29.3.2006

Zveřejněno: 17. 1. 2007

Zápis ze zasedání

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Malá Morava, které se konalo dne 29.3.2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu Malá Morava od 16. hod.

 

Přítomni členové zastupitelstva obce :

(1) Köhler Walter (8) Temňák Josef

(2) Marinov Antonín (9) Turoň Karel

(4) Svoboda Karel

(5) Ščambura Radomír

Hlasování zastupitelů : ( + ) pro, ( - ) proti, ( o ) zdržel se hlasování, ( x ) nepřítomen

Nepřítomni členové zastupitelstva obce : z jednání omluven : (3) Hercigová Helena, (6) Ščambura

Rostislav, (7) Šikula Stanislav

Program jednání :

1. Zahájení a prezence

a.) Určení zapisovatele z jednání a příprava usnesení z jednání

b.) Určení ověřovatelů zápisu z jednání

2. Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání ze dne 28.11.2005

3. Výsledek hospodaření obce za rok 2005

4. Rozpočet obce na rok 2006

5. Úkoly na rok 2006

6. Různé

7. Diskuse

8. Usnesení z jednání zastupitelstva obce

9. Závěr

1.Zahájení a prezence

Starosta obce Karel Turoň zahájil v 16.00 hod. zasedání přivítáním přítomných členů zastupitelstva a občanů. Zároveň byl schválen program jednání.

Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+

+

x

+

+

x

x

+

+

1a). Určení zapisovatele a příprava usnesení z jednání

Za zapisovatele z jednání byl navržen a schválen Antonín Marinov ml., který bude zároveň pověřen přípravou usnesení ze zasedání.

Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+

+

x

+

+

x

x

+

+

1b). Určení ověřovatelů zápisu

Ověřovateli tohoto zápisu byli navrženi a schváleni p. Marinov Antonín a pan Temňák Josef.

Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+

+

x

+

+

x

x

+

+

2. Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání ZO ze dne 29.12.2005

ZO nemá žádné připomínky k plnění usnesení a výsledek kontroly bere na vědomí.

3. Výsledek hospodaření obce za rok 2005

Zastupitelstvu byla předložena zpráva o finančním hospodaření obce Malá Morava v roce 2005. Schválený rozpočet byl v průběhu kalendářního roku upraven celkem 4-mi rozpočtovými opatřeními, které zohledňovali nepředvídatelné příjmy a výdaje obce.

Celkem příjmy po konsolidaci : 6.066.945,11 Kč

Celkem výdaje po konsolidaci : 5.420.080,24 Kč

Výsledek hospodaření bude po provedeném přezkoumání hospodaření obce součástí závěrečného účtu, který bude předložen zastupitelstvu na nejbližším zasedání.

ZO předběžně schvaluje výsledek hospodaření obce za rok 2005.

Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+

+

x

+

+

x

x

+

+

4. Rozpočet na rok 2006

Zastupitelstvu byl předložen návrh rozpočtu na rok 2006, který byl vyvěšen včetně komentáře na úřední desce od 8.3 do 30.3. 2006. Byl sestaven převážně dle čerpání příjmů a výdajů vycházejících z roku 2005. Jeho součástí je i rozpočet Sociálního fondu na rok 2006, jehož příjmy jsou celkem 28.400,- Kč a výdaje 28.400,- Kč.

Návrh rozpočtu je nedílnou součástí tohoto zápisu.

ZO schvaluje rozpočet obce Malá Morava na rok 2006 jako vyrovnaný takto:

Celkové příjmy ve výši 6.366.574,- Kč

Celkové výdaje ve výši 6.366.574,- Kč

Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+

+

x

+

+

x

x

+

+

5. Úkoly obce na rok 2006

Starosta seznámil zastupitele s úkoly obce, které je potřeba splnit v roce 2006. Mezi ty hlavní patří :

Oprava komunikace v Podlesí

Oprava komunikace v Malé Moravě u č.p. 9

Oprava komunikace ve Vojtíškově u č.p. 101

Oprava střechy kaple ve Vysokém Potoku

Oprava komínů v Podlesí č. 38 a 39

Opravy 2 koupelen (p. Kubíček a p. Chromková)

Prodloužení vodovodního řádu do oblasti u KD Malá Morava

Opravy střechy na zbrojnici v Podlesí

Oprava schodů v Malé Moravě č.p. 88

V roce 2006 bude prováděno také velké množství dalších menších oprav majetku obce.

Opravy povrchu komunikací budou prováděny dodavatelsky firmou KOREKT DIPS, spol. s r.o. se sídlem v Brně. Cenová nabídka a smlouva o dílo bude zaslána v měsíci dubnu. Starosta požádal o pověření tuto smlouvu s uvedenou společností uzavřít.

ZO schvaluje určení úkolů obce na rok 2006 a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo na opravu komunikací.

Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+

+

x

+

+

x

x

+

+

6. Různé

6.1) Stanovení finančních limitů

Starosta obce navrhl výši finančního limitu na nákup drobných darů pro místní občany, k významným životním jubileům. Jedná se o občany kteří dovrší 70, 75, 80, 85, 90 a více let věku. Občané obdrží od obce potravinový balíček a květinu v celkové hodnotě 500,- Kč.

Také byl navržen měsíční finanční limit, do jehož výše bude hrazen provoz služebních mobilů starosty a referenta obce. Limit byl navrhnut ve výši 1500,- Kč na jeden telefon.

ZO schvaluje finanční limit na nákup drobných darů ve výši 500,- Kč pro každého jubilanta

Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+

+

x

+

+

x

x

+

+

ZO schvaluje měsíční finanční limit na provoz mobilních telefonů ve výši 1500,- na telefon

Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+

+

x

+

+

x

x

+

+

6.2) Veřejnosprávní kontrola – interní audit

Starosta obce seznámil zastupitelstvo se zprávou o provedení veřejnoprávní kontroly na základě zákona č. 320/2001 v platném znění, která se uskutečnila v období 7.10.2005 až 15.1.2006. Provedením kontroly pověřil daňovou poradkyni Ing. Věru Suchodolovou. Předmětem kontroly byla hospodárnost, efektivnost a účelnost při nakládání s prostředky z rozpočtu obce za rok 2005, předběžná, průběžná a následná kontrola v obci a dodržování zákona o účetnictví.

Závěrem bylo konstatováno, že kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky a účetnictví obce bylo za kontrolované období shledáno bez závad.

ZO schvaluje výsledek provedené veřejnoprávní kontroly- interního auditu za rok 2005

Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+

+

x

+

+

x

x

+

+

6.3) Výsledek mimořádné inventarizace

Zastupitelstvu byla předložena zpráva o provedení mimořádné inventarizace pozemků, kterou nařídil starosta obce z důvodu přecenění pozemků v souladu s právními předpisy. Inventarizace byla ukončena k datu 15.12.2005. Obec Malá Morava má k tomuto datu pozemky v novém ocenění v celkové výši 15.344.073,- Kč. Zvýšená cena pozemků byla účetně doúčtována.

ZO schvaluje výsledek mimořádné inventarizace a provedené přecenění pozemků

Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+

+

x

+

+

x

x

+

+

6.4) Výsledek inventarizace majetku

Zastupitelstvo rovněž projednalo zprávu „Ústřední inventarizační komise“ o provedené inventarizaci veškerého majetku obce ke dni 31.12.2005. Při inventarizaci nebylo shledáno rozdílů mezi skutečností a stavem v inventárních knihách. Součástí zprávy je také návrh na likvidaci poškozeného majetku.

ZO schvaluje zprávu o provedené inventarizaci, včetně průběhu inventarizace a likvidace poškozeného majetku.

Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+

+

x

+

+

x

x

+

+

6.5) Čerpání příjmů a výdajů v období 1.1.2006 – 23.3.2006

Zastupitelstvu byla předložena zpráva o čerpání příjmů a výdajů v uvedeném období. Hospodaření se řídilo podmínkami schváleného rozpočtového provizoria.

Čerpání příjmů po konsolidaci : 1.294.293,59 Kč

Čerpání výdajů po konsolidaci : 819.577,65 Kč

ZO schvaluje zprávu o čerpání příjmů a výdajů v období od 1.1.2006 do 23.3.2006

Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+

+

x

+

+

x

x

+

+

6.6) Poskytnutí příspěvku na ostatní dopravní obslužnost veřejnou linkovou dopravou pro rok 2006.

Dne 3.2.206 byla obci doručena žádost Města Šumperk– dohoda o převodu finančních prostředků na hrazení ztráty z provozu veřejné linkové dopravy. Touto dohodou se Obec Malá Morava zavazuje převést částku ve výši 98.112,- Kč, která je podílem naší obce na hrazení ztráty linkové dopravy.

ZO schvaluje poskytnutí příspěvku Městu Šumperk na hrazení ztráty linkové dopravy pro rok 2006 ve výši 98.112,- Kč

Zároveň pověřuje starostu podpisem této dohody.

Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+

+

x

+

+

x

x

+

+

6.7) Poskytnutí příspěvku na poskytování knihovnických, informačních a metodických služeb v Obecních knihovnách Podlesí a Malá Morava.

Obci byl dne 6.2.2006 doručen dodatek smlouvy o poskytování knihovnických, informačních a metodických služeb v Obecních knihovnách Malá Morava a Podlesí pro rok 2006. Obě smluvní strany- Obec Malá Morava a Město Hanušovice, se zde dohodli na poskytnutí příspěvku Městu Hanušovice ve výši 10.000,- na nákup knihovních fondů , včetně předplatného periodik na rok 2006.

ZO schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 10.000,- Kč Městu Hanušovice na nákup knihovních fondů.

