18.3.2010

Zveřejněno: 23. 3. 2010

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva obce Malá Morava,

které se konalo 18.3.2010 ve společenské místnosti

domu č.p. 66 v Podlesí od 16.00 hod.

 

 

Přítomní členové zastupitelstva obce

Ceh František

Köhler Walter             

Kubaník Milan

Klimešová Emílie                   

Marinov Antonín

Ščambura Rostislav                

Temňák Josef

Tóth Martin

 

Z jednání neomluveni

Mgr. Šikula Radovan

                                                                             

Přítomni občané

Kubaníková Anna, Temňáková Anna, Sedlák Karel, Jeremka Milan, Koníček Arnošt, Koníčková Romana, Postřehovská Ludmila, Postřehovský Josef, Cehová Jaroslava, Pospíchal Petr, Sedláková Libuše, Ceh Miroslav, Pospíchalová Petra, Pospíchalová Kateřina, Pospíchal Antonín, Miroslav Ceh ml.

 

Hlasování zastupitelů :

 ( + ) pro,  ( - ) proti,  ( o )  zdržel se hlasování,  ( x ) nepřítomen

 

Program jednání :

 

1. Schválení programu jednání

2. Volba zapisovatele z jednání

3. Volba ověřovatelů z jednání

4. Rezignace na mandát člena zastupitelstva – nástup náhradníka

5. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

6. Odměna nového člena zastupitelstva

7. Žádosti o příspěvek

    7.1. TJ Sokol Malá Morava

    7.2. Charita Šumperk

    7.3. Město Hanušovice

    7.4. Horní Pomoraví

    7.5  Armáda spásy

    7.6. Hospic na Sv. Kopečku

    7.7. Alienteam

8. Příspěvek na dopravní obslužnost

9. Příspěvek na provoz MŠ

10. Smlouva o prodeji dříví v roce 2010

11. Souhlas s přijetím dotace

12. Kulturní akce – jubileum obce

13. Rozpočet obce na rok 2010

14. Poskytnutí půjček z FRB

15. Realizace energetických úspor v MŠ

16. Změny výše poplatků

17. Aktualizace místního programu rozvoje vesnice

18. Komplexní pozemková úprava Červený Potok

19. Pronájmy bytů

20. Souhlas s investicemi a opravami

21. Souhlas se stavbou solární elektrárny

22. Souhlas se stavbou rekreačního objektu

23. Záměry prodeje

     23.1. Koupilovi

     23.2. Kršňák

     23.3. Vaněk

     23.4. Kučera  

24. Záměr pronájmu

     24.1. Čermákovi

     24.2  Bomberovi

25. Souhlas s převodem pozemku do majetku obce

26. Vyhodnocení plánu financování vodovodů

27. Výsledek inventarizace majetku obce

28. Zpráva o činnosti obecních knihoven

29. Zpráva o činnosti v obecních lesích

30. Věřejnoprávní kontrola MŠ

31. Výroční zpráva o poskytování informací

32. Zpráva o stavu veřejného pořádku

32. Diskuse

34. Závěr jednání

 

2010/18/01 : ZO schvaluje program jednání

Hlasování : 7:0:1  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

o

+

+

+

+

+

x

+

+

 

2. Určení zapisovatele z jednání

 

2010/18/02 : ZO schvaluje zapisovatelkou z jednání paní Simonu Pospíchalovou

Hlasování : 7:0:1  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

o

+

+

+

+

+

x

+

+

 

3. Určení ověřovatelů zápisu

 

2010/18/03 : ZO schvaluje jako ověřovatele tohoto zápisu paní Emílii Klimešovou a pana Rostislava Ščamburu

Hlasování : 7:0:1  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

o

+

+

+

+

+

x

+

+

 

4. Rezignace na mandát zastupitele a nástup náhradníka

Dne 22.1.2010 obdržel starosta obce rezignaci paní Martiny Hulínové na mandát člena zastupitelstva obce. Tímto dnem ji podle zákona o volbách nevratně mandát zanikl. Na tento uvolněný mandát nastupuje náhradník z kandidátní listiny téže volební strany (Moravané) a to pan František Ceh, bytem xxx. Starosta jej vyzval ke složení slibu.

