7.3.2007

Zveřejněno: 22. 3. 2007

Zápis ze čtvrtého zasedání

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malá Morava, které se konalo 7.3.2007 ve společenské místnosti Pensionu Sport ve Vojtíškově od 16.00 hodin

 

Přítomní členové zastupitelstva obce

                                                                                                      

(1)     Hulínová Martina 

(2)    Köhler Walter                                                                  

(3)    Kubaník Milan                                                   

(4)    Marinov Antonín                                                            

(5)    Ščambura Radomír   

(6)  Ščambura Rostislav

(7)  Mgr. Šikula Radovan

(8)  Temňák Josef

(9)  Tóth Martin

                                                                                                                                                                          

                                                                                                        

                                                                                                               

                                                                                       

 

Hlasování zastupitelů : ( + ) pro,  ( - ) proti,  ( o )  zdržel se hlasování, ( x ) nepřítomen

 

Nepřítomni členové zastupitelstva obce : (0)

                                                                                             

Program jednání :

1. Zahájení a prezence

2. Určení zapisovatele z jednání a příprava usnesení z jednání

3. Určení ověřovatelů zápisu z jednání

4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

5. Výsledek hospodaření obce za leden a únor roku 2007

6. Výsledek hospodaření  MŠ Malá Morava za rok 2006

7. Rozpočet obce Malá Morava na rok 2007

8. Rozpočet MŠ Malá Morava na rok 2007

9. Dohoda o převodu prostředků na hrazení ztráty z provozu veřejné dopravy

10. Finanční příspěvek –Základní umělecká škola Hanušovice           

11. Finanční příspěvek – Charita Šumperk

12. Finanční příspěvek – TJ Sokol Malá Morava

13. Finanční příspěvěk – Alienteam Malá Morava      

14. Smlouva o prodeji dříví  na rok 2007

15. Smlouva o dílo – oprava věže kaple ve Vysokém Potoku

16. Smlouva o dílo – restaurování pomníku 1. světové války v Podlesí

17. Výbor pro občanské aktivity „ VOA „

18. Záměr postupné rekonstrukce budovy bývalé ZŠ- bytu

19. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce

20. Výsledek inventarizace majetku obce

21. Bezúplatný převod pozemku na obec – KD Malá Morava

22. Bezúplatný převod objektů na obec – Vojenská ubytovací správa

23. Úplatný převod pozemku na obec – st. p. 28 v k.ú. Podlesí – město

24. Pronájem garáže – Malá Morava

25. Pronájem bytu – Podlesí č. 135

26. Záměr prodeje nemovitostí    

27. Zpráva o stavu veřejného pořádku v obci Malá Morava

28. Zpráva o činnosti knihoven v Podlesí a Malé Moravě

29. Vyhláška o volném pohybu psů na veřejném prostranství

30. Zpráva o průběhu konkursního řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy Malá Morava

31. Diskuse

 a.) Připomínky a náměty členů ZO

 b.) Dotazy a připomínky občanů

32. Návrh usnesení ze zasedání zastupitelstva

33. Závěr jednání

 

       

1.Zahájení a prezence

Starosta obce  zahájil v 16.00 hod. zasedání, uvítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a že je přítomno všech devět členů zastupitelstva. Zároveň byl schválen program jednání.

 

2007/04/01 : ZO schvaluje přednesený návrh programu jednání

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

 

2. Určení zapisovatele a příprava usnesení z jednání

 

2007/04 /02 : ZO schvaluje zapisovatele z jednání pana Milana Kubaníka, který bude rovněž pověřen přípravou usnesení ze zasedání.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

3. Určení ověřovatelů zápisu

 

2007/04/03 : ZO schvaluje ověřovateli tohoto zápisu  pana Temňáka Josefa a paní Hulínovou Martinu

Hlasování : 9:0:O  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

4. Kontrola plnění usnesení z 3. zasedání zastupitelstva ze dne 29. 12. 2006

Místostarosta obce seznámil přítomné s plněním usnesení z minulého zasedání. ZO nemá žádné připomínky k plnění usnesení.   

 

2007/04/04 : ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení

 

 

5. Výsledek hospodaření obce za leden a únor roku 2007

Zastupitelům byla předložena zpráva  o stavu hospodaření obce za leden a únor roku 2007 v rámci schváleného rozpočtového provizoria na rok 2007.

