21.12.2007

Zveřejněno: 9. 1. 2008

Zápis z osmého zasedání

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Malá Morava, které se konalo 21.12.2007 ve společenské místnosti Pensionu Sport ve Vojtíškově 

od 16.00 hod.

 

 

Přítomní členové zastupitelstva obce

                                                                                 

(2) Köhler Walter

(3) Kubaník Milan

(4) Marinov Antonín

(5) Ščambura Radomír

(6) Ščambura Rostislav    přítomen od 16:15 hod.

(7) Mgr. Šikula Radovan

(8) Temňák Josef

(9) Tóth Martin

     

                                                                                 

Nepřítomni členové zastupitelstva obce : (1) Hulínová Martina - omluvena

 

Hlasování zastupitelů : ( + ) pro,  ( - ) proti,  ( o )  zdržel se hlasování, ( x ) nepřítomen

 

Program jednání :

 

1. Zahájení a schválení programu jednání

2. Určení zapisovatele z jednání

3. Příprava usnesení z jednání

4. Určení ověřovatelů zápisu z jednání

5. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

6. Zpráva o činnosti obce v roce 2007

7. Rozpočtové změny č. 4/2007

8. Rozpočtové provizorium na rok 2008

9. Souhlas se záměrem výstavby větrných elektráren

10. Schválení podoby obecních symbolů

11. Změna vyhlášky o poplatku za odpad

12. Změna vyhlášky o místních poplatcích

13. Cena za pronájem kulturního domu Malá Morava

14. Odměna neuvolněným členům zastupitelstva

15. Souhlas s umístěním stavby – Ing. Petr Šibrava

16. Souhlas s umístěním stavby – František Kovář

17. Smlouva o smlouvě budoucí      

18. Zrušení smlouvy o půjčce

19. Smlouva o dílo na restaurování pomníku v Podlesí

20. Záměr prodeje nemovitostí, manželé Marinovi    

21. Záměr prodeje nemovitostí, Jan Zajaroš

22. Záměr prodeje nemovitostí, Farma Morava

23. Prodeje nemovitostí

24. Výsledek hospodaření obce

25. Zpráva o činnosti kontrolního výboru obce v roce 2007

26. Zpráva o činnosti finančního výboru obce v roce 2007

27. Dílčí přezkoumání hospodaření obce

28. Výsledek kontroly Mateřské školy Malá Morava

29. Příkaz k provedení inventarizace majetku obce

30. Diskuse   

31. Návrh usnesení z jednání zastupitelstva

32. Závěr jednání

 

       

1.Zahájení a schválení programu jednání

Starosta obce zahájil v 16.00 hod. zasedání, uvítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a že je přítomno sedm členů zastupitelstva a tudíž je zastupitelstvo usnášení schopné.

 

2007/08/01 : ZO schvaluje programu jednání

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

+

x

+

+

+

 

2. Určení zapisovatele z jednání

 

2007/08/02 : ZO schvaluje zapisovatele z jednání paní Simonu Pospíchalovou

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

+

x

+

+

+

 

3. Příprava usnesení z jednání.

 

2007/08/03 : ZO pověřuje paní Simonu Pospíchalovou přípravou usnesení z jednání

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

+

x

+

+

+

 

4. Určení ověřovatelů zápisu

 

2007/08/04 : ZO schvaluje ověřovateli tohoto zápisu Mgr. Radovana Šikulu a pana Josefa Temňáka

Hlasování : 5:0:2  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

+

x

o

o

+

 

5. Kontrola plnění usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva ze dne 7.11. 2007

Starosta obce seznámil přítomné s plněním usnesení z minulého zasedání konaného dne 7.11.2007. Členové ZO nemají žádné připomínky k plnění usnesení.   

 

2007/08/05 : ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení – bez připomínek

 

6. Zpráva o činnosti obce v roce 2007.

Starosta obce seznámil přítomné s činností obce a obecního úřadu v roce  2007

 

2007/08/06 : ZO bere na vědomí zprávu o činnosti obce v roce 2007

 

7. Rozpočtové změny č. 4/2007

Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové změny č. 4/2007, včetně důvodové zprávy. Byly provedeny vlastní rozpočtové změny dle jednotlivých kapitol :  příjmy +- 112.412,84 Kč,  výdaje +- 1.666.804,- Kč.

Kompletní znění rozpočtových změn, včetně komentáře je v příloze č. 1 tohoto zápisu.

Na jednání se dostavil zastupitel pan Rostislav Ščambura.