 

2010/18/04 : ZO bere na vědomí rezignaci Martiny Hulínové a nástup náhradníka pana Františka Cehy

 

5. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

Přítomní byli starostou informováni o plnění usnesení z minulého zasedání a s činností obecního úřadu v tomto období.

 

2010/18/05 : ZO bere na vědomí plnění usnesení z minulého zasedání

 

6. Odměna nového člena zastupitelstva

Zastupitelstvu byl předložen návrh na stanovení odměny za výkon funkce novému členovi zastupitelstva. Výše odměny je upravena nařízením vlády č. 37/2003, ve znění pozdějších předpisů.

 

2010/18/06 : ZO schvaluje ZO schvaluje poskytnutí měsíční odměnu za výkon funkce zastupitele od 1.4.2010 Františku Cehovi ve výši 460,- Kč

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

x

+

+

 

7. Žádosti o příspěvek

7.1. TJ Sokol Malá Morava

O příspěvek na provoz TJ požádal zástupce oddílu pan Karel Sedlák. Požaduje celkem 31.900,- Kč.

V letošním roce požaduje příspěvek na opravu vnitřních prostor kabiny : 25.000,- Kč,  na nákup benzínu a oleje do malotraktoru : 4.400,- Kč a na nákup sportovních potřeb : 2.500,- Kč.

Výše příspěvků poskytnutých v minulých letech :

2007    : 25.000,- Kč

2008    : 30.000,- Kč

2009    : 30.000,- Kč

 

2010/18/07 : ZO schvaluje poskytnutí příspěvku TJ Sokol Malá Morava výši 30.000,- Kč  na opravy a nákup materiálu v roce 2010

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

x

+

+

 

7.2.Charita Šumperk

O příspěvek požádala ředitelka Charity Šumperk Ing. Marie Vychopeňová. Charita v roce 2009 zaznamenala nárůst uživatelů na celkem 20, z toho u osmi se jednalo o ošetřovatelskou službu, 2 uživatelé využívali osobní asistenci a zbytek tvořil rozvoz obědů důchodcům.

Výše příspěvků v minulých letech.

2007    : 8.000,- Kč

2008    : 10.000,- Kč

2009    : 15.000,- Kč

 

2010/18/08 : ZO schvaluje poskytnutí příspěvku Charitě Šumperk  výši 15.000,- Kč  pokrytí části provozních nákladů pečovatelské služby a osobní asistence v roce 2010

Hlasování : 7:1:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

-

x

+

+

 

7.3. Město Hanušovice

Jako každoročně i v tomto roce byl doručen návrh dodatku smlouvy mezi Městem Hanušovice a Obcí Malá Morava na poskytování knihovnických, informačních a metodických služeb v Obecních knihovnách Malá Morava a Podlesí pro rok 2010.

Výše příspěvků v minulých letech:

2007    : 10.000,- Kč

2008    : 10.000,- Kč

2009    : 22.000,- Kč

 

2010/18/09 : ZO schvaluje uzavření dodatku smlouvy s Městem Hanušovice na poskytování knihovnických, informačních a metodických služeb a schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 22.000,- Kč

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

x

+

+

 

7.4. MAS Horní Pomoraví

MAS Horní Pomoraví o.p.s., jejímž členem je i Obec Malá Morava, vznikla za účelem rozvoje území s hlavní prioritou posílení místního ekonomického prostředí a zhodnocení místní produkce v našem regionu. Obce a města v této místní akční skupině plní mimo jiné úlohu jakéhosi garanta rozvoje tohoto regionu.

 

2010/18/10 : ZO schvaluje poskytnutí členského příspěvku na rok 2010 MAS Horní Pomoraví ve výši 10.690,-Kč

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

x

+

+

 

7.5. Armáda spásy Šumperk

O finanční podporu služeb Armády spásy v šumperském regionu požádal ředitel David Jersák. Navrženo bylo poskytnout symbolický příspěvek, stejně jako v loňském roce do výše 3.000,- Kč.

