3.9.2008

Zveřejněno: 16. 9. 2008

Zápis z jedenáctého zasedání

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malá Morava,

které se konalo 3.9.2008 v sále kulturního domu

v Malé Moravě od 16.00 hod.

 

 

Přítomní členové zastupitelstva obce

Hulínová Martina

Köhler Walter               od 16:05

Kubaník Milan

Marinov Antonín

Mgr. Šikula Radovan

Ščambura Rostislav    

Temňák Josef

Tóth Martin

                                                                              

Nepřítomni členové zastupitelstva obce

Ščambura Radomír – omluven

 

 

Přítomni občané

Horáčková Anna, Mlčůchová Vlasta, Čermák Josef, Čermáková Marie, Bobalíková Vlasta, Urban Jan, Urbanová Anna, Nosková Marie, Kubaníková Anna.

 

Hlasování zastupitelů : ( + ) pro,  ( - ) proti,  ( o )  zdržel se hlasování, ( x ) nepřítomen

 

Program jednání :

1 Schválení programu jednání

2. Volba zapisovatele z jednání

3. Příprava usnesení z jednání

4. Volba ověřovatelů z jednání

5. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

6. Rozpočtové změny č. 2/2008

7. Výsledek hospodaření obce za  leden až červenec 2008

8. Změna v poskytování půjček občanům z FRB

9. Převod nemovitostí na obec

10. Bezúplatný převod pozemků od pozemkového fondu

11. Uzavření mandátní smlouvy

12. Smlouva na výsadbu zeleně

13. Změna výše nájemného v bytech

14. Pronájmy bytů

15. Stanovení ceny palivového dříví

16. Limit pro používání mobilních telefonů

17. Souhlas se stavbou – ing. Kňáva + věcné břemeno

18. Souhlas se stavbou – p. Mišovičová

19. Obnova rybníka v Podlesí

20. Souhlas se zřízením jezdecké stezky

21. Záměr pronájmu Špárník

22. Pronájem garáže na Malé Moravě

23. Prodeje nemovitostí

23.1 Doležal

23.2 Divišová, Vítek

23.3 Ondrušková

24. Diskuse

25. Návrh usnesení z jednání zastupitelstva

26. Závěr jednání

 

 

1. Zahájení a schválení programu jednání

Starosta obce zahájil v 16.00 hod. zasedání, uvítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva a tudíž je zastupitelstvo usnášení schopné.

 

2008/11/01 : ZO schvaluje program jednání

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

x

+

+

x

+

+

+

+

 

2. Určení zapisovatele z jednání

 

2008/11/02 : ZO schvaluje zapisovatelem z jednání paní Simonu Pospíchalovou

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

x

+

+

x

+

+

+

+

 

3. Příprava usnesení z jednání.

 

2008/11/03 : ZO pověřuje paní Simonu Pospíchalovou přípravou usnesení z jednání

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

x

+

+

x

+

+

+

+

 

4. Určení ověřovatelů zápisu

 

2008/11/04 : ZO schvaluje ověřovateli tohoto zápisu pana Milana Kubaníka a Mgr. Šikulu

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

x

+

+

x

+

+

+

+

 

5. Kontrola plnění usnesení z 10. zasedání zastupitelstva ze dne 11.6.2008

Starosta obce seznámil přítomné s plněním usnesení z minulého zasedání konaného dne 11.6.2008 a s činností obecního úřadu a starosty obce za minulé období. Mimo jiné byly opatřeními starosty uzavřeny nájemní  smlouvy s manželi Hulínovými a Farmou Morava a rovněž bylo schváleno přijetí dotace na nákup požární techniky

Členové ZO nemají žádné připomínky.   

 

2008/11/05 : ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení – bez připomínek

 

6. Rozpočtové změny č. 2/2008

Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové změny č. 2/2008, včetně důvodové zprávy. Rozpočet byl navýšen o převody půjčky FRB + úroky jak v příjmech tak i ve výdajích a dále upraven o  vlastní rozpočtové změny dle jednotlivých kapitol Kompletní znění rozpočtových změn, včetně důvodové zprávy je  v příloze č. 1 tohoto zápisu. Příjmy + 1.926.289,34 Kč, výdaje + 1.861.289,34 Kč. Vlastní výdaje + 433.643,- Kč, -368.643,- Kč.

 

2008/11/06 : ZO schvaluje rozpočtové změny č. 2/2008.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

x

+

+

x

+

+

+

+

 

7. Informace o hospodaření obce za leden až červenec 2008.

Starosta seznámil přítomné s výsledkem hospodaření obce Malá Morava za období leden až červenec 2008.

