28.5.2009

Zveřejněno: 8. 6. 2009

Zápis ze 14. zasedání

Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Malá Morava, které se konalo 28.5.2009 ve společenské místnosti domu č.p. 66 v Podlesí

od 16.00 hod.

 

 

Přítomní členové zastupitelstva obce

Köhler Walter              

Kubaník Milan

Marinov Antonín

Klimešová Emílie        

Temňák Josef

Tóth Martin

 

Z jednání omluveni

Ščambura Rostislav

 

Z jednání neomluveni

Hulínová Martina

Mgr. Šikula Radovan

                                                                              

 

Přítomni občané

 

Suchý Pavel, Kreller Jaromír, Koníčková Romana, Koníček Arnošt, Postřehovská Ludmila, Pospíchal Petr, Temňáková Anna, Kubaníková Anna, Pospíchal Antonín, Sedláková Libuše, Laštůvková Vladimíra

 

Hlasování zastupitelů : ( + ) pro,  ( - ) proti,  ( o )  zdržel se hlasování, ( x ) nepřítomen

 

Program jednání :

 

1. Schválení programu jednání

2. Volba zapisovatele z jednání

3. Příprava usnesení z jednání

4. Volba ověřovatelů z jednání

5. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

6. Závěrečný účet obce za rok 2008

7. Rozpočtové změny č 1/2009

8. Výsledek hospodaření obce za leden až duben 2009

9. Výběr dodavatele na výměnu oken

10. Výběr dodavatele na opravu obecního úřadu

11. Souhlas s přijetím dotace POV 2009

12. Souhlas s přijetím dotace Olomoucký kraj

13. Souhlas s přijetím dotace Ministerstvo kultury ČR

14. Souhlas se stavbou Divišová

15. Souhlas se stavbou Krejsová

16. Finanční příspěvek SDH Podlesí

17. Finanční příspěvek Jan Zajaroš – Pension Sport

18. Finanční příspěvek Ščamburovi

19. Smlouva o dílo na zpracování územního plánu

20. Volba kronikáře obce

21. Realizace rozvojové strategie MAS Horní Pomoraví

22. Kalkul ceny vody

23. Nákup pozemku od Hanušovické lesní a.s.   

24. Nákup pozemku od Pozemkového fondu ČR

25. Rozhodnutí o existenci větrných elektráren

26. Dohoda o partnerství

27. Záměr pronájmu pozemků

            27.1. Paulovičová

            27.2. Farma Morava

            27.3. MS Pod Jeřábem Podlesí

            27.4. Újová

            27.5. Kreller

            27.6. Ing. Šebek

28. Záměr směny pozemků

29. Záměr prodeje Sklené

30. Prodej pozemků

31. Prodej zemědělské budovy Podlesí

32. Směna pozemků I.

33. Směna pozemků II.

34. Výsledek kontroly FÚ Šumperk

35. Diskuse

36. Návrh usnesení z jednání zastupitelstva

37. Závěr jednání

 

     1. Zahájení a schválení programu jednání

Starosta obce zahájil v 16.00 hod. zasedání, uvítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, je přítomno šest členů zastupitelstva a tudíž je zastupitelstvo usnášení schopné.

 

2009/14/01 : ZO schvaluje program jednání.

Hlasování : 6:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

+

x

x

+

+

 

2. Určení zapisovatele z jednání

 

2009/14/02 : ZO schvaluje zapisovatelkou z jednání paní Simonu Pospíchalovou.

Hlasování : 6:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

+

x

x

+

+

 

3. Příprava usnesení z jednání.

 

2009/14/03 : ZO pověřuje paní Simonu Pospíchalovou přípravou usnesení z jednání.

Hlasování : 6:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

+

x

x

+

+

 

4. Určení ověřovatelů zápisu

 

2009/14/04 : ZO schvaluje ověřovateli tohoto zápisu pana Waltera Köhlera  a pana Milana Kubaníka.

Hlasování : 6:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

+

x

x

+

+

 

5. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

Přítomní byli starostou informováni o plnění usnesení ze zasedání dne 3.3.2009 a s činnosti obecního úřadu v tomto období.

 

2009/14/05 : ZO bere na vědomí plnění usnesení z minulého zasedání.

 

 

6. Závěrečný účet obce za rok 2008

 

ZO projednalo závěrečný účet obce Malá Morava, tj.  údaje o výsledku celoročního hospodaření. Závěrečný účet obsahuje mimo jiné zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2008, výsledek hospodaření obce + rozvaha, výsledek hospodaření fondů FRB a SF, hodnotící zprávu finančního hospodaření obce, Výsledek hospodaření MŠ, Výsledek inventarizace a ukazatel dluhové služby.

Příjmy celkem po konsolidaci  9.947.340,57 

Výdaje celkem po konsolidaci  8.593.057,92 

To znamená, že obec Malá Morava hospodařila v roce 2008 se ziskem 1.354.283,- Kč.

Zůstatky bankovních účtů :

Běžný účet : 2.838.945,54 Kč

Fond rozvoje bydlení :  358.485,55 Kč.

Sociální fond : 118.968,68 Kč.

K zveřejněnému návrhu závěrečného účtu za rok 2008 nebyly žádné připomínky zastupitelů ani občanů.

 

2009/14/06 : ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2008 a to bez výhrad.