 

2010/18/11 : ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Armádě spásy Šumperk ve výši 3.000,- Kč na provoz v roce 2010

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

x

+

+

 

 

7.6. Hospic na sv. Kopečku Olomouc

O finanční podporu služeb Hospice požádala ředitelka Mgr. Jana Vážanová. Tato organizace pečuje v Olomouckém kraji o těžce nemocné klienty v závěrečném stádiu jejich života, jejichž převážná většina (cca73%) je s onkologickou diagnózou. Navrženo bylo poskytnout symbolický příspěvek, stejně jako  v loňském roce ve výši 3.000,- Kč.

 

2010/18/12 : ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Hospicu na sv. Kopečku  v Olomouci  ve výši 3.000,- Kč na provoz v roce 2010

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

x

+

+

 

7.6. Alienteam.cz

O finanční příspěvky požádal předseda klubu Mgr. Radovan Šikula. Jeden příspěvek se týká spolufinancování stavebních úprav hřiště v Malé Moravě – pokrytí umělou trávou. Žadatel v žádosti doručené dne 1.10.2009 požaduje spoluúčast obce ve výši 40.000,- Kč. Druhý příspěvek ve výši 20.000,- Kč požaduje na provoz klubu v roce 2010.

Vzhledem k výši požadovaných příspěvků starosta Antonín Marinov navrhl vyhovět pouze jedné žádosti. Jelikož Mgr. Šikula není přítomen, aby sdělil kterou žádost preferuje, starosta navrhl finančně podpořit opravu hřiště v Malé Moravě, ale neví, zda ze strany sdružení stále trvá zájem. V případě, že již prostředky na opravu hřiště nebudou požadovány, bude na příštím zasedání zastupitelstva rozhodováno ve věci příspěvku na provoz.

Příspěvek bude účelově vázán na dotaci z programu LEADER ČR, získané prostřednictvím MAS Horní Pomoraví.

 

2010/18/13 : ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 40.000,- Kč na spolufinancování projektu na pokrytí hřiště v Malé Moravě umělou trávou.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

x

+

+

 

 

 

8. Příspěvek na dopravní obslužnost

Obci byl doručen návrh dohody mezi Obcí Malá Morava a Městem Šumperkem ke spolufinancování dopravní obslužnosti částkou 108.480,- Kč, která je podílem na hrazení ztráty z provozu veřejné linkové dopravy stanoveným ve výši 192,- Kč na jednoho obyvatele.

 

2010/18/14 : ZO schvaluje uzavření dohody  s městem Šumperk o spolufinancování dopravní obslužnosti v roce 2010 částkou 108.480,- Kč

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

x

+

+

 

9. Příspěvek na provoz mateřské školy

Návrh předložila za MŠ tehdejší ředitelka paní Sylva Miklasová v celkové výši 460.000,- Kč.

Starosta navrhl příspěvek navýšit ještě o 10.000,- Kč. Tyto prostředky budou použity na zřízení webové prezentace školky, včetně plateb za doménu, za prvotní grafické zpracování a měsíční poplatek za provoz. Mateřská škola je příspěvkovou organizací obce.

 

2010/18/15 : ZO schvaluje poskytnutí příspěvku Mateřské škole Malá Moravana provoz v roce 2010 ve výši 470.000,- 

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

x

+

+

 

10. Smlouva o prodeji dříví v roce 2010

O uzavření smlouvy o prodeji dříví a pěstebních pracech v letošním roce požádala společnost Lesy Jedlí, s.r.o. se sídlem Jedlí 65.

 

2010/18/16 : ZO schvaluje uzavření smlouvy o prodeji dříví v roce 2010 se společností Lesy Jedlí s.r.o. se sídlem Jedlí 65.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

x

+

+

 

11. Souhlas s přijetím dotace

Obec Malá Morava uspěla se žádostí o poskytnutí dotace z programu Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2010. Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 11.3.2010 zčásti vyhovělo naší žádosti a poskytne obci dotaci ve výši 30.000,- Kč na oslavy výročí obce.

 

2010/18/17 : ZO schvaluje přijetí dotace od Olomouckého kraje ve výši 30.000,- Kč na pořádání oslav výročí obce.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

x

+

+

 

 

12. Informace o oslavách výročí obce

Přítomným byla Antonínem Pospíchalem představena rámcová prezentace akce, včetně rozpočtu. Následovala diskuze o průběhu a rozpočtu oslav.

