30.5.2007

Zveřejněno: 15. 6. 2007

Zápis z pátého zasedání

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Malá Morava

které se konalo dne 30.5.2007

v zasedací místnosti Obecního úřadu Malá Morava 

od 16. hodin  

 

Přítomní členové zastupitelstva obce:

                                                                                                    

(1) Hulínová Martina                                                         

(2) Köhler Walter                    

 přítomen od 16:56 hod.                                                                    

(3) Kubaník Milan                                                                  

(4) Marinov Antonín

(6) Ščambura Rostislav           

přítomen od 16:07 hod.                                                                    

(7) Mgr. Šikula Radovan                                                                                     

(8) Temňák Josef                                                         

(9) Tóth Martin                       

 přítomen od 16:07 hod

 

 

Nepřítomni členové zastupitelstva obce : (5) Ščambura Radomír - omluven

 

Hlasování zastupitelů : ( + ) pro,  ( - ) proti,  ( o )  zdržel se hlasování, ( x ) nepřítomen

 

                                                                                            

Program jednání :

 

1. Zahájení a schválení programu jednání

2. Určení zapisovatele z jednání

3. Příprava usnesení z jednání

4. Určení ověřovatelů zápisu z jednání

5. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

6. Závěrečný účet obce za rok 2006

7. Rozpočtové změny č.1/2007

8. Výsledek hospodaření obce za leden – duben roku 2007

9. Výsledek hospodaření  MŠ Malá Morava za  leden – březen 2007

10. Výsledek veřejnoprávní kontroly organizace Mateřská škola Malá Morava za rok 2006

11. Odstoupení člena kontrolního výboru obce a volba člena nového

12. Stanovení ceny vodného na rok 2007

13. Výsledek přezkoumání hospodaření mikroregionu Hanušovicko za rok 2006          

14. Poskytnutí půjček z „Fondu rozvoje bydlení„

15. Příspěvek na dětský den

16. Bezplatný pronájem KD Malá Morava      

17. Nákup pozemku pod bytovým domem č. p. 22 v Podlesí

18. Tvorba symbolů obce

19. Příspěvek na opravu střechy KD Malá Morava

20. Lesní hospodářský plán

21. Pronájem bytů

22. Smlouva o svozu a likvidaci odpadů

23. Převod – prodej vodovodu ve Vysoké

24. Záměr prodeje nemovitostí

25. Záměr pronájmu nemovitostí

26. Záměr stavby větrných elektráren    

27. Příprava jízdních řádů veřejné drážní osobní dopravy

28. Diskuse

  a) Připomínky a náměty členů ZO

  b) Dotazy a připomínky občanů

29. Návrh usnesení ze zasedání zastupitelstva

30. Závěr jednání

 

    

1.Zahájení a schválení programu jednání

Starosta obce  zahájil v 16.00 hod. zasedání, uvítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a že je přítomno pět členů zastupitelstva a tudíž je zastupitelstvo usnášení schopné.

 

2007/05/01 : ZO schvaluje navržený program jednání.

Hlasování : 5:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

x

+

+

x

x

+

+

x

 

 

2. Určení zapisovatele z jednání

 

2007/05/02 : ZO schvaluje zapisovatele z jednání pana Milana Kubaníka.

Hlasování : 5:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

x

+

+

x

x

+

+

x

 

 

3. Příprava usnesení z jednání.

 

 

2007/05/03 : ZO  schvaluje zapisovatelem z jednání pana Milana Kubaníka a pověřuje jej přípravou usnesení z jednání.

Hlasování : 5:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

x

+

+

x

x

+

+

x

 

 

4. Určení ověřovatelů zápisu

 

 

2007/05/04 : ZO schvaluje ověřovatele tohoto zápisu   Mgr. Šikulu Radovana a paní Hulínovou Martinu.

Hlasování : 5:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

x

+

+

x

x

+

+

x

 

5. Kontrola plnění usnesení z 4. zasedání zastupitelstva

Starosta obce seznámil přítomné s plněním usnesení z minulého zasedání které se konalo dne 07.03. 2007. Členové  ZO nemají žádné připomínky k plnění usnesení.  

 

2007/05/05 : ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení – bez připomínek.

 

6. Závěrečný účet obce Malá Morava za rok 2006.

 

ZO  bylo podrobně seznámeno s výsledkem „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Morava za rok 2006.“ Přezkoumání hospodaření bylo provedeno Krajským úřadem Olomouckého kraje na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, dle zák. 420/2004 Sb. Kontrola byla provedena dne 19.04.2007. Při přezkoumání hospodaření obce Malá Morava nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

 

2007/05/06 : ZO schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Morava za rok 2006.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

x

+

+

x

+

+

+

+

 

 

ZO rovněž projednalo závěrečný účet obce Malá Morava, tj.  údaje o výsledku celoročního hospodaření. Závěrečný účet obsahuje mimo jiné údaje o plnění rozpočtu, příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby, včetně rozvahy obce Malá Morava za rok 2006.

