11.6.2008

Zveřejněno: 8. 7. 2008

Zápis z desátého zasedání

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Malá Morava, které se konalo 11.6.2008 v zasedací místnosti obecního úřadu v Malé Morava od 16.00 hod.

 

 

Přítomní členové zastupitelstva obce

Hulínová Martina

Köhler Walter               od 16:10

Kubaník Milan

Marinov Antonín

Ščambura Rostislav    

Temňák Josef

Tóth Martin

                                                                              

Nepřítomni členové zastupitelstva obce

Mgr. Radovan Šikula - neomluven

Ščambura Radomír – omluven

 

 

Přítomni občané

Temňáková Anna, Horáčková Anna, Mlčůchová Vlasta, Čermák Josef, Mahel Petr, Svoboda Karel, Turoň Karel, Rédová Jana, Bukovan František, Bukovanová Lucie, Morong Štěpán, Mgr. Straka Jaromír, Bínová Dana.

 

Hlasování zastupitelů : ( + ) pro,  ( - ) proti,  ( o )  zdržel se hlasování, ( x ) nepřítomen

 

Program jednání :

1 Schválení programu jednání

2. Volba zapisovatele z jednání

3. Příprava usnesení z jednání

4. Volba ověřovatelů z jednání

5. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

6. Závěrečný účet obce za rok 2007

7. Rozpočtové změny č. 1/2008

8. Výsledek hospodaření obce za  leden až květen 2008

9. Výběr dodavatele na výměnu oken

10. Výběr dodavatele na opravu střechy MŠ

11. Studie využitelnosti školy Malá Morava

12. Pronájmy bytů

13. Souhlas s přijetím dotace

13.1. Hasiči I.

13.2. Hasiči II.

13.3. Na opravu památníku Podlesí

14. Zásady pro zřizování věcných břemen

15. Věcné břemena

15.1. Staroveský

15.2. Skoupý

15.3. Svoboda

15.4. Pospíchal

16. Souhlas se stavbami

16.1. ČEZ Distribuce

16.2. Chaloupka

16.3. Svoboda

16.4. Malá vodní elektrárna Sklené

16.5. Divišová

17. Smlouva o prodeji dříví

18. Žádost o příspěvek

18.1. PONTIS Šumperk

18.2. Tóthová

18.3. Jarošová

19. Odměny neuvolněným zastupitelům

20. Záměr prodeje pozemků

20.1. Divišová

20.2. Ondrušková

20.3. Mahel

20.4. Strnadovi

20.5. Doleček

20.6. Šikula

21. Změna záměru směny pozemků

22. Záměr pronájmu

22.1. Hulínovi

22.2. Zemědělské pozemky v k.ú. Malá Morava

22.3. Garáž v Malé Moravě

23. Prodej pozemků

23.1. Chromkovi

23.2. Farma Morava

24. Kanalizace a vodní hospodářství

25. Územní plán obce

26. Kalkul pro stanovení ceny vody pro rok 2008

27. Diskuse

28. Návrh usnesení z jednání zastupitelstva

29. Závěr jednání

 

 

1. Zahájení a schválení programu jednání

Starosta obce zahájil v 16.00 hod. zasedání, uvítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva a tudíž je zastupitelstvo usnášení schopné.

 

2008/10/01 : ZO schvaluje navržený program jednání

Hlasování : 6:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

x

+

+

x

+

x

+

+

 

2. Určení zapisovatele z jednání

 

2008/10/02 : ZO schvaluje zapisovatele z jednání paní Simonu Pospíchalovou

Hlasování : 6:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

x

+

+

x

+

x

+

+

 

3. Příprava usnesení z jednání.

 

2008/10/03 : ZO pověřuje paní Simonu Pospíchalovou přípravou usnesení z jednání

Hlasování : 6:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

x

+

+

x

+

x

+

+

 

4. Určení ověřovatelů zápisu

 

2008/10/04 : ZO schvaluje ověřovateli tohoto zápisu pana Rostislava Ščamburu a pana Milana Kubaníka

Hlasování : 6:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

x

+

+

x

+

x

+

+

 

5. Kontrola plnění usnesení z 9. zasedání zastupitelstva ze dne 12.3.2008

Starosta obce seznámil přítomné s plněním usnesení z minulého zasedání konaného dne 12.3.2008 a s činností obecního úřadu a starosty obce za minulé období. Mimo jiné byla uzavřena smlouva o výpůjčce s MŠ Malá Morava, schválen odpisový plán MŠ na rok 2008, zpráva o hospodaření MŠ, výsledek inventarizace MŠ a byla uzavřena nájemní smlouva s Alienteam. cz.