 

2010/18/18 : ZO bere na vědomí rámcovou prezentaci oslav

 

13. Rozpočet obce na rok 2010

Zastupitelstvu obce byl předložen návrh rozpočtu obce Malá Morava na rok 2010, který byl řádně vyvěšen na úřední desce. Byl sestaven převážně podle čerpání příjmů a výdajů vycházejících z minulého roku. Na straně příjmů bylo stále počítáno s mírným poklesem daňového inkasa. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude financován z rezerv minulých let. Rovněž byly zohledněny plánované činnosti na rok 2010. Zastupitelstvem byly projednány drobné změny a návrh upraven. Také byl projednán rozpočet Sociálního fondu na rok 2010.

Přesné znění rozpočtu je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

 

2010/18/19 : ZO schvaluje rozpočet obce Malá Morava na rok 2010 jako schodkový takto :

Celkové příjmy ve výši 9.013.077,- Kč

Celkové výdaje ve výši 10.730.822,70,- Kč

Financování ve výši 1.717.745,70,- Kč

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

x

+

+

 

14. Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení

V souladu se schválenými pravidly pro tvorbu a použití prostředků z FRB byl zastupitelstvu předložen návrh na poskytnutí těchto půjček.

 

2010/18/20 : ZO schvaluje poskytnutí půjček na opravy domů těmto žadatelům :

Karel Turoň, bytem Vysoký Potok 14 částka ve výši 90.000,- Kč na výměnu oken a vstupních dveří.

Marika Špárníková , Vysoký Potok 17, částka ve výši 110.000,- Kč na rekonstrukci koupelny a výměnu elektroinstalace.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

x

+

+

 

15. Realizace energetických úspor v mateřské škole Malá Morava

Obec Malá Morava uspěla se žádostí a získala dotaci z Evropské unie – Operačního programu Životního prostředí, v rámci prioritní osy 3 na realizaci energetických úspor, které budou spočívat v  zateplení obvodového pláště budovy, výměně oken a vstupních dveří a výměně stávajícího kotle na tuhá paliva za kotel na biomasu. Dotace je ve výši 90% celkových způsobilých výdajů projektu. Získáme tak 1.411.875,- Kč, vlastní zdroje jsou ve výši 156.876,- Kč a ostatní nezpůsobilé výdaje jsou ve výši 439.120,- Kč. Pro realizaci tohoto projektu je nutno zadat zjednodušené podlimitní řízení.

Pro výběr dodavatele na základě výběrového řízení bylo navrženo jmenovat za členy výběrové komise tyto zastupitele : Antonín Marinov, Milan Kubaník, Martin Tóth, Emílie Klimešová a Josef Temňák.

 

2010/18/21 : ZO schvaluje vyhlášení zjednodušené podlimitní řízení na výběr dodavatele na akci „Realizace energetických úspor v Mateřské škole Malá Morava“

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

x

+

+

 

2010/18/22 : ZO jmenuje za členy výběrové komise pana Antonína Marinova, Milana Kubaníka, Martina Tótha, Emílii Klimešovou a Josefa Temňáka

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

x

+

+

 

2010/18/23 : ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na základě doporučení výběrové komise

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

x

+

+

 

2010/18/24 : ZO souhlasí s přijetím podpory v Operačním programu Životní prostředí na projekt „Realizace energetických úspor v Mateřské škole Malá Morava“

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

x

+

+

 

16. Změny poplatků

Obec se díky novele zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (DPH) stala dnem 1.2.2010 plátcem daně z přidané hodnoty. V návaznosti na změnu tohoto zákona je obec nucena přistoupit ke změnám některých cen. Mimo poplatků za vodu, které byly řešeny na minulém zasedání zastupitelstva, se dále jedná o poplatky za krátkodobý pronájem (do 48 hodin) a o poplatky za svoz komunálního odpadu od podnikatelů, kteří mají s obcí sepsány smlouvy. Vzhledem k tomu, že krátkodobý pronájem využívají především občané a organizace - neplátci DPH bylo navrženo, aby cena za výše uvedené nájemné by byla včetně DPH. U smluv za svoz odpadů od podnikatelů bylo navrženo, aby k dosavadní sazbě za odvoz byla připočtena příslušná sazba DPH.

