Zápis z 5. zasedání zastupitelstva 8.9.2011

Zveřejněno: 12. 9. 2011

 

 

 
Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva obce Malá Morava, které se konalo dne 8.9.2011 v sále kulturního domu v Malé Moravě od 16.00 hod.
 
 
Přítomní členové zastupitelstva obce
Hulín Josef                                                                             
Kouřil Jan                                                      
Marinov Antonín                                            
Morong Pavel                                                
Morong Štěpán
Svoboda Karel                                   
Temňák Josef
 
Nepřítomni členové zastupitelstva obce
Ing. Janda Marek – omluven
Köhler Walter - omluven
                                                                             
Přítomni občané
Milan Sedlačík, Eva Borková, Gustav Ebster, Marie Šikulová, Anna Kubaníková, Milan Kubaník, Irena Kouřilová, Dagmar Štogrynová, Helma Köhlerová, Jana Mikuličová, Josef Čermák, Vlasta Mlčůchová, Zdeňka Kutnarová, Eliška Adámková, Anna Horáčková, Marie Čermáková
 
Hlasování zastupitelů : (+) pro(-) proti,  (o) zdržel se hlasování,  (x) nepřítomen
 
Program jednání :
 
1. Schválení programu jednání
2. Volba zapisovatele z jednání
3. Volba ověřovatelů z jednání
4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
5. Rozpočtové změny č. 2/2011
6. Výsledek hospodaření obce za leden až srpen 2011
7. Informace o stavbě multifunkční plochy ve Vojtíškově
8. Žádosti o příspěvek
 • Farnost Malá Morava
 • Jan Zajaroš
9. Pronájem bytu
10. Smlouva o věcném břemeni
11. Dodatek smlouvy s ORP Šumperk
12. Souhlas se stavbou RD - Jan Šik
13. Souhlas se stavbou seníku - Marwin
14. Souhlas se stavbou - Alienteam
15. Souhlas se stavbou přístřešku - Krobot
16. Souhlas se stavbou ČOV - Višnický
17. Souhlas se stavbou ČOV - Mlynářová
18. Souhlas se stavbou el. přípojky – Sadilová
19. Souhlas se změnou užívání - Zbořil
20. Změna územního rozhodnutí MVE Vlaské
21. Změna strany oprávněné ze smlouvy
22. Oprava střechy radnice v Podlesí
23. Hospodaření v nájemních bytech
24. Úprava plateb za služby v nájemních bytech
25. Příspěvek na narozené dítě
26. Rámcová smlouva o partnerství – o.s. Kralka
27. Prodej pozemku Vysoká
28. Žádost o prodej pozemků Podlesí
29. Žádost Alienteam
30. Záměry obce
31. Diskuse
32. Závěr jednání
 
Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce Antonín Marinov v 16.00 hodin. Konstatoval, že je přítomno sedm zastupitelů a tudíž je zastupitelstvo usnášení schopné.
 
1. Schválení programu
 
2011/05/01 : ZO schvaluje program jednání
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
x
+
+
+
+
+
+

 
2. Jmenování zapisovatele z jednání
Starosta jmenoval zapisovatelkou z jednání paní Simonu Pospíchalovou
 
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
Starosta obce jmenoval ověřovateli zápisu pana Jana Kouřila a pana Pavla Moronga.
 
4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
Starosta seznámil přítomné s plněním usnesení z minulého zasedání a se zprávou o činnosti obecního úřadu.
 
ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení
 
6. Rozpočtové změny č. 2/2011
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové změny č. 2/2011, včetně důvodové zprávy. Rozpočet byl navýšen v příjmech i výdajích o 596.501,- Kč podle jednotlivých kapitol. Kompletní znění rozpočtových změn je v příloze č. 1 tohoto zápisu.
 
2011/05/02 : ZO schvaluje rozpočtové změny č. 2/2011
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
x
+
+
+
+
+
+

6. Výsledek hospodaření obce za období leden až srpen 2011.
Starosta Antonín Marinov seznámil přítomné s výsledkem hospodaření obce v uvedeném období.
 