Příjmy celkem po konsolidaci  6 886 054, 26 

Výdaje celkem po konsolidaci  6 491 897, 62 

Tvorba a použití fondů v roce 2006 -  Fond rozvoje bydlení, příjmy 121 531,54 Kč, výdaje 151 148,45 Kč, zůstatek 126 755,61 Kč.

Sociální fond, příjmy 30 132,21 Kč, výdaje 25 520,00 Kč, zůstatek 86 066,02 Kč.

Závěrečný účet obsahuje rovněž výsledek hospodaření Mateřské školy Malá Morava, příspěvkové organizace za rok 2006.

Příjmy 949 193,00 Kč, výdaje 949 193,00 Kč, výsledek hospodaření  0, 00 Kč.

Součásti závěrečného účtu je také již schválená zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 a výsledek zprávy  o inventarizaci majetku obce za rok 2006. K zveřejněnému návrhu závěrečného účtu za rok 2006 nebyly žádné připomínky zastupitelů.

 

V 16:07 hodin se dostavili členové zastupitelstva pan Ščambura Rostislav a pan Tóth Martin.

 

2007/05/07 : ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2006 a to bez výhrad.

Hlasování : 6:0:1  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

x

+

+

x

+

o

+

+

 

 

7. Rozpočtové změny č. 1/2007

 

Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové změny č. 1/2007, včetně důvodové zprávy. Rozpočet byl navýšen o  vlastní rozpočtové změny dle jednotlivých kapitol. Příjmy + 102.688,- Kč a  výdaje + 102.688,- Kč. Kompletní znění rozpočtových změn je  v příloze č. 1 tohoto zápisu.

 

 

2007/05/08 : ZO schvaluje rozpočtové změny č. 1/2007.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

x

+

+

x

+

+

+

+

 

 

8. Výsledek hospodaření obce za leden - duben rok 2007

 

 

Zastupitelé byli seznámeni s čerpáním příjmů a výdajů za období 1-4 / 2007 dle Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu. Tyto byly projednány podrobně dle jednotlivých kapitol.

Čerpání rozpočtových příjmů celkem po konsolidaci : 1 789 488, 35 Kč. Plnění rozpočtu na 28, 71 %

Čerpání rozpočtových výdajů celkem po konsolidaci  :1 635 270, 71 Kč. Plnění rozpočtu na 21, 67 %

 

 

2007/05/09 : ZO schvaluje výsledek hospodaření obce za období leden - duben 2007.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

x

+

+

x

+

+

+

+

 

 

9.Výsledek hospodaření MŠ Malá Morava za leden – březen  rok 2007

ZO projednalo zprávu o hospodaření MŠ Malá Morava za období leden – březen roku 2007 dle účetní závěrky.

Účetní závěrka : Náklady celkem :  254 764,70  

                         Výnosy celkem   :  222 743,91 

               Výsledek hospodaření  : - 32 020,79 

        

2007/05/10 : ZO schvaluje výsledek hospodaření MŠ Malá Morava za leden – březen 2007.

  Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

x

+

+

x

+

+

+

+

 

 

10.Veřejnosprávní kontrola hospodaření příspěvkové organizace  - Mateřská škola Malá Morava.

Starosta obce seznámil zastupitele se zprávou o provedené veřejnosprávní kontrole, která se uskutečnila dne 20.03.2007. Předmětem kontroly bylo prověření použití dotací a účelnost použití finančních prostředků poskytnutých v období od 01.01.2006 do 31.12.2006. Zároveň  byla  provedena  kontrola dodržování obecně závazných právních předpisů. Provedením kontroly byl pověřen pan Miroslav Chaloupka, bytem Pod Senovou č. xx, 787 01 Šumperk.

Závěrem bylo konstatováno, že kontrolou nebylo zjištěno nesprávné ani nehospodárné nakládání s finančními prostředky. Svěřený majetek je spravován způsobem sloužící účelu a potřebám MŠ. Evidence je vedena uspokojivě.

 

2007/05/11 : ZO schvaluje výsledek kontroly hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Malá Morava za rok 2006.

  Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

x

+

+

x

+

+

+

+

 

 

11.Odstoupení člena kontrolního výboru – volba člena nového.

Na vlastní žádost odstoupuje ke dni 30.6.2007 z funkce členky kontrolního výboru paní Olga Jílková.

Jako nový člen  byl navržen starostou pan Martin Tóth.

-        Vystoupil Mgr. Šikula :  navrhl jako novou členku výboru paní Martinu Hulínovu

-        Martina Hulínová : návrh stát se členkou výboru odmítla

 

2007/05/12 : ZO bere na vědomí odstoupení paní Olgy Jílkové z funkce členky kontrolního výboru.