Členové ZO nemají žádné připomínky.   

 

2008/10/05 : ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení – bez připomínek

 

6. Závěrečný účet obce za rok 2007

 

ZO projednalo závěrečný účet obce Malá Morava, tj.  údaje o výsledku celoročního hospodaření. Závěrečný účet obsahuje mimo jiné zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2007, výsledek hospodaření obce + rozvaha, výsledek hospodaření fondů FRB a SF, hodnotící zprávu finančního hospodaření obce, Výsledek hospodaření MŠ, Výsledek inventarizace a ukazatel dluhové služby.

Příjmy celkem po konsolidaci  7.044.102,89 

Výdaje celkem po konsolidaci  7.753.245,81 

Zůstatky bankovních účtů :

Běžný účet : 2.249.537,18 Kč

Fond rozvoje bydlení : 126 755,61 Kč.

Sociální fond : 86 066,02 Kč.

K zveřejněnému návrhu závěrečného účtu za rok 2007 nebyly žádné připomínky zastupitelů ani občanů.

 

2008/10/06 : ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2007 a to bez výhrad.

Hlasování : 6:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

x

+

+

x

+

x

+

+

 

 

7. Rozpočtové změny č. 1/2008

Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové změny č. 1/2008, včetně důvodové zprávy. Rozpočet byl navýšen o  vlastní rozpočtové změny dle jednotlivých kapitol. Příjmy + - 3.428,58  Kč a vlastní navýšení + 467.840 Kč, výdaje +- 416.580,90 a vlastní navýšení + 467.840 Kč. Kompletní znění rozpočtových změn, včetně důvodové zprávy je  v příloze č. 1 tohoto zápisu.

 

 

2008/10/07 : ZO schvaluje rozpočtové změny č. 1/2008.

Hlasování : 6:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

x

+

+

x

+

x

+

+

 

8. Informace o hospodaření obce za leden až květen 2008.

Starosta seznámil přítomné s výsledkem hospodaření obce Malá Morava za období leden až květen 2008.

 

2008/10/08 : ZO bere na vědomí výsledek hospodaření obce za leden až květen 2008.

 

9. Výběr dodavatele na výměnu oken

Starosta obce písemně oslovil celkem 9 firem se žádostí o  vyhotovení nabídky na realizaci výměny oken v některých obecních domech. Byly zde konkretizovány požadavky na typ a kvalitu oken a dalších prací. Všech devět firem splnilo podmínky zakázky. Nabízené ceny za dílo byly v rozmezí cca 1.040.000,- až cca 1.342.000,- Kč.

Nejnižší cenu nabídla společnost ABC okna s.r.o., Králíky a starosta navrhl uzavřít smlouvu o dílo právě s touto společností.

 

2008/10/09 : ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na výměnu oken v bytových domech se společností ABC okna, s.r.o., Dašická 323, 530 03 Pardubice.

Hlasování : 6:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

x

+

+

x

+

x

+

+

 

10. Výběr dodavatele na opravu střechy MŠ Malá Morava

Na jednání se v 16:10 hod. dostavil pan Walter Köhler.

Přítomní byli seznámeni s nabídkami 4 firem  na realizaci opravy střechy na mateřské škole. Oprava bude prováděna na základě projektu a stavebního povolení. Starosta navrhl využít firmu, která nabídla nejnižší cenu a to cca 1.024.000,- Kč.

 

2008/10/10 : ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na opravu střechy mateřské školy s panem Janem Šikem, bytem XX.

Hlasování : 6:0:1  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

+

x

0

+

 

11. Studie využitelnosti budovy bývalé školy

Na základě dohody z minulých jednání zastupitelstva byla vypracována studie na nové využití budovy bývalé školy v Malé Moravě.  Bylo zde řešeno využití jako:

Varianta A: Víceúčelový objekt, tzn. nová mateřská školka, knihovna. Orientační náklady (bez přípojek) cca 11.165.000 Kč.

Varianta B : nájemní byty. Orientační náklady (bez přípojek) cca 14.441.000,- Kč.

Obě varianty jsou pouze studie, případný záměr – projekt by byl řešen dle požadavků a změn.

V obou variantách je řešena celková rekonstrukce budovy, včetně příjezdové komunikace a míst pro automobilové stání.

Paní Hulínová : Osobně je pro přestavbu budovy na mateřskou školu, byty by se mohli postavit z budovy stávající mateřské školy ve Vysokém Potoku a navíc si myslí, že o byty nebude zájem.

Starosta : obecní úřad eviduje velké množství žádostí na pronájem bytů.

 

Starosta nechal hlasovat o záměru budoucího využití budovy jako mateřská škola.

