8.8.2007

Zveřejněno: 1. 10. 2007

Zápis ze šestého zasedání

Zápis ze 6 zasedání Zastupitelstva obce Malá Morava, které se konalo dne 8.8. 2007 v zasedací místnostosti Obecního úřadu Malá Morava od 16.00 hodin 

 

Přítomní členové zastupitelstva obce

                                                                                                    

(1) Hulínová Martina                                                         

(2) Köhler Walter  přítomen od 16:17 hod.                                                                    

(3) Kubaník Milan                                                                  

(4) Marinov Antonín                                                                           

(8) Temňák Josef                                                         

(9) Tóth Martin                       

 

 

Nepřítomni členové zastupitelstva obce : (5) Ščambura Radomír

                                                               (6) Ščambura Rostislav

                                                               (7) Mgr.Šikula Radovan  

 

Hlasování zastupitelů : ( + ) pro,  ( - ) proti,  ( o )  zdržel se hlasování, ( x ) nepřítomen

                                                                                             

Program jednání :

 

1. Zahájení a schválení programu jednání

2. Určení zapisovatele z jednání

3. Příprava usnesení z jednání

4. Určení ověřovatelů zápisu z jednání

5. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

6. Výsledek hospodaření obce za leden až červenec 2007

7. Výsledek hospodaření mateřské školy za leden až červen 2007

8. Rozpočtové změny č.2/2007

9. Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení r. 2007

10. Oprava střechy KD Malá Morava – výběr dodavatele prací

11. Lesy Ruda, a.s. – žádost o souhlas s oplocením pozemků

12. Záměr MAS Horní Pomoraví

13. ALIENTEAM – žádost o přehodnocení nájemní smlouvy

14. Záměr prodeje nemovitostí          

15. Prodeje nemovitostí

16. Věcné břemeno na pramenní jímky ve Vojtíškově

17. Příkaz k převodu a inventarizaci majetku

18. Diskuse

      - Připomínky a náměty členů ZO

     - Dotazy a připomínky občanů

19. Návrh usnesení z jednání zastupitelstva

20. Závěr jednání

   

 

1.Zahájení a schválení programu jednání

Starosta obce zahájil v 16.00 hod. zasedání, uvítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a že je přítomno pět členů zastupitelstva a tudíž je zastupitelstvo usnášení schopné.

 

2007/06/01 : ZO schvaluje program jednání.

Hlasování : 5:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

x

+

+

x

x

x

+

+

 

2. Určení zapisovatele z jednání

2007/06/02 : ZO schvaluje zapisovatelem z jednání pana Milana Kubaníka.

Hlasování : 5:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

x

+

+

x

x

x

+

+

 

 

3. Příprava usnesení z jednání.

2007/06/03 : ZO  pověřuje pana Milana Kubaníka přípravou usnesení z jednání.

Hlasování : 5:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

x

+

+

x

x

x

+

+

 

4. Určení ověřovatelů zápisu

2007/06/04 : ZO schvaluje jako ověřovatele tohoto zápisu pana Tótha Martina a pana Temňáka Josefa

Hlasování : 5:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

x

+

+

x

x

x

+

+

 

 

5. Kontrola plnění usnesení z 5. zasedání zastupitelstva

Starosta obce seznámil přítomné s plněním usnesení z minulého zasedání které se konalo dne 30.05. 2007. Členové  ZO nemají žádné připomínky k plnění usnesení.  

 

2007/06/05 : ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení – bez připomínek.

 

6. Výsledek hospodaření obce za leden až červenec 2007

Zastupitelé obce  byli podrobně seznámeni s čerpáním rozpočtových příjmů a rozpočtových výdajů  za období leden až červenec  r. 2007 dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu. Tyto byly projednány dle jednotlivých kapitol.

Čerpání rozpočtových příjmů celkem po konsolidaci :  4. 009. 906,78 ,- Kč.

Čerpání rozpočtových výdajů celkem po konsolidaci  : 3. 340.  898,73 ,-Kč.

 

 

2007/06/06 : ZO schvaluje zprávu o výsledku hospodaření obce za leden až červenec 2007

Hlasování : 5:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

x

+

+

x

x

x

+

+

 

 

7. Výsledek hospodaření mateřské školy za leden až červen 2007

Zastupitelstvo obce projednalo zprávu ředitelky MŠ Malá Morava o hospodaření  za leden – červen 2007, dle účetní závěrky.