 

2007/08/07 : ZO schvaluje rozpočtové změny č. 4/2007

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

+

+

+

+

+

 

8. Rozpočtové provizorium na rok 2008

Jelikož nejsou k dispozici všechny údaje k vypracování rozpočtu obce na rok 2008 je nutno v zájmu zajištění plynulého hospodaření obce a v souladu  s § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, vyhlásit rozpočtové provizorium na dobu od 1.1.2008 do doby schválení rozpočtu a na toto období stanovit pravidla hospodaření.

Znění rozpočtového provizoria, včetně podmínek hospodaření jsou v příloze č. 2 tohoto zápisu.

 

2007/08/09 : ZO schvaluje – vyhlašuje rozpočtové provizorium na dobu od 1.1.2008 do doby schválení rozpočtu obce na rok 2008 a stanovuje pravidla pro hospodaření v tomto období.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

+

+

+

+

+

 

9. Záměr výstavby větrných elektráren

Starosta obce přivítal pana Jaromíra Krellera, bytem XXX,  Ing. Josefa Krejčího, zástupce společnosti Kavarská elektrárenská, v.o.s., Ústí nad Orlicí a pana Pavla Suchého, bytem XXX. Všichni žadatelé požádali obec o souhlas se záměrem výstavby větrných elektráren na území obce.

Starosta obce udělil postupně všem jmenovaným slovo k doplnění a vysvětlení svých žádostí. Z diskuze vyplynulo, že souhlas je nutný k žádosti o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě společnosti ČEZ  a v žádném případě nebude sloužit jako souhlas s územním nebo stavebním řízením.

p. Köhler : K vyslovení souhlasu s územním řízením a stavebním řízením o povolení takových staveb je nutno znát názor občanů obce na tuto problematiku.

Starosta : V případě, že se bude rozhodovat o konkrétních stavbách budeme potřebovat více podrobnějších informací. Zcela určitě budeme přihlížet i k názoru občanů.

 

2007/08/10 : ZO schvaluje záměr výstavby větrných elektráren na území obce

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

+

+

+

+

+

 

10. Nové obecní symboly

Starosta informoval zastupitele, že občané obce dostali možnost vyjádřit k návrhům nových obecních symbolů. Návrhy symbolů předložil na základě rozhodnutí zastupitelstva heraldik Mgr. Jan Tejkal, bytem XXX, Ostrava a všechny odpovídají zásadám heraldické a vexilologické tvorby.

Občané mohli formou ankety hlasovat o symbolech zveřejněných na úředních deskách a webových stránkách obce. Nejvíce zájmu vzbudila varianta č. 9.

 

Mgr. Šikula seznámil přítomné s jiným návrhem znaku a vlajky obce. V diskusi informuje přítomné, že i obyvatelé Podlesí, Vojtíškova a dalších bývalých vesnic by si rovněž zasloužili svůj znak. Například Podlesí bylo v minulosti městem.

Starosta : Všechny jmenované osady , i když byly  v minulosti samostatnými  vesnicemi, jsou v současnosti pouze místními částmi obce Malá Morava a proto nemohou mít svůj oficiální symbol.

 

Starosta nechal hlasovat návrhu Mgr. Šikuly.

 

2007/08/11 : ZO neschvaluje návrh Mgr. Šikuly na novou podobu symbolů obce Malá Morava

Hlasování : 1:7:0  (neschváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

-

-

-

-

-

+

-

-

 

Starosta nechal hlasovat o původním návrhu.

 

2007/08/12 : ZO schvaluje nový znak ( V modrém štítě pod stříbrno- červeně šachovanou hlavou dvě zkřížená krojidla nad vozovým kolem, obojí stříbrné ) a prapor obce ( Modrý list s třetinovým žerďovým pruhem tvořeným osmi střídavě bílými a červenými čtverci a vlnitými dvěma vrcholy a třemi prohlubněmi. V listu dvě zkřížená krojidla nad vozovým kolem, obojí bílé).

Hlasování : 5:0:3  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

+

o

o

+

o

 

 

11. Změna vyhlášky o místním poplatku (odpad)

Hlavní navrhovanou změnou je zvýšení poplatku za odpad ze stávajících 350,- Kč na 400,- Kč a změna v úhradách polovičního poplatku.

 

2007/08/13 : ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 01/2007, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 02/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komunálních odpadů.

  Hlasování : 7:0:1  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

+

o

+

+

+

 

12. Změna vyhlášky o místních poplatcích

Hlavní navrhovanou změnou je osvobození od poplatku ze vstupného u sportovních a kulturních akcí pořádaných pro děti.