2007/05/13 : ZO volí do funkce člena kontrolního výboru pana Martina Tótha s účinností od 1.7.2007

  Hlasování : 6:0:1  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

x

+

+

x

+

o

+

+

 

12 Stanovení ceny vodného pro rok 2007.

Zastupitelstvu byla v souladu se zákonem předložena kalkulace ceny pitné vody dodávané odběratelům z obecních vodovodů v místních částech Malé Moravy. Současná cena za vodu je 10,- Kč/m3. Po provedení výpočtu ceny pro vodné na rok 2007 byla zjištěna kalkulovaná cena pro rok 2007 ve výši 11,60 Kč/m3.  Skutečné náklady za rok 2006  činily 7,50 Kč na 1 m3 pitné vody.

Starosta obce navrhl ponechat cenu pitné vody ve stejné výši jako  v roce 2006, tj. 10,- Kč/m3.  

 

2007/05/14 : ZO  schvaluje cenu pitné vody na rok 2007 ve výši 10,- Kč /m3.

  Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

x

+

+

x

+

+

+

+

 

13. Zpráva o výsledcích přezkoumání svazku obcí mikroregionu Hanušovicko za rok 2006.

 

 

Při přezkoumání, které bylo provedeno ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., bylo zjištěno, že hospodaření dobrovolného svazku obcí mikroregionu Hanušovicko, účetní závěrka a závěrečný účet odpovídá požadavkům platných právních předpisů. Nebyly zjištěny nedostatky ani rozpory se závaznými právními předpisy. Výsledek přezkoumávání hospodaření – Bez nedostatků.

Obec Malá Morava je členem mikroregionu Hanušovicko, starosta předkládá zprávu o výsledku hospodaření za rok 2006 ke schválení.

 

 

2007/05 /15 : ZO schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření mikroregionu Hanušovicko za rok 2006  bez výhrad.

Hlasování : 6:0:1  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

x

+

+

x

+

o

+

+

 

 

14. Poskytnutí půjček z „Fondu rozvoje bydlení“.

Starosta obce předložil návrh poskytnout i v letošním roce občanům vlastnícím  nemovitost k bydlení na území obce Malá Morava půjčky na opravu nebo modernizaci těchto objektů z „Fondu rozvoje bydlení“. Na základě vyhlášení a po doručení žádosti bude provedeno výběrové řízení. Následně členové zastupitelstva rozhodnou o poskytnutí půjčky konkrétním občanům. Podmínky podání žádosti o příspěvek budou  zveřejněny na úřední desce obecního úřadu se stanovením termínu pro jejich podání.

Termín pro příjem žádostí byl navržen od 01.06.2007 do 02.07.2007

 

2007/05 /16 : ZO schvaluje možnost poskytnutí půjčky z FRB v roce 2007 a stanovuje termín pro příjem žádostí od 01.06.2007 do 02.07.2007.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

x

+

+

x

+

+

+

+

 

 

15. Žádost o příspěvek na dětský den.

Dne 28.05.2007 byla doručena žádost o poskytnutí příspěvku na dětský den pořádaný ve Vojtíškově. Organizátorka paní Kamila Tóthová požaduje příspěvek na zakoupení občerstvení pro 21 zúčastněných  dětí. Starosta navrhl poskytnutí příspěvku nepeněžní formou zakoupením občerstvení v hodnotě 50.-Kč na jedno dítě, tj. 1 050,- Kč. 

 

2007/05/17 : ZO schvaluje zakoupení občerstvení na dětský den, který se bude konat 2.6.2007 ve Vojtíškově ve výši 1050,- Kč.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

x

+

+

x

+

+

+

+

 

 

16. Bezplatný pronájem KD Malá Morava pro pořádání dětského dne.

Organizátor dětského dne na Malé Moravě, sdružení Alienteam ústně požádali, zda by v případě nepřízně počasí mohli využít ke konání dětského dne,prostor v kulturním domě Malá Morava. Dětský den se bude konat 2.6.2007. Žádají o bezplatný pronájem.

 

2007/05/18 : ZO schvaluje prominutí poplatku za pronájem KD Malá Morava sdružení Alienteam, Malá Morava 8, pro organizování dětského dne 02.06.2007.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

x

+

+

x

+

+

+

+

 

17. Úplatný převod pozemku na obec pod bytovým domem – st.p.č. 28 v k ú. Podlesí-město.

Obec v loňském roce požádala o odprodej stav. parcely č. 28 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Podlesí – město na kterém stojí bytový dům č.p.22. Dne 28.6.2006 schválilo zastupitelstvo obce navrhovanou kupní cenu za pozemek ve výši 8.050,- Kč. Z důvodu změny cenové vyhlášky v letošním roce a provedené aktualizaci znaleckého posudku zvýšil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových cenu tohoto pozemku na 10.440,- Kč. Tato cena byla 7.3.2007 zastupitelstvem schválena.

Dne 23.5.2007 byla na základě sdělení ÚZSVM cena za pozemek opět zvýšena z 10.440,- Kč na 10.690,- Kč. Současně bylo sděleno, že schválená smlouva o nájmu uvedené nemovitosti nebude uzavřena, ale bude požadována úhrada za bezesmluvní používání za období od 1.1.2003 do 31.12.2007 ve výši 3.565,- Kč  s tím, že úhrada za období od 1.1.2004 do 31.8.2006 ve výši 3 167,- Kč již byla uhrazena dne 20.9.2006.