Účetní závěrka zisku a ztráty : Náklady celkem : 475.275,07 Kč

                                               Výnosy celkem   : 436.006,46 Kč

                                      Výsledek hospodaření :  -39.268,61 

                                                  

2007/06/07 : ZO schvaluje výsledek hospodaření MŠ Malá Morava za leden až červen 2007

Hlasování : 5:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

x

+

+

x

x

x

+

+

 

8. Rozpočtové změny č. 2/2007

Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové změny č. 2/2007, včetně důvodové zprávy. Kompletní znění rozpočtových změn je v příloze č. 1 tohoto zápisu.

Vlastní rozpočtové změny dle jednotlivých kapitol – navýšení – PŘÍJMY :

Daň z příjmu práv. osob za obce                        ……………+ 341.760 Kč

Ostatní nein. transfery (příspěvek Min. kultury na

opravu sanktusníku kaple Vysoký Potok)     …………………. + 200.000 Kč

                                                                 Celkem příjmy :  + 541.760 Kč

Vlastní rozpočtové změny dle jednotlivých kapitol – PŘÍJMY :

Celkem příjmy    + 13.046 Kč       - 13.046 Kč

 

Vlastní rozpočtové změny dle jednotlivých kapitol – navýšení – VÝDAJE

Ostatní finanční operace platby daní a popl. stát.

rozpočtu (daň z příjmu právnických osob obcí)  ……………. + 341.760 Kč

Zachování a obnova kult. památek – opravy        ……………  + 200.000 Kč

                                                                   Celkem výdaje :  + 541.760 Kč

Vlastní rozpočtové změny dle jednotlivých kapitol – VÝDAJE  :

Celkem výdaje      + 202.500 Kč      - 202.500 Kč

 

2007/06/08 : ZO schvaluje rozpočtové změny č. 2/2007.

Hlasování : 5:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

x

+

+

x

x

x

+

+

 

9. Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení r. 2007

 

Na úředních deskách byla zveřejněna informace o poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení v roce 2007. Bylo doručeno pět žádostí o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení podle pravidel stanovených v OZV obce č. 1/1998. ( O vytváření a použití účelových prostředků “Fondu rozvoje bydlení“)  v celkové výši 135.000,- Kč.   

 

2007/06/09 : ZO schvaluje poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení podle pravidel stanovených v OZV obce č. 1/1998 ( O vytváření a použití účelových prostředků “Fondu rozvoje bydlení“) těmto občanům :

  1. Karásková Lenka, bytem xxx, částku ve výši 30.000,- Kč na obnovu střechy.
  2. Morong Pavel, bytem xxx, částku ve výši 25.000,- Kč  na opravu koupelny.
  3. Morong Štefan, bytem xxx, částku ve výši 30.000,- Kč na obnovu venkovních omítek,včetně zateplení.
  4. Pospíchal Petr, bytem xxx, částku 25.000,- Kč na opravu koupelny/ WC.
  5. Hetflajšová Lucie, bytem xxx, částku 25.000,- Kč na výměnu oken a dveří.

Hlasování :5:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

x

+

+

x

x

x

+

+

 

10. Oprava střechy KD Malá Morava – výběr dodavatele prací

 

Starosta obce oslovil tyto firmy  - Stavrel Hanušovice v.o.s., Krovstav s.r.o. Hanušovice, PKP Fiam – Zábřeh, Jestřebí aby v případě zájmu o provedení zmíněné opravy zaslaly finanční rozpočet a podmínky za kterých by byly ochotny opravu provést.

Zájem o provedení prací projevily dvě, které zaslaly cenové nabídky v těchto objemech :

  1. Stavrel Hanušovice nabídka ve výši :    1. 333.125,- Kč
  2. Krovstav Hanušovice nabídka ve výši : 1. 365.125,- Kč

Jelikož firma Stavrel Hanušovice nabídla nižší cenovou nabídku, doporučil starosta obce za zhotovitele prací tuto firmu.         

 

2007/06/10 : ZO schvaluje provedení opravy střechy KD Malá Morava firmou Stavrel Hanušovice, v.o.s. a zároveň uzavření smlouvy o dílo s touto společností a pověřuje starostu jejím podpisem.