Zároveň pověřuje starostu obce podpisem dodatku smlouvy.

Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+

+

x

+

+

x

x

+

+

6.8) Žádost o příspěvek Charitě Šumperk

Zastupitelstvo projednalo žádost Charity Šumperk, Žerotínova 12, doručenou dne 12.12.2005, o poskytnutí finančního příspěvku na pokrytí části nákladů spojených s poskytováním pečovatelské služby a osobní asistence v roce 2006.

V loňském roce využívalo nabízených služeb celkem 7 starších občanů naší obce. Z toho byly 3 úkony ošetřovatelské služby, 10 úkonů pečovatelské služby a 307 rozvozů obědů.

ZO schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 7.000,- Kč na pokrytí části nákladů pečovatelské služby v roce 2006 Charitě Šumperk.

Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+

+

x

+

+

x

x

+

+

6.9) Žádost o příspěvek TJ Sokol Malá Morava.

Zastupitelstvo projednalo žádost TJ Sokol Malá Morava ze dne 9.12.2005 , zastoupené Karlem Sedlákem o poskytnutí příspěvku ve výši 25.000,- Kč na pokrytí části nákladů na provoz a činnost oddílu v roce 2006. Z příspěvku budou hrazeny nákupy sportovních potřeb, opravy sociálního zařízení a dalšího majetku. Rovněž bude financována stavba oplocení sportovního areálu.

ZO schvaluje poskytnutí příspěvku TJ Sokol Malá Morava ve výši 25.000,- Kč na pokrytí části nákladů na provoz a činnost fotbalového klubu v roce 2006.

Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+

+

x

+

+

x

x

+

+

6.10) Výsledek hospodaření Mateřské školy za rok 2005

Ředitelkou MŠ Malá Morava byla dne 15.1.2006 doručena zpráva o hospodaření příspěvkové organizace- účetní závěrka ke dni 31.12.2005

Náklady celkem (v tisících) : 789,71 Kč

Výnosy celkem (v tisících) : 804,48 Kč

Hospodářský výsledek (v tisících) : 14.77 Kč

Stav rezervního fondu k 31.12.2005 je 31.428,50 Kč

ZO schvaluje výsledek hospodaření Mateřské školy Malá Morava, příspěvkové organizace za rok 2005.

Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+

+

x

+

+

x

x

+

+

6.11) Finanční vypořádání dotací za rok 2005

ZO projednalo finanční vypořádání dotací poskytnutých Olomouckým krajem Mateřské škole Malá Morava. Ty v roce 2005 činily 494.200,- Kč a Mateřskou školou byly v plné výši k 31.12.2005 vyčerpány. Vratka dotace tedy činila 0,- Kč.

ZO schvaluje Mateřské škole Malá Morava finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům

Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+

+

x

+

+

x

x

+

+

6.12) Veřejnosprávní kontrola hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Malá Morava

Dne 13.2.2006 byla provedena veřejnosprávní kontrola hospodaření MŠ Malá Morava. Provedením kontroly byl pověřen Miroslav Chaloupka, bytem xxxx. Cílem bylo prověření použití dotací (příspěvků) a účelovost finančních prostředků poskytnutých za období od 1.1. do 31.12.2005 a kontrola dodržování obecně závazných právních předpisů.

Kontrolou bylo zjištěno, že svěřený majetek je spravován způsobem odpovídajícím účelu a potřebám MŠ. Vedení evidence je uspokojivé. Nebylo zjištěno nesprávné a nehospodárné nakládání s finančními prostředky.

ZO schvaluje protokol – výsledek kontroly hospodaření v příspěvkové organizaci Mateřská škola Malá Morava za rok 2005

Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+

+

x

+

+

x

x

+

+

6.13) Rezervní fond MŠ Malá Morava

Ředitelka MŠ paní Jitka Kotrašová dne 24.02.2006 písemně požádala o zařazení hospodářského výsledku školy za rok 2005 ve výši 14.777,07 Kč do rezervního fondu MŠ. Dále požádala o použití prostředků z rezervního fondu na provozní náklady MŠ v roce 2006

ZO schvaluje zařazení hospodářského výsledku školy ve výši 14.777,07 Kč do rezervního fondu

Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+

+

x

+

+

x

x

+

+

ZO schvaluje použití prostředků z rezervního fondu na provozní náklady mateřské školy v roce 2006

Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+

+

x

+

+

x

x

+

+

6.14) Návrh rozpočtu MŠ Malá Morava na rok 2006 a použití finančních prostředků na platy

Zastupitelstvu byla předložena žádost o příspěvek na provoz MŠ na rok 2006 v celkové výši 378.000,- Kč a žádost o schválení použití finančních prostředků ve výši 120.000,- Kč na platy, dohody a odvody v roce 2006. Přílohou žádosti byl rozpis jednotlivých položek příspěvku.

Z jednání vyplynulo, že příspěvek v navrhované výši je součástí již schváleného rozpočtu obce.