 

1.      Rozpočtové příjmy po konsolidaci celkem   932 710,60 .- Kč

2.      Rozpočtové výdaje po konsolidaci celkem   731 390,54 .- Kč

        

2007/04/05 : ZO schvaluje výsledek hospodaření obce za období leden a únor 2007

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

6.Výsledek hospodaření MŠ Malá Morava za rok 2006.

ZO projednalo zprávu o hospodaření MŠ Malá Morava v roce 2006 a nemá k ní žádné připomínky.

Účetní závěrka : Náklady celkem  949 l93,00 ,- Kč

                         Výnosy celkem   949 193,00,-

   Hospodářský výsledek   0,- Kč

      

2007/04/06 : ZO schvaluje výsledek hospodaření MŠ Malá Morava za rok 2006.

    Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

7.Rozpočet obce Malá Morava na rok 2007.

Zastupitelstvu obce byl předložen návrh rozpočtu obce Malá Morava na rok 2OO7, který byl včetně komentáře vyvěšen na úřední desce. Byl sestaven převážně podle čerpání příjmů a výdajů vycházejících z roku 2006. Rovněž byly zohledněny plánované činnosti na rok 2007. Zastupitelstvem byly projednány drobné změny a návrh upraven. Jde o rozpočet schodkový, budou použity finanční prostředky z minulých let. Jeho součástí je i rozpočet Sociálního fondu na rok 2007.

Rozpočet je nedílnou součástí tohoto zápisu.

 

2007/04/07 : ZO schvaluje rozpočet obce Malá Morava na rok 2007 jako schodkový takto :

Celkové příjmy ve výši 6.289.806 Kč

Financování ve výši 1.313.897,45 Kč

Celkové výdaje ve výši 7.603.703, 45 Kč

Hlasování : 9:O:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

8.Rozpočet MŠ Malá Morava na rok 2007.

Návrh rozpočtu předložila za MŠ paní Sylva Miklasová. Požadovala celkem 380.000,- Kč. Jelikož jsou skutečné náklady  na provoz školky každoročně nižší než požadovaná částka, navrhl starosta upravit rozpočet na 350.000,- Kč.

 

2007/04 /08 : ZO schvaluje rozpočet MŠ Malá Morava na rok 2007 ve výši 350.000,- Kč  

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

9.Dohoda o převodu prostředků na hrazení ztráty z provozu veřejné dopravy ( dopravní obslužnost ).

Obci byl doručen návrh dohody mezi obcí Malá Morava a městem Šumperk na poskytnutí příspěvku na dopravní obslužnost, hrazení ztráty z provozu veřejné linkové dopravy ve výši  celkem 100.620,- Kč.

 

2007/04/09 : ZO schvaluje uzavření dohody o poskytnutí příspěvku ve výši 100.620,- městu Šumperk na ostatní dopravní obslužnost veřejnou linkovou dopravou v regionu Šumperk pro rok 2007.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

10. Dohoda o poskytnutí finančního příspěvku – Základní umělecká škola Hanušovice.

Zastupitelstvo projednalo žádost Základní umělecké školy v Hanušovicích zastoupené paní Danuší Davidovou o finanční příspěvek na nákup přenosného hudebního nástroje. Starosta navrhl poskytnout příspěvek ve výši 2000,- Kč s podmínkou prezentace Obce Malá Morava jako sponzora nákupu tohoto nástroje.

 

2007/04/10 : ZO schvaluje poskytnutí příspěvku Základní umělecké škole Hanušovice na nákup hudebního nástroje ve výši 2000,- Kč s podmínkou prezentace Obce Malá Morava jako sponzora tohoto nákupu.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

11.Poskytnutí finančního příspěvku – Charita Šumperk.

Zastupitelstvo projednalo  žádost Charity Šumperk doručenou dne 2. 12. 2006 o poskytnutí finančního příspěvku na pokrytí části provozních nákladů pečovatelské služby a osobní asistence. Byl navržen příspěvek ve výši 8.000,- Kč s podmínkou uvedením Obce Malá Morava jako sponzora těchto služeb. 