2007/08/14 : ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2007, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 02/2003 o místních poplatcích.

  Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

+

+

+

+

+

 

13. Cena za pronájem kulturního domu v Malé Moravě

 

Zastupitelům byl předložen návrh nové výše poplatku:

 

Výdělečné akce kde je vybíráno vstupné        : 1.200,- 

Akce pro děti                                                  : 300,- Kč

Soukromé akce (celý objekt)                          : 600,- Kč

Soukromé akce (část objektu)            : 300,- Kč

                                                          

2007/08/15 : ZO schvaluje novou výši poplatků za pronájem budovy kulturního domu v Malé Moravě podle předloženého návrhu.

  Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

+

+

+

+

+

 

14. Odměna za výkon funkce člena kontrolního výboru.

Starosta obce navrhl změnu odměny pro neuvolněného člena zastupitelstva obce pana Martina Tótha za výkon funkce člena kontrolního výboru ve výši 670,- Kč.

 

2007/08/16 : ZO schvaluje novou měsíční odměnu za výkon funkce člena kontrolního výboru, neuvolněnému členu zastupitelstva obce panu  Martinu Tóthovi s účinností od 1.12.2007 ve výši 670,- Kč

  Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

+

+

+

+

+

 

15. Souhlas s umístěním stavby – Ing. Šibrava.

Zastupitelům byla předložena projektová dokumentace a žádost o vyslovení souhlasu se stavbou investora Ing. Petra Šibravy, která zahrnuje přístřešek pro dva automobily a sklad dřeva v k.ú. Zlatý Potok.

 

2007/08/17 : ZO schvaluje vyslovení souhlasu se stavbou v k.ú. Zlatý Potok tj. přístřešek pro  dva automobily a sklad dřeva, Ing. Petru Šibravovi, bytem XXX a souhlas s vyjmutím části pozemků pro tyto stavby ze zemědělského půdního fondu.

  Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

+

+

+

+

+

 

16. Souhlas s umístěním stavby – František Kovář.

Zastupitelům byla předložena projektová dokumentace a žádost o vyslovení souhlasu se stavbou investora pana Františka Kováře, která zahrnuje stavbu garáže a rekonstrukci rekreační chaty v k.ú. Vojtíškov.

 

2007/08/18 : ZO schvaluje vyslovení souhlasu se stavbou v k.ú. Zlatý Potok tj. stavba garáže a rekonstrukce rekreační chaty, Františka Kováře, bytem XXX a souhlas s vyjmutím části pozemků pro tyto stavby ze zemědělského půdního fondu.

  Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

+

+

+

+

+

 

17. Smlouva o smlouvě budoucí

O uzavření smlouvy požádal Jan Jouzek z důvodu zřízení elektropřípojky k domu budovaném na parcele st. 87 a 460 v k.ú. Vojtíškov.

2007/08/19 : ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, spočívajíci ve vybudování elektropřípojky a zřízení práva vstupu a vjezdu, na parcele 1881/1 v katastrálním území Vojtíškov pro  investora Jana Jouzka, bytem XXX.

  Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

+

+

+

+

+

 

18. Zrušení smlouvy o půjčce.

Žadatelka paní Lucie Hetflajšová nesplnila podmínky smlouvy o půjčce z Fondu rozvoje bydlení, tzn. nevyčerpala částku do stanoveného termínu, a proto starosta obce navrhl zrušení této smlouvy.

 

2007/08/20 : ZO schvaluje zrušení smlouvy o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení uzavřenou s paní Lucií Hetflajšovou, bytem XXX.

  Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

+

+

+

+

+

 

19. Smlouva o dílo – restaurování pomníku v Podlesí.

Jelikož chce i v letošní roce žádat obec o dotaci na opravu pomníku obětem 1. světové války v Podlesí, je nutno mít uzavřenou smlouvu o dílo na tyto práce.

Starosta navrhuje stejně jako v letošním roce uzavřít smlouvu se společností Archkaso s.r.o., Kamenice u Jihlavy za podmínky, že v případě nezískání dotace v letošním roce pozbývá uzavřená smlouva platnosti.

 

2007/08/21 : ZO  schvaluje uzavření smlouvy o dílo na opravu pomníku v Podlesí se společností Archkaso s.r.o., Kamenice u Jihlavy za podmínky, že v případě nezískání dotace smlouva pozbývá platnosti.

  Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

+

+

+

+

+

 

 

20. Záměr prodeje nemovitostí – Manželé Marinovi

Zastupitelstvu obce byla předložena žádost manželů Marinových, bytem XXX Hanušovice, o odprodej části pozemků p.č.  283/10 v katastrálním území Malá Morava o výměře cca 100 m2. Tento pozemek užívají jako zahradu.