 

 

2007/05/19: ZO ruší usnesení zastupitelstva obce ze dne 7.3.2007 č 2007/04/24 o ceně 10.440,- Kč.

Hlasování :7:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

x

+

+

x

+

+

+

+

 

 

2007/05/20 : ZO ruší usnesení zastupitelstva obce ze dne 27.7.2006 č. 2006/20/10 o uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č. st. 28 v k.ú. Podlesí- město.

Hlasování :7:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

x

+

+

x

+

+

+

+

 

 

2007/05/21 : ZO schvaluje novou kupní cenu za pozemek p.č. st. 28 v k.ú Podlesí-město a to 10.690,- Kč.

Hlasování :7:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

x

+

+

x

+

+

+

+

 

 

2007/05/22 : ZO schvaluje částku 3.565,- Kč za bezesmluvní pronájem pozemku p.č. st.28 v k.ú. Podlesí-město za období od 1.1.2003 do 31.12.2007.

Hlasování :7:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

x

+

+

x

+

+

+

+

 

 

18. Tvorba symbolů obce.

Jelikož naší obci doposud chybí oficiální symboly, byli osloveni 4 odborníci, kteří se zabývají tvorbou znaků a praporů obcí.

Starosta navrhl využít nabídky heraldika pana Jana Tejkala. Důvodem je příznivá cena, ale také praxe a tvorba v Olomouckém kraji.

 

2007/05/23 : ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na tvorbu obecních symbolů s panem Janem Tejkalem v ceně do 12.000 ,- Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

x

+

+

x

+

+

+

+

 

 

19. Příspěvek na opravu střechy KD Malá Morava.

Obci se podařily získat finanční prostředky  z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2007 ve výši 300.000,-  Kč na opravu střechy kulturního domu Malá Morava. Finanční prostředky budou poskytnuty po podpisu smlouvy s Olomouckým krajem. Pro uzavření smlouvy je nutné doložit projednání a schválení této smlouvy zastupitelstvem a další náležitosti, jako záležitosti stavební povahy a smlouvy s dodavatelem na realizaci předmětného  projektu.

2007/05/24 : ZO po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2007 a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

x

+

+

x

+

+

+

+

 

 

20. Lesní hospodářský plán (LHP)

Obec v současnosti vlastní cca 117 ha lesních pozemků. V současnosti hospodaří podle lesních hospodářských osnov, které jsou vydávány MěÚ Šumperk pro malé vlastníky lesů bezplatně. Podle lesního zákona je nutné zadat vyhotovení lesního hospodářského plánu na období od 1.1.2008 do 31.12.2017. Firma TAXONIA Olomouc nabídla vyhotovení LHP za cenu 350,- Kč/1 ha lesní půdy. Obec může následně získat dotaci na vyhotovení LHP ve výši 350,- Kč/1 ha prostřednictvím Olomouckého kraje od státu. Jelikož cena za dílo od firmy TAXONIA je ve výši možné dotace navrhuje starosta schválit vyhotovení LHP a smlouvu o dílo s touto firmou.

 

2007/05/25 : ZO schvaluje vyhotovení lesního hospodářského plánu na období od 1.1.2008 do 31.12.2017 a uzavření smlouvy o dílo se společností Taxonia OLOMOUC a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

x

+

+

x

+

+

+

+

 

21. Pronájmy obecních bytů.

Ke dni 28.05.2007jsou volné tyto byty v majetku obce.

Byt č.135 Podlesí ( uvolněn po p. Pospíchalovi )

Byt č.  38 Podlesí ( uvolněn po pí. Valachové ml.)

 

V současné době obec eviduje žádosti těchto občanů o pronájem bytů :

Pan Josef Temnyak – Podlesí xxx (má zájem o byt č. 22 v Podlesí), byt je obsazený.

Paní Zdeňka Sluková – Mexická xxx (má zájem o byt č. 89 Malá Morava), byt je obsazený.

Pan Miroslav Vávra – Malá Morava xxx (má zájem o byt č. 89 Malá Morava), byt je obsazený.

Paní Marie Kunertová – Pivovarská xxx,  (má zájem o byt č. 135 v Podlesí).

Paní Milena Marešová – Potůčník xxx, (má zájem o byt č. 135 v Podlesí).

Paní Martina Kubíčková – Na Vinici xxx,  (má zájem o byt č. 38 v Podlesí).

Paní Jaroslava Cehová – Vysoký Potok xxx (má zájem o byt č. 38 v Podlesí).

Paní Verona Gáborová – Pod Hradem xxx.

 

 

Byt č. 135 v Podlesí byl navržen přidělit k pronájmu paní Marii Kunertové a byt č. 38 v Podlesí paní Jaroslavě Cehové. 

 

Mgr. Šikula : Je zpracovaná nějaká metodika na přidělování obecních bytů ?

Starosta : Není a proto byly žádosti o pronájem bytů postoupeny k rozhodnutí zastupitelstvu.