ZO schvaluje poskytnutí příspěvku na provoz MŠ v roce 2006 ve výši 378.000,- Kč a použití finančních prostředků ve výši 120.000,- Kč na platy a odvody v roce 2006.

Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+

+

x

+

+

x

x

+

+

6.15) Odpisový plán MŠ na rok 2006

ZO schvaluje na základě návrhu ředitelky mateřské školy odpisový plán na rok 2006 ve výši 0,- Kč

Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+

+

x

+

+

x

x

+

+

6. 16) Zpráva o provedené inventarizaci v MŠ.

Zastupitelstvu byla předložena zpráva o provedené inventarizaci majetku mateřské školy ke dni 31.12.2005.

Inventarizací nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi skutečnými stavy a stavy v inventárních knihách

ZO bere na vědomí výsledek inventarizace majetku v MŠ

6.17) Informace o výši přímých výdajů na rok 2006 poskytnutých mateřské škole Olomouckým krajem

Zastupitelstvo bylo informováno o výši dotace od Olomouckého kraje pro Mateřskou školu Malá Morava, která pro rok 2006 činí 453.863,- Kč.

ZO bere na vědomí výši dotace na rok 2006

6.18) Poskytnutí půjček z „Fondu rozvoje bydlení“

Zastupitelstvo projednalo možnost i v roce 2006 poskytnout občanům vlastnící nemovitost k bydlení na území obce Malá Morava půjčky na opravu či modernizaci těchto objektů. Bude provedeno výběrové řízení, kde členové zastupitelstva rozhodnou o poskytnutí příspěvku konkrétním občanům. Podmínky pro podání žádostí o příspěvek budou zveřejněny na úřední desce obecního úřadu a bude rovněž stanoven termín pro jejich podání.

ZO schvaluje možnost poskytnutí příspěvků z FRB v roce 2006

Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+

+

x

+

+

x

x

+

+

6.19) Poplatek za připojení k internetu v obecních knihovnách

Zastupitelstvo bylo seznámeno s povinností zřizovatelů obecních knihoven tyto knihovny připojit do sítě Internet a umožnit zájemcům toto připojení využívat. Pro knihovnu Podlesí se obci podařilo získat v rámci projektu Ministerstva informatiky a Evropské unie – Program internetizace knihoven – bezplatně počítačové vybavení knihovny, včetně programů v ceně cca 30.000,- a navíc bezplatné připojení a provozování internetu na dobu 3 let zdarma.

Pro knihovnu v Malé Moravě jsme zatím s dotací neuspěli, žádost bude podána opakovaně. V této knihovně je ovšem připojení realizováno telefonní linkou.

Byla projednána změna knihovních řádů, konkrétně v bodě : poplatky za využití internetu. Po diskusi bylo stanoveno, že dosavadní poplatek se zruší a připojení k internetu bude v obou knihovnách zdarma.

ZO schvaluje zrušení poplatku za využití internetu v obecních knihovnách. Používání internetu bude zdarma.

Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+

+

x

+

+

x

x

+

+

6.20) Oprava kaple ve Vysokém Potoku

Starosta obce seznámil zastupitele s havarijním stavem kaple ve Vysokém Potoku, která je majetkem obce. Tato stavba vyžaduje okamžitou opravu. Bylo osloveno Ministerstvo kultury České republiky s žádostí o zařazení akce obnovy kaple do havarijního programu v roce 2006. V případě přidělení dotace by na objektu byla provedena kompletní oprava střechy aby se zabránilo dalšímu poškozování objektu. Náklady na tuto opravu jsou cca 300.000,- Kč. Očekávaný příspěvek z Havarijního programu v roce 2006 je 210.000,- Kč. Rozhodnutím Městského úřadu Šumperk, odbor výstavby, oddělení státní památkové péče bylo vydáno závazné stanovisko k zamýšlené stavební úpravě, kde se podrobně popisují podmínky.

ZO schvaluje podání žádosti o zařazení obnovy kaple Vysoký Potok do Havarijního programu Ministerstva kultury v roce 2006.

Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+

+

x

+

+

x

x

+

+

6.21) Smlouva o dílo na opravu kaple Vysoký Potok

Jelikož podmínkou udělení příspěvku na opravu je uzavřená dohoda o dílo, byl zastupitelstvu předložen návrh smlouvy mezi Obcí Malá Morava a panem Jaroslavem Lakomým, bytem xxxxx.

Předmětem díly je celková oprava střechy v ceně 300.000,- Kč. Jako podmínka platnosti této smlouvy je uvedeno poskytnutí příspěvku od ministerstva v částce 210.000,- Kč.

Pan Jaroslav Lakomý spolupracuje v oblasti rekonstrukcí a oprav památkových objektů i s Městským úřadem Šumperk.

ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s panem Jaroslavem Lakomým na opravu kaple

Starostu obce pověřuje jejím podpisem.

Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+

+

x

+

+

x

x

+

+

6.22) Mikroregion Šumpersko

Zastupitelstvo bylo seznámeno s činností Mikroregionu Šumpersko, jehož členem je i Obec Malá Morava. Tento mikroregion v současnosti nevyvíjí žádnou činnost, rovněž tak i členové nemají zájem dále pokračovat. Starosta města Šumperk Mgr. Brož na poradě starostů sdělil, že Mikroregion Šumpersko bude oficiálně zrušen.

ZO bere na vědomí ukončení činnosti a formální zrušení mikroregionu

6.23) Místní akční skupina „Horní Pomoraví“

Starosta obce seznámil zastupitele s podáním přihlášky obce do místního partnerství „ Horní Pomoraví“, kterou podal dne 20.01.2006.

ZO bere na vědomí

6.24) Porada starostů

Starosta obce seznámil zastupitele s obsahem – zápisem z porady, která se uskutečnila 2.3.2006 v zasedací místnosti úřadovny Městského úřadu, Rooseveltova ul. Šumperk.

ZO bere na vědomí zápis ze schůzky starostů

6.25) Zpráva o výsledku činnosti Obecních knihoven Podlesí a Malá Morava.

Zastupitelstvu byla předložena zpráva o výsledcích činnosti knihoven v Malé Moravě a Podlesí:

Knihovna Malá Morava měla mimo jiné v roce 2005 290 návštěvníků, dosáhla 1121 ks výpůjček a měla zaregistrováno 23 čtenářů. Knihovnu v Podlesí navštívilo 314 návštěvníků, z toho 24 zaregistrovaných čtenářů a 1444 ks výpůjček. V této knihovně došlo v roce 2006 k výměně knihovnice. Paní Krellerovou ze zdravotních důvodů nahradila paní Postřehovská.

ZO bere na vědomí zprávu o činnosti knihoven v roce 2005

6.26) Zpráva o stavu veřejného pořádku v obci Malá Morava

Starosta seznámil přítomné s touto zprávou kterou vyhotovila Policie ČR, obvodního oddělení Hanušovice.

ZO bere na vědomí zprávu Policie ČR o stavu veřejného pořádku v naší obci

6.27) Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2005

Zastupitelstvu byla předložena zpráva o poskytování informací za rok 2005, která byla vyhotovena na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

V roce 2005 nebyla podána žádná písemná žádost o informace.

ZO bere na vědomí

6.28) Žádost o provádění zimní údržby v Malé Moravě

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí paní Drahoslavy Kholové, Bytem Zdeňka Fibicha 789, Králíky doručené dne 27.02.2006. Jmenovaná žádá o provádění zimní údržby na komunikaci od hlavní silnice po dům p. Sedlačíkové. Tato komunikace je na základě Nařízení obce č. 1/2003 zařazena mezi komunikace, kde se z důvodu malého dopravního významu nebude provádět zimní údržba. Jako důvod žádosti uvedla kratší vzdálenost k hlavní komunikaci než po současně udržované cestě.

Zastupitele se po diskusi dohodli, že všechny žádosti týkající se zimní údržby se budou projednávat na některém z příštích zasedání, kde bude celkově řešena zimní údržba komunikací na další období.

ZO bere žádost na vědomí

6.29) Žádost o přidělení bytu

Obci Malá Morava byla dne 23.03.2006 doručena žádost slečny Michaely Vavrečkové, bytem xxx u rodičů, o přidělení bytu ve Vojtíškově.

V současnosti ovšem obec nedisponuje žádným volným bytem a proto není možno žádosti vyhovět.

ZO bere žádost na vědomí

6.30) Žádost o příspěvek na otop

Zastupitelstvo projednalo žádost paní Jarošové, bytem xxx o příspěvek na otop. Obec poskytovala každoročně příspěvek z důvodu společného vytápění bytu a místní knihovny. V současnosti bylo provedeno stěhování knihovny do jiné místnosti v objektu, kde je již nezávislé topení. Z těchto důvodů již není nutno místnost bývalé knihovny vytápět.

ZO neschvaluje příspěvek paní Jarošové na otop

Hlasování : 0:6:0 (neschváleno)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-

-

x

-

-

-

-

-

-

6.31) Vytvoření pracovního místa na dobu určitou.

Starosta seznámil zastupitele s nutností zřídit na dobu od 1.5.2006 do 31.10.2006 jedno pracovní místo pro pracovníka který bude provádět úklid, sekání trávy a drobné opravy majetku obce. Jedním z požadavků na pracovníka je vlastnictví řidičského průkazu sk.T, dobrý zdravotní stav a způsobilost pro práci s křovinořezem.

ZO schvaluje vytvoření 1 pracovního místa na dobu od 1.5.2006 do 31.10.2006

Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+

+

x

+

+

x

x

+

+

6.32) Odměny členů zastupitelstva a členů výborů

Zastupitelstvo projednalo novou výši měsíčních odměn členům zastupitelstva a členů kontrolního a finančního výboru, na základě Nařízení vlády č. 50/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.