Hlasování : 6:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

+

x

x

+

+

 

7. Rozpočtové změny č. 1/2009

Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové změny č. 1/2009, včetně důvodové zprávy. Rozpočet byl navýšen v příjmech o 1.160.000,- a výdajích + 1.698.025,50 – 538.025,50 Kč podle jednotlivých kapitol. Kompletní znění rozpočtových změn, včetně důvodové zprávy je  v příloze č. 1 tohoto zápisu.

 

2009/14/07 : ZO schvaluje rozpočtové změny č. 1/2008.

Hlasování : 6:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

+

x

x

+

+

 

8. Informace o hospodaření obce za leden až duben 2009.

Starosta seznámil přítomné s výsledkem hospodaření obce Malá Morava za období leden až duben 2009.

 

2009/14/08 : ZO bere na vědomí výsledek hospodaření obce za leden až duben 2009.

 

9. Výběr dodavatele na výměnu oken

Starosta obce písemně oslovil celkem 9 firem se žádostí o  vyhotovení nabídky na realizaci výměny oken v  obecních domech ve Vojtíškově 77 a 79. Byly zde konkretizovány požadavky na typ a kvalitu oken a dalších prací. Všech devět firem splnilo podmínky zakázky. Nabízené ceny za dílo byly v rozmezí cca 432.053,98,- až cca 631.887,- Kč.

Nejnižší cenu nabídla společnost RI-okna Jeseník a to 432.053,98,- Kč. Starosta navrhuje uzavřít smlouvu se společností ABC okna s.r.o., jejíž cenová nabídka je pouze cca o 5.000,- Kč vyšší. Důvodem je spokojenost s kvalitou montáží oken, kterou tato firma v loňském roce pro obec prováděla na Malé Moravě a Podlesí.

 

2009/14/09 : ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na výměnu oken v bytových domech se společností ABC okna, s.r.o., Dašická 323, 530 03 Pardubice. Náhradníkem je společnost RI-okna Jeseník a Sulko Zábřeh.

Hlasování : 6:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

+

x

x

+

+

 

10. Výběr dodavatele na opravu obecního úřadu

Na základě souhlasu Zastupitelstva obce s provedením opravy budovy obecního úřadu Malá Morava, které bylo vázáno na získání dotace z POV 2009, byly osloveny tyto stavební firmy s nabídkou na provedení opravy : Stavrel v.o.s. Hanušovice, Ekozis Zábřeh, Josef Macko Králíky, Roman Šiko  Malá Morava a Krovstav Hanušovice. Na nabídku reagovali pouze dva zájemci a to společnost Stavrel Hanušovice a Ekozis Zábřeh. Cenové nabídky jednotlivých firem: Stavrel : 705.616,- Kč (včetně DPH) a Ekozis  : 1.036957,- Kč (včetně DPH). Zástupci společnosti Stavrel ze znalosti místní věci navrhli jiné než uvažované řešení venkovní fasády a to zateplenou provětrávanou fasádu z důvodu neustálého prostupu sanitru z podkladního zdiva a vzniku výkvětů na tomto objektu. Toto řešení by bylo oproti řešení navrhovaném v projektu dražší cca o 150.000,- Kč.

 

2009/14/10 : ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na provedení oprav budovy obecního úřadu se společností Stavrel v.o.s. Hanušovice v pozměněné variantě za cenu 855.616,- Kč

Hlasování : 6:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

+

x

x

+

+

 

11. Souhlas s přijetím dotace na opravu obecního úřadu

Obec Malá Morava získala příspěvek z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2009. Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 24.4.2009 schválilo naší žádosti a poskytne obci v letošním roce dotaci ve výši až 500.000,- Kč (max. 60% nákladů) na opravu budovy obecního úřadu.

 

2009/14/11 : ZO souhlasí s přijetím dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje, schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku s Olomouckým krajem a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování : 6:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

+

x

x

+

+

 

12. Souhlas s přijetím dotace na dokončení rekonstrukce památníku padlých v 1. světové válce v místní části Podlesí.

Obec Malá Morava uspěla se žádostí o poskytnutí dotace z programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji v roce 2009. Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 24.4.2009 vyhovělo naší žádosti a poskytne obci dotaci ve výši 60.000,- Kč na dokončení rekonstrukce památníku padlých v 1. světové válce v Podlesí.

 

2009/14/12 : ZO souhlasí s přijetím dotace z programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji v roce 2009, schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku s Olomouckým krajem a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování : 6:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

+

x

x

+

+

 

13. Souhlas s přijetím dotace na dokončení rekonstrukce kaple ve Vysokém Potoku.

Obec Malá Morava  neuspěla se žádostí o příspěvek  na tuto opravu z programu Obnovy kulturních památek v Olomouckém kraji 2009. Zastupitelstvo Olomouckého kraje naši žádost nepodpořilo. V návaznosti na tento neúspěch byla podána další žádost o dotaci, tentokrát  na Ministerstvo kultury ČR, prostřednictvím obce s rozšířenou působností. V rámci tohoto dotačního titulu jsme byli podpořeni částkou 428.000,- Kč, což je cca 90 % z celkových nákladů. Podíl obce bude cca 44.000,- Kč.

 

2009/14/13 : ZO souhlasí s přijetím dotace z Ministerstva vnitra ČR  prostřednictvím obce s rozšířenou působností na dokončení rekonstrukce  kaple ve Vysokém Potoku.