 

2007/05/26 : ZO schvaluje přidělení bytu č. 135 v Podlesí paní Marii Kunertové ( nyní bytem Hanušovice, xxx) a přidělení bytu č. 38 v Podlesí paní Jaroslavě Cehové (nyní bytem Vysoký Potok xxx).

Hlasování : 6:0:1  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

x

+

+

x

+

o

+

+

 

 

 

22. Smlouva o sběru,svozu a likvidaci odpadů.

Obec Malá Morava má dlouhodobě uzavřenou smlouvu o sběru, svozu a likvidaci odpadů se společností Služby města Králíky, s.r.o. Jelikož byla potřeba stávající smlouvu upravit a doplnit, po jednání s vedením společnosti starosta obce předložil návrh nové smlouvy.

Nejdůležitější změny a doplňky :

1.      Rozšíření svozové trasy

2.      Zavedení možnosti pytlového sběru

3.      Rozšíření  vývozu různých druhů popelnic

4.      Legislativní vyřešení svozu tříděného odpadu

5.      Pravidelný svoz tříděného odpadu 1x za 3 týdny

6.      Bezplatné využití Sběrného dvora Králíky pro občany naší obce

  

Ceny za provedené služby zůstávají ve stejné výši, dle ceníku společnosti Služby města Králíky,s.r.o.

 

2007/05/27 : ZO schvaluje uzavření nové smlouvy o sběru, svozu a likvidaci odpadů se společností Služby města Králíky,s.r.o. a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

x

+

+

x

+

+

+

+

 

23. Převod – prodej vodovodu ve Vysoké u Malé Moravy.

Zástupce spolku chatařů Macháček Jiří,Ing.Balbínova 7B,787 01 Šumperk požádal dne 16.02.2007 o převod vodovodu část Vysoká obec Malá Morava. ZO schválilo dne 07.03.2007 záměr prodeje této stavby (budovy) za symbolickou částku 1.000,- Kč . Záměr prodeje vodovodu ve Vysoké byl řádně zveřejněn na úřední desce od 21.03. do 13.04.2007.Jedná se o prodej bez pozemku. Jelikož nebyly doručené žádné připomínky a nabídky navrhl starosta obce hlasovat o prodeji vodovodu. 

 

2007/05/28 : ZO schvaluje prodej nemovitosti – vodovod (budova, stavba)  na pozemku p.č. 480/1 – ostatní plocha za 1.000 ,- Kč  Spolku chatařů Vysoká u Malé Moravy, IČO: 67341853 se sídlem Balbínova 7B, 787 01 Šumperk. Jedná se o převod bez pozemku.

Hlasování : 6:1:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

x

+

+

x

+

-

+

+

 

24. Záměr prodeje nemovitostí.

Zastupitelstvu obce byla předložena žádost společnosti Lesy Ruda, a.s 9. května 132, 789 63 Ruda nad Moravou, ze dne 8.3. 2007 o odprodej pozemků:

v k.ú. Vlaské p.č. 697/1 – část  5219 m/2

                     p.č. 711 – výměra   881 m/2

v k.ú. Křivá Voda  p.č. 350 – výměra 1608 m/2

                            p.č. 352- výměra 3 514 m/2

                            p.č. 353 – část        964 m/2 

                            p.č. 354 – výměra   122 m/2

Jedná se o pozemky ostatní plocha, ostatní komunikace.

 

Mgr. Šikula : navrhuje nemovitosti neprodávat a ponechat je v majetku obce.

Starosta nechal hlasovat o záměru prodeje nemovitostí

 

2007/05/29 : ZO neschvaluje záměr prodeje nemovitostí v k.ú. Vlaské – p.č. 697/1 a p.č. 711, v k.ú. Křivá Voda – p.č. 350, p.č. 352, p.č. 353 a p.č. 354.

Hlasování : 0:7:0  (neschváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

-

x

-

-

x

-

-

-

-

Starosta obce současně předložil zastupitelům žádost společnosti Lesy Ruda a.s. ze dne 8.3.2007 o souhlas s oplocením pozemků, jako sousedů oplocovaných pozemků a to p.č 710/2 v k.ú. Vlaské a p.č. 361/2 a 357 v k.ú. Křivá Voda.

Jedná se o stavbu oplocení pro lesnické a zemědělské účely, bez podezdívky.

 

Proti podané žádosti a záměru oplocení pozemků důrazně vystoupilo  MS Pod Jeřábem Podlesí, které zásadně nesouhlasí s rozšiřováním obory Počátka. Tato záležitost byla projednána na jejich členské schůzi dne 12.05.2007. Zastupitelům obce byly dne 29.05.2007 předány písemné připomínky vznesené proti  uskutečnění tohoto záměru.

 

V diskusi vystoupili členové mysliveckého sdružení Pod Jeřábem Podlesí pan Jaroslav Ceh, Martin Pospíchal a Ing. Doležal.