  Hlasování : 5:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

x

+

+

x

x

x

+

+

 

 

11.Žádost o souhlas s oplocením pozemků - Lesy Ruda a. s.

Žadatelé požádali opětovně obec o souhlas s oplocením pozemků jako sousedů oplocovaných pozemků a to p.č. 707/1, 710/2, 697/1 v k.ú. Vlaské a p.č. 361/2 a 357 v kat. úz. Křivá Voda. Jedná se o stavbu pro zemědělské a lesnické účely bez podezdívky.

Dne 30.05.2007 ZO zamítlo žádost o souhlas s oplocením veškerých pozemků z důvodu nesouhlasu s rozšířením obory. 

V 16:17 hod. se dostavil zastupitel p. Köhler.

Po diskuzi dal starosta hlasovat o zrušení usnesení č. 2007/05/30 ze dne 30.5.2007 o vyjádření nesouhlasu s oplocením všech pozemků, a dále o současné žádosti společnosti Lesy Ruda, a.s.

 

2007/06/11 : ZO schvaluje vyslovení souhlasu s oplocením pozemků  p.č. 707/1, 710/2, 697/1 v katastrálním území Vlaské a p.č. 361/2 a 357 v kat. úz. Křivá Voda – za podmínky, že nebudou oploceny žádné pozemky ve vlastnictví obce.

  Hlasování : 5:1:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

x

x

+

-

 

12. Záměr MAS Horní Pomoraví

MAS Horní Pomoraví se obrátilo na obec Malá Morava, jako člena MAS se žádostí o souhlas se zapojením obce do územní působnosti MAS a s žádostí o souhlas se schválením záměru MAS Horní Pomoraví. Tyto souhlasy jsou potřebné k čerpání finanční podpory z programu Leader ČR 2007 pro MAS.

 

2007/06/12 : ZO schvaluje souhlas se záměry MAS a se zapojením Obce Malá Morava do územní působnosti MAS Horní Pomoraví.

  Hlasování : 6:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

x

x

+

+

 

13. ALIENTEAM – žádost o přehodnocení nájemní smlouvy.

Zastupitelstvo obce projednalo žádost o přehodnocení smlouvy o pronájmu části pozemků v k.ú. Malá Morava p.č. 290/1, části p.č. 227 a části p.č. 291 k výstavbě veřejného sportoviště. ZO byl dne 30.05.2007 schválen záměr pronájmu požadovaných pozemků na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, předem známému zájemci (Alienteam, Malá Morava) za symbolickou cenu 1,- Kč/rok.

Předseda sdružení Mgr. Šikula v písemné žádosti žádá změnu nájemní smlouvy na dobu určitou (15 – 20 let), nebo případně odprodej pozemků.

Paní Šikulová : vysvětluje důvod přehodnocení nájemní smlouvy (možnost využití čerpání grantu od Evropské komise) a žádá změnu doby neurčité na dobu určitou minimálně na 15 let. Má obavu, aby nedošlo k bezdůvodnému vypovězení smlouvy ze strany obce.

Zastupitel p. Tóth sdělil, pokud bude zařízení sloužit svému účelu nehrozí zrušení pronájmu.

Starosta dal hlasovat o návrhu Mgr. Šikuly o změně nájemní smlouvy.

2007/06/13 : ZO  neschvaluje změnu podmínek pro pronájem pozemků v k.ú. Malá Morava p.č. 290/1- trvalý travní porost, části p.č. 227 – zastavěná plocha a nádvoří a části p.č. 291- zahrada  k výstavbě veřejného sportoviště.

  Hlasování : 0:5:1  (neschváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

o

-

-

-

x

x

x

-

-

 

14.a) Záměr prodeje nemovitostí

Na minulém zasedání byl schválen záměr směny pozemků mezí obcí Malá Morava a manželi Čermákovými v k.ú. Malá Morava. Záměr byl zveřejněn. Žadatelé ovšem nesouhlasí s takto navrhovanou směnou a požadují pouze odprodej části parcely.

Po diskuzi starosta navrhl hlasovat o zrušení záměru směny pozemků a následně o záměru prodeje části pozemku.

 

 

2007/06/14 : ZO ruší  rozhodnutí  č. 2007/05/39 ze dne 30.5.2007 o záměru směny části nemovitosti v k.ú. Malá Morava p.č. 283/2, ostatní plocha v majetku obce za část nemovitosti p.č. 283/3, ostatní plocha v majetku manželů Čermákových a to formou vzájemného zápočtu cen.