ZO bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření obce v období leden až srpen 2011
 
7. Informace o stavbě multifunkční plochy ve Vojtíškově.
Starosta seznámil přítomné s průběhem realizace projektu na vybudování multifunkční plochy pro hru dětí a odpočinek dospělých ve Vojtíškově. Je vystaveno stavební povolení a v současné době obec připravuje žádost o dotaci na výstavbu. Stavba by mohla být započata na začátku příštího roku.
 
ZO bere na vědomí zprávu o průběhu realizace projektu na vybudování multifunkční plochy pro hru dětí a odpočinek dospělých ve Vojtíškově.
 
8. Žádosti o příspěvek
8.1. Farnost Malá Morava
O finanční podporu za Farnost Malá Morava požádal páter Petr Dolák. V žádosti požaduje finanční příspěvek na nátěr věže a plechů na kostele v Podlesí.
 
2011/05/03 : ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Farnosti Malá Morava ve výši 10.000,- Kč na nátěr věže a plechů na kostele v Podlesí.
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
x
+
+
+
+
+
+
 

8.2. Jan Zajaroš

O finanční příspěvek na propagaci a zakoupení upomínkových předmětů pro účastníky sportovních a kulturně společenských pořádaných Pensionem Sport ve Vojtíškově v termínu září až prosinec 2011 požádal Jan Zajaroš.
 
2011/05/04 : ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Pensionu Sport- Jan Zajaroš, xxx, ve výši 6.000,- Kč na propagaci a zakoupení upomínkových předmětů pro účastníky sportovních a kulturně společenských pořádaných Pensionem Sport ve Vojtíškově v termínu září až prosinec 2011 2011Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
x
+
+
+
+
+
+

 
9. Pronájem bytu
K dnešnímu dni obec Malá Morava disponuje volným bytem ve Vojtíškově č.p. xxx. Byt je možno pronajmout ihned. Obec eviduje pouze žádost manželů Klímkových, bytem xxx. Starosta navrhl uzavřít smlouvu na dobu určitou, v délce 3 měsíce, která bude v případě včasných plateb za nájem prodloužena.
 
2011/05/05 : ZO schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt v xxx s manželi Klímkovými, nyní bytem Malá Morava 7
 Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
x
+
+
+
+
+
+

10. Smlouva o věcném břemeni
Obci byl doručen návrh smlouvy o úplatném zřízení věcného břemene na provedenou stavbu “Vysoká – Šefl, parc. č. 82/2, NNv“. Jedná se o zemní kabelové vedení na pozemcích p.č. 645 a 648 v k.ú. Vysoká u Malé Moravy, které jsou v majetku obce.
 
2011/05/06 : ZO schvaluje uzavření smlouvy o věcném břemeni na stavbu “Vysoká – Šefl, parc. č. 82/2, NNv“
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
x
+
+
+
+
+
+

11. Dodatek smlouvy s Městem Šumperk
Obci byl doručen návrh dodatku k partnerské smlouvě s Městem Šumperk pro projekt “Technologické centrum ORP a elektronická spisová služba“. Předmětem tohoto dodatku je aktualizace termínů z důvodu pozdě schválené žádosti o dotaci a dalších.
 
2011/05/07 : ZO schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě pro projekt “Technologické centrum ORP a elektronická spisová služba“
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
x
+
+
+
+
+
+

12. Souhlas se stavbou rodinného domu – p. Šiko
 
2011/05/08 :  ZO souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 1365/2 v k.ú. Malá Morava, včetně příjezdové komunikace, elektro a vodovodní přípojky a studny
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
x
+
+
+
+
+
+

13. Souhlas se stavbou seníku – Marwin, v.o.s
 
2011/05/09 : ZO souhlasí s dodatečným povolením stavby seníku na části pozemku p.č. 527/2 – lesní pozemek v k.ú. Vlaské
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
x
+
+
+
+
+
+