 

2008/10/11 : ZO neschvaluje záměr využít budovu bývalé školy jako mateřskou školu.

Hlasování : 1:6:0  (neschváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

-

-

-

x

-

x

-

-

 

Hlasování o budoucím využití jako bytový dům.

 

2008/10/12 : ZO schvaluje záměr budoucího využití budovy bývalé školy jako bytový dům.

Hlasování : 5:2:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

-

+

+

+

x

-

x

+

+

 

12. Pronájmy bytů

V současné době obec disponuje dvěma volnými  byty, ovšem v jednom probíhá rekonstrukce a tudíž ho nyní nelze  nabídnout k pronájmu. Členům zastupitelstva bylo předloženo celkem 8 žádostí o pronájem.

Starosta navrhl byt přidělit paní Monice Fauterové, nyní bytem Hanušovice, za podmínek uzavření smlouvy na dobu určitou.

 

2008/10/13 : ZO schvaluje poskytnutí pronájmu bytu v Podlesí č. 21 paní Monice Fauterové, nyní bytem XX.

Hlasování : 6:0:1  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

0

x

+

+

 

13. Souhlas s přijetím dotace

13.1. Rekonstrukce památníku v Podlesí

Obec Malá Morava uspěla se žádostí o dotaci na opravu památníku padlých v I. světové válce v místní části v Podlesí v rámci programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji v roce 2008. Poskytnutá částka bude ve výši 45.000,- Kč.

 

2008/10/14 : ZO schvaluje souhlas s přijetím dotace a uzavření smlouvy s Olomouckým krajem o udělení příspěvku v rámci programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji v roce 2008.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

+

x

+

+

 

13.2. Účelová dotace pro jednotku dobrovolných hasičů

Obci Malá Morava se podařilo získat účelovou dotaci ve formě nákupu ochranných oděvů a zásahové obuvi pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. V počtu 5 kompletů na jednotku.

 

2008/10/15 : ZO schvaluje uzavření smlouvy a přijetí účelové dotace ve formě ochranných prostředků a zásahové obuvi.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

+

x

+

+

 

13.3. Dotace pro jednotku dobrovolných hasičů obce II.

Obec získala dotaci od Olomouckého kraje pro jednotku sboru dobrovolných hasičů ve výši 10.000,- Kč na nákup ochranných prostředků.

 

2008/10/16 : ZO schvaluje souhlas s přijetím dotace, uzavření smlouvy s Olomouckým krajem o přijetí  příspěvku v rámci programu na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2008 a spolufinancování obce ve výši 10.000,- Kč.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

+

x

+

+

 

14. Zásady pro zřizování věcných břemen.

Jelikož se množí žádosti o  zřízení věcných břemen na majetku obce, byly předloženy k projednání  navrhované zásady pro zřizování věcných břemen a stanovení náhrad za jejich plnění.

Obecně lze říci, že věcná břemena budou zřizována úplatně, kromě zřízení práva chůze a jízdy, na základě znaleckého posudku.

Veškeré náklady spojené s vkladem práva věcného břemene do katastru nemovitostí, tj. především náklady na vypracování geometrického plánu nebo situace se zákresem věcného břemene umístěného v budově, správní poplatky, poplatek za vyhotovení smlouvy ve výši 500,- Kč ,příp. znalecký posudek hradí oprávněný z věcného břemene.

 

2008/10/17 : ZO schvaluje zásady pro zřizování věcných břemen.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

+

x

+

+

 

15. Věcná břemena

15.1. MVDr. Evžen Staroveský

Žadatel požádal o zřízení věcného břemene spočívající v právu chůze a jízdy po části pozemku p.č. 527 (ZE), k pozemkům v jeho vlastnictví v k.ú. Zlatý Potok. Požaduje zřízení věcného břemene na majitele pozemků p.č. 177/2 a 181/4.

 

2008/10/18 : ZO schvaluje bezúplatné zřízení věcného břemene spočívající v právu jízdy a chůze po části pozemku p.č. 527 (ZE) v k.ú. Zlatý Potok a uzavření smlouvy s MVDr. Evženem Staroveským, bytem Kosmonautů 1, 787 01 Šumperk.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

+

x

+

+

 

15.2. Ing. Ivan Skoupý

Žadatel požádal o zřízení věcného břemene spočívající v právu chůze a jízdy po části pozemku p.č. 527 (ZE), k pozemkům v jeho vlastnictví v k.ú. Zlatý Potok. Požaduje zřízení věcného břemene na majitele pozemků p.č. st 24 a budovu eč. 68 na tomto pozemku.