Starosta – upozornil, že nesouhlasit s oplocením můžeme pouze v případě pozemků ve vlastnictví obce, ovšem většina pozemků na kterých je plánováno oplocení je v majetku nebo nájmu společnosti Lesy Ruda, a.s.

 

Starosta nechal hlasovat o souhlasu s oplocením výše uvedených  pozemků.

 

2007/05/30 : ZO neschvaluje vyslovení souhlasu s oplocením pozemků pro zemědělské a lesnické účely.

Hlasování : 0:6:1  (neschváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

-

x

-

o

x

-

-

-

-

 

24./a  Záměr prodeje nemovitostí.

Zastupitelstvu obce byla předložena žádost pana Waltera Köhlera , bytem Malá Morava xxx ze dne 28.05.2007 o odprodej pozemků  parcelní číslo 338 , 333 a 352/3 v k.ú. Vysoký Potok.

 

Mgr Šikula : Odmítá odprodej pozemků a navrhuje jejich pronájem.

Starosta nechal o tomto návrhu hlasovat.

Na jednání se v 16:56 dostavil pan Walter Köhler.

 

2007/05/31 : ZO neschvaluje záměr pronájmu nemovitostí v k.ú. Vysoký Potok p.č. 338 – trvalý travní porost o výměře 7535 m2, p.č. 333 – trvalý travní porost o výměře 6541 m2 a p.č. 352/3 – trvalý travní porost o výměře 329 m2

Hlasování : 2:5 1   (neschváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

-

-

-

x

-

+

o

-

 

 

Starosta navrhl hlasovat o schválení záměru prodeje výše uvedených nemovitostí.

 

2007/05/32 : ZO schvaluje záměr prodeje nemovitostí v k.ú. Vysoký Potok p.č. 338 – trvalý travní porost o výměře 7535 m2, p.č. 333 – trvalý travní porost o výměře 6541 m2 a p.č. 352/3 – trvalý travní porost o výměře 329 m2

Hlasování : 5:2 1   (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

-

+

+

+

x

+

-

o

+

 

24./b  Záměr prodeje nemovitostí

Zastupitelstvu obce předložena žádost společnosti Farma Morava, spol. s r.o. se sídlem Malá Morava 74 ze dne 28.05.2007 o odprodej pozemků parcela číslo 146/4, 146/6, 149/5, 149/6,  v k.ú. Vysoký Potok. Jedná se o pozemky, které společnost využívá jako pastviny. Část tvoří přístupovou komunikaci k farmě, část je zastavěna stavbou kravína.

 

Mgr. Šikula odmítá prodej pozemků a navrhuje jejich pronájem.

Starosta nechal o tomto návrhu hlasovat.

 

2007/05/33 : ZO neschvaluje záměr pronájmu nemovitostí v k.ú. Vysoký Potok p.č 146/4 – trvalý travní porost o výměře 323 m2, p.č. 146/6 – trvalý travní porost o výměře 325 m2, p.č. 149/5 – ostatní plocha o výměře 39 m2 a p.č. 149/6 – trvalý travní porost o výměře 39 m2.

Hlasování : 2:5:1   (neschváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

-

-

-

x

-

+

o

-

Starosta navrhl hlasovat o schválení záměru prodeje výše uvedených nemovitostí.

 

2007/05/34 : ZO schvaluje záměr prodeje nemovitostí v k.ú. Vysoký Potok p.č 146/4 – trvalý travní porost o výměře 323 m2, p.č. 146/6 – trvalý travní porost o výměře 325 m2, p.č. 149/5 – ostatní plocha o výměře 39 m2 a p.č. 149/6 – trvalý travní porost o výměře 39 m2.

Hlasování : 6:1:1   (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

o

+

+

+

x

+

-

+

+

 

24./c  Záměr prodeje nemovitostí.

Zastupitelstvu obce byla předložena žádost pana Ing. Milana Doležala, Hanušovice xxx, ze dne 21.03.2007 o odprodej části pozemku parcelní číslo 360 vedený v ZE  k. ú. Křivá Voda. Uvedená část pozemku navazuje na nemovitosti v jeho vlastnictví.

 

Paní Hulínová se dotazuje zda nebude prodejem znemožněn přístup k pozemkům jiných osob.

Starosta – požadovaná část pozemku je nevyužívaná a vede skutečně pouze k pozemkům žadatele, přístup k ostatním nemovitostem je možný po sousední parcele- ostatní plocha, ostatní komunikace.

 

Mgr. Šikula navrhuje pozemek pouze pronajmout.

Starosta nechal hlasovat o tomto návrhu.

 

2007/05/35 : ZO neschvaluje záměr pronájmu části nemovitosti v k.ú. Křivá Voda p.č. 360 (ZE)

Hlasování : 2:6:0   (neschváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

-

-

-

x

-

+

-

-

Starosta navrhl schválit záměr prodeje části této nemovitosti.

 

2007/05/36 : ZO schvaluje záměr prodeje části nemovitosti v k.ú. Křivá Voda p.č. 360 (ZE)

Hlasování : 6:2:0   (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

-

+

+

+

x

+

-

+

+

 

24./d  Záměr prodeje nemovitostí.