 

2010/18/25 : ZO schvaluje změnu poplatků. Dosavadní poplatky za krátkodobý pronájem budou nově včetně DPH, k dosavadním poplatkům za svoz komunálního odpadu od podnikatelů bude příslušná částka DPH připočtena.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

x

+

+

 

17. Aktualizace „Místního programu rozvoje vesnice Malá Morava“

 

2010/18/26 : ZO schvaluje aktualizaci „Místního programu rozvoje vesnice Malá Morava“

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

x

+

+

 

18. Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Červený Potok

Zastupitelstvu byly předloženy návrhy dohod o změně katastrálních hranic mezi k.ú. Červený Potok, Malá Morava a Zlatý Potok, v rámci komplexní pozemkové úpravy k.ú. Červený Potok.

 

2010/18/27 : ZO schvaluje dohodu o změně katastrální hranice mezi k.ú. Červený Potok a k.ú. Malá Morava z které vyplývá, že po zapsání KPÚ Červený Potok do katastru nemovitostí se bude tok řeky Moravy nacházet v k.ú. Malá Morava a jeho pravý břeh bude tvořit katastrální hranici s k.ú. Červený Potok.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

x

+

+

 

 

2010/18/28 : ZO schvaluje dohodu o změně katastrální hranice mezi k.ú. Červený Potok a k.ú. Zlatý Potok z které vyplývá, že  po zapsání KPÚ Červený Potok do katastru nemovitostí bude tuto katastrální hranici tvořit střed zaměřené bezejmenné neupravené vodoteče.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

x

+

+

 

 

2010/18/29 : ZO bere na vědomí soupis nároků obce vstupujících do komplexní pozemkové úpravy Červený Potok

 

19. Pronájem bytů

K dnešnímu dni obec Malá Morava disponuje dvěma volnými byty a to v Malé Moravě  č. 88 po paní Urbanové a v Podlesí 38 po paní Bobrowské. Byt v Podlesí je možno pronajmout ihned. Byt v Malé Moravě od cca od dubna, května 2010, po provedení drobných oprav. Obci byly na základě zveřejnění oznámení doručeny žádosti těchto zájemců:

Antonín Marinov, xxx

Lukáš Ceh, xxx

Vlasta Kolářová, xxx

Jaroslava  Ernestová, xxx

První tři žadatelé mají zájem pouze o byt v Malé Moravě, Jaroslava Ernestová žádá o byt v Podlesí.

Starosta Antonín Marinov informoval o skutečnosti vyplývající z § 83 odst. 2 zákona o obcích a sdělil zastupitelům, že se nezapojí do diskuze o tomto bodu jednání a také že se vzdává hlasování při rozhodování o tomto bodu. Zároveň předal slovo místostarostovi obce Milanu Kubaníkovi aby pokračoval v projednávání. Místostarosta po diskusi navrhl, aby byl pronájem bytu na Malé Moravě  poskytnut Antonínu Marinovi.

 

2010/18/30 : ZO schvaluje poskytnutí nájemního bytu v Malé Moravě panu Antonínu Marinovi , nyní bytem xxx

Hlasování : 5:0:3  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

o

+

+

0

+

+

x

+

0

 

Dále bylo navrženo byt v Podlesí paní Ernestové nepronajímat.

 

2010/18/31 : ZO schvaluje usnesení neposkytnout nájemní byt v Podlesí paní Jaroslavě Ernestové, nyní bytem xxx

Hlasování : 5:0:3  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

o

+

+

0

+

+

x

+

0

 

20. Souhlas s investicemi a opravami

Starosta předložil ke schválení souhlas s realizací těchto větších akcí a oprav v roce 2010:

Rekonstrukce části vodovodu v Podlesí, výstavba části veřejného osvětlení ve Vojtíškově – v případě získání dotace, rekonstrukce památníku padlých v 1. sv. válce v Malé Moravě – souhlas s podáním žádosti o dotaci, rekonstrukce rozvodů vody, odpadů a bytových jader v Malé Moravě 89 a 1 max. 2 byty ve Vojtíškově a rekonstrukce společné elektroinstalace v bytovém domě Vojíškov č.p.79.