 

2008/10/19 : ZO schvaluje bezúplatné zřízení věcného břemene spočívající v právu jízdy a chůze po části pozemku p.č. 527 (ZE) v k.ú. Zlatý Potok a uzavření smlouvy s Ing. Ivanem Skoupým, bytem XX.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

+

x

+

+

 

15.3. Luděk Svoboda

Žadatel požádal o zřízení věcného břemene spočívající ve stavbě vodovodní přípojky a zřízení práva vstupu a vjezdu za účelem údržby a oprav na parcele  657/2 v k.ú Malá Morava.

 

2008/10/20 : ZO schvaluje úplatné zřízení věcného břemene spočívající ve stavbě vodovodní přípojky a zřízení práva vstupu a vjezdu za účelem údržby a oprav na parcele  657/2 , ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú Vysoká u Malé Moravy a uzavření smlouvy s Luďkem Svobodou, bytem XX.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

+

x

+

+

 

15.4. Antonín Pospíchal

Žadatel požádal o zřízení věcného břemene spočívající ve stavbě  kanalizační přípojky a zřízení práva vstupu a vjezdu za účelem údržby a oprav na parcele  p.č. 1872/1 a p.č. 1872/14 v k.ú Podlesí – město.

 

2008/10/20 : ZO schvaluje úplatné zřízení věcného břemene spočívající ve stavbě kanalizační přípojky a zřízení práva vstupu a vjezdu za účelem údržby a oprav na parcele  p.č. 1872/1 a p.č. 1872/14 v k.ú Podlesí – město a uzavření smlouvy s Antonínem Pospíchalem, bytem XX.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

+

x

+

+

 

16. Souhlasy se stavbami.

16.1. Čez Distribuce

Stavebník ČEZ Distribuce a.s. požádal o souhlas se stavbou nového elektrického vedení z důvodu připojení a navýšení příkonu malé vodní elektrárny Červený Potok. Jednalo by se o nadzemní vedení a instalaci 14 ks betonových sloupů elektrického vedení na pozemcích ve vlastnictví obce p.č. 46/2, 55/2, 60/1 a 110 v katastrálním území Malá Morava, obce Malá Morava.

Starosta navrhuji vyslovit souhlas se stavbou pouze v případě, že vedení elektrické energie nebude nadzemní na betonových sloupech, ale bude umístěno pod zemí a za těchto podmínek i s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

 

2008/10/21 : ZO schvaluje souhlas se stavbou elektrického vedení na pozemcích p.č. p.č. 46/2, 55/2, 60/1 a 110 v katastrálním území Malá Morava pouze za podmínky, že elektrické vedení nebude nadzemní, ale bude umístěno pod zemí. Za těchto podmínek schvaluje rovněž uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

+

x

+

+

 

16.2. Pavel Chaloupka

Žadatel požádal obec Malá Morava o souhlas se stavebními úpravami rekreačního objektu v Podlesí.

 

2008/10/22 : ZO schvaluje souhlas se stavebními úpravami objektu na parcele p.č. 215 v katastrálním území Podlesí-město.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

+

x

+

+

 

16.3. František Svoboda

František Svoboda požádal obec Malá Morava o souhlas se stavbou dřevníku  na parcele p.č. 55 st. – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Vysoký Potok

 

2008/10/23 : ZO  schvaluje souhlas se stavbou dřevníku na parcele p.č. 55 st. – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Vysoký Potok.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

+

x

+

+

 

16.4. Malá vodní elektrárna ve Skleném

Žadatel požádal obec Malá Morava o souhlas se stavbou malé vodní elektrárny ve Skleném.

Samotná stavba (malá provozní budova) by byla na pozemku p.č. 306/7, kterou obec získá směnou s panem Köhlerem do majetku.

Přípojka elektrické energie a vodovodní potrubí povede v krajnici obecní komunikace.

 

2008/10/24 : ZO schvaluje souhlas se záměrem výstavby malé vodní elektrárny na toku Malá Morava v místní části Sklené, v katastrálním území Sklené u Malé Moravy.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

+

x

+

+

 

16.5. Ladislava Divišová

Žadatelka požádal obec Malá Morava o souhlas se stavbou rekreačního domu na pozemku p.č. st. 177 v k.ú. Podlesí Město a se žádostí o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na napojení na obecní vodovod – zřízení vodovodní přípojky.