Odměny : členové zastupitelstva : 380,- Kč

předsedové výborů : 760,- Kč

členové výborů : 200,- Kč

místostarosta : 6.540,- Kč

Po diskusi zastupitelé navrhli zvýšit odměnu také členům výboru, kteří nejsou členové zastupitelstva, také na částku 200,- Kč.

Měsíční odměny v nové výši se poskytnou poprvé za měsíc březen 2006, včetně doplatku za období od 1.1.2006 do 28.2.2006, který tvoří rozdíl mezi dosavadní výší odměny a částkou podle nového nařízení.

ZO schvaluje novou výši odměn

Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+

+

x

+

+

x

x

+

+

6.33) Záměr prodeje nemovitostí

Obci Malá Morava byly doručeny tyto žádosti o odprodej nemovitostí :

1.) Žádost Rozhledu Morava s.r.o. xxx o koupi pozemku p.č. 281-ostatní plocha a p.č. 280 – ostatní plocha v k.ú. Vojtíškov. Jako důvod je uvedena potřeba použití těchto pozemků k provozu malé vodní elektrárny, která tato společnost hodlá zprovoznit.

2.) Žádost RNDr. Taťány Zítkové a Borise Zítky o pozemky p.č. 615/8 – ostatní plocha a p.č. 67/17 – ostatní plocha v k.ú. Vysoká u Malé Moravy. Zájemci vlastní nemovitost v bezprostřední blízkosti těchto pozemků.

3.) Žádost pana Vítězslava Kallera a sl. Veroniky Wilkové, bytem xxx o koupi části komunikace p.č. 698 v k.ú. Vysoký Potok. Jako důvod uvádí vybudování přístupové cesty k objektu k bydlení v jejich vlastnictví.

4.) Žádost Farmy Morava s.r.o. xxx o koupi pozemků p.č. 176/8 – ostatní plocha a p.č. 176/9 – ostatní plocha v k.ú. Vysoký Potok. Tyto pozemky bezprostředně sousedí se stájemi pro krávy.

5.) Žádost Farmy Morava s.r.o. o koupi pozemku p.č. 92 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Vysoký Potok. Tento pozemek je zastavěn stavbou stájí pro dobytek a tvoří ucelený pastevní areál.

6.) Žádost firmy D-Investing s.r.o xxxx, Hodonín o koupi p.č. 242/1 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Malá Morava. Tento pozemek je zastavěn částí stavby bytového domu č.p. 9 jehož je firma majitelem.

7.) Žádost manželů Heclových, bytem Podlesí č. 121 o směnu pozemků vedených v zjednodušené evidenci p.č. 57 st., p.č. 107 a p.č. 108 za část pozemku p.č. 2264, který je ve vlastnictví obce.

8.) Žádost JUDr. Karla Reichla a paní Jaroslavy Reichlové o koupi pozemků p.č. 523/1, 523/2, 523/9, 529/3, 624/2 a 636/3 v k.ú. Vysoká U Malé Moravy. Na těchto pozemcích mají zájem vybudovat malý lyžařský vlek pro děti, odstavnou plochu pro automobily a dráhu pro dětský sněžný skútr. Parcela č. 636/3 protíná lyžařskou sjezdovku.

9.) Žádost ing. Šibravy, bytem xxxx o směnu pozemku v jeho vlastnictví p.č. 772/101 vedený v k.ú. Vojtíškov v ZE. Na tomto pozemku se nachází prameniště a jímky obecního vodovodu. Požádal o výměnu za pozemky ve vlastnictví obce p.č. 219 a p.č. 222 v k.ú. Zlatý Potok.

K bodu 1) – bez připomínek

K bodu 2) – bez připomínek

K bodu 3) – bez připomínek

K bodu 4) – bez připomínek

K bodu 5) – Zastupitelstvo navrhuje schválit záměr prodeje s navrhovanou cenou 10,- Kč/m2.

K bodu 6) – Po projednání žádosti a situace kolem obytných domů č.p. 8 a 9 bylo navrženo nabídnou

žadateli k odprodeji také parcely č. 1309/1 o výměře 415 m2, p.č. 1309/2 o výměře 69 m2

a p.č. 1309/4 o výměře 71 m2 v k.ú. Malá Morava. Tyto pozemky jsou zastavěny

příslušenstvím, které je nedílnou součástí uvedených budov. A to splaškovou jímkou s

kanalizací.

K bodu 7) – Nabízené pozemky tvoří součást areálu fotbalového hřiště v Podlesí a proto je i v zájmu

obce tyto pozemky směnit.

K bodu 8) – V současnosti probíhají jednání mezi Pozemkovým fondem ČR a obcí Malá Morava a směně

pozemků v majetku obce za pozemky PFČR v okolí kaple ve Vysoké. Žadatelem požadované

nemovitosti budou pravděpodobně použity pro tuto směnu. Do doby vyjasnění

záležitosti, popřípadě uskutečnění směny bylo zastupitelstvu doporučeno záměr prodeje

těchto nemovitostí neschvalovat.