Hlasování : 5:0:1  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

x

x

+

o

 

 

2007/06/15 : ZO schvaluje záměr prodeje části nemovitosti p.č. 283/2 – ostatní plocha v k.ú. Malá Morava.

Hlasování : 5:0:1  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

   Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

x

x

+

o

 

 

14.b) Záměr prodeje nemovitostí

Zastupitelstvu obce byla předložena žádost pana Františka Baroně, Malá Morava 170 ze dne 29.05.2007 o odprodej pozemku v k.ú. Malá Morava p.č. 1605/2 – lesní pozemek o výměře 575 m2. Uvedený pozemek užívá od roku 1972 jako dvůr.

Podle lesních hospodářských osnov na pozemku roste cca 5m3 dřevní hmoty, která bude v případě souhlasu lesního odborného hospodáře určena k vytěžení (nebezpečí pádu na budovu).

 

2007/06/16 : ZO schvaluje záměr prodeje nemovitosti p.č. 1605/2 – lesní pozemek o výměře 575 m2 v k.ú. Malá Morava,

Hlasování : 5:0:1  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

o

x

x

x

+

+

 

14.c) Záměr prodeje nemovitostí

Zastupitelstvu obce byla předložena žádost pana Milana  Kellera,  ze dne 20.09.2001 o odprodej pozemku v k.ú. Podlesí-město  p.č. 613 (zjednodušená evidence) o výměře 8727 m2, p.č. 578 (zjednodušená evidence) o výměře 1796 m2, p.č. 612/101 (zjednodušené evidence) o výměře 1895 m2, p.č. 157/2 –ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 89 m2 a p.č. 579 (zjednodušená evidence) o výměře 3938 m2. Požadované pozemky obhospodařuje a provozuje zde zemědělskou výrobu.

P. Köhler : na parcele 613 je budova kravína, který není ve vlastnictví žadatele a proto navrhuje k prodeji poskytnout pouze část této parcely.

 

2007/06/17 : ZO schvaluje záměr prodeje nemovitostí: část p.č. 613-zjednodušená evidence, p.č. 578 –zjednodušená evidence o výměře 1796 m2, p.č. 612/101- zjednodušená evidence o výměře 1895 m2, p.č. 157/2- ostatní plocha o výměře 89 m2 a p.č. 579- zjednodušená evidence o výměře 3938 m2.

Hlasování : 6:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

x

x

+

+

 

 

14.d) Záměr prodeje nemovitostí

Zastupitelstvu obce byla předložena žádost pana Karla Kučery,  ze dne 28.05.2007 o odprodej části pozemku v k.ú. Vysoká u Malé Moravy a to p.č. 650 – ostatní plocha, ostatní komunikace. Současná výměra této parcely je 1457 m2. Parcela je v intravilánu obce, je nevyužívaná a nenachází se na ní žádná pozemní komunikace, která by bránila prodeji.

 

2007/06 /18 : ZO schvaluje záměr prodeje nemovitosti a to  části pozemku p.č. 650- ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Vysoká u Malé Moravy.

Hlasování : 5:0:1  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

o

+

+

+

x

x

x

+

+

 

 

14.e) Záměr prodeje nemovitostí

Zastupitelstvu obce byla předložena žádost paní Ladislavy  Divišové, bytem xxx ze dne 25.06.2007 o koupi pozemků v k.ú. Podlesí-město p.č. 177 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 244 m2, p.č. 2167- ostatní plocha o výměře 504 m2, p.č. 2163 ostatní plocha o výměře 357 m2 a p.č. 2162- ostatní plocha o výměře 193 m2. Na pozemcích chce vybudovat roubenou chalupu pro rekreaci a v budoucnu i pro trvalé bydlení.

 

 

2007/06/19 : ZO schvaluje záměr prodeje nemovitosti v k.ú. Podlesí-město p.č. 177- zastavěná plocha a nádvoří o výměře 244 m2, p.č. 2167- ostatní plocha o výměře 504m2, p.č. 2163- ostatní plocha o výměře 357m2 a p.č. 2162-ostatní plocha o výměře 193 m2.