 

2010/18/32 : ZO schvaluje provedení navrhovaných investic a oprav a souhlasí s podáním žádosti o dotaci na opravu pomníku v Malé Moravě

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

x

+

+

 

 21. Souhlas se stavbou solární elektrárny

Pan Rudolf Gažár, bytem xxx, požádal obec Malá Morava o souhlas s umístěním malé solární elektrárny- fotovoltaických panelů (do 30 kW) na střechu budovy Severomoravské chaty.

 

2010/18/33 : ZO souhlasí se stavbou solární elektrárny na budově v xxx

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

x

+

+

 

22. Souhlas se stavbou rekreačního objektu

Manželé Alena a Petr Šeflovi, bytem xxx, požádali obec Malá Morava o souhlas se stavbou rekreačního objektu na st.pč. 27 v k.ú. Vysoká u Malé Moravy. Zároveň požádali o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o uložení vedení elektrické přípojky do obecních pozemků p.č. 648 a 645.

 

2010/18/34 : ZO souhlasí se stavbou rekreačního objektu na pozemku st.p. č. 27  a s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o uložení vedení elektrické přípojky do pozemků p.č. 648 a p.č. 645 v k.ú. Vysoká u Malé Moravy s manželi Alenou a Petrem Šeflovými, bytem xxx.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

x

+

+

 

23. Záměry prodeje

23.1. Koupilovi

Žadatelé Lenka a Tomáš Koupilovi, bytem xxx, požádali o prodej části pozemku p.č. 1617/1 –ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 30 m2 v k.ú. Malá Morava. Uvedenou parcelu hodlají využít k výstavbě zádveří chránící vstup do domu v jejich vlastnictví na parcele st. 168.

 

2010/18/35 : ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1617/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Malá Morava

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

x

+

+

 

23.2. Kršňák

Žadatel pan Karel Kršňák xxx požádal o prodej části pozemku p.č. 2142 –ostatní plocha v k.ú. Podlesí-město. Požadovanou část parcely využívá jako  předzahrádku a přístup ke komunikaci. Tento pozemek je již mnoho let oplocený a je užíván pouze žadatelem.

 

2010/18/36 : ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 2142 – ostatní plocha v k.ú. Podlesí-město

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

x

+

+

 

23.3. Vaněk

Žadatel Ing. Ivo Vaněk, bytem xxx požádal o prodej pozemku p.č. 49 ostatní plocha o výměře 581v k.ú. Vojtíškov za účelem výsadby okrasných keřů a údržby pozemku. Požadovaná parcela přímo nesousedí s pozemky žadatele, mezi nimi je také pozemek p.č. 1818, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 223 m, také ve vlastnictví obce. Ovšem jako komunikace slouží pouze minimální část pozemku. Na pozemku p.č. 49 se také z velmi malé části nachází komunikace- příjezd k nemovitostem. Proto bylo navrženo na tento pozemek neschvalovat záměr prodeje, ale část pozemku, která není užívána jako komunikace pronajmout, včetně části p.č. 1818.

 

Starosta nechal hlasovat o návrhu neschvalovat záměr prodeje.

2010/18/37 : ZO neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 49 v k.ú. Vojtíškov

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

x

+

+

 

Starosta nechal hlasovat o návrhu schválit záměr pronájmu.

2010/18/38 : ZO schvaluje záměr pronájmu částí pozemků p.č. 49 a 1818  v k.ú. Vojtíškov

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

x

+

+

 

23.4. Kučera

Zastupitelstvem byl dne 3.12.2008 schválen záměr prodeje části pozemku p.č. 650  (nyní 650/1) v k.ú. Žadatelem byl pan Karel Kučera, bytem xxx. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen a na tento záměr reagoval také pan František Winter, bytem xxx, který je také vlastníkem sousední nemovitosti p.č. 146/1 a který zde provozuje zemědělskou výrobu. Měl by rovněž zájem o odkoupení části této nemovitosti. Jelikož tento pozemek není v současnosti využíván ani jedním ze žadatelů, bylo navrženo tuto část pozemku neprodávat a zrušit schválený záměr prodeje.