Hlasování : 6:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

+

x

x

+

+

 

14. Souhlas se stavbou Divišová

Zastupitelstvu byla předložena žádost Miroslava Pavelky – projekce elektrických zařízení Šumperk, o vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě elektrické přípojky k domu p. Divišové na pozemku p.č. 177 v katastrálním území Podlesí-město. Investorem této stavby je společnost ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín.

 

2009/14/14 : ZO souhlasí se stavbou elektrické přípojky k domu na pozemku p.č. 117 v k.ú. Podlesí-město a schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na úplatné zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce.

Hlasování : 6:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

+

x

x

+

+

 

15. Souhlas se stavbou Krejsová

Zastupitelstvu je předložena žádost o vyslovení souhlasu se stavbou jednopodlažního rekreačního objektu na pozemku p.č. 26 v k.ú. Zlatý Potok. Majitelkou pozemku je Věra Krejsová. Projekt počítá s napojením na vlastní  studnu i jímku.

 

2009/14/15 : ZO souhlasí se stavbou rekreačního objektu na pozemku p.č. 26 v k.ú. Zlatý Potok.

Hlasování : 6:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

+

x

x

+

+

 

16. Finanční příspěvek Sboru dobrovolných hasičů Podlesí

Sbor dobrovolných hasičů Podlesí, IČ: 65496442, požádal o příspěvek na pořádání Dětského dne v Podlesí, který se bude konat 30.5.2009.

 

2009/14/16 : ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku SDH Podlesí na pořádání Dětského dne ve výši 2.300,- Kč, tj. 100,- Kč na dítě.

Hlasování : 6:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

+

x

x

+

+

 

17. Finanční příspěvek Jan Zajaroš, Pension Sport Vojtíškov

Žadatel Jan Zajaroš IČ: 61579963, Vojtíškov 78, 788 33 Hanušovice požádal o poskytnutí finančního příspěvku  na propagaci a zakoupení upomínkových předmětů pro účastníky sportovních a kulturních akcí pořádaných v roce 2009, mezi které patří například turnaje v tenise, trojboji dvojic (tenis, nohejbal, stolní tenis), nohejbalové, volejbalové turnaje (např. Rayfilm cup, Polda cup), výšlapy na Králický Sněžník, atd.

 

2009/14/17 : ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Janu Zajarošovi- Pension Sport ve Vojtíškově, IČ: 61579963 ve výši 5.000,- Kč na krytí části nákladu na pořádání kulturních a sportovních akcí v roce 2009.

Hlasování : 6:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

+

x

x

+

+

 

 

18. Finanční příspěvek manželé Ščamburovi

Manželé Ivana a Radomír Ščamburovi požádali o sponzorský dar pro jejich syna Ondřeje Ščamburu na úhradu části nákladů nutných k účasti na fotbalovém soustředění fotbalového klubu SK Sigma Olomouc v Londýně.

 

2009/14/18 : ZO schvaluje poskytnutí daru manželům Ivaně a Radomírovi Ščamburovi , bytem xxx ve výši 3.000,- Kč.

Hlasování : 6:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

+

x

x

+

+

 

19. Smlouva o dílo na zhotovení územního plánu obce

Na základě výběru zhotovitele územního plánu byl předložen návrh smlouvy o dílo se společnosti SURPMO, a.s. se sídlem Praha 1, Opletalova 1626/36 v celkové částce 499.800,- Kč.

 

2009/14/19 : ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zhotovení územního plánu se společnosti SURPMO, a.s. se sídlem Praha 1, Opletalova 1626/36 v celkové částce 499.800,- Kč.

Hlasování : 6:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

+

x

x

+

+

 

20. Volba kronikáře obce

V současné době v obci Malá Morava není vedena kronika obce ani není určen kronikář, který by byl touto funkcí pověřen. Povinnost vést kroniky obcí, včetně práv a povinností kronikáře upravuje zákon č. 367/1990. Po jednání s různými občany z obce byla vybrána paní Zdeňka Davidová  aby zpracovávala a vedla kroniku obce. Paní Davidová s touto funkcí souhlasí.

 

2009/14/20 : ZO schvaluje založení kroniky obce

Hlasování : 6:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

+

x

x

+

+

 

2009/14/21 : ZO pověřuje zpracováním a vedením kroniky obce Malá Morava paní Zdeňku Davidovou, bytem xxx.

Hlasování : 6:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

+

x

x

+

+

 

21. Realizace rozvojové strategie MAS Horní Pomoraví

MAS Horní Pomoraví o.p.s. byla podpořena Ministerstvem zemědělství a získala prostředky pro realizaci projektů obcí, neziskových organizací a podnikatelů. Ministerstvo zemědělství dnem 9.4.2009 vyhlásilo výsledky hodnocení Strategických plánů Leader místních akčních skupin v rámci opatření IV.1.1 Místní akční skupina v Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. MAS Horní Pomoraví se v seznamu schválených žádostí objevila na 3 místě mezi 32 podpořenými MAS a celkem z 92 žadatelů. To znamená, že MAS Horní Pomoraví bude až do roku 2013 rozhodovat o poskytování dotací všem subjektům z našeho regionu. Realizace místní rozvojové strategie, která obsahuje jednotlivé druhy a výše podpor jsou součástí podkladů k jednání. K úspěšnému spuštění těchto dotačních titulů v rámci MAS je u všech členských obcí nutné vyslovit souhlas se zařazením obce do územní působnosti MAS a seznámit se s rozvojovou strategií MAS. Prosím věnujte této záležitosti velkou pozornost, protože chybějící souhlas byť jenom jedné obce z MAS znemožní realizaci této strategie a tato jako celek bude vyřazena z podpory Ministerstva zemědělství.

