uzavřít nájemní smlouvu.

 

2010/19/21 : ZO schvaluje poskytnutí pronájmu bytu v Podlesí č.p. 38 panu Františku Cehovi, nyní bytem xxx.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

 

17. Záměr pronájmu

17.1. Manželé Kutnarovi

Dne 10.6.2010 požádala Zdeňka Kutnarová, bytem xxx, o prodej části pozemku p.č.st. 227  – zastavěná plocha a p.č. 290/1 v k.ú. Malá Morava. Tento pozemek je zčásti zastavěn stavbou hospodářské budovy, kterou manželé Kutnarovi vlastní a užívají, stejně jako dvůr okolo. Další část pozemku p.č. 290/1 – trvalý travní porost již řadu let užívají jako  zahradu a chtěli by jej pronajmout. Pozemek není nikým jiným užíván, a tudíž nic nebrání jeho odprodeji nebo pronájmu.

 

2010/19/22 : ZO schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 290/1 v k.ú. Malá Morava .

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

2010/19/23 : ZO schvaluje záměr prodeje  části pozemku p.č. 290/1 a p.č. st. 227 v k.ú. Malá Morava .

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

17.2. Antonín Marinov ml.

Starosta obce Antonín Marinov ml. požádal o pronájem části pozemku p.č. st.226 a části p.č. 283/10 – orná půda v k.ú. Malá Morava. Jedná se o zahradu, která byla vždy užívána nájemcem bytu, který má v současnosti pronajatý.

 

2010/19/24 : ZO schvaluje záměr pronájmu  části pozemku p.č. 283/10  a p.č. st. 226 v k.ú. Malá Morava .

Hlasování : 8:0:1  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

o

+

+

+

+

+

 

17.3. Zdena Pánková a Marie Nosková

Žadatelka Zdena Pánková požádala o pronájem zahrady, kterou užívá. Při jednání na místě také s paní Marií Noskovou, která má rovněž zájem o pronájem, byly dohodnuty hranice současných zahrádek a následně pronajatého pozemku.

 

2010/19/25 : ZO schvaluje záměr pronájmu  části pozemku p.č. 283/8, 283/2  a p.č. st. 224 v k.ú. Malá Morava .

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

18. Záměr prodeje Vojtíškov

Dne 10.6.2010 ústně požádali Manželé Temňákovi, bytem xxx, o prodej pozemku p.č. 1809 – ostatní plocha o výměře 234 m2 v k.ú. Vojtíškov. Tento pozemek je zčásti zastavěn stavbou stodoly, kterou vlastní. Nachází se také uvnitř oploceného areálu, který vlastní a užívají. Pozemek není nikým jiným užíván, neslouží jako veřejná komunikace a tudíž nic nebrání jeho odprodeji.

 

2010/18/26 : ZO schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1809, ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 234 m2 v k.ú. Vojtíškov

Hlasování : 8:0:1  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

+

o

+

 

19. prodej pozemků

Na jednání zastupitelstva obce dne 11.6.2008 byl schválen záměr prodeje části parcely 283/10 – orná půda, nyní p.č. 283/13 – orná půda o výměře 150 m2 v k.ú. Malá Morava. O odkoupení požádal Mgr. Šikula. Na tomto pozemku ovšem mají již více než 30 let zřízenou zahradu manželé Marinovi, kteří měli již v minulosti zájem o odkoupení tohoto pozemku. Mají zde postaven skleník, fóliovník a pozemek i fyzicky užívají. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn a k žádosti Mgr. Šikuly se přihlásili také manželé Svatoslava a Antonín Marinovi, kteří mají rovněž zájem tento pozemek odkoupit.

Mgr. Šikula informoval přítomné, že uvedený pozemek chtěl použít pro směnu za jinou část pozemku, kterou užívá.

 

2010/19/27 : ZO schvaluje prodej části pozemku p.č. 283/10 – orná půda a to nově vzniklého pozemku p.č. 283/13 – orná půda  o výměře 150 m2 v k.ú. Malá Morava, za cenu 10,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem  manželům Antonínovi a Svatoslavě Marinovým, bytem xxx

Hlasování : 8:1:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

-

+

+

 

20. Zrušení limitů mobilních telefonů

 

2010/19/28 : ZO ruší stanovený limit za užívání služebních mobilních telefonů

Hlasování : 8:1:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

-

+

+

 

21. Výsledek kontroly FÚ Šumperk

Dne 14.5.2010 u obce proběhla kontrola FÚ Šumperk, která byla zaměřena na správnost účtování ve vztahu k DPH a na ověření skutečností k údajům uvedeným v podaném přiznání k DPH. Šetřením nebylo zjištěno porušení zákona.

 

Členové zastupitelstva byli seznámeni se zprávou o provedené kontrole

 

22. Začátek projednávání návrhu zadání územního plánu obce

Městský úřad, jako pořizovatel územního plánu oznamil začátek projednávání návrhu zadání ÚP. Návrh je vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30ti dnů,tj. od 10.6.2010 do 9.7.2010 na MěÚ Šumperk, odbor strategického rozvoje, dveřě č. 307, na internetových stránkách www.sumperk.cz  (odkaz v levé liště, Úřední deska) a na Obecním úřadě Malá Morava, v zasedací místnosti nebo na www. obecmalamorava.cz (odkaz v pravé liště Dokumenty obecního úřadu, územní plán). V uvedené lhůtě může každý uplatnit své připomínky a návrhy.

 

Členové zastupitelstva byli seznámeni s informací o stavu projednávání územního plánu

 

 

23. Diskuse

Člen zastupitelstva pan Martin Tóth se informuje o stavu jeho stížnosti na chov psů u paní Kurečkové a stav směny pozemků ve Vysoké.

Mgr. Šikula zve přítomné na zahájení provozu hřiště v Malé Moravě

Paní Mahelová Klára si stěžuje na provoz traktorů v okolí kostela, kde je zákaz vjezdu.

 

 

 

 

 

 

Další připomínky a náměty nebyly, starosta obce Antonín Marinov poděkoval všem přítomným zastupitelům a občanům za účast a v 17:00 hodin jednání ukončil.

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 25.6.2010

 

 

Ověřovatelé zápisu                                             

Emílie Klimešová                    ………………………………

 

                                                                                       

František Ceh                           ………………………………

                                                                                                               

Zapsala                                                                 

Simona Pospíchalová              ………………………………

 

 

Starosta obce                                                      

Antonín Marinov                      ..……………………………..

 

 

 

 

 

Příloha č. 1

 

Příloha č. 2

Jste zde: Úvod > Dokumenty > 17.6.2010