 
2011/05/10 : ZO souhlasí s umístěním stavby seníku mimo současně zastavitelné území
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
x
+
+
+
+
+
+

 
2011/05/11 : ZO souhlasí s odnětím pozemku dotčeného stavbou – části 527/2 lesní pozemek v k.ú. Vlaské z pozemků určených k plnění funkce lesa
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
x
+
+
+
+
+
+

 
14. Zahradní domek Malá Morava
 
2011/05/12 : ZO nemá připomínek k záměru o.s. Alienteam nahradit dřevěnou kůlnu na pozemku p.č. 217/6 v k.ú. Malá Morava novým zahradním domkem.
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
x
+
+
+
+
+
+

 
15. Přístřešek rekreačního objektu – p. Krobot
 
2011/05/13 : ZO souhlasí se stavbou přístřešku ke stávajícímu rekreačnímu objektu na p.č. 1382/2 v k.ú. Malá Morava, který je ve vlastnictví manželů Krobotových, bytem Šumperk
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
x
+
+
+
+
+
+

 
16. Souhlas se stavbou ČOV – p. Višnický
 
2011/05/14 : ZO souhlasí se stavbou ČOV na pozemcích p.č. 68/1, 1869/2 a 340 v k.ú. Vojtíškov
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
x
+
+
+
+
+
+

 
2011/05/15 : ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s manželi Višnickými, bytem xxx, na zřízení věcného břemene a právu provést stavbu kanalizační přípojky na pozemku p.č. 1869/2 v k.ú. Vojtíškov
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
x
+
+
+
+
+
+

 
17. Souhlas se stavbou ČOV –p. Mlynářová
V zastoupení stavebníka paní Marie Mlynářové ze Skleného požádal na základě plné moci pan Miroslav Bureš o souhlas s umístěním stavby ČOV k rodinnému domu na parcele p.č. 305/1 v k.ú. Sklené u Malé Moravy
 
2011/05/16 : ZO souhlasí se stavbou ČOV na parcele p. č. 305/1 v k.ú. Sklené u Malé Moravy
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
x
+
+
+
+
+
+

 
18. Souhlas se stavbou elektrické přípojky – p. Sadilová
Jedná se o stavbu nové elektrické přípojky k domu ve xxx.
 
2011/05/17 : ZO souhlasí se stavbou elektrické přípojky „Vysoký Potok – Sadilová, d.č. NNv“
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
x
+
+
+
+
+
+

 
19. Souhlas se změnou užívání stavby –p. Zbořil
V zastoupení stavebníka – pana Pravoslava Zbořila, bytem xxx, požádala paní Jarmila Václavková o souhlas se změnou využití rekreačního objektu ve xxx pro účel trvalého bydlení – rodinný dům.
 
2011/05/18 : ZO souhlasí se změnou využití rekreačního objektu ve xxx na trvalé bydlení – rodinný dům
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
x
+
+
+
+
+
+

 
20. Změna územního rozhodnutí
Změna se týká stavby „Malá vodní elektrárna na vodním toku Morava, ř.km. 331,078“ ve Vlaském.
 
2011/05/19 : ZO souhlasí se změnou územního rozhodnutí a se změnou stavby „Malá vodní elektrárna na vodním toku Morava, ř.km. 331,078“ před jejím dokončením.
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
x
+
+
+
+
+
+

 
21. Změna strany oprávněné ze smlouvy
Na základě dohody o převodu práv a povinností, žádá Zdeněk Nováček o změnu strany oprávněné z veřejného břemene, kterou s Obcí Malá Morava uzavřel dne 30.11.2009. Novou smluvní stranou bude Building-Power Engineering s.r.o, se sídlem Tovární 41A, 772 00 Olomouc, zastoupená jednatelem Ing. Michalem Horákem.
 