 

2007/04/11 : ZO schvaluje poskytnutí příspěvku Charitě Šumperk ve výši 8.000,-na pokrytí části provozních nákladů pečovatelské služby a osobní asistence s prezentací Obce Malá Morava jako sponzora její činnosti.  

Hlasování :9:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

12. Poskytnutí finančního příspěvku – TJ Sokol Malá Morava.

Zastupitelstvo projednalo žádost o finanční příspěvek pana Karla Sedláka, zástupce oddílu TJ Sokol Malá Morava ze dne 30. 11. 2006, na pokrytí části provozních nákladů oddílu, oplocení areálu, drobné opravy, nákup pohonných hmot a sportovních potřeb ve výši 25.000,- Kč.

           

 

2007/04/12 : ZO schvaluje poskytnutí příspěvku TJ Sokol Malá Morava ve výši 25.000,- Kč na pokrytí části provozních nákladů oddílu,oplocení areálu,nákup pohonných hmot a sportovních potřeb  s podmínkou prezentace Obce Malá Morava jako sponzora činnosti oddílu.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

13. Poskytnutí finančního příspěvku – ALIENTEAM Malá Morava.

Zastupitelstvo projednalo přiloženou žádost pana Mgr. Šikuly, předsedy klubu, ze dne 04. 12. 2006 o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000,- Kč na pokrytí části provozních nákladů klubu a organizaci volnočasových aktivit.

 

2007/04/13 : ZO schvaluje poskytnutí příspěvku Alienteamu.cz ve výši 20.000,- Kč na pokrytí části provozních nákladů klubu a organizaci volnočasových aktivit ve výši 20.000,- Kč s podmínkou prezentace Obce Malá Morava jako sponzora těchto činností.

Hlasování : 8:0:1  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

o

+

+

 

 

14.Smlouva o prodeji dříví a pěstebních pracech na rok 2007.

Návrh smlouvy předložil dne 28. 02. 2007 Ing. Zdeněk HOVAD, jednatel společnosti Lesní závod Hanušovice s.r.o.  Součástí smlouvy je i ceník dříví na pni, který je oproti původnímu návrhu z 27. 11. 2006 navýšen o 100,- Kč ve všech druzích a hmotnatostech.

Zastupitelstvo smlouvu projednalo a navrhuje doplnění smlouvy o tyto připomínky.

V čl. II doplnit na konci druhé věty za slova lesní hospodář a na tomto základě písemného zadání konkrétních prací zástupcem obce.

V čl. II doplnit na konci čtvrté věty za slova středový průměr na oddenek i pařez.

V čl. V doplnit za slova odborného hospodáře a po písemném zadání práce Obcí Malá Morava.

Prodej dříví touto formou je pro obec finančně výhodnější než hospodaření vlastními prostředky za pomocí živnostníků v loňském roce.

   

2007/04/14 : ZO schvaluje uzavření upravené smlouvy o prodeji dříví a pěstebních pracech na rok 2007 se společností Lesní závod Hanušovice s.r.o.

Hlasování : 6:2:1  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

o

+

+

+

+

-

-

+

+

 

 

15. Smlouva o dílo – oprava střechy – věže kaple ve Vysokém Potoku.

Obec Malá Morava požádala Ministerstvo kultury o dotaci na příspěvek z havarijního fondu na opravu věže kaple ve Vysokém Potoku. K žádosti byla přiložena cenová nabídka od pana J. Lakomého, Štíty, v celkové výši 300.OOO,- Kč.  Tato firma se podílela na opravě střechy i v minulém roce na doporučení Národního památkového ústavu v Olomouci. Očekávaná dotace z ministerstva je 200.000,- Kč. Jednou z podmínek přidělení prostředků je uzavřená smlouva o dílo.

V návrhu smlouvy je uvedena také podmínka platnosti. Tou bude udělení finančních prostředků v očekávané výši (tj. 200.000,-). V opačném případě smlouva pozbývá platnost.

 

2OO7/04/15 : ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s panem Jaroslavem Lakomým na opravu střechy – věže kaple v celkové výši 300.000,- Kč.