 

2008/10/25 : ZO schvaluje souhlas se stavbou rekreační chaty v Podlesí a s úplatným zřízením věcného břemene spočívajícím ve vybudování vodovodní přípojky a zřízení práva vstupu a vjezdu za účelem údržby a oprav na pozemcích v k.ú Podlesí- město a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s Ladislavou Divišovou a Jindřichem Vítkem, bytem XX.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

+

x

+

+

 

17. Smlouva o prodeji dříví

Společnost  LESPOL Olomouc s.r.o. , která je zastoupena Ing. Petrem Šibravou z důvodu snížení výkupních cen dřevní hmoty žádá o změnu zazeb za odkup dříví. Jedná se pouze o jehličnaté dříví, listnaté zůstává stejné.

Starosta navrhl zvýšení v případě kubatury – 0,99 a to o 35 ,- Kč na kubík a v kubatuře +1,00  o 50,- kč na m3.

 

2008/10/26 : ZO schvaluje změnu smlouvy o prodeji dříví

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

+

x

+

+

 

17. Žádosti o příspěvek

17.1. Pontis Šumperk

Společnost požádala obec o příspěvek na poskytování sociálních služeb v roce 2008

Služby společnosti využívá i občanka obce Malá Morava, paní Keletiová, která zde dočasně bydlí  v Domě pro osamělé rodiče s dětmi v tísni.

 

2008/10/27 : ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000,- Kč společnosti Pontis Šumperk, o.p.s., Temenická 2620/5, 787 01 Šumperk na pokrytí části provozních nákladů v roce 2008.

Hlasování : 6:0:1  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

0

+

+

+

x

+

x

+

+

 

17.2. Kamila Tóthová

Paní Kamila Tóthová, bytem XX požádala o finanční příspěvek na kulturní akci „ Dětský den“, který se bude konat ve Vojtíškově.

 

2008/10/28 : ZO schvaluje příspěvek na „Dětský den“ a to formou zakoupení  cukrovinek a občerstvení ve výši 100,- Kč na každé zúčastněné dítě.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

+

x

+

+

 

17.3. Lenka Jarošová

Obec každoročně dotuje provoz klubu v budově Malá Morava 92. Jelikož je vytápění v místnosti součástí ústředního topení paní Lenky Jarošové obec ji přispívá na nákup uhlí. I v letošním roce byl schválen příspěvek na otop ve výši 3.000,- Kč. Paní Jarošová příspěvek v této výši odmítla a požaduje nákup 15q. hnědého uhlí. Což je zhruba částka 4.500,- Kč.

 

2008/10/29 : ZO ruší usnesení  č. 2008/09/09.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

+

x

+

+

 

2008/10/30 : ZO schvaluje nákup 15 q. hnědého uhlí na vytápění místnosti klubu v Malé Moravě č. 92.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

+

x

+

+

 

18. Odměny neuvolněným zastupitelům

Starosta obce navrhl na základě nařízení vlády č. 79/2008 zvýšit měsíční odměnu za výkon funkce členům zastupitelstva. Rovněž navrhl zvýšit odměnu těm členům výborů obce, kteří nejsou členy zastupitelstva.

 

2008/10/30 : ZO schvaluje měsíční odměnu za výkon funkce počínaje měsícem červnem, tj. od 1.6.2008 ve výši :

Člen zastupitelstva :               430,- Kč

Předseda výboru :                   1010,- Kč

Člen výboru (zastupitel) :        710,- Kč

 

 Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

+

x

+

+

 

2008/10/31: ZO schvaluje měsíční odměnu za výkon funkce člena výborů obce – nečlen zastupitelstva- počínaje měsícem červnem, tj. od 1.6.2008 ve výši 250,- Kč.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

+

x

+

+

 

19, Záměr prodeje nemovitostí

19.1. Ladislava Divišová

Žadatelé požádali o prodej pozemku p.č. st. 179    o výměře 104 m2, p.č. 2187/2 o.p. o výměře 418 m2, p.č. 2166 o.p. o výměře 176 m2, p.č. 2309 – o.p. o výměře 370 m2 a p.č. 2165 – o.p. o výměře 299 m2 v k.ú.  Podlesí-město.

Starosta navrhl schválit pouze záměr prodeje pozemku p.č. 179 st., protože tvoří jakousi přirozenou součást pozemku p.č. 2167 ve vlastnictví žadatelů.

Pozemek p.č. 2187/2 navazuje na stavební parcelu p.č. 181 st, která je ve vlastnictví obce a která by mohla být společně s touto parcelou nabídnuta dalším žadatelům o rekreační výstavbu. Stejně jako pozemky p.č. 2165 a p.č. 2309.