K bodu 9) – Na uvedeném pozemku se nachází prameniště a zařízení veřejného vodovodu, který je ve

vlastnictví obce, a proto je i v zájmu obce tento pozemek směnit.

ZO schvaluje záměr prodeje těchto nemovitostí :

V k.ú. Vysoký Potok : p.č. 176/8 - ostatní plocha o výměře 16 m2

p.č. 176/9 – ostatní plocha o výměře 28 m2

p.č. 92 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10.505 m2 s navrhovanou cenou

10,- kč/m2

p.č. 698 – ostatní plocha, ostatní komunikace – část pozemku

V k.ú. Vojtíškov : p.č. 281 – ostatní plocha o výměře 569 m2

p.č. 280 – ostatní plocha o výměře 1021 m2

V k.ú. Malá Morava : p.č. 242/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 172 m2

p.č. 1309/1 – ostatní plocha o výměře 415 m2

p.č. 1309/2 – ostatní plocha o výměře 69 m2

p.č. 1309/4 – ostatní plocha o výměře 71 m2

V k.ú. Vysoká u Malé Moravy : p.č. 615/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 72 m2

p.č. 67/17 – trvalý travní porost o výměře 29 m2

Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+

+

x

+

+

x

x

+

+

ZO neschvaluje záměr prodeje těchto nemovitostí :

V k.ú. Vysoká u Malé Moravy : p.č. 523/1 – orná půda o výměře 12441 m2

p.č. 523/9 – orná půda o výměře76 m2

p.č. 523/2 – ostatní plocha o výměře 355 m2

p.č. 529/3 – orná půda o výměře 395 m2

p.č. 624/2 – ostatní plocha o výměře 79 m2

p.č. 636/3 – ostatní plocha o výměře 1188 m2

Hlasování : 0:6:0 (neschváleno)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-

-

x

-

-

-

-

-

-

ZO schvaluje záměr směny těchto nemovitostí :

V k.ú. Podlesí - město : část p.č. 2264 – ostatní plocha, ostatní komunikace

Směna za pozemky p.č. st. 57 o výměře 151 m2, p.č. 107 o výměře 311 m2 a p.č. 108 o výměře 270 m2, vedené ve zjednodušené evidenci v k.ú. Podlesí-město.

Předem známý zájemce : Otakar Hecl, Podlesí 121

V k.ú Vojtíškov : p.č. 219 a 222 vedené ve zjednodušené evidenci

Směna za pozemek p.č. 772/101 vedeného v ZE o výměře 536 m2 v k.ú. Vojtíškov

Předem známý zájemce : Ing. Šibrava Petr, Vojtíškov 20

Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+

+

x

+

+

x

x

+

+

6.34) Prodej nemovitosti p.č. 544/2 v k.ú. Zlatý Potok

O prodej nemovitosti požádal Ing. Milan Smýkal. V uvedené lokalitě vlastní pozemkové parcely. Jako důvod koupě uvedl umožnění přístupu ke svým nemovitostem po této parcele z hlavní komunikace.

ZO schvaluje prodej nemovitosti p.č. 544/2 – parcela ZE o výměře 603 m2 v k.ú. Zlatý Potok do vlastnictví Ing. Milana Smýkala, bytem xxxx za cenu 25,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem.

Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+

+

x

+

+

x

x

+

+

6.35) Prodej nemovitostí p.č. 195/7 a 615/5 v k.ú. Vysoká u Malé Moravy

O prodej těchto pozemků požádali Manželé Zábojníkovi. Tyto pozemky bezprostředně sousedí s objektem k rekreaci ve Vysoké, který vlastní.

ZO schvaluje prodej nemovitostí p.č. 195/7- trvalý travní porost o výměře 889 m2 a p.č. 615/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 197 m2 v k.ú. Vysoká u Malé Moravy do vlastnictví manželům Zábojníkovým, bytem xxx za cenu 25,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem (geometrický plán, poplatky atd.).

Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+

+

x

+

+

x

x

+

+

6.36) Prodej nemovitostí p.č. 195/8, 195/10, 73, 615/2 a 72 v k.ú. Vysoká u Malé Moravy

O prodej těchto pozemků požádali manželé Přikrylovi. Tyto pozemky bezprostředně sousedí s objektem k rekreaci ve Vysoké, který vlastní.

ZO schvaluje prodej nemovitostí p.č. 195/8 – trvalý travní porost o výměře 358 m2, p.č. 195/10 – trvalý travní porost o výměře 65 m2, p.č. 73 – trvalý travní porost o výměře 245 m2, p.č. 615/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 278 m2 a p.č. 72 – trvalý travní porost o výměře 173 m2 do vlastnictví manželů Přikrylovým, bytem xxx za cenu 25,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem (geometrický plán, poplatky atd.)

Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+

+

x

+

+

x

x

+

+

6.37) Směna pozemků

Na základě schváleného záměru směny pozemku v k.ú. Zlatý Potok p.č. 533 – parcela ZE ve vlastnictví obce za pozemek v k.ú. Vojtíškov p.č. 749/101 – parcela ZE ve vlastnictví Ing. Petra Šibravy, bytem xxx, zastupitelstvo projednalo ceny pozemků, které jsou nezbytné k zamýšlené směně. Na pozemku žadatele se nachází zařízení obecního vodovodu.

ZO schvaluje směnu pozemků a cenu, která je nezbytná pro uskutečnění této směny a to následně :

p.č. 533 – parcela ZE v k.ú. Zlatý Potok o výměře 2758 m2 za cenu 10,- Kč/m2 tj. 27580,- Kč

p.č. 749/101 – parcela ZE v k.ú. Vojtíškov o výměře 3725 m2 za cenu 10,- Kč/m2 tj. 37250,- Kč

Žadatel s touto cenou souhlasí.

Bude uzavřena směnná smlouva, kde se vzájemně započtou ceny obou nemovitostí a obec, která touto směnou získá větší pozemek rozdíl ceny uhradí Ing. Šibravovi.

Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+

+

x

+

+

x

x

+

+

6.38) Prodej budovy KD Podlesí

Na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č. 2 a budovy bývalého kulturního domu v Podlesí se písemně ve stanoveném termínu přihlásili tito zájemci :

  1. Dne 7.12.2005 Pavlína Havelková, bytem xxx
  2. Dne 21.2.2006 Jaroslav Myška, bytem xxx

Po diskusi byl stanoven způsob výběru kupujícího a to formou „ obálkové metody“. Oba zájemci budou pozváni na Obecní úřad Malá Morava, kde každý nezávisle (formou zápisu na papír a uložením do obálky a zalepením) nabídne částku za kterou je ochoten budovu zakoupit. Bude vytvořena komise ve složení : Karel Turoň, Radomír Ščambura a Helena Hercigová, která nabídky za přítomnosti žadatelů vyhodnotí. Vítězí nejvyšší nabídka. S tímto žadatelem bude sepsána smlouva o převodu nemovitostí.

Byla stanovena nejnižší možná (vyvolávací) cena za kterou se prodej uskuteční :

Budova : 250.000,- Kč

Pozemek : p.č. 2 v k.ú. Podlesí – město o výměře 718 m2 za cenu 17,- Kč/m2 tj. 12.206,- Kč

V případě odstoupení některého ze žadatelů od záměru prodeje, bude budova prodána druhému zájemci za minimální stanovenou cenu. Starosta obce je pověřen sepsat smlouvu o převodu nemovitostí.

ZO schvaluje způsob prodeje budovy KD Podlesí, včetně pozemku.

Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+

+

x

+

+

x

x

+

+

7.) Diskuse

Z řad zastupitelů nebyly žádné připomínky

Z řad přítomných občanů vystoupili:

  1. Mgr. Radovan Šikula chtěl informaci o hospodaření v obecních lesích. Dle jeho slov se dozvěděl, že obecní lesy byly vytunelovány a proto hodlá podat trestní oznámení na prošetření této záležitosti.

- reagoval p. Köhler : Hospodaření v lesích je naprosto legální a přehledné. V žádném případě

nedochází k obohacování soukromých osob na úkor obecního majetku. Proto doporučil aby toto

trestní oznámení podal, hlavně z důvodu vyjasnění celé záležitosti.

  1. pan Sedlák – urgoval směnu pozemků v areálu fotbalového hřiště v Podlesí a požádal o zpevnění

obecní cesty k jeho nemovitosti.

- reagoval starosta p. Turoň : Směna pozemků v současnosti probíhá. Komunikace bude v průběhu roku 2006 opravena.

  1. Mgr. Radovan Šikula žádá o popsání stavu střechy na budově bývalé školy v Malé Morava po problému, který vznikl v měsíci březnu vlivem velkého množství sněhu.

- reagoval p. Temňák : Střecha je po opravě naprosto bezpečná a nehrozí nebezpeční pádu.

8.) Usnesení z jednání zastupitelstva

- přednesl Antonín Marinov ml.

ZO schvaluje návrh usnesení ze 18. zasedání zastupitelstva

Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+

+

x

+

+

x

x

+

+

Další připomínky a náměty nebyly, proto starosta obce poděkoval zastupitelům a občanům za účast a v 19.00 hod. ukončil jednání.

Ověřovatelé zápisu : Marinov Antonín ……………………………………………………

Temňák Josef ……………………………………………………

Zapsal : Marinov Antonín ml. ……………………………………………………

Starosta obce : Turoň Karel ……………………………………………………

Jste zde: Úvod > Dokumenty > 29.3.2006