Hlasování : 8:1:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

+

-

+

 

 

  16. Smlouva o dílo – restaurování pomníku 1.sv. války v Podlesí.

Obec Malá Morava požádala Olomoucký kraj o dotaci na příspěvek na opravu pomníku 1. světové války v Podlesí ve výši 50.000,- Kč. K žádosti byla přiložena smlouva o dílo s firmou Archkaso s.r.o. Kamenice u Jihlavy  s finančním plněním  ve výši: první etapa (rok 2007) 47.145,- Kč, druhá etapa (rok 2008) 80.640,- Kč. Jednou z podmínek podání této žádosti je uzavřená smlouva o dílo.

Ve smlouvě je také uvedena podmínka platnosti. Tou je udělení dotace v letech 2007 – 2008 v očekávané výši (tj. 50.000,- a 50.000 ,- Kč). V opačném případě smlouva pozbývá platnost.

   

2007/04/16 : ZO bere na vědomí starostou uzavřenou smlouvu o dílo na rekonstrukci pomníku 1.světové války v Podlesí.

 

17. Výboru pro občanské aktivity „VOA“

Zastupitelstvo obce projednalo návrh Mgr. Šikuly na zřízení Výboru pro občanské aktivity při Obci Malá Morava. Hlavní činností výboru by bylo organizování společenských, kulturních a podobných akcí. Jako předsedkyni výboru navrhuje paní Martinu Hulínovou a členku paní Lenku jarošovou.

 

2OO7/04/17 : ZO neschvaluje založení Výboru pro občanské aktivity při Obci Malá Morava. 

Hlasování : 4:3:2  (neschváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

-

-

-

o

o

+

+

+

 

 

18.Záměr postupné rekonstrukce budovy bývalé ZŠ- bytu

Návrh předložil Mgr. Šikula jako záměr opravy bytu v budově, pro kulturní účely a organizování a trávení volného času v obci. Financování této opravy by bylo z prostředků  které by  klub Alienteam získal z nadačního programu na rozvoj vesnice a komunitního života, který nabízí částku 300.000,- Kč. Zastupitelé byli podrobně seznámeni s návrhem úprav bytu.  Mgr. Šikula navrhuje rovněž spoluúčast obce na tomto projektu až do výše 300.000,- Kč v případě udělení grantu.

p. Temňák – V minulém volebním období byl vypracován projekt na přestavbu školy na turistické a kulturní centrum, kde bylo také řešeno kompletní financování. Tento projekt byl ovšem obyvateli kritizován a to byl hlavní důvod proč se nerealizoval.  Proto je proti záměru úpravy bytu pro navrhované účely.

p. Kubaník – Hlavním úkolem bude se co nejdříve dohodnout na způsobu využití budovy jako celku.

   

2007/04/18 : ZO neschvaluje navržený záměr na postupnou rekonstrukci budovy bývalé ZŠ - bytu.

Hlasování : 2:5:2  (neschváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

-

-

-

-

o

+

-

o

 

 

19.Odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce.

Odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva jsou upraveny nařízením vlády č. 37/2003 ve znění pozdějších předpisů. Toto nařízení bylo v letošním roce novelizováno nařízením č. 614/2006.

 

2OO7/04/19 : ZO schvaluje novou výši měsíční odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce počínaje měsícem březnem,tj. od 01. 03. 2007 ve výši : členo 400,- Kč, předsedové výborů 960 ,- Kč

Hlasování : 8:0:1  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

o

+

+

   

20. Zpráva ústřední inventarizační komise o výsledku inventarizace majetku Obce Malá Morava.

Na základě nařízení starosty obce ze dne 1.12.2006 byla provedena inventarizace hmotného a nehmotného majetku, majetku v operativní evidenci, skladových zásob a peněžních prostředků. Provedena byla ve dnech 1. 12. 2006 – 31. 12. 2006 ve všech zařízeních obce. Zastupitelům byla předložena zpráva ústřední inventarizační komise ze dne 5.1.2007.

 

2007/04/20 : ZO schvaluje výsledek inventarizace majetku obce Malá Morava.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

 

21.Bezúplatný převod pozemku na obec – KD Malá Morava.

Objekt Kulturního domu v Malé Moravě je ve vlastnictví obce. Revizí údajů v katastru nemovitostí bylo zjištěno, stavební pozemek p.č. 168-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 580 m2 na kterém tento objekt stojí, byl na listu vlastnictví obce zapsán chybně. Současný vlastník tohoto pozemku je Česká republika, zastoupená Pozemkovým fondem ČR. Obec zažádá o bezúplatný převod této zastavěné plochy.