 

2008/10/32 : ZO schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 179 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 104 m2 v katastrálním území Podlesí- město.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

+

x

+

+

 

19.2. Ing. Jitka Ondrušková

Žadatelka požádala  o prodej části pozemku p.č. 889 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú.  Sklené u Malé Moravy. Prodej části pozemku (v geometrickém plánu označen jako 889/2) je možný, protože p.č. 889 již není užívána jako komunikace. A i v tomto případě sloužil pouze jako přístup k nemovitosti na této parcele. Starosta navrhuje žadatelce nabídnout k odprodeji i pozemek p.č. 889/3, který by vznikl tímto rozdělením a který by již neměl pro svoji velikost další význam.

 

2008/10/33 : ZO schvaluje záměr prodeje částí nemovitosti p.č. 889 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Sklené u Malé Moravy a to nově vzniklé pozemky p.č. 889/2 o výměře 29 m2 a p.č. 889/3 o výměře 6 m2.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

+

x

+

+

 

19.3. Luboš Mahel

Žadatel požádal o prodej pozemku p.č. 2302 – ostatní plocha o výměře 298 m2, p.č. 2303, ostatní plocha o výměře 284 m2 a p.č. 2304, ostatní plocha o výměře 248 m2 v k.ú.  Podlesí-město za účelem vybudování zahrady.

Starosta : Je možný prodej pouze těch částí uvedených nemovitostí, které nejsou zastavěny místní komunikací a komunikací v majetku Olomouckého kraje. Bude provedeno zaměření současného stavu a vyhotoven geometrický plán na náklady žadatele.

 

2008/10/34 : ZO schvaluje záměr prodeje částí nemovitostí p.č. 2302- ostatní plocha, p.č. 2303- ostatní plocha a p.č. 2304- ostatní plocha v katastrálním území Podlesí-město.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

+

x

+

+

 

19.4. Manželé Strnadovi

Žadatelé požádali o prodej pozemku p.č. 2141 – ostatní plocha  v k.ú.  Podlesí-město, který sousedí s nemovitostmi v jejich vlastnictví.

Starosta : Je možný prodej části uvedené nemovitosti po zaměření současného stavu a vyhotovení geometrického plánu. Na části tohoto pozemku se totiž pravděpodobně nachází zahrada pana Sedláka a historický kříž. Pozemek pod zahradou by měl být nabídnut uživateli a pozemek pod historickým křížem by měl zůstat v majetku obce.

 

2008/10/34 : ZO schvaluje záměr prodeje části nemovitosti p.č. 2141 – ostatní plocha v katastrálním území Podlesí-město.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

+

x

+

+

 

19.5. Václav Doleček

Žadatel požádal o prodej  pozemku p.č. 55/2 – TTP o výměře 4273 m2 v k.ú. Malá Morava.

Starosta : Prodej pozemku nedoporučuji, protože nijak nesouvisí s majetkem žadatele a v žádosti není uveden ani důvod, či záměr budoucího využití pozemku. Návrh pozemek pouze pronajmout.

Při kontrole bylo zjištěno, že uvedený pozemek je zemědělsky využíván. Toto využívání je nutno uvést do souladu s právními předpisy, stejně jako další majetek obce, který je využíván třetí osobou – např. pronájem a uzavření nájemních smluv.

 

Starosta nechal hlasovat o neschválení návrhu prodeje

2008/10/35 : ZO neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 55/2 – trvalý travní porost o výměře 4273 m2 v katastrálním území Malá Morava.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

+

x

+

+

 

Starosta nechal hlasovat o záměru pronájmu

 

2008/10/36 : ZO schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 55/2 – trvalý travní porost o výměře 4273 m2 v katastrálním území Malá Morava.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

+

x

+

+

 

19.6. Mgr. Radovan Šikula

Žadatel požádal o koupi části pozemku p.č. 383/10 v k.ú. Malá Morava na kterém mají vybudovanou zahradu manželé Marinovi. Tento pozemek nehodlá využívat pro svoji potřebu, nýbrž ho chce směnit za část pozemku p.č. 217/7 ve vlastnictví manželů Marinových, který užívá jako zahradu.

Navrhuje schválit záměr prodeje předem známému zájemci a to panu Šikulovi.

 

p. Köhler : Při prodeji pozemků, které jsou užívány (i bez nájemních smlouvy) by měli mít přednost majitelé staveb zde postavených a nebo uživatelé těchto pozemků. Záležitost s užíváním pozemku ve vlastnictví pana Marinova panem Šikulou by účastníci měli řešit mezi sebou a ne prostřednictvím obce.

Starosta : I když dosud nebyl pan Marinov st. nikým osobně osloven se žádostí o odkup užívaného pozemku, nabízí panu Šikulovi odprodej požadované části parcely. Stejně tak i v případě údajného zamezení přístupu k dalším nemovitostem a požadavku na zřízení příjezdové komunikace do zahrad,  nabízí, v případě zájmu, všem zájemcům z domů č.p. 11, 12,13 a 14 prodej požadovaných částí pozemků.