Hlasování : 6:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

x

x

+

+

 

 

15.a) Prodej nemovitosti

Prodej části nemovitosti p.č. 28 – trvalý travní porost v k.ú. Vysoká u Malé Moravy. Část pozemku, která byla oddělena geometrickým plánem dostala nové označení p.č. 28/1- trvalý travní porost o výměře 511 m2. O prodej části pozemku požádal pan Ivo Smiešný. Záměr prodeje byl schválen zastupitelstvem dne 07.03.2007.           

 

2007/06/20 : ZO schvaluje prodej části pozemku p.č. 28 – trvalý travní porost v k.ú. Vysoká u Malé Moravy, tj. nově vzniklý pozemek p.č. 28/1 – trvalý travní porost o výměře 511 m2, panu Ivo Smiešnému,xxx za cenu 25,-kč/m2 + náklady spojené s převodem nemovitostí.

Hlasování : 6:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

x

x

+

+

 

 

15.b) Prodej nemovitostí

Žadatel, pan Karel Turoň požádal o koupi pozemku p.č. 84 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 64 m2 a budovy garáže (stavba občanské vybavenosti) v k.ú. Vysoký Potok. Tento pozemek již řadu let užívá. ZO schválilo dne 30.05.2007 záměr prodeje výše uvedené nemovitosti a budovy garáže na ní postavené. Byl vyhotoven znalecký posudek ceny budovy. Budova je ohodnocena na 26.252.- Kč.

 

2007/06/21 : ZO schvaluje prodej nemovitosti p.č. 84 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 64 m2 a budovy garáže (stavba občanské vybavenosti)  v k.ú. Vysoký Potok panu Karlu Turoňovi, xxx, budovu za 13.126,-Kč (50 % z ceny dle znaleckého posudku) a pozemek za 17,-Kč/m2.

Hlasování : 5:0:1  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

o

+

+

+

x

x

x

+

+

 

 

15.c) Prodej nemovitostí

Žadatel Kubaník Milan, bytem xxx požádal o koupi pozemku p.č. 127/1 – trvalý travní porost o výměře 1162 m2 v k.ú. Vysoký Potok. Záměr prodeje výše uvedené nemovitosti byl ZO schválen dne 30.05.2007 předem známému zájemci p. Kubaníkovi.

2007/06/22: ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 127/1 – trvalý travní porost o výměře 1162 m2 v k.ú.Vysoký Potok panu Milanu Kubaníkovi, xxx za cenu 10,-Kč/m2 + náklady spojené s převodem nemovitosti.

Hlasování : 5:0:1  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

o

+

x

x

x

+

+

 

15.d) Prodej nemovitostí

Žadatel Köhler Walter, bytem xxx požádal o koupi pozemků v k.ú. Vysoký Potok p.č. 338- trvalý travní porost o výměře 7535 m2, p.č. 333- trvalý travní porost o výměře 6541 m2 a p.č. 352/3- trvalý travní porost o výměře 329 m2.  ZO schválilo záměr prodeje výše uvedených nemovitostí dne 30.05.2007.

Navržená cena za prodej je 10,- Kč/m2

Pan Köhler žádá snížení ceny na 6,-Kč/m2.  Starosta nechal o tomto návrhu hlasovat.

 

 

2007/06/23 : ZO neschvaluje prodej pozemků v k.ú. Vysoký Potok p.č.338- trvalý travní porost o výměře 7535 m2, p.č.333-trvalý travní porost o výměře 6541 m2 a p.č. 352/3- trvalý travní porost o výměře 329 m2 panu Waltru Köhlerovi, xxx za cenu 6,-Kč/m2.

Hlasování :0:0:6  (neschváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

o

o

o

o

x

x

x

o

o

 

 

Starosta nechal hlasovat o prodeji za cenu 10,-Kč/m2.

 

 

2007/06/24 : ZO schvaluje prodej pozemků v k.ú. Vysoký Potok p.č.338- trvalý travní porost o výměře 7535 m2, p.č.333-trvalý travní porost o výměře 6541 m2 a p.č. 352/3- trvalý travní porost o výměře 329 m2 panu Waltru Köhlerovi, xxx za cenu 10,-Kč/m2 + náklady spojené s převodem nemovitosti.