 

2008/11/07 : ZO bere na vědomí výsledek hospodaření obce za leden až červenec 2008.

 

8. Změna v poskytování půjček občanům z FRB

Na jednání se v 16:05 dostavil pan Walter Köhler.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem vnitřní směrnice č. 1/2008, která upravuje pravidla pro tvorbu a použití  účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Malá Morava.

Novinkou v poskytování půjček občanům na opravy a úpravy obytných budov na území obce je zejména rozšíření účelů půjčky, např. vybudování ČOV, kanalizačních a vodovodních přípojek, výměny oken a dveří a také navýšení částek na provedení těchto prací (až do 90.000,- Kč) a možná kumulace půjček až do výše 125.000,- Kč.

Dále je možno poskytnout výhodnou půjčku až do výše 90.000,- Kč na likvidaci živelné události se splatností 6 let a úrokem 3 %.

 

2008/11/08 : ZO schvaluje vnitřní směrnici č. 1/2008 – Pravidla pro tvorbu a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Malá Morava.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

+

+

+

+

 

9. Převod nemovitostí na obec

Zastupitelstvo obce na zasedání dne 7.3.2007 schválilo bezúplatný převod 4 objektů bývalého stálého vojenského opevnění do majetku Obce Malá Morava.

Celý převod majetku se uskuteční formou darovací smlouvy podle zákona č. 174/2003.

 

Mgr. Šikula se dotazuje na vlastnictví sousedních pozemků

p.Köhler mu podal aktuální informaci o vlastnících.

 

2008/11/09 : ZO schvaluje uzavření darovací smlouvy na získání 4 ks objektů vojenského opevnění do majetku obce.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

+

+

+

+

 

10. Bezúplatný převod pozemků od Pozemkového fondu ČR

Obec Malá Morava, jako vlastník stavby místní komunikace požádá Pozemkový fond ČR o bezúplatný převod pozemků pod touto stavbou do vlastnictví obce

 

2008/11/10 : ZO schvaluje podání žádosti k Pozemkovému fondu ČR o bezúplatný převod pozemků p.č. 325/1, 689/2, 327/3, 328/1, 329/1, 330/1 a 275 v k.ú. Vysoký Potok

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

+

+

+

+

 

 

11. Uzavření mandátní smlouvy

Starosta seznámil přítomné s návrhem mandátní smlouvy na právní zastupování obce. Paušální cena za poskytované služby je 4.000,- Kč + DPH měsíčně.

 

Mgr. Šikula se dotazuje zda je již vyčerpaná částka na právnické služby ve schváleném rozpočtu na rok 2008.

Starosta odpověděl, že finance na této položce jsou stále k dispozici.

 

2008/11/11 : ZO schvaluje uzavření mandátní smlouvy s advokátem Mgr. Godinou, bytem XXX,  za paušální částku 4.000,- Kč + DPH měsíčně.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

+

+

+

+

 

12. Smlouva na výsadbu zeleně.

Zastupitelstvu je  předložena smlouva o dílo na výsadbu dřevin podél polní cesty z Malé Moravy směrem na Zlatý Potok, v zájmu zlepšení životního prostředí. Jedná se o výstavbu cca 14 ks javoru klen, 1 ks javoru mléč, 2 ks jilm horský, 6 ks třešeň ptačí, 12 ks lípa velkolistá, 6 ks hrušní, 9 ks třešní a 6 ks švestky.

Celkové náklady na akci jsou cca 105.000,- Kč. Obci se podařilo získat dotaci v rámci Programu péče o krajinu v roce 2008 ve výši 85 % nákladů. Obec bude tedy investovat do tohoto opatření pouze 15 % a to cca 15.000,- Kč. Ze stejného dotačního titulu bude financováno i ošetření významných dřevin v obci a to u pomníku v Malé Moravě  a u hřbitova v Podlesí. I zde bylo rozhodnuto o přidělení dotace ve výši 85 % nákladů.

Mgr. Šikula se dotazuje zda bude osázená celá cesta a zda je vhodné dřeviny vysazovat právě zde z důvodu účelnosti a nutnosti splnění podmínek.

Starosta odpověděl, že cesta bude osázena až ke Zlatému Potoku podle vypracované dokumentace, která je v případě zájmu k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. Výsadba zeleně byla předem konzultována s Agenturou ochrany přírody v Olomouci, která také posuzovala žádost o dotaci na tuto činnost a rozhodovala o jejím přidělení. Výsadbu podpořil i odbor Městského úřadu Šumperk jako orgán životního prostředí.