Zastupitelstvu obce byla předložena žádost paní Elvíry Kubové, bytem Vlaské xxx ze dne 30.03.2007 o odprodej pozemků parcelní číslo 107 a p.č. 498/3  v k.ú. Vojtíškov.

Starosta seznámil přítomné s tím, že záměr prodeje pozemku p.č. 498/3  již byl v minulosti neschválen. Nemovitost bude v návrhu územního plánu obce zahrnuta do ploch určených na výstavbu pro rekreaci a bydlení. Proto navrhuje neprodávat tuto nemovitost.

 

Ščambura Rostislav : Navrhuje pozemek p.č. 107 pouze pronajmout.

Starosta nechává hlasovat o návrhu pronájmu.

 

2007/05/37 : ZO schvaluje záměr pronájmu nemovitosti p.č. 107 – trvalý travní porost o výměře 1221 m2 v k.ú Vojtíškov.

Hlasování : 7:0:1   (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

+

o

+

+

 

 

Starosta nechává hlasovat o záměru prodeje

 

 

2007/05/38 : ZO neschvaluje záměr prodeje nemovitosti p.č. 498/3 – trvalý travní porost o výměře 4054 m2     

Hlasování : 0:8 0   (neschváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

-

-

-

-

x

-

-

-

-

 

24./e  Záměr prodeje nemovitostí.

Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 283/2 v k.ú. Malá Morava požádali manželé Čermákovi z důvodu rozšíření zahrady kolem domu.

Po požadovaném pozemku ovšem vede přístupová komunikace ke kůlnám a zahradám nájemníků bytů Malá Morava  č. 88,89 a 90. Podmínkou pro prodej by tedy bylo přeložení této komunikace na náklady žadatele.

 

Pan Köhler : Na části pozemku ve vlastnictví žadatele p.č. 283/3 se nachází rovněž obecní asfaltová komunikace k uvedeným domům. Navrhuje uspořádat vlastnicky vztah a provést směnu části p.č. 283/2 a p.č. 283/3 a to formou vzájemného zápočtu cen.

 

Náklady na přesunutí komunikace ponese žadatel.

 

 

2007/05/39 : ZO schvaluje záměr směny části nemovitosti v k.ú. Malá Morava p.č. 283/2 – ostatní plocha v majetku obce za část nemovitosti  p.č. 283/3 – ostatní plocha v majetku manželů Čermákových a to formou vzájemného zápočtu cen.

Hlasování : 8:0:0   (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

+

+

+

+

 

24./f  Záměr prodeje nemovitostí.

Žadatel pan Turoň Karel, Vysoký Potok č. xxx požádal  dne 11.10.2007  o zakoupení  nemovitostí - stavby občanské vybavenosti (garáž) a pozemek p.č. 84 – zastavěná plocha a nádvoří na kterém je tato stavba stojí.

V případě schválení  záměru prodeje bude vyhotoven znalecký posudek ceny budovy.

 

Mgr. Šikula : nesouhlasí s prodejem nemovitostí, navrhuje pronájem.

 

Starosta nechal hlasovat o tomto návrhu. 

 

2007/05/40 : ZO neschvaluje záměr pronájmu nemovitosti v k.ú. Vysoký Potok p.č. 84 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 64 m2 a stavby občanské vybavenosti – garáže na tomto pozemku.

Hlasování : 2:5:1   (neschváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

-

-

-

x

-

+

o

-

 

Starosta nechal hlasovat o schválení záměru prodeje výše uvedených nemovitostí.

 

2007/05/41: ZO schvaluje záměr prodeje nemovitosti v k.ú. Vysoký Potok p.č. 84 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 64 m2 a stavby občanské vybavenosti – garáže na tomto pozemku.

Hlasování : 5:2:1   (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

-

+

+

+

x

+

-

o

+

 

24./g  Záměr prodeje nemovitostí

 

Zastupitelstvu obce byla předložena žádost pana Milana Kubaníka , bytem Vysoký Potok č. xxx ze dne 30.10.2006 o odprodej pozemku p.č. 127/1 v k.ú. Vysoký Potok Tento pozemek již řadu let užívá  a má na ni postavenou nemovitost.

 

2007/05/42 : ZO schvaluje záměr prodeje nemovitosti v k.ú. Vysoký Potok p.č. 127/1 – trvalý travní porost o výměře 1 162 m2

Hlasování : 8:0:0   (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

+

+

+

+

 

25./a Záměr pronájmu nemovitostí.

Zastupitelstvu obce byla předložena žádost  Mgr. Šikuly zástupce klubu -Alienteam ze dne 09.05.2007 o pronájem části pozemků  p.č. 291 – zahrada, p.č. 290/1 – trvalý travní porost a p.č. 227 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Malá Morava pro výstavbu sportovního hřiště. Délku pronájmu požaduje na dobu 20-ti let, za symbolickou cenu 1,- Kč

 

Mgr. Šikula : Seznámil přítomné se záměrem stavby sportovního hřiště na požadovaných pozemcích a dalších plánech a aktivitách. 