 

2009/14/22 : ZO schvaluje souhlas obce Malá Morava, IČ: 00302970 se sídlem Vysoký Potok 2, 788 33 Hanušovice se zařazením do územní působnosti MAS Horního Pomoraví pro období 2008 -2013.

Hlasování : 6:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

+

x

x

+

+

 

2009/14/23 : ZO prohlašuje, že bylo seznámeno se Strategií MAS Horní Pomoraví pro období 2008 -2013.

Hlasování : 6:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

+

x

x

+

+

 

2009/14/24 : ZO zmocňuje starostu obce Antonína Marinova k zastupování v MAS Horní Pomoraví.

Hlasování : 6:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

+

x

x

+

+

 

22. Kalkul pitné vody

Místostarosta obce pan Milan Kubaník seznámil přítomné s kalkulací pitné vody podle opatření obecné povahy č.j. 22402/2006-16330. Jedná se o dokument, který zachycuje náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné. V naší obci se zatím stočné neúčtuje. Obec provozuje 5 vodovodů pro veřejnou spotřebu a dnešní ceny odrážejí pouze skutečné provozní náklady, ale stále nepokrývají potřebné investiční výdaje na obnovu a další rozvoj vodohospodářské infrastruktury. Náklady na výrobu pitné vody již od roku 2007 přesahují o více než 7,- Kč cenu vody fakturované. Z těchto důvodů navrhuje stanovit cenu vodného ve výši 17,- Kč za 1m3 odebrané vody. V případě dotování ceny pitné vody se obec automaticky vyřazuje z možnosti získat dotace na opravu, údržbu a rekonstrukci vodohospodářského zařízení.

Paní Klimešová si stěžuje na špatnou kvalitu pitné vody v obecním vodovodu v místní části Vysoký Potok.

Starosta : vodovod v místní části Vysoký Potok je cca 3 roky po kompletní rekonstrukci, stejně tak i veškeré prováděné rozbory vody jsou v pořádku. Rozbory vody jsou komukoli a kdykoli k nahlédnutí na obecním úřadě Malá Morava.

Pan Temňák požaduje instalaci vodoměrů pro všechny nebo alespoň pro ty velké odběratele vody.

Starosta : Instalace vodoměrů je z mého hlediska účelná pouze u vodovodu ve Vojtíškově, kde v současnosti obec platí státu za odběr vody poplatky podle měření na výtoku z rezevoáru. Zde následně vznikne velký rozdíl mezi množstvím odebrané vody a množstvím vody fakturované odběratelům, který obec uhradí ze svého. U ostatních nezpoplatněných odběrů do 6.000 m3 vody ročně tato povinnost nehrozí. Nezpoplatněné odběry jsou na všech čtyřech zbývajících vodovodech, kde tento limit těsně splňujeme a obávám se, že v případě měření vodoměry by jsme odběr do 6.000 m3 překročili.

 

2009/14/25 : ZO schvaluje kalkulaci vody na rok 2009 a stanovuje cenu 17,- Kč za odběr 1/m3 pitné vody z obecních vodovodů.

Hlasování : 5:1:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

-

x

x

+

+

 

23. Nákup pozemku od společnosti Hanušovická lesní a.s.

Zastupitelstvu je předložena nabídka společnosti Hanušovická lesní a.s. k prodeji pozemku p.č. st. 10 o výměře 116 m2 v k.ú. Vojtíškov. Tento pozemek sousedí s ostatními pozemky ve vlastnictví obce a  tvoří součást odstavné plochy v horní části Vojtíškova. Prodejní cena za tuto parcelu je 3.480,- Kč, tj. 30,- Kč za 1 m2.

 

2009/14/26 : ZO schvaluje nákup pozemku p.č. st. 10 o výměře 116 m2 v k.ú. Vojtíškov od společnosti Hanušovická lesní a.s.  do vlastnictví obce za cenu 3.480,- Kč .

Hlasování : 6:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

+

x

x

+

+

 

24. Nákup pozemku od Pozemkového fondu ČR

Záměrem obce je získat do svého majetku pozemek p.č. 1499/6 – vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1387 m2 v katastrálním území Vojtíškov. Jedná se o pozemek, který by měl být sloužit spolu s okolními pozemky k výstavbě sportoviště v místní části Vojtíškov. V případě zájmu o tento pozemek si jej obec musí nejdříve pronajmout a následně zažádat o její odprodej.

 

2009/14/27 : ZO schvaluje podání žádosti o pronájem pozemku p.č. 1499/6  ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Vojtíškov.

Hlasování : 6:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

+

x

x

+

+

 

2009/14/28 : ZO schvaluje podání žádosti o odprodej pozemku p.č. 1499/6  ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Vojtíškov a převod do majetku obce.