2011/05/20 : ZO schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu „Malá vodní elektrárna na vodním toku Morava, ř.km. 331,078“
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
x
+
+
+
+
+
+

 
22. Oprava střechy radnice v Podlesí
Na základě zjištěného špatného stavu střechy na domě č.p. 135 v Podlesí a projednání na minulém zasedání zastupitelstva byla oslovena stavební firma Stavrel s.r.o. se žádostí o vypracování návrhu opravy a cenové nabídky na tuto akci. Byly předloženy dvě nabídky s rozdílnými střešními krytinami a to Ranilou a krytinou Naturaflex imitující břidlici. Oprava musí být provedena ještě do konce roku 2011. Jelikož se jedná o historickou budovu starosta navrhl použít krytinu Naturaflex.
 
2011/05/21 : ZO schvaluje provedení opravy střechy radnice v Podlesí společností Stavrel s.r.o., Hanušovice v provedení s krytinou Naturaflex za cenu 1039.060,- Kč
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
x
+
+
+
+
+
+

 
23. Hospodaření v nájemních bytech
Zastupitelům byl předložen návrh „Směrnice pro hospodaření v nájemních bytech“. Upravuje důležité skutečnost ve správě bytů. Jedná se zejména o:
 
 1. Drobné opravy bytu spojené s hrazením nákladů nájemníkem
 2. Náklady spojené s běžnou údržbou bytu hrazené nájemníkem
 3. Limity pro nákup spotřebičů
 4. Dobu opotřebení spotřebičů
 5. Příplatky k nájmu po uplynutí doby životnosti
 6. Způsob a výměna spotřebičů
 7. Limit součtu nákladů za drobné opravy hrazené nájemníkem
 
2011/05/22 : ZO schvaluje Směrnici pro hospodaření v nájemních bytech s účinností od 1.1.2012
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
x
+
+
+
+
+
+

 
24. Úprava plateb za služby v nájemních bytech
Z důvodu lepší vymahatelnosti plateb za služby spojené s nájmem obecních bytů je tyto nutno upravit usnesením.
 
2011/05/23 : ZO schvaluje paušální platbu za osvětlení společných prostor v nájemních bytech ve výši skutečnosti předcházejícího roku.
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
x
+
+
+
+
+
+

 
2011/05/24 : ZO schvaluje paušální platbu za náklady na provoz ČOV (elektřina v č.p. 21 a 22 v Podlesí) v nájemních bytech ve výši skutečnosti předcházejícího roku.
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
x
+
+
+
+
+
+

 
25. Příspěvek na narozené dítě.
Snahou obce je přilepšit mladým rodinám s dětmi a jakýmsi způsobem je motivovat aby žili v obci. Návrhem je zavést nenávratný finanční příspěvek na narozené dítě (podobně jako porodné) ve výši 12.000,- Kč. Tento příspěvek bude vyplacen ve dvou fázích:
 1. Při narození dítěte 6.000,- Kč
 2. Při prvním nástupu dítěte do MŠ Malá Morava 6.000,- Kč
Příspěvek bude vyplácet obecní úřad na základě schválené směrnice. Podmínky pro vyplacení příspěvku:
1.    alespoň jeden ze zákonných zástupců má trvalý pobyt v obci Malá Morava minimálně jeden rok před narozením dítěte a v obci se také prokazatelně trvale zdržuje
2.    dítě je po narození přihlášeno k trvalému pobytu v obci Malá Morava a v obci se také prokazatelně zdržuje
3.    při nástupu do MŠ Malá Morava má alespoň jeden ze zákonných zástupců a dítě trvalý pobyt v obci od narození dítěte a v obci se prokazatelně trvale zdržuje
4.    zákonný zástupce a dítě jsou občany ČR
5.    zákonní zástupci dítěte nesmí mít vůči obci a jí zřízeným nebo založeným organizacím žádné splatné závazky
 
2011/05/25 : ZO schvaluje nenávratný příspěvek na narozené dítě a vnitřní směrnici, která stanovuje pravidla pro poskytnutí příspěvku na narozené dítě.
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
x
+
+
+
+
+
+

 
26. Rámcová smlouva o partnerství
Zastupitelům byla předložena smlouva, která upravuje spolupráci obce s klubem vojenské historie Kralka, který provozuje muzeum opevnění v objektu KS5 U Potoka, při přípravě žádosti o dotaci z „Programu rozvoje venkova- zachování kulturního dědictví regionu“.
 