 

2OO7/04/21 : ZO schvaluje podání žádosti k Pozemkovému fondu o bezúplatný převod nemovitosti p.č. 168 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 580 m2 v k.ú. Malá Morava do vlastnictví obce.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

+

+

+

                      

 

  22. Bezúplatný převod objektů na obec – Vojenská ubytovací správa.

Vojenská ubytovací a stavební správa v Olomouci nabídla obci bezúplatný převod 4  objektů bývalého stálého vojenského opevnění (tzv. řopíky), které se nacházejí na pozemcích ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Pozemkový fond ČR. Obec by takto získané objekty mohla využívat bez dalšího omezení. Tyto se nacházejí zhruba na hranici katastrálních území Dolní Morava a Malá Morava na  p.č. 259, 260, 261 a 262.

 

 

2OO7/04/22 : ZO schvaluje bezúplatný převod výše 4 objektů bývalého stálého opevnění na pozemcích p.č. 259, 260, 262 a 262 – zastavěné plochy a nádvoří v k.ú, Malá Morava do majetku obce.

Hlasování : 8:0:1  (schváleno

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

0

+

+

 

 

23.Úplatný převod pozemku na obec  v k.ú. Podlesí – město.

Obec v loňském roce zažádala o odprodej parcely st. 28 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Podlesí – město na kterém stojí objekt  bytového domu č.p. 22. Zastupitelstvem byla schválena dne 28.6.2006 navrhovaná kupní cena za pozemek ve výši 8.050,- Kč. Jelikož v letošním roce došlo ke změně cenové vyhlášky a byl aktualizován i znalecký posudek, zvýšil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových cenu tohoto pozemku na 10.440,- Kč.    

 

2007/04/23 : ZO ruší usnesení zastupitelstva obce ze dne 28.6.2006 č. 2006/19/28

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

 

2007/04/24 : ZO schvaluje cenu ve výši 10.440,- Kč  za nákup pozemku p.č. 28 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 396 m2 v k.ú. Podlesí -město

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

+

+

+

   

 

24. Pronájem garáže – Malá Morava.

O pronájem objektu garáže u bývalé školy v Malé Moravě požádala dne 26.1.2007 paní Zdeňka Pánková, Malá Morava xxx. Starosta obce navrhl poskytnutí pronájmu objektu na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou za symbolickou cenu 200,- Kč/ročně za podmínky, že si nájemce bude hradit veškerou údržbu a opravy objektu.

Zastupitelé nesouhlasili s navrhovanou cenou 200,- Kč a stanovili cenu 500,- Kč ročně. Starosta uzavře nájemní smlouvu.

 

2007/04/25 : ZO schvaluje záměr pronájmu objektu garáže u domu č. 103, na pozemku p.č. 46 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Malá Morava předem známému zájemci paní Zdeňce Pánkové za cenu 500,- Kč/ročně s měsíční výpovědní lhůtou

Hlasování : 7:0:2  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

o

o

+

+

 

 

25. Pronájem bytu – Podlesí č. 135.

Dne 16.2.2007 oznámila paní Věra Šinkovská, Podlesí xxx, že ke dni 1.4.2007 ukončuje smlouvu na pronájem výše uvedeného bytu. Obec v současnosti eviduje žádosti o pronájem těchto osob :

       Paní Adéla Chromková

       Paní Monika Kurečková

       Pan Miroslav Vávra (zájem pouze o byt Malá Morava č. xx-nyní nájemce p. Kubíček)

       Paní Marie Šikulová (zájem pouze o byt Malá Morava č. xx-nyní nájemce p. Kubíček)

S novým nájemcem bude uzavřena smlouva na dobu neurčitou, se stejnými finančními nároky jako současné regulované nájemné v ostatních bytech.