Hlasování : 6:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

+

x

x

+

+

 

 

25. Rozhodnutí o výstavbě větrných elektráren

Na loňském jednání zastupitelstva byl schválen předběžný souhlas se záměrem výstavby elektráren na území obce. Žadatelé byli vyzváni k dodání podrobnějších informací o navrhovaných  stavbách. Rovněž se uskutečnilo veřejné jednání – schůzka, kam byli pozváni zájemci o stavbu elektráren, ale i jejich odpůrci a kde široká veřejnost získala podrobnější informace. Na základě tohoto jednání by byli osloveni všichni obyvatelé obce a také chalupáři, aby ve veřejné anketě sdělili svůj názor na existenci těchto staveb na území obce.

V anketě byli osloveni občané nad 18. let s trvalým pobytem na území obce Malá Morava a všichni majitelé nemovitostí určených nebo sloužících k rekreaci s otázkou, zda souhlasí se stavbou větrných elektráren na území obce Malá Morava.

Hlasovalo celkem 285 občanů, z toho bylo 91 pro stavbu větrných elektráren na území obce (32,3 %), a 191 bylo proti stavbě (67,7 %) a 3 hlasovací lístky byly neplatné.

 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení neschválit výstavbu větrných elektráren.

 

2009/14/29 : ZO neschvaluje výstavbu větrných elektráren na území obce.

Hlasování : 6:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

+

x

x

+

+

 

26. Dohoda o partnerství

Dne 1. 7. 2009 vstoupí v účinnost nový zákon o informačním systému veřejné správy, který upravuje elektronické úkony a autorizované konverze dokumentů. Datové schránky transformují vnitřní a vnější vztahy veřejné správy pomocí informačních a komunikačních technologií s cílem optimalizovat interní procesy. U naší obce existují tři varianty jak na vzniklou situaci reagovat a dodržet zákon.

1.     Celou situaci řešit samostatně v rámci působnosti obce a vlastními prostředky

2.     Spolupráce s ORP Šumperk

3.     Spolupráce s Olomouckým krajem

Jako nejvýhodnější se jeví spolupráce s ORP Šumperk, která pro obce ve svém správním obvodu zajistí provozování elektronického centra a elektronických spisových služeb. Náklady na zřízení těchto center se bude snažit zajistit ze strukturálních fondů EU.

 

2009/14/30 : ZO schvaluje uzavření dohody o partnerství mezi ORP Šumperk a obcí Malá Morava k projektu Elektronická spisová služba a technologická centra a elektronické spisové služby.

Hlasování : 6:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

+

x

x

+

+

 

27. Záměry pronájmu

27.1. Záměr pronájmu Maria Paulovičová

Žadatelka  požádala o pronájem zahrady v katastrálním území Malá Morava. Tato se nachází na části pozemků st. p.č. 225 a 283/10. Tyto části pozemků nejsou v současnosti nikým užívány.

 

2009/14/31 : ZO schvaluje záměr pronájmu části pozemků st. p.č. 225 a 283/10  v k.ú. Malá Morava.

Hlasování : 6:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

+

x

x

+

+

 

27.2. Záměr pronájmu Farma Morava

Žadatel  Farma Morava s.r.o., Malá Morava 74, 788 33 Hanušovice požádala o pronájem těchto pozemků vedených v ZE v k.ú. Vojtíškov za účelem provozování zemědělské výroby : p.č. 298/6 o výměře 1360 m2, 298/8 o výměře 1841 m2, 289/9 o výměře 3048 m2, 298/10 o výměře 2671 m2, 298/11 o výměře 1350 m2, 298/12 o výměře 1394 m2, 298/13 o výměře 1356 m2, 298/14 o výměře 1183 m2 a 298/15 o výměře 2348 m2. Tyto pozemky jsou v současnosti užívány na základě nájemní smlouvy se společností  Rozhled Morava s.r.o., Malá Morava 74, 788 33 Hanušovice, která zde provozuje zemědělskou činnost a požaduje ukončení nájemního vztahu ve prospěch žadatele.

 

2009/14/32 : ZO schvaluje záměr pronájmu nemovitostí p.č. 298/6 o výměře 1360 m2, 298/8 o výměře 1841 m2, 289/9 o výměře 3048 m2, 298/10 o výměře 2671 m2, 298/11 o výměře 1350 m2, 298/12 o výměře 1394 m2, 298/13 o výměře 1356 m2, 298/14 o výměře 1183 m2 a 298/15 o výměře 2348 m2 v k.ú. Vojtíškov.

Hlasování : 6:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

+

x

x

+

+

 

27.3. Záměr pronájmu MS Pod Jeřábem Podlesí

Žadatelé požádali o pronájem pozemku p.č. 263/1 o výměře 4780 m2 v katastrálním území Vlaské. Na tomto pozemku plánují zřídit zvěřní políčko.

 

2009/14/32 : ZO schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 263/1 o výměře 4780 m2 v katastrálním území Vlaské.

Hlasování : 6:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

+

x

x

+

+

 

27.4. Záměr pronájmu Simona Újová

Žadatelka požádala o pronájem pozemků kolem domu č.p. xxx v katastrálním území Malá Morava. Jedná se o pozemek p.č. 288/2 o výměře 124 m2 a část stavební parcely p.č. 218.

 

2009/14/33 : ZO schvaluje záměr pronájmu pozemků p.č. 288/2 o výměře 124 m2 a části stavební parcely p.č. 218 v k.ú. Malá Morava.