Hlasování :5:0:1  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

x

x

+

o

 

 

15.e) Prodej nemovitosti

Farma Morava, spol. s.r.o. požádala o koupi pozemků v k.ú. Vysoký Potok p.č. 146/4- trvalý travní porost o výměře 323 m2, p.č. 146/6- trvalý travní porost o výměře 325 m2, p.č. 149/5- ostatní plocha o výměře 39m2 a p.č. 149/6 – trvalý travní porost o výměře 39m2. Záměr prodeje uvedených nemovitostí byl ZO schválen dne 30.05.2007.

Starosta informoval zastupitele, že se při zpracování podkladů pro jednání zastupitelstva nedostal do písemných materiálů pozemek p.č. 708/101 o který žadatel v původní žádosti taktéž žádal. Z tohoto důvodu starosta doporučil hlasovat o záměru prodeje tohoto pozemku dodatečně.

2007/06/25 : ZO schvaluje prodej pozemků p.č. 146/4- trvalý travní porost o výměře 323 m2, p.č. 146/6- trvalý travní porost o výměře 325 m2, p.č. 149/5- ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 39 m2 a  p.č. 149/6- trvalý travní porost o výměře 39m2 v k.ú. Vysoký Potok Farmě Malá Morava,spol. s r.o. za cenu 10,-Kč/m2 + náklady spojené s převodem nemovitostí.

Hlasování :5:0:1  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

o

+

+

+

x

x

x

+

+

 

 

2007/06/26 : ZO schvaluje záměr prodeje nemovitosti v k.ú. Vysoký Potok p.č. 708/101 – zjednodušená evidence o výměře 1259 m2

Hlasování :5:0:1  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

o

+

+

+

x

x

x

+

+

 

 

16. Věcné břemeno na pramenní jímky ve Vojtíškově

Lesy ČR, s.p., lesní správa Hanušovice požaduje po obci zřízení věcného břemene na pramenní jímky obecního vodovodu ve Vojtíškově.

Starosta seznámil zastupitele s poplatky za zřizování věcných břemen.

Pan Temňák : Dotazuje se zda by nebylo vhodnější místo zřizování věcného břemene směnit s lesy pozemky.

Starosta : Bude o této možnosti jednat s lesním správcem Ing. Doležalem a na příštím jednání bude o výsledku informovat členy zastupitelstva.

 

2007/06/27 : ZO bere na vědomí informaci o věcném břemeni na pramenní jímky.

 

17. Příkaz k mimořádné inventarizaci majetku obce.

Starosta obce seznámil zastupitele s příkazem k provedení mimořádné inventarizace hmotného a nehmotného majetku a majetku v operativní evidenci v kulturním domě Malá Morava, radnici a knihovně v Podlesí, který byl vystaven dne 11.7.2007.

 

2007/06/28 : ZO bere na vědomí příkaz k provedení mimořádné inventarizace majetku obce.

 

 

18. Diskuse :

a) Připomínky a náměty členů ZO – nejsou žádné

b) Dotazy a připomínky občanů :

pí. Šikulová :

– Kritizuje prodej garáže p. Turoňovi jen za 50 % ceny znaleckého posudku.

- Kritizuje prodej obecních pozemků panu Köhlerovi, navrhuje jen jejich pronájem.

- Kritizuje územní plán, zejména záměry navržené panem Köhlerem.

- Závěrem dodává, že se za zastupitele obce stydí.

Starosta obce sdělil pani Šikulové, že o prodejních cenách nemovitostí rozhoduje zastupitelstvo a právě proto byl vyhotoven znalecký posudek a bylo rozhodnuto, že prodeje budov se uskuteční za 50% ceny posudku.

p. Köhler upozorňuje paní Šikulovou, že neustále vědomě lže.

 

 

19. Návrh usnesení z jednání zastupitelstva.

- přednesl Milan Kubaník

2007/06/29 : ZO schvaluje návrh usnesení z 6. zasedání zastupitelstva. 

Hlasování : 6 :0 :0   (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

x

x

+

+

 

 

Další připomínky a náměty nebyly, starosta obce poděkoval zastupitelům a občanům za účast a v 17,00 hod. jednání ukončil.

 

 

Ověřovatelé zápisu                                             Temňák Josef          

                                                                                       

                                                                           Tóth Martin           

                                                                                                               

Zapsal                                                                 Kubaník  Milan          

 

Starosta obce                                                      Marinov  Antonín      

 

 

Příloha č.1

Jste zde: Úvod > Dokumenty > 8.8.2007