 

Starosta obce nesouhlasí s délkou pronájmu. Navrhuje pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou lhůty jeden rok.  Cena může zůstat symbolická 1 kč/rok.

 

Po diskusi nechal starosta o návrhu hlasovat.

 

2007/05/43 : ZO schvaluje záměr pronájmu části pozemku v k.ú Morava p.č. 290/1 trvalý travní porost, části p.č. 227 zastavěná plocha a části p.č. 291 zahrada k výstavbě sportovního hřiště předem určenému zájemci sdružení Alienteam, Malá Morava 12 na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou za symbolickou cenu 1,- Kč /rok.

Hlasování : 7:0:1   (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

+

o

+

+

 

25./b Záměr pronájmu nemovitostí.

Zastupitelstvu obce byla předložena žádost pana Milana Kubaníka ze dne 10.10.2006 o pronájem pozemku v  k.ú. Vysoký Potok p.č. 126/3 – ostatní plocha o výměře 487 m2.

Tento pozemek již řadu let užívá.

 

2007/05/44 : ZO schvaluje záměr pronájmu pozemku k.ú. Vysoký Potok p.č. 126/3 – ostatní plocha o výměře 487 m2 předem určenému zájemci panu Milanovi Kubaníkovi.

Hlasování :8:0:0   (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

+

+

+

+

 

26. Záměr stavby větrných elektráren.

Pan Jaromír Kreller, bytem Podlesí 62, seznámil zastupitele obce se žádostí záměru o zahrnutí plánu výstavby 6 kusů větrných elektráren na pozemcích patřících do katastrálního území Malá Morava. V roce 2007-2008 proběhne měření povětrnostních podmínek pro přesné umístění větrných  věží.

Mgr. Šikula se dotazuje jaká je ochrana půdního fondu a jaké mají zemědělské farmy povinnosti při prodeji půdy pro tyto účely? Dále požaduje uskutečnění veřejné diskuse k tomuto záměru.

p. Köhler : byla sepsána dohoda o povolení vstupu na pozemky Farma Malá Morava,s.r.o. které budou po dohodě mezi účastníky blíže specifikovány, jako vlastník pozemku souhlasí s umístěním stavby.

Ing. Doležal – nesouhlasí s výstavbou pro negativní vliv na  místní životní prostředí.

Starosta obce – V současné době se zpracovává územní plán obce, je ve stádiu zpracování a vyhotovení návrhu, který bude dál projednáván a schvalován na veřejných zasedáních.

 

2007/05/45 : ZO bere na vědomí záměr pana  Jaromíra Krellera, Podlesí č. xxx o záměru výstavby 6 ks. větrných elektráren  v k.ú. Křivá Voda.

 

 

27. Příprava jízdních řádů veřejné osobní drážní dopravy na období 2007 / 2008.

Starosta obce seznámil zastupitele s přípravou a zpracováním  jízdních řádů veřejné drážní osobní dopravy na období 2007/2008. Připomínky k pracovnímu návrhu jízdního řádu lze zaslat na Odbor dopravy Krajského úřadu Olomouckého kraje v termínu do 08.06.2007. 

 

2007/05/46 : ZO bere na vědomí přípravu jízdních řádů na období 2007/2008

 

 

28.Diskuse.

a) Připomínky a náměty členů ZO

Mgr.Šikula  - dotazuje kdy bude prováděna oprava střechy KD Malá Morava

Starosta – oprava střechy KD Malá Morava by měla být dokončena nejpozději k 31.10.2007

Mgr.Šikula – dotazuje se na instalaci chlorátorů v obecních vodovodech

Starosta –  chlorátor s automatickým dávkováním chlornanu sodného je v současnosti nainstalován u vodovodu na Malé Moravě. U ostatních vodovodů je desinfekce prováděna mechanickými dávkovači.

Jsou vedena jednání s firmami, které dodávají chlorátory, o vhodnosti, typu a umístění těchto přístrojů v našich, specifických podmínkách.

   

b) Dotazy a připomínky občanů : nebyly žádné

 

29. Návrh usnesení z jednání zastupitelstva.

- přednesl Milan Kubaník

 

 

2007/05/47 : ZO schvaluje návrh usnesení z 5. zasedání zastupitelstva. 

Hlasování : 8 :0 :0   (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

x

+

+

+

+

 

Další připomínky a náměty nebyly, starosta obce poděkoval zastupitelům a občanům za účast a v 17:55 hod. jednání ukončil.

 

 

Ověřovatelé zápisu                                             Mgr. Šikula  Radovan  ………………………………

                                                                                       

                                                                           Hulínová  Martina       ………………………………

                                                                                                               

Zapsal                                                                 Kubaník  Milan           ………………………………

 

Starosta obce                                                      Marinov  Antonín       ……………………………….

 

 

Příloha č.1

 

Jste zde: Úvod > Dokumenty > 30.5.2007