 

p. Köhler navrhuje hlasovat o záměru prodeje části pozemku, ovšem ne předem uvedenému zájemci panu Šikulovi.

 

2008/10/37 : ZO schvaluje záměr prodeje části nemovitosti p.č. 283/10, orná půda v katastrálním území Malá Morava.

Hlasování : 6:1:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

+

x

+

-

 

20. Změna záměru směny pozemků

Zastupitelstvo obce dne 12.3. 2008 usnesením číslo 2008/09/41 schválilo záměr směny mimo jiné pozemků : části p.č. 1716/4 a p.č. 1716/102, obě parcely vedené ve zjednodušené evidenci. Po zveřejnění záměru došlo k opravě údajů v katastru nemovitostí, kde část p.č. 1716/4 byla přejmenována na p.č. st. 54/5 o výměře 67 m2 a parcela p.č. 1716/102 byla přejmenována na p.č. st. 55/2 o stejné výměře jako parcela původní.

 

2008/10/38 : ZO schvaluje záměr směny pozemků p.č st. 54/5 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 67 m2 a p.č. st. 55/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m2. Důvodem je oprava chyb v katastru nemovitostí.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

+

x

+

+

 

21. Záměr pronájmu

21.1. Manželé Hulínovi

Žadatelé požádali o pronájem části pozemku p.č. 290/1 – trvalý travní porost v k.ú.  Malá Morava, který již řadu let užívají jako zahradu

 

2008/10/39 : ZO schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 290/1 – trvalý travní porost v k.ú. Malá Morava .

 

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

+

x

+

+

 

21.2. Zemědělské pozemky v k.ú. Malá Morava

Při kontrole bylo zjištěno, že pozemky p.č. 46/1 o výměře 1789 m2, p.č. 46/2 o výměře 1170 m2, p.č. 60/1 o výměře 69086, p.č. 60/2 o výměře 9258 jsou zemědělsky využívány druhou osobou. Toto využívání je nutno uvést do souladu s právními předpisy, stejně jako další majetek obce, který je využíván jinou osobou – např. pronájem a uzavření nájemních smluv.

Prodej těchto pozemků nedoporučuji, protože se jedná o velký pozemkový celek, který by měl zůstat v majetku obce.

Starosta navrhuje pronájem současnému uživateli.

 

2008/10/40 : ZO schvaluje záměr pronájmu pozemků p.č. 46/1 o výměře 1789 m2, p.č. 46/2 o výměře 1170 m2, p.č. 60/1 o výměře 69086, p.č. 60/2 o výměře 9258 v k.ú. Malá Morava.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

+

x

+

+

 

21.3. Garáž v Malé Moravě

O pronájem požádali dva zájemci. Jedná se o budovu garáže na pozemku p.č. st. 46 v katastrálním území Malá Morava. Tato budova byla v minulosti pronajímána za cenu 500,- Kč ročně.

 

2008/10/41 : ZO schvaluje záměr pronájmu budovy garáže na pozemku p.č. st. 46 v katastrálním území Malá Morava.  

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

+

x

+

+

 

22. Prodej nemovitostí

22.1. Manželé Chromkovi.

Žadatelé požádali o prodej pozemku p.č. 62  v k.ú.  Podlesí-město, za účelem výstavby rodinného domu. Na zveřejněný záměr prodeje reagoval (i když po stanoveném termínu) také pan Pavel Brada ze Zlína rovněž se zájem o koupi tohoto pozemku a nabídl cenu 12.750,- Kč.

 

2008/10/42 : ZO schvaluje prodej nemovitosti p.č. 62 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 183 m2 v katastrálním území Podlesí-město do vlastnictví manželům Chromkovým, bytem XX za cenu 12.993,- Kč + náklady spojené s převodem.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

+

x

+

+

 

 

22.2. Farma Morava

Žadatel požádal o prodej pozemku  p.č. 708 – ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 118 m2 v k.ú.  Vlaské. Jedná se o pozemek v oploceném areálu dílen, které provozuje žadatel. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn, nebyly k němu vzneseny žádné připomínky a náměty.

 

2008/10/43 : ZO schvaluje prodej nemovitosti p.č. 708 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 118 m2 v k.ú Vlaské do vlastnictví Farmě Morava spol. s r.o., Malá Morava 74, 788 33 Hanušovice za cenu 1.180,- Kč + náklady spojené s převodem.