Hlasování : 6:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

+

x

x

+

+

 

27.5. Záměr pronájmu Milan Kreller.

Žadatel požádal o pronájem pozemků p.č. 2229 o výměře 2296 m2, 2228 o výměře 2081 m2 a 2227 o výměře 1400 m2 v katastrálním území Podlesí-město. Tyto pozemky by rád užíval k zemědělské výrobě.

 

2009/14/34 : ZO schvaluje záměr pronájmu pozemků p.č. 2229 o výměře 2296 m2, 2228 o výměře 2081 m2 a 2227 o výměře 1400 m2 v katastrálním území Podlesí-město.

Hlasování : 6:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

+

x

x

+

+

 

27.6. Záměr pronájmu ing. Šebek

Žadatel požádal o pronájem pozemků v katastrálním území Sklené u Malé Moravy za účelem provozování zemědělské činnosti: p.č. 261/1 o výměře 10061 m2, 261/2 o výměře 936 m2, 260 o výměře 766 m2, 213 o výměře 428 m2, 214/5 o výměře 307 m2 a 773/2 o výměře 1669 m2.

Pozemky nejsou v současnosti nikým užívány. Na části pozemku p.č. 261/1 je zřízeno stanoviště kontejnerů na tříděný odpad a rovněž je zde umístěn památník padlých v první světové válce. Tato část se nedoporučuje pronajmout.

 

2009/14/35 : ZO schvaluje záměr pronájmu části pozemku  p.č. 261/1 a pozemků p.č. 261/2 o výměře 936 m2, 260 o výměře 766 m2, 213 o výměře 428 m2, 214/5 o výměře 307 m2 a 773/2 o výměře 1669 m2 v k.ú. Sklené u Malé Moravy.

Hlasování : 6:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

+

x

x

+

+

 

28. Záměr směny pozemků Vysoká

Žadatelka Alena Lišková, majitelka pozemku p.č. 67/12 – trvalý travní porost v k.ú. Vysoká požádala o směnu části tohoto pozemku v jejím vlastnictví za jiný pozemek ve vlastnictví obce.  Důvodem žádosti je skutečnost, že na části tohoto pozemku se nachází používaná veřejně přístupná komunikace ve vlastnictví obce. Tato komunikace vznikla postupným rozšiřováním silnice na pozemku p.č. 656 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve vlastnictví obce. Řešením žádosti je silnici v tomto úseku zaměřit, zjistit její současný stav v terénu a následně poté se rozhodnout pro směnu, popřípadě prodej ve vztahu k pozemkům, které bude žadatelka požadovat od obce.

Z těchto důvodů je návrh v současné době záměr směny těchto pozemků neschválit.

 

2009/14/36 : ZO neschvaluje záměr směny pozemků pod obecní komunikací do doby provedení geometrického zaměření pozemků.

Hlasování : 6:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

+

x

x

+

+

 

29. Záměr prodeje pozemků Sklené

Zastupitelstvu jsou předloženy žádosti o odkup pozemků o které požádali pan Miloslav Staněk, Mgr. Hatoňová a MUDr. Hatoň.

Miloslav Staněk (majitel chaty na p.č. 107) požaduje nemovitost p.č. 403 – trvalý travní porost o výměře 1397 m2. Manželé Hatoňovi (majitelé chaty na p.č. 52) požadují rovněž výše uvedenou nemovitost p.č. 403 a dále p.č. 405 – trvalý travní porost o výměře 827 m2 a p.č. 400 – ostatní plocha o výměře 122 m2.

 

1.      Záměr prodeje  p.č.  403 je možný, ovšem pouze manželům Hatoňovým, jelikož této pozemek tvoří jakýsi funkční celek s nemovitostí p.č. 52 a budovou rekreačního objektu č.e. 25, jejíž jsou majitelé.

2.      Záměr prodeje pozemku p.č. 405 nedoporučuji schválit, jelikož netvoří funkční celek se žádnou stavbou, není nikým udržován a navíc se na části této parcely nachází místní komunikace.

V tomto případě navrhuji pozemek pouze pronajmout.

3.      Záměr prodeje  pozemku p.č. 400 nedoporučuji schválit jelikož je zcela porostlý dřevinami a bude spolu se sousedním pozemkem p.č. 397/1 (vedený v ZE) prohlášený za pozemek pro plnění funkce lesa.

 

 

2009/14/37 : ZO schvaluje záměr prodeje nemovitosti p.č. 403 – trvalá travní porost o výměře 1397 m2 v katastrálním území Sklené u Malé Moravy.

Hlasování : 6:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

+

x

x

+

+

 

Starosta nechal hlasovat o návrhu neschválit záměr prodeje nemovitostí p.č. 405 a p.č. 400.

 

2009/14/38 : ZO neschvaluje záměr prodeje nemovitosti p.č. 405 – trvalý travní porost o výměře 827 m2 a p.č. 400 – ostatní plocha o výměře 122 v katastrálním území Sklené u Malé Moravy.

Hlasování : 6:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

+

x

x

+

+

 

2009/14/39 : ZO schvaluje záměr pronájmu části nemovitosti p.č. 405 – trvalý travní porost o výměře 827 m2 v katastrálním území Sklené u Malé Moravy.