 

2008/11/12 : ZO schvaluje uzavření smlouvy na výsadbu zeleně s panem Pavlem Hauptem, bytem XXX,  v ceně za dílo 105.802,90,- Kč

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

+

+

+

+

 

13. Změna nájemného v bytech

Zastupitelé byli informováni o možnosti od 1.1.2009 jednostranně zvýšit regulované nájemné v obecních bytech. Tato možnost je dána zákonem č. 107/2006 Sb., a sdělením č. 214/2008.

Nájemné je možno zvýšit takto :

Byty bez snížené kvality (nové bytové domy v Podlesí) až o 15,7 %

Byty bez snížené kvality (ostatní) až o 18,7 %

Byty se sníženou kvalitou až 24,3 %

 

Starosta vyzdvihl nutnost zvýšení současných nájmů, ovšem navrhl nevyužít maximálně možného zvýšení a zvýšit platbu za pronájem pouze o 12 % konstantně bez rozlišení kategorií bytů.

Mgr. Šikula podotkl, že je vhodné zohlednit i sociální dopad zvýšení na občany a dotazuje zda příjmy z pronájmu bytů pokryjí náklady.

Starosta : Vzhledem k současnému stavu bytového fondu a nutným opravám jsou výdaje na bytovém hospodářství daleko vyšší než příjmy z nájmů.

 

2008/11/13 : ZO schvaluje zvýšení nájemného od 1.1.2009 o 12 % bez rozlišení kategorií bytů.

Hlasování : 7:0:1  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

o

+

+

+

x

+

+

+

+

 

14. Pronájmy bytů

Obec eviduje žádosti celkem devíti osob na pronájem bytů. V současné době je volný byt v Podlesí č. 38. Nájem je možné poskytnout od 1.10.2008.

Všechny žádosti jsou zastupitelům k dispozici.

Starosta navrhuje poskytnou nájem paní Jolaně Cejnarové, tč. bytem XXX.

 

Mgr. Šikula informuje přítomné, že nemá dostatek informací k tomu aby rozhodl komu má byt přidělit. Požaduje vytvoření směrnice k pronajímání bytů.

Starosta informuje přítomné, že rozhodování o pronájmech je u obcí, kde není rada, v pravomoci starosty. A právě z důvodu toho, že není vytvořena tato směrnice a pro zjednodušení postupu při rozhodování, jsou žádosti předkládány zastupitelstvu. Ale v žádném případě se nebrání vytvoření takovéto směrnice, podle které by se postupovalo při výběru uchazečů, ovšem už bez účasti zastupitelů. Zároveň vyzval přítomné, aby v případě zájmu o vytvoření tohoto vnitřního předpisu, předložili své požadavky co všechno by mělo být jeho obsahem.

Mgr. Šikula informuje, že má málo  informací a nemá takové možnosti jako právní radu, možnost používat telefon a také dostatek času k tvorbě předpisu. Je to záležitost starosty, který je za tuto činnost placený. Navrhuje rozhodnout o přidělení volného bytu losem.

 

Starosta nechal o jeho návrhu hlasovat.

 

2008/11/14 : ZO neschvaluje výběr nového nájemníka losem.

Hlasování : 1:6:1  (neschváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

o

-

-

-

x

-

+

-

-

 

Starosta nechal hlasovat o původním návrhu

 

2008/11/15 : ZO schvaluje poskytnutí pronájmu volného bytu v Podlesí č. 38 paní Jolaně Cejnarové, t.č. bytem XXX.

Hlasování : 6:0:2  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

o

+

+

+

x

+

o

+

+

 

15. Stanovení ceny palivového dříví.

Při činnosti obce může vznikat dřevní odpad, která obec sama nemůže spotřebovat.

Starosta proto navrhuje schválit možnost prodeje tohoto dříví občanům za navrhovanou cenu 300,- Kč/1prm.

 

Mgr. Šikula se dotazuje na možnost dodávky dříví zdarma pro občanské sdružení Alienteam v případě potřeby pro konání různých veřejných akcí.

Starosta : Cílem tohoto návrhu není výroba palivového dříví, ale pouze možnost odprodeje tohoto materiálu, který vznikne při činnostech obce, například prořezávky kolem komunikací, zpracování polomů atd.

V případě, že sdružení bude mít zájem o dřevní hmotu ať kontaktuje obecní úřad.

 

2008/11/16 : ZO schvaluje cenu za prodej palivového dříví ve výši 300,- Kč za 1 prm.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

+

+

+

+

 

 

16. Limit pro používání mobilních telefonů

Zastupitelstvu byl předložen návrh na zvýšení limitu pro používání mobilních telefonů starosty a místostarosty obce z 1.500,- Kč na 2.000,- Kč měsíčně.

p. Ščambura: Co se děje v případě překročení limitu.