Hlasování : 6:0:1  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

0

+

+

x

+

x

+

+

 

23. Kanalizace a vodní hospodářství

ZO projednalo návrh starosty obce na smluvní zabezpečení kompletních administrativních a poradenských služeb v oblasti  vodovodů a kanalizací. Jedná se o zajištění odborně způsobilé osoby pro provozování 5 vodovodů, 3 kanalizací a 1 ČOV které vlastní obec Malá Morava. Rovněž by firma zajišťovala veškeré zákonné povinnosti vlastníka a provozovatele vodovodu. Samotný provoz vodovodů a kanalizací by byl i nadále zajišťován obcí.

 

2008/10/44 : ZO schvaluje uzavření smlouvy s firmou Drahomíra Koutníková – správa a provoz VH zařízení a ekologický servis, se sídlem nám. Míru 5, 787 01 Šumperk.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

+

x

+

+

 

24. Územní plán obce

V roce 2003 byly uzavřena smlouva o dílo na zpracování územního plánu obce Malá Morava se společností Atelier AVM, s.r.o., Ing. Arch. Zdeněk Toman.

Dodavatel nedodržel smlouvu o dílo, nezpracoval a nepředložil úplný dokument územního plánu ani do dnešního dne. Po mnoha jednáních přestal reagovat na upomínky a urgence starosty obce a pořizovatele ÚPO MěÚ Šumperk.

Starosta navrhuje ukončit spolupráci s tímto architektem, odstoupit od smlouvy o dílo, právně vymáhat zaplacené finanční prostředky  a zahájit tvorbu nového územního plánu a výběru jiného dodavatele.

 

2008/10/45 : ZO schvaluje odstoupení od smlouvy o dílo na zhotovení územního plánu obce Malá Morava uzavřené s Ing. Arch. Zdeňkem Tomanem.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

+

x

+

+

 

25. Kalkul pro stanovení ceny vody pro rok 2008.

ZO bylo seznámeno s kalkulem ceny vodného pro rok 2008. Starosta navrhuje ponechat cenu za odběr 1 m3 pitné vody ve stejné výši jako v minulých letech a to 10,- Kč i přesto, že plánované náklady na rok 2008 jsou ve výši 14,80 Kč na 1 m3.

 

2008/10/46 : ZO schvaluje poplatek za odběr pitné vody z obecních vodovodů ve stejné výši jako v loňském roce a to 10,- Kč za 1m3.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

+

x

+

+

 

26. Diskuse

Mgr. Jaromír Straka informuje o žádosti o konání svatebního obřadu v kapli na Vysoké a dotazuje se, zda by nebylo vhodné informovat na webových stránkách obce o možnosti kapli k těmto účelům pronajímat.

Karel Turoň : Kaple byla zrekonstruována z prostředků Nadace Franze Schuberta Vysoká. Stejně tak i veškeré vnitřní vybavení je majetkem nadace.

Starosta : V současnosti probíhají jednání o ukončení činnosti nadace a o možném převedení vybavení kaple do majetku Obce Malá Morava.

Petr Mahel se dotazuje, zda obec nebude vydávat zpravodaj obce.

Starosta : Za současného personálního stavu na obci, kdy je jeden pracovník dlouhodobě pracovně neschopen, určitě ne. Ovšem možná by stálo za zvážení rozesílat občanům do schránek pro informaci alespoň zápisy ze zastupitelstev.

Karel Svoboda : Informuje se na možnost opravy cesty na Valbeřice, která byla poškozena při letošních silných deštích.

Starosta : Na této cestě je nutno instalovat srážky pro odvod dešťové vody. Domnívá se, že oprava by mohla proběhnout do konce září.

Anna Horáčková : Informuje se na možnost osázení hřbitova na Malé Moravě dřevinami.

Starosta : V minulosti byl hřbitov osázen stromy a občané požadovali jejich vykácení z důvodu bezpečnosti. Podle mého názoru zeleň ke hřbitovům patří a proto se pokusíme o jejich vysazení, ovšem v místech kde nebudou nikoho ohrožovat nebo způsobovat škodu.

 

26. Návrh usnesení z jednání zastupitelstva.

- přednesla paní Pospíchalová

 

2007/09/56 : ZO schvaluje návrh usnesení z 10. zasedání zastupitelstva. 

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

+

x

+

+

 

 

Další připomínky a náměty nebyly, starosta obce poděkoval zastupitelům a občanům za účast a v 18:30 hod. jednání ukončil.

 

 

Ověřovatelé zápisu  

Rostislav Ščambura                                                                                              

Milan Kubaník                    

                                                                                                           

Zapsala                                                               

Simona Pospíchalová   

 

 

Starosta obce                                                      

Marinov  Antonín            

 

 Příloha č. 1

Jste zde: Úvod > Dokumenty > 11.6.2008