Hlasování : 6:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

+

x

x

+

+

 

30. Prodej pozemků Luboš Mahel

Žadatel požádal o prodej pozemku p.č. 2302 – ostatní plocha o výměře 298 m2, p.č. 2303 ostatní plocha o výměře 284 m2 a p.č. 2304 ostatní plocha  o výměře 248 m2 v k.ú.  Podlesí-město. Záměr prodeje byl schválen zastupitelstvem obce 11.6.2008 za podmínek  že bude provedeno geometrické zaměření a rozdělení pozemku na náklady žadatele, jelikož se na p.č. 2304 a p.č. 2303 nachází místní komunikace a pozemek pod touto komunikací zůstane v majetku obce. Ke zveřejněnému záměru prodeje nebyly žádné připomínky. Byl zhotoven geometrický plán podle schválených podmínek.

 

2009/14/40 : ZO schvaluje prodej nemovitostí p.č. 2302- ostatní plocha o výměře 298 m2, p.č. 2303 – o výměře 284 m2 a nově vzniklou nemovitost p.č. 2304 ostatní plocha o výměře 197 m2 v k.ú Podlesí -město do vlastnictví panu Luboši Mahelovi, xxx, 788 33 Hanušovice za cenu  7790,- Kč + náklady na geometrický plán + náklady spojené s převodem nemovitosti.

Hlasování : 6:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

+

x

x

+

+

 

31. Prodej zemědělské budovy Podlesí

O koupi této budovy obec požádali dva zájemci : pan Jaromír Kreller, bytem xxx a pan Diviš Jaroslav, xxx. Pan Kreller o budovu žádá v se záměrem vybudování skladu materiálu. Pan Diviš o budovu žádá z titulu, že zde má uskladněn stavební materiál. Tato budova není a nebyla nikomu pronajata. Jedná se o rozpadající se budovu v areálu zemědělského hospodářství pana Milana Krellera. Dne 3.12.2008 byl zastupitelstvem schválen záměr prodeje. Záměr byl zveřejněn. Prodejní cena by v tomto případě činila 12.650,- Kč za budovu + 4.280,- Kč za pozemek. Celkem tedy 16.930,- Kč.

Po diskuzi bylo navrženo odprodat tuto budovu včetně pozemku, zájemci, který nabídne nejvyšší kupní cenu. Prodej těchto nemovitostí se uskuteční výběrovým řízením, kdy vyhlašovatel vybere nejvyšší nabídku k uzavření kupní smlouvy na výše uvedené nemovitosti. Minimální kupní cena je 16.930,- Kč. Hodnocení nabídek provede komise, která bude ustanovena starostou obce.

 

2009/14/41 : ZO uskutečnění prodeje zemědělské budovy v Podlesí, včetně pozemku p.č.  st. 113 v k.ú. Podlesí- město výběrovým řízením mezi žadateli Jaromírem Krellerem a panem Jaroslavem Divišem a to nejvyšší nabídce.

Hlasování : 6:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

+

x

x

+

+

 

32. Směna pozemků I.

Žadatel požádal o odkup pozemků v pastevním areálu Farmy Morava v k.ú. Zlatý Potok a k.ú. Vysoký Potok. Tato žádost byla projednána 12.3.2008. Žadatel požádal o tyto pozemky: p.č. 516/3 o výměře 20 m2, p.č. 518 o výměře 3726 m2, p.č. 521/1 o výměře 2701 m2, p.č. 515 o výměře 1966 m2, p.č. 514/1 o výměře 4696 m2. K.ú. Zlatý Potok p.č. 709 o výměře 6949 m2 a p.č. 716/1 o výměře 1218 m2. Výsledkem jednání bylo schválení záměru směny výše uvedených pozemků za pozemek p.č. 306/7 o výměře 1665 m2 v k.ú. Sklené u Malé Moravy, který je ve vlastnictví žadatele a na kterém je možno zřídit odstavnou plochu pro parkování automobilů ve Skleném. Směna se uskuteční vzájemným zápočtem cen.

Ocenění pozemků ve vlastnictví obce :

(á 10,- Kč/m2)            516/3 200,-

518      37260,-

521/1  27010,-

515      19660,-

514/1  46960,-

Část 709                     709/4  24160,-

                                   716/1  12180,-

 

Celkem                        167.430,- Kč                                     

 

Ocenění pozemků ve vlastnictví žadatele :

(á 10,- Kč/m2)            306/7  16650,- Kč

 

Rozdílná cena pro směnu je 150.780,- Kč, tj. žadatel uhradí obci směnnou smlouvou tuto částku + náklady na geometrické rozdělení + náklady spojené s uzavřením smlouvy.

 

 

2009/14/42 : ZO schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví obce v k.ú. Zlatý Potok  p.č. 516/3 o výměře 20 m2, p.č. 518 o výměře 3726 m2, p.č. 521/1 o výměře 2701 m2, p.č. 515 o výměře 1966 m2, p.č. 514/1 o výměře 4696 m2 a v k.ú. Zlatý Potok p.č. 709/4 o výměře 2416 m2 a p.č. 716/1 o výměře 1218 m2 za pozemek ve vlastnictví pana Waltera Köhlera, xxx p.č. 306/7 o výměře 1665 m2 v k.ú. Sklené u Malé Moravy a to vzájemným zápočtem cen. Zároveň stanovuje podmínky a cenu pro finanční vypořádání této směny :

p.č. 516/3       200,-

p.č. 518           37260,-

p.č. 521/1       27010,-

p.č. 515           19660,-

p.č. 514/1       46960,-

p.č. 709/4       24160,-

p.č. 716/1       12180,-

p.č 306/7        16650,-

Výsledná cena k vypořádání je pro obec 150.780 ,- Kč + náklady na zhotovení geometrického plánu + náklady na převod nemovitostí.