 

2007/O4/26 : ZO schvaluje poskytnutí pronájmu bytu č. 135 v Podlesí paní Adéle Chromkové.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

 

26. Záměr prodeje nemovitostí.

a).Převod – prodej vodovodu ve Vysoké

O převod vodovodu požádal Ing. Jiří Macháček, jako zástupce Spolku chatařů Vysoká u Malé Moravy opakovaně dne 16.2.2007. Spolek žádal bývalého majitele-Pozemkový fond ČR o převod tohoto vodovodu do  vlastnictví. Rozhodnutím Pozemkového fondu bylo ovšem toto zařízení bezúplatně převedeno na obec, s tím že bude později převedeno na spolek. Jedná se o stavbu vodovodu na cizím pozemku.

Obec v nikdy tento vodovod neprovozovala a v současnosti ani neprovozuje. O zařízení se starají členové spolku, kteří rovněž investovali do provozu a údržby vodovodu své finanční prostředky. Obec toto zařízení získala bezplatně.  Starosta navrhuje prodej za symbolickou částku 1.000,- Kč.

 

b). Prodej pozemku

Jedná se o pozemek p.č. 28 – trvalý travní porost v k.ú. Vysoká, který bezprostředně sousedí s nemovitostí žadatele pana Smiešného. Na pozemku jsou historická Boží muka. Prodej je možný za podmínky, že bude na náklady žadatele provedeno geometrické rozdělení pozemku a část na které stojí Boží muka zůstane i nadále majetkem obce.

 

c). Prodej pozemku

Žadatelka Mgr. Stoklásková, Dis požádala o koupi pozemku v k.ú. Podlesí – město. Důvodem je zamýšlená stavba septiku a oplocení pozemků z důvodu zabránění opakovanému vzniku černých skládek.  Je majitelkou obytné budovy v sousedství. Dotčené pozemky nejsou v nájmu ani v užívání druhou osobou. Sousední okolní pozemky jsou majetkem kromě žadatelky také České republiky a obce.

          Pozemek     p.č. 187 – výměra 44 m2

                             p.č. 186 – výměra 179 m2

                             p.č. 1878/8 – výměra 44 m2

                             p.č. 1878/1 – část pozemku

                             p.č. 1879 – část pozemku

Prodej nemovitosti je možný s podmínkou, že bude na náklady žadatelky provedeno geometrické oddělení části požadovaných parcel.  

 

d). Prodej pozemku – Ing. Šibrava

Žadatel požádal o pozemek v k.ú. Vojtíškov, p.č. 1906 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2073 m2. Pozemek slouží jako přístupová cesta k pozemkům ve vlastnictví žadatele a pouze jednoho dalšího vlastníka pana  Františka Zajíce. V této oblasti již delší dobu probíhá územní řízení o umístění stavby právě na pozemku v jeho vlastnictví. Proto bylo navrženo tento pozemek v současnosti neprodávat.

 

2007/O4/27 :  ZO neschvaluje záměr prodeje nemovitosti  p.č. 1906 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2073 m2 v k.ú. Vojtíškov.

Hlasování : 0:9:0  (neschváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

2007/O4/28 :  ZO schvaluje záměr prodeje těchto nemovitostí:

K.ú. Podlesí-město :   p.č. 187- zastavěná plocha a nádvoří o výměře 44 m2

                                   p.č. 186- zastavěná plocha a nádvoří o výměře 179 mě

                                   p.č. 1878/8 – ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 44 m2

                                   p.č. 1878/1 – ostatní plocha, ost. komunikace – část podle geometrického plánu

                                   p.č. 1879 – ostatní plocha, ost. komunikace – část podle geometrického plánu

Předem známý zájemce Mgr. Stoklásková Alena, Dis.

K.ú Vysoká u Malé Moravy : p.č. 28 – trvalý travní porost – část podle geometrického plánu

Předem známý zájemce  Ivo Smiešný.

K.ú. Vysoká u Malé Moravy : Stavba vodovodu na pozemku p.č. 480/1 (pozemek není ve vlastnictví obce)

Předem známý zájemce : Spolek Chatařů Vysoká u Malé Moravy

                                              

 

Hlasování : 8:0:1  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

o

+

+

 

 

27. Zpráva o stavu veřejného pořádku v obci Malá Morava za období od 1.1.2006 do 31.12.2006.

Starosta obce seznámil přítomné se zprávou vyhotovenou OOP ČR, obvodní oddělení Hanušovice za výše uvedené období.