 

2010/18/39 : ZO revokuje usnesení č. 2008/12/31 ze dne 3.12.2008

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

x

+

+

 

24. Záměr pronájmu

24.1. Čermákovi

Žadatelé Lubomír a Marie Čermákovi, bytem xxx požádali o pronájem pozemků kolem domu č.p. 156 v Malé Moravě, který vlastní  paní xxx. Jedná se o části pozemků p.č. 235/1, 235/2 a 235/3 a které v současné době a i v minulosti užívali jako zahradu. Na ostatních částech těchto pozemků se nachází zpevněná plocha, sloužící jako přístup k prodejně potravin na Malé Moravě. Jelikož žadatelé nejsou majiteli domu č.p. 169, bude před podepsáním nájemní smlouvy vyžadován souhlas majitelek domu s pronájmem, další možností je uzavření nájemní smlouvy přímo s nimi.

 

2010/18/40 : ZO schvaluje záměr pronájmu části pozemků p.č. 235/1, 235/2 a 235/3 v k.ú. Malá Morava

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

x

+

+

 

24.2. Bombera

Žadatelé Ing. Jan a Eva Bomberovi, bytem xxx požádali o pronájem pozemků kolem domu č.p. 4 v katastrálním území Sklené u Malé Moravy. Jedná se o části pozemků p.č. 890 a p.č. 883. Na jednání zastupitelstva 27.8.2009 byl schválen záměr pronájmu. Záměr pronájmu byl řádně zveřejněn a na jeho základě se přihlásil pan Pravoslav Zbořil, bytem xxx také se žádostí o pronájem těchto pozemků. Je rovněž majitelem sousedních nemovitostí a rekreačního domu. Po diskuzi bylo navrženo revokovat usnesení.

 

2010/18/41 : ZO revokuje usnesení č. 2009/15/22  ze dne 27.8.2009

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

x

+

+

 

25. Souhlas s převodem majetku do vlastnictví obce

V obci Malá Morava byla v minulosti postavena zděná autobusová zastávka na pozemku p.č. 250 o výměře 23 m2 v k.ú. Malá Morava. Majitelem stavby je obec Malá Morava, majitelem tohoto pozemku je Česká republika ve správě Podniku bytového hospodářství Hanušovice. Tento podnik již ovšem zanikl. Nástupnickou organizací je město Hanušovice. Navrženo bylo zahájit jednání s městem o možném odkupu tohoto pozemku.

 

2010/18/42 : ZO souhlasí s převodem pozemku p.č. st. 250 o výměře 23 m2 v k.ú. Malá Morava do vlastnictví obce

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

x

+

+

 

26. Vyhodnocení plnění plánu financování rozvoje vodovodů a kanalizací obce

V roce 2009 probíhaly na vodovodech a kanalizacích pouze udržovací práce. Na vodovodech se vyskytly dvě závady, kvůli kterým vznikl krátkodobý výpadek v zásobování pitnou vodou v místní části Vojtíškov. V místní části Podlesí je připraveno stavební povolení na rekonstrukci části vodovodního potrubí v délce cca 250 m. Oprava by se měla realizovat v tomto roce. Z těchto důvodů je navrženo aktualizovat plán financování vodovodů a kanalizací o částku 500.000,- na tuto rekonstrukci.

 

2010/18/43 : ZO schvaluje aktualizaci plánu financování rozvoje vodovodů a kanalizací a bere na vědomí zprávu o jeho plnění.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

x

+

+

 

27. Výsledek inventarizace majetku obce za rok 2009

Starosta obce Antonín Marinov přednesl zprávu Ústřední inventarizační komise o výsledku inventarizace.

 

2010/18/44 : ZO bere na vědomí výsledek inventarizace obce

 

28. Zpráva o činnosti obecních knihoven

Přítomní byli seznámeni se zprávou o činnosti obecních knihoven v roce 2010. Zprávu předložila paní Dana Urbanová, vedoucí knihovny v Hanušovicích. V knihovně Malá Morava jako knihovnice pracoval Jana Morongová. Byl zde zaznamenán pokles výpůjček na 482 a zaregistrováno bylo pouze 11 čtenářů. Nebyly pořádány žádné akce pro veřejnost.  V současnosti zde již paní Morongová nepracuje. Novou knihovnicí je Romana Brůnová z Malé Moravy. V Podlesí, kde je knihovnicí paní Ludmila Postřehovská byl zaznamenán nárůst výpůjček na 1387. Zaregistrováno bylo 33 čtenářů. Byly zde organizovány dvě  akce pro veřejnost.