Hlasování : 6:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

+

x

x

+

+

 

33. Směna pozemků II.

Po projednání v zastupitelstvu dne 12.3.2009 byla  schválena směna pozemků ve vlastnictví obce, které jsou zastavěny stavbami ve vlastnictví žadatele a které jsou v pastevních areálech nebo užívány žadatelem, za pozemek p.č. st. 129/2 ve Vojtíškově na kterém hodlá obec Malá Morava vybudovat sportovní areál. Směna se uskuteční vzájemným zápočtem změn.

Ocenění pozemků ve vlastnictví obce :

(á 10,- Kč/m2)            405                 20180,-(2018m2)

402/1              8120,- (812 m2)

1716/7            15370,-(1537 m2)

(á 17,- Kč/m2)            54/5                1139,- (67 m2)

                                   55/2                170,-   (10 m2)

                                   104/2              1292,- (76 m2)

 

Celkem                                               46.271,- Kč                                       

 

Ocenění pozemků ve vlastnictví žadatele :

(á 17,- Kč/m2)            129/2              4.284,- Kč       (252 m2)

 

Výsledná cena pro vypořádání směny je 41.987,- Kč, tj. žadatel uhradí obci směnnou smlouvou tuto částku + náklady na geometrické rozdělení + náklady spojené s uzavřením smlouvy.

 

2009/14/43 : ZO schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví obce v k.ú. Malá Morava p.č. 405 o výměře 2018m2, 402/1 o výměře 812 m2, 1716/7 o výměře 1537 m2, 54/5 o výměře 67 m2, 55/2 o výměře 10 m2, a pozemku v k.ú. Vysoký Potok p.č. 104/2 o výměře 76 m2 za pozemek p.č. 129/2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Vojtíškov ve vlastnictví společnosti Farma Morava, Malá Morava 74, 788 33 Hanušovice a to vzájemným zápočtem cen. Zároveň stanovuje podmínky a cenu pro finanční vypořádání této směny :

p.č. 405                      20180,-          

p.č. 402/1                   8120,-            

p.č. 1716/7                 15370,-          

p.č. 54/5                     1139,-           

p.č. 55/2                     170,-             

p.č. 104/2                   1292,-           

p.č. 129/2                   4.284,- Kč      

Výsledná cena k vypořádání je pro obec 41.987 ,- Kč + náklady na zhotovení geometrického plánu + náklady na převod nemovitostí.

Hlasování : 6:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

+

x

x

+

+

 

34. Výsledek kontroly obce Finančním úřadem Šumperk.

 

Daňové řízení bylo zahájeno dne 16.4.2009 pracovníkem Finančního úřadu v Šumperku Ing. Anderlem. Účelem byla kontrola dodržování zákona o rozpočtových pravidlech, provedená podle zákona o správě daní a poplatků.

Bylo kontrolováno hospodaření s těmito dotacemi :

1.      Dohoda s úřadem práce na vytvoření VPP z roku 2008

2.      Neinvestiční dotace od MVČR na pokrytí nákladů na volby v roce 2006

3.      Příspěvek na zhotovení lesního hospodářského plánu v roce 2008

4.      Příspěvek na zřízení Czechpointu od MVČR v roce 2008

5.      Dotace na opravu kaple  ve Vysokém Potoku od MKČR v letech 2006 a 2007

6.      Dotace od MŽPČR na výsadbu aleje v roce 2008

7.      Dotace od MŽPČR na ošetření památných stromů v roce 2008

Výsledkem kontroly bylo konstatování, že v činnosti obce nebylo zjištěno žádné porušení rozpočtové kázně a nebylo zjištěno žádných závad.

 

2009/14/44 : ZO bere na vědomí výsledek Kontroly obce Finančním úřadem Šumperk.

 

35. Diskuse.

Paní Postřehovská se dotazuje zda by pracovníci obce mohli uklidit také prostranství před radnicí v Podlesí.

Pan Kreller poděkoval přítomným zastupitelům obce za ochotu a vstřícnost při jednání kolem větrných elektráren.

 

36. Návrh usnesení z jednání zastupitelstva.

- přednesla paní Simona Pospíchalová

 

2009/14/45 : ZO schvaluje návrh usnesení z 14. zasedání zastupitelstva. 

Hlasování : 6:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Klimešová Emílie

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

+

x

x

+

+

 

 

Další připomínky a náměty nebyly, starosta obce poděkoval zastupitelům a občanům za účast a také panu Antonínovi Pospíchalovi za poskytnutí bezplatného pronájmu místnosti k jednání zastupitelstva a v 17:45 hodin jednání ukončil.

 

 

Ověřovatelé zápisu                                             

Walter Köhler               ………………………………

 

                                                                                       

Milan Kubaník             ………………………………

                                                                                                                

Zapsala                                                                 

Simona Pospíchalová  ………………………………

 

 

Starosta obce                                                      

Marinov  Antonín        ..……………………………..

 

 

 

 

 

Příloha č. 1

Jste zde: Úvod > Dokumenty > 28.5.2009