 

Mgr. Šikula předložil zastupitelům žádost občanů Malé Moravy pana Šikuly, pana Kročila, paní Šimkové a Šikové o směnu pozemků p.č. 283/10 za část pozemků  ve vlastnictví pana Antonína Marinova st. pro zřízení komunikace, která by zůstala ve vlastnictví obce. Podle jejich žádosti pan Marinov st. zakoupením okolních parcel znemožnil těmto občanům přístup do zahrad.

 

Mgr. Šikula navrhuje uvedenou část pozemku neprodávat, ale schválit navrhovanou směnu.

Starosta nechal hlasovat o tomto  návrhu.

 

2007/08/22 : ZO neschvaluje záměr směny části pozemku p.č. 283/10 – orná půda za části pozemků v katastrálním území Malá Morava ve vlastnictví pana Marinova st.  pro zřízení komunikace.

Hlasování : 4:0:4  (neschváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

-

-

-

+

+

+

+

-

 

 

Starosta nechal hlasovat o původním návrhu prodeje.

 

2007/08/23 : ZO neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 283/10 – orná půda v k.ú. Malá Morava.

Hlasování : 3:0:5  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

o

o

o

o

o

 

21.  Záměr prodeje nemovitostí Jan Zajaroš.

Zastupitelstvu obce byla předložena žádost pana Jana Zajaroše, bytem XXX o odkoupení pozemku p.č. 1817/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Vojtíškov.

Dle sdělení starosty je záměr prodeje  možný pouze u části pozemku a to za podmínky geometrického zaměření pozemku a vytyčení hranic. Část pozemku pravděpodobně leží v oplocené zahradě, kterou užívá paní Juránková a část parcely navazuje na pozemky ve vlastnictví obce.

Po zaměření je možno odprodat část pozemku panu Zajarošovi a v případě zájmu i paní Juránkové. V případě, že paní Juránková nebude mít o odprodej části parcely kterou užívá zájem, bude ji pouze pronajata a nebude se prodávat jinému zájemci.

 

2007/08/24 : ZO schvaluje záměr prodeje části nemovitosti p.č. 1817/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o původní výměře 2539 m2 v k.ú. Vojtíškov.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

+

+

+

+

+

 

22. Záměr prodeje nemovitostí Farma Morava spol. s r.o.

O pozemky p.č.  734 – vodní plocha a p.č. 708 – ostatní plocha, ostatní komunikace požádala společnost Farma Morava spol. s r.o. se sídlem Malá Morava 74, 788 33 Hanušovice. Jedná se o pozemky v uzavřeném areálu dílen ve Vlaském.

Pozemek p.č. 734 v současné není ve vlastnictví obce , v současné době je  na listu vlastnictví č. 1 pro MNV Malá Morava a tudíž není jeho prodej možný.

 

2007/08/25 : ZO schvaluje záměr prodeje nemovitosti p.č. 708- ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 118 m2 v k.ú. Vlaské.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

+

+

+

+

+

 

 

23. Prodej nemovitostí – Kreller Milan

O pozemek požádal Milan Kreller v roce 2001. Záměr prodeje byl projednán a řádně zveřejněn. Nebyly žádné připomínky.

 

2007/08/26 : ZO schvaluje prodej nemovitostí  p.č.  578- parcela zjednodušené evidence o výměře 1796 m2, p.č. 612/101 – parcela zjednodušené evidence o výměře 1896, p.č. 157/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 89 m2 a p.č. 579 – parcela zjednodušené evidence o výměře 3938 v k.ú. Podlesí - město panu Milanu Krellerovi, bytem XXX za cenu 10,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem.

Hlasování : 7:0:1  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

+

+

-

+

+

 

24. Výsledek hospodaření obce k 19.12.2007

Zastupitelé  byli seznámeni s výsledkem hospodaření  obce k 19.12.2007 – výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu.

 

2007/08/27 : ZO bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření obce k 19.12.2007  

 

25. Zpráva o činnosti kontrolního výboru obce v roce 2007

Předseda kontrolního výboru p. Ščambura Rostislav seznámil přítomné se zprávou o činnosti výboru a provedených kontrolách v roce 2007. Jednotlivé výsledky a zápisy z kontrol jsou zapsány v „Knize zápisů kontrolního výboru“.