 

2010/18/45 : ZO bere na vědomí zprávu o činnosti obecních knihoven v roce 2009

 

29. Zpráva o činnosti v obecních lesích

Informace přednesl starosta obce. Práce v lesích prováděla společnost Lespol Olomouc, s.r.o na základě uzavřené smlouvy. Celkem bylo vytěženo 259 m3 dříví, převážně kůrovcového dříví a dříví poškozené povětrnostními vlivy. Příjmy obce za prodej dříví vytěženého v roce 2009 byly ve výši  129.770,70 Kč. Výdaje na lesní hospodářství v roce 2009 byly ve výši 29.324,- Kč na činnost OLH a 2.730,- Kč na nákup materiálu.

 

2010/18/49 : ZO bere na vědomí  zprávu o činnosti v obecních lesích v roce 2009

 

30. Výsledek veřejnoprávní kontroly mateřské školy

Přítomným byla předložena zpráva o výsledku této kontroly, kterou provedl dne 25.2.2010 auditor pan Miroslav Chaloupka, bytem xxx. Cílem bylo zkontrolovat použití přidělených finančních prostředků z příspěvků a dotací v loňském roce. Výsledkem je konstatování, že svěřený majetek a finanční prostředky jsou spravovány způsobem odpovídajícím účelu a potřebám organizace. Vedení účetní a operativní evidence je na dobré úrovni. Kontrolou nebylo zjištěno nesprávné a nehospodárné vynakládání finančních prostředků.

 

2010/18/47 : ZO bere na vědomí výsledek veřejnoprávní kontroly mateřské školy

 

31. Výroční zpráva o poskytování informací

Zastupitelstvu byla předložena výroční zpráva o poskytování informací za rok 2009 podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

2010/18/48 : ZO bere na vědomí výroční zprávu o poskytování informací

 

32. Zpráva o stavu veřejného pořádku v obci

Zprávu předložil zástupce Policie ČR, obvodního oddělení v Hanušovicích, praporčík Petr Kozák.

 

2010/18/49 : ZO bere na vědomí zprávu o stavu veřejného pořádku v obci za rok 2009

 

33. Diskuse

Člen zastupitelstva pan Martin Tóth požaduje znovu začít řešit případ paní Drahomíry Kurečkové a jejich psů. Starosta informoval o stavu věci. Bylo navrženo o této informaci informovat Veterinární správu, Krajskou hygienickou stanici a ochránce zvířat a požadovat ze strany paní Kurečkové nápravu.

 

2010/18/50 : ZO schvaluje podání podnětu na prošetření  paní Drahomíry Kurečkové a jejího chovu psů k Veterinární správě, Krajské hygienické stanici a ochráncům zvířat.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Ceh František

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

x

+

+

 

 

 

paní Jaroslava Cehová informovala o stavu chodníků před domem č.p.  38 a 39 v Podlesí a požaduje nápravu.

- paní Ludmila Postřehovská informovala o zatékání vody přes střechu domu č.p. 135 v Podlesí pří tání sněhu a o stavu komunikace před domem.

- pan Miroslav Ceh ml. požaduje výměnu stávajícího druhu vytápění přímotopy za jiný.

 

 

 

 

Další připomínky a náměty nebyly, starosta obce Antonín Marinov poděkoval panu Antonínovi Pospíchalovi za bezplatný pronájem místnosti, všem přítomným zastupitelům a občanům poděkoval za účast a v 18:00 hodin jednání ukončil.

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 24.3.2010

 

 

Ověřovatelé zápisu                                             

Emílie Klimšová                     ………………………………

 

                                                                                       

Rostislav Ščambura                  ………………………………

                                                                                                                

Zapsala                                                                 

Simona Pospíchalová              ………………………………

 

 

Starosta obce                                                      

Antonín Marinov                      ..……………………………..

 

 

 

 

 

Příloha č. 1

Jste zde: Úvod > Dokumenty > 18.3.2010