2011/05/26 : ZO schvaluje uzavření smlouvy o partnerství s Klubem vojenské historie Kralka  o.s., se sídlem Dlouhá 1635, Kuřim.
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
x
+
+
+
+
+
+

 
27. Informace o záměru prodeje pozemků v k.ú. Vysoká u Malé Moravy
Na základě usnesení o záměru prodeje pozemků pro rekreační výstavbu ve Vysoké bylo provedeno geometrický rozdělení pozemků. Po provedené právní analýze bylo doporučeno pozemky prodávat až po schválení územního plánu a to formou výběrového řízení s předem stanovenými podmínkami, např. minimální cena, případné předkupní právo obce, povinnost kupujícího zde do určité doby postavit rekreační objekt atd.
 
ZO bere na vědomí informaci o prodeji pozemků ve Vysoké
 
28. Záměr prodeje pozemků v Podlesí
Paní Dita Benešová, bytem xxx, požádala o prodej pozemku p.č. 2205 o výměře 58 m2. Dále požaduje pozemky p.č. ZE 34 o výměře 206 m2 a p.č. ZE 39 o výměře 213 m2 a p.č. 2218 o výměře 1217 m2.
 
Tyto pozemky netvoří žádný funkční celek s pozemky p. Benešové ani stavební parcelou p.č xxx, kde má vybudovaný objekt k bydlení a tudíž byl po diskuzi navržen pouze pronájem pozemku.
 
Starosta nechal hlasovat o návrhu neschválit záměr prodeje.
 
2011/05/27 : ZO  neschvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 2205 o výměře 58 m2, p.č. ZE 34 o výměře 206 m2, p.č. ZE 39 o výměře 213 m2 a p.č. 2218 o výměře 1217 m2 v k.ú. Podlesí-město
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
x
+
+
+
+
+
+

 
2011/04/28 : ZO  schvaluje záměr pronájmu pozemků p.č. 2205 o výměře 58 m2, p.č. ZE 34 o výměře 206 m2, p.č. ZE 39 o výměře 213 m2 a p.č. 2218 o výměře 1217 m2 v k.ú. Podlesí-město
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
x
+
+
+
+
+
+

 
29. Žádost Alienteam.
Zastupitelům byla předložena žádost o.s. Alienteam, kde pro žádost o dotaci z programu obnovy veřejných prostranství pod názvem „Místo, kde žijeme“ po obci požaduje:
1.    Souhlas majitele pronajatých pozemků s realizací projektu
2.    Prohlášení vlastníka pozemků, že se deset let zdrží činnosti, která by znehodnotila výsledky projektu
3.    Souhlas vlastníka pronajatých pozemků s využitím veřejného prostranství především mládeží
 
Projekt předběžně počítá s těmito pracemi: zarovnání plochy pro lepší údržbu nebo např. led v zimě, oplocení, výsadba stromů, dřevodomek- klubovna, herní prvky pro děti a další prvky pro klubové aktivity.
 
Dále požaduje změnu nájemní smlouvy na pronájem pozemků (část st. 227, část 209/1 a část 291), spočívající ve změně výpovědní lhůty z dosavadních 5 let na 10. V další žádosti žádá o odprodej těchto pozemků do vlastnictví o.s. Alienteam.
 