 

2OO7/04/29 : ZO bere na vědomí zprávu OOP ČR Hanušovice o stavu veřejného pořádku v naší obci.

 

28. Zpráva o činnosti Obecních knihoven v Malé Moravě a v Podlesí v roce 2006.

Zastupitelstvu obce byla předložena zpráva, která současně obsahovala vyúčtování knihovních fondů zakoupených z příspěvků obce. Zprávu předložila Městská knihovna Hanušovice.

Z dotace bylo zakoupeno 69 svazků v hodnotě 9.533,- Kč, byly přijaty dary dvou svazků a pro Malou Moravu bylo zajištěno předplatné časopisu „Praktická žena“.

V knihovně Podlesí půjčovala paní Krellerová a od 1.4.2006 paní Postřehovská.

Bylo dosaženo 1020 výpůjček, zaregistrovalo se 34 čtenářů, počet návštěvníků 509 – z toho na internetu 155.

V knihovně Malá Morava půjčovala paní Cehová.

Bylo dosaženo 1174 výpůjček, zaregistrovalo se 25 čtenářů, počet návštěvníků 357 – z toho na internetu od září 2006 -  38 návštěvníků.

Závěrem bylo doporučeno zvýšit počet hodin pro knihovnice, aby bylo umožněno veřejnosti využití internetu ve větší míře.

 

2OO7/04/30 : ZO bere na vědomí zprávu o činnosti knihoven v roce 2OO6.

 

 

 29. Vyhláška o volném pohybu psů na veřejném prostranství.

Zastupitelstvem na minulém zasedání  dne 29.12.2006 bylo schváleno zahájení tvorby této vyhlášky. Momentálně jsou zpracovány podklady od zastupitelů s vymezením prostor kde bude zamezeno volnému pobíhání psů. Poté bude vyhláška odeslána k posouzení stavu na Ministerstvo vnitra České republiky. V případě, že nebude v rozporu se zákonem bude připravena ke schválení a zveřejnění.

 

2OO7/04/31 : ZO bere na vědomí činnost při tvorbě obecně závazné vyhlášky.

 

 

30. Zpráva o průběhu konkursního řízení na obsazení funkce ředitelky MŠ Malá Morava.

Mateřská škola Malá Morava v současnosti nemá jmenovanou ředitelku. Její funkci vykonává na základě pověření paní Sylva Miklasová. Z tohoto důvodu byl na základě opatření starosty č. 01/2007 ze dne 15.1.2007  vyhlášen konkurs na obsazení funkce ředitelky MŠ. Datum pro příjem přihlášek byl stanoven do 12.2.2007. Přihlásily se dvě uchazečky.

Dne 2.3.2007 zasedala konkursní komise, která měla za úkol posoudit úplnost přihlášek a splnění vyhlášených požadavků. Komise posoudila úplnost přihlášek, včetně všech příloh a splnění požadavků na uchazeče ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 54/2005 Sb., § 3 písm. b) a d) a u obou uchazeček dospěla k závěru, že navrhne zřizovateli vyřazení obou uchazeček z konkursního řízení pro nesplnění podmínek, zejména délky praxe.

Zřizovatel tento konkurz následně zruší a v nejbližší době bude vyhlášen nový.

 

2OO7/04/32 : ZO bere na vědomí vyhlášení konkurzu na obsazení funkce ředitelky mateřské školy a rozhodnutí konkursní komise - vyřazení obou uchazeček.

 

 

31. Diskuse.

a) Připomínky a náměty členů ZO :

1. Mgr. Šikula –  přednesl návrh na přemístění školky na Malou Moravu.

2. Mgr. Šikula – domnívá se, že opětovné uzavření smlouvy o prodeji dříví s Lesním závodem

Hanušovice, s.r.o. bude pro obec  opět nevýhodné a žádá podání trestního oznámení na 

prošetření údajného špatného hospodaření v minulých letech.

Starosta – tato nová smlouva je upravená podle požadavků obce, navíc nabízí výhodnější ceny

za prodej dříví než kdyby obec dříví prodávala sama obchodníkům.

p. Köhler – pokud má Mgr. Šikula neustále pochybnosti o nevýhodně uzavřené smlouvě v roce

2005, může sám podat trestní oznámení na neznámého pachatele.  