 

2007/08/28 : ZO bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru v roce 2007

 

26. Činnost finančního výboru v roce 2007

Předseda finančního výboru p. Ščambura Radomír seznámil přítomné se zprávou o činnosti výboru v roce 2007. Provedenými kontrolami nebyly zjištěny žádné nedostatky. Výsledky jednotlivých kontrol jsou zapsány v „Knize zápisů finančního výboru“.

 

2007/08/29 : ZO bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru v roce 2007

 

27. Dílčí přezkoumání hospodaření obce Malá Morava za rok 2007

Dne 21.11.2007 a 22.11.2007 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce Malá Morava za období od 1.1.2007 do data kontroly. Kontrolu provedl Krajský úřad Olomouckého kraje zastoupený paní Danou Weingartovou a Alenou Šneeweisovou. Závěrem bylo konstatováno, že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

 

2007/08/30 : ZO bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání obce za rok 2007.

 

28. Zpráva o výsledku kontroly Mateřské školy Malá Morava

Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem kontroly mateřské školy Malá Morava provedené dne 16.10.2007.  Kontrolní pracovníci pan Rostislav Ščambura, Martin Tóth a paní Emílie Klimešová konstatovali, že při kontrole  nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.

 

29. Inventarizace majetku obce

Starosta obce dne 13.11.2007 vydal na základě zákona o účetnictví příkaz  k provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2007 a určil složení jednotlivých inventarizačních komisí.

 

2007/08/31 : ZO bere na vědomí vydání příkazu k inventarizaci majetku obce k 31.12.2007.

 

30. Diskuse.

Na základě dohody z minulém zasedání zastupitelstva předložil starosta obce členům zastupitelstva návrh na využití budovy bývalé školy v Malé Moravě. Jedná se o výstavbu nájemních bytů, včetně zajištění financování za Státního fondu rozvoje bydlení.

-        Mgr. Šikula navrhuje do stávající budovy přestěhovat mateřskou školku z Vysokého Potoka, zřídit tady knihovnu a další prostory pro různé aktivity a v uvolněné budově ve Vysokém Potoku vybudovat třeba i nájemní byty.

-        p. Temňák se ptá Mgr. Šikuly zda má představu o tom kolik by přestěhování školky stálo finančních prostředků ? Podle něj jsou to zbytečné náklady.

-        p. Tóth nesouhlasí s možnou výstavbou bytů ve Vysokém Potoku

-        Starosta navrhuje nechat zpracovat studie proveditelnosti těchto návrhů na využití budovy a poté se s konečnou platností rozhodnout.

 

Mgr. Šikula se ptá jak je zabezpečená úprava vody když se nepovedlo instalovat chlorátory ?

-        starosta informoval, že vodovody jsou osazeny mechanickými dávkovači chloru. Nové automatické dávkovače se nepodařilo instalovat z důvodu nevhodnosti stávajícího technologického řešení vodojemů.

 

Mgr. Šikula žádá odinstalovat lampu veřejného osvětlení, která je instalována a svítí na pozemek pana Karla Svobody.

-        Jelikož je problematika odstranění tohoto světla veřejného osvětlení je ze strany Mgr. Šikuly často diskutovaným problémem, dal starosta hlasovat o návrhu odstranit toto světlo.

 

2007/08/32 : ZO neschvaluje odinstalovaní lampy veřejného osvětlení z pozemku pana Karla Svobody

Hlasování : 2:1:5  (neschváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

o

o

-

o

o

+

o

+

 

Paní Jana Mikuličová žádá opravu vstupních dveří v domě Vojtíškov 77.

 

Mgr. Straka poděkoval zastupitelům obce za opravu kaple ve Vysoké a rovněž poděkoval panu Ščamburovi za dobré provádění zimní údržby ve Vysoké.

 

Paní Juránková a paní Kouřilová žádají informace o obnovení původní cesty ve Vojtíškově.

 

 

31. Návrh usnesení z jednání zastupitelstva.

- přednesla paní Pospíchalová

 

2007/08/33 : ZO schvaluje návrh usnesení z 8. zasedání zastupitelstva. 

Hlasování : 8 :0 :0   (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

x

+

+

+

+

+

+

+

+

 

 

Další připomínky a náměty nebyly, starosta obce poděkoval zastupitelům a občanům za účast a v 18.10 hod. jednání ukončil.

 

 

Ověřovatelé zápisu                                              Mgr. Radovan Šikula 

                                                                                       

                                                                           Josef Temňák            

                                                                                                               

Zapsal                                                                 Simona Pospíchalová  

 

 

Starosta obce                                                      Marinov  Antonín       

 

 

 

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Jste zde: Úvod > Dokumenty > 21.12.2007