Starosta : Částka nad limit je uživatelem uhrazena

 

2008/11/17 : ZO revokuje usnesení č. 18/08 ze dne 29.03.2006

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

+

+

+

+

 

2008/11/18 : ZO schvaluje zvýšení limitu pro používání mobilních telefonů na 2.000,- Kč/ měsíčně

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

+

+

+

+

 

17. Souhlas se stavbou Ing. Kňáva + věcné břemeno

Investor Ing. Lukáš Kňáva požádal o souhlas se stavbou kanalizace a ČOV pro rodinný dům v místní části Vlaské. Rovněž žádá o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

 

2008/11/19 : ZO schvaluje souhlas se stavbou ČOV a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na úplatné zřízení věcného břemene pro uložení odtokového potrubí na parcele p.č. 1869/4 v k.ú. Vojtíškov s ing. Lukášem Kňávou, bytem XXX.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

+

+

+

+

 

18. Souhlas se stavbou p. Mišovičová

Žadatelka požádala obec Malá Morava o souhlas se stavbou ČOV pro rodinný dům v místní části Křivá Voda.

 

2008/11/20 : ZO schvaluje souhlas se stavbou ČOV pro rodinný dům č.p. 28 v katastrálním území Křivá Voda.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

+

+

+

+

 

19. Obnova rybníka v Podlesí

Obec Malá Morava má od roku 1997 vypracovanou projektovou dokumentaci na akci „Obnova rybníka v Podlesí“. Orientační náklady na akci v roce pořízení projektu byly ve výši 1.800.000,- Kč.

Cílem tohoto bodu programu je rozhodnout, zda obec bude do budoucna počítat s obnovou rybníka. V případě, že ano, je nutno vyhotovit nový projekt, na jehož základě se budeme snažit získat finance z fondů Evropské unie.

 

 

 

2008/11/21 : ZO schvaluje vyřazení stávajícího projektu z majetku obce.

Hlasování : 7:0:1  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

+

+

o

+

 

 

2008/11/22 : ZO schvaluje vyhotovení nového projektu na realizaci obnovy rybníku v Podlesí a přípravu a podání žádosti o dotaci.

Hlasování : 7:0:1  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

+

+

o

+

 

20. Souhlas se zřízením jezdecké stezky

Zastupitelstvu je předložena žádost Ing. Zdeňka Panského, bytem XXX, který na základě pověření organizace Jeseníky- sdružení cestovního ruchu požádal o vyjádření se ke zřízení jezdecké stezky v obci.

Mgr. Šikula se ptá zda jsou o tomto záměru informování také myslivci.

Starosta: Toto není předmětem žádosti o souhlas.

 

2008/11/23 : ZO schvaluje souhlas se zřízením jezdecké stezky v obci.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

+

+

+

+

 

21. Záměr pronájmu p. Špárník

Žadatel požádal o pronájem pozemků v k.ú. Vysoký Potok za účelem používání jako zahrada a se záměrem na vlastní náklady obnovit rybník s chovem ryb na parcele p.č. 246.

Pronájem pozemků  je možný, ovšem u pozemku p.č. 246 pouze jenom části, protože se zde nachází stavba autobusové zastávky a místní komunikace.

 

Mgr. Šikula doporučuje aby v případě uzavření smlouvy o pronájmu zde bylo také ustanovení o uvedení pozemku do původního stavu, stejně jako v případě smlouvy se sdružením Alienteam.cz Malá Morava, jehož je předsedou.

Starosta: Obec uzavírá standardní smlouvy, kde je mimo jiné uvedena i povinnost po ukončení nájmu pozemky uvést do původního stavu, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

 

2008/11/24 : ZO schvaluje záměr pronájmu pozemků p.č. 247/1 – ostatní plocha o výměře 2136 m2, p.č. 247/2 – zahrada o výměře 334 m2, p.č. 247/3- ostatní plocha  o výměře 324 m2 a části p.č. 246 – vodní plocha v k.ú. Vysoký Potok.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

+

+

+

+

 

22. Pronájem garáže v Malé Moravě

O pronájem objektu požádali dva zájemci. Lukáš Ceh, bytem XXX a Mgr. Šikula, bytem XXX.  Záměr pronájmu byl řádně vyvěšen.

Mgr. Šikula namítá, že objekt využije jako skladiště materiálu na probíhající stavbu sportovního hřiště.

 

P. Hulínová navrhuje hlasovat o poskytnutí pronájmu Mgr. Šikulovi.

 

 

2008/11/25 : ZO neschvaluje uzavření smlouvy o pronájmu garáže na pozemku p.č. st. 46 v k.ú. Malá Morava s Mgr. Radovanem Šikulou.