3. Mgr. Šikula – požaduje vysvětlení, rozpočtové výdaje – položka odměny členů ZO.

starosta – odměny neuvolněným i uvolněným členům zastup. obce jsou upraveny

novelizovaným nařízením č. 614/2006.

4. p. Tóth – dotazuje se  na zbor stodoly u bytovek ve Vojtíškově.

p. Köhler – byl vystaven demoliční výměr.

5. p. Ščambura Rost. – možnost zřízení knihovny ve Vojtíškově.

Starosta – budeme hledat možné vhodné prostory pro umístění knihovny.

6. Mgr. Šikula – prodej vodovodu, místní část Vysoká – nutné umožnit připojení ostatních

obyvatel.

Starosta – možnost připojení na vodovod bude řešit nabyvatel Spolek chatařů Vysoká.

7. Mgr. Šikula – Předkládá návrh na nákup fekálního vozu pro potřeby obce.

              

    

b) Dotazy a připomínky občanů :

1. JUDr. Reichl – žádá Mgr. Šikulu o předložení důkazů na základě kterých před volbou starosty

obce obvinil pana Marinova Antonína ml. ze založení nepovolené skládky odpadů.

Mgr. Šikula –  viděl den před volbami navážet odpad na černou skládku nejmenovanou

osobou.

Starosta – podal trestní oznámení na Mgr. Šikulu pro pomluvu na OOP ČR Hanušovice.

2. JUDr. Reichl – upozorňuje na nepořádek na autobusové zastávce, navrhuje instalaci

odpadkového koše

Starosta – odpadkový koš bude na zastávku nainstalován

3. pí. Kouřilová – upozorňuje na nepořádek kolem cesty ve Vojtíškově.

- navrhuje obnovení dříve využívané cesty od bývalé prodejny.

Starosta – budou nakoupeny další kontejnery na tříděný odpad.         

- obec zjistí možnost úpravy cesty k dalšímu využívání občany. 

4. pí. Juránková – ptá se na možnost připojení nového světla k veřejnému osvětlení.

Starosta – zjistí možnost instalace  

5. pí. Mikuličová – poukazuje na nepořádek v bytovce, požaduje provedení opravy vchodových

dveří.     

Starosta - stav vchodových dveří bude prověřen a dle nutnosti bude oprava provedena.

6. p. Mahel Petr – žádá nákup dalších kontejnerů na tříděný odpad.

- dotazuje se proč byla uzavřena znovu smlouva s LZ – Hanušovice.

Starosta – Ve schváleném rozpočtu na tento rok je počítáno s částkou na nákup těchto               

nádob.

-  Společnost Lesní závod Hanušovice nabídla obci za dříví nejlepší cenu.  

7. pí Šamajová – stěžuje si na velké množství psů v bytě, který má pronajata paní Kurečková, na 

zápach a nedostatečnou hygienu.

p. Köhler navrhl členům zastupitelstva aby bylo zahájeno jednání s paní xxx, bytem 

Vojtíškov 79 ,aby byla celá záležitost vyřešena ke spokojenosti všech stran

 

2007/04/33 :  ZO schvaluje zahájení jednání s majitelkou psů s cílem zamezit dalšímu obtěžování sousedů v domě ve Vojtíškově 79  

Hlasování : 8:0:1  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

o

+

+

+

+

+

 

 

27.Návrh usnesení z jednání zastupitelstva.

- přednesl Milan Kubaník

 

2007/O4/34 :  ZO schvaluje návrh usnesení z 4. zasedání zastupitelstva  

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Hulínová

Martina

Köhler

Walter

Kubaník

Milan

Marinov

Antonín

Ščambura Radomír

Ščambura Rostislav

Mgr. Šikula Radovan

Temňák Josef

Tóth

Martin

+

+

+

+

+

+

+

+

+

             

Jelikož nebyly další připomínky , starosta obce poděkoval zastupitelům a občanům za účast  a v 18.35 hod. jednání ukončil.

 

 

     

 

Ověřovatelé zápisu                   Hulínová Martina                

 

 

                                                   Temňák Josef                    

 

 

Zapsal                                     : Kubaník Milan                      

 

 

Starosta obce                          : Marinov Antonín                 

 

Jste zde: Úvod > Dokumenty > 7.3.2007