2011/05/29 : Obec Malá Morava jako vlastník pozemků p.č. 290/1, 291 a st. 227, pronajatých nájemní smlouvou ze dne 10.9.2007 a následnými dodatky, souhlasí s realizací projektu v programu „Místo, kde žijeme“
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
x
+
+
+
+
+
+

 
2011/05/30 : Obec Malá Morava jako vlastník pozemků p.č. 290/1, 291 a st. 227, pronajatých nájemní smlouvou ze dne 10.9.2007 a následnými dodatky, prohlašuje, že se na 10 let zdrží činnosti, která by znehodnotila výsledky projektu v programu „Místo, kde žijeme“
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
x
+
+
+
+
+
+

 
2011/05/31 : Obec Malá Morava jako vlastník pozemků p.č. 290/1, 291 a st. 227, pronajatých nájemní smlouvou ze dne 10.9.2007 a následnými dodatky, souhlasí s využitím prostranství především mládeží
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
x
+
+
+
+
+
+

 
Po diskuzi bylo navrženo uvedené pozemky neprodávat ani neměnit výpovědní dobu. Žádosti o prodej se projednávaly již na mnoha minulých jednáních zastupitelstva. Prostranství tvoří centrum obce a mělo by zůstat veřejné i v budoucnu.
Starosta nechal hlasovat o návrhu neměnit podmínky dosavadní nájemní smlouvy
 
2011/05/32 : ZO  neschvaluje změnu nájemní smlouvy ze dne 10.9.2007, ve znění následných dodatků, o pronájmu pozemků p.č. 290/1, 291 a st. 227, v k.ú. Malá Morava
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
x
+
+
+
+
+
+

 
Starosta nechal hlasovat o návrhu neprodávat pronajaté pozemky.
 
2011/05/33 : ZO  neschvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 290/1, 291 a st. 227, v k.ú. Malá Morava uvedené v nájemní smlouvě s o.s. Alienteam, ze dne 10.9.2007, ve znění následných dodatků,
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
x
+
+
+
+
+
+

 
30. Záměry obce
Přítomní byli seznámení se záměry obce do konce roku 2011.jedná se zejména o:
 1. Žehnání kaple ve Vysokém Potoku cca 8.10.2011
 2. Vypracování projektu a příprava stavebního řízení na výstavbu parkoviště na Malé Moravě
 3. Vypracování projektu na úpravu veřejného prostranství ve Skleném u autobusové zastávky
 4. Výroba mobilního hrazení pro stavbu kluziště na Vysokém Potoku
 5. Pořádání kulturní akce na způsob domácí zabíjačky a slavnostní rozsvícení vánočního stromu u obecního úřadu
 6. Posezení se starší generací u lidových písniček v KD Malá Morava
 
ZO bere na vědomí záměry obce
 
31. Diskuze
Paní Šikulová informuje o činnosti občanského sdružení Alienteam a snaze jeho předsedy získat finance na různé projekty. Dotazuje se, komu chce obec uvedené pozemky prodat, když ne Alienteamu.
Starosta odpověděl, že tyto pozemky jsou veřejným prostranstvím v centru obce a měly by i do budoucna zůstat obecním majetkem aby byl zachován jejich veřejný charakter.
Pan Pavel Morong vítá, že se v obci buduje a říká, že obec je připravena také pomoci při vytváření veřejného prostranství jak materiálně tak i finančně i ve spolupráci s občanským sdružením.
Pan Josef Temňák rovněž odmítá prodej a požaduje aby pozemky zůstaly obecní.
Paní Kutnarová se dotazuje na plány se školou a s nepotřebnými věcmi uvnitř. Starosta odpovídá, že se dosud nepodařilo najít vhodného investora. Obec na tak nákladnou přestavbu nemá finance, předběžné náklady jsou ve výši 16.000.000,- Kč.
 
32. Závěr jednání
 
Starosta obce Antonín Marinov poděkoval všem přítomným zastupitelům a občanům za účast a v 17:00 hodin jednání ukončil.
 
 
Zápis byl vyhotoven dne 12.9.2011
 
 
Ověřovatelé zápisu                                             
Jan Kouřil                                ………………………………
 
                                                                                       
Pavel Morong                           ………………………………
                                                                                                               
Zapsala                                                                 
Simona Pospíchalová             ………………………………
 
Starosta obce
Antonín Marinov                      ………………………………
 
 
 
 
 
Přílohy zápisu:
1.    Rozpočtové změny č. 2/2011
 

 

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Zápis z 5. zasedání zastupitelstva 8.9.2011