Hlasování : 2:0:6  (neschváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

o

o

o

x

o

o

+

o

 

Starosta nechal hlasovat o poskytnutí pronájmu panu Cehovi.

 

2008/11/26 : ZO schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu garáže na pozemku p.č. st. 46 v k.ú. Malá Morava s Lukášem Cehem, bytem XXX za cenu 500,- Kč/ročně.

Hlasování : 5:1:2  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

o

+

+

+

x

+

o

-

+

 

23. Prodej nemovitostí

23.1. Ing. Doležal.

Žadatel požádal o prodej části pozemku p.č. 360 (ZE) v k.ú. Křivá Voda, který navazuje na pozemky v jeho vlastnictví. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen. Geometrickým plánem vznikl požadovaný pozemek p.č. 360/2 – ostatní plocha o výměře 218 m2.

 

2008/11/27 : ZO schvaluje prodej nemovitosti p.č. 360/2 – ostatní plocha o výměře 218 m2 v k.ú. Křivá Voda do vlastnictví Ing. Milanu Doležalovi, bytem XXX za cenu 5.450,- Kč + náklady spojené s převodem.

Hlasování : 7:0:1  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

o

+

+

+

x

+

+

+

+

 

23.2. Divišová, Vítek

Žadatelé požádali o prodej pozemků za účelem scelení. Zastupitelstvem byl schválen záměr prodeje pouze u jednoho z nich. Tento záměr byl řádně zveřejněn.

 

2008/11/28 : ZO schvaluje prodej nemovitosti p.č. 179 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 104 m2 v k.ú. Podlesí-město paní Ladislavě Divišové a Jindřichu Vítkovi, bytem XXX za cenu 4.160,- Kč + náklady spojené s převodem.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

+

+

+

+

 

 

23.3. Ing. Ondrušková

Žadatelka požádala o prodej části p.č. 889 , která je potřebná k výstavbě nemovitosti v místní části Sklené. Geometrickým plánem vznikly požadované pozemky p.č. 889/3 – ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 6 m2 a p.č. 889/2 – ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 29 m2. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn.

 

2008/11/29 : ZO schvaluje prodej nemovitostí p.č. 889/3 – ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 6 m2 a p.č. 889/2 – ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 29 m2 v k.ú. Sklené u Malé Moravy do vlastnictví Ing. Jitce Ondruškové, bytem XXX za cenu 875,- Kč + náklady spojené s převodem.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

+

+

+

+

 

24. Diskuse

Mgr. Šikula žádá informaci o řešení problému s pitnou vodou ve Vojtíškově.

Starosta : 4. srpna tohoto roku byla přerušena dodávka pitné vody v místní části Vojtíškov. Důvodem bylo vyschnutí zdrojů vody z důvodu abnormálního sucha. Bylo zahájeno nouzové zásobování vodou. Voda byla dovážena do zásobníků obecního vodovodu. Toto opatření bylo prováděno převážně vlastními prostředky s pronajatou cisternou a částečně byla voda dovážena také společností Šumperská provozní vodohospodářská společnost.

Situaci s vodou se podařilo vyřešit až po 14 dnech, kdy byl uveden do provozu vrt pro odběr podzemní vody.

 

p. Horáčková se ptá, zda by se daly opravit dveře na autobusové zastávce v Malé Moravě.

Starosta : dveře budou opraveny.

 

p. Nosková se ptá zda je možné osadit stromy na hřbitově v Malé Moravě

Starosta : obec bude zpracovávat projekt na úpravu veřejné zeleně v obci, zkusíme zde zapracovat i tuto výsadbu.

 

p. Čermák se dotazuje v jakém stádiu je jeho žádost o prodej pozemků.

Starosta : v současné době je zadáno vyhotovení geometrického plánu pro prodej požadované části pozemku.

 

25. Návrh usnesení z jednání zastupitelstva.

- přednesla paní Pospíchalová

 

2008/11/30 : ZO schvaluje návrh usnesení z 11. zasedání zastupitelstva. 

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

+

+

+

+

 

 

 

Další připomínky a náměty nebyly, starosta obce poděkoval zastupitelům a občanům za účast a v 17:00 hod. jednání ukončil.

 

 

Ověřovatelé zápisu                                          

Milan Kubaník                                                                                               

Mgr. Radovan Šikula     

                                                                                                               

Zapsal                                                                 

Simona Pospíchalová   

 

 

Starosta obce                                                      

Marinov  Antonín            

 

 

 

 

Příloha č. 1

Jste zde: Úvod > Dokumenty > 3.9.2008