Volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR 2012

Zveřejněno: 27. 9. 2012

Volby do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu Parlamentu ČR, mj. ve volebním obvodu č. 65 se sídlem v Šumperku, se uskuteční dle Rozhodnutí prezidenta republiky (viz Sbírka zákonů č. 224/2012 ze dne 29. 6. 2012) ve dnech 12. 10. a 13. 10. 2012. 
 

V první den voleb – v pátek 12. 10. 2012 proběhne hlasování od 14.00 do 22.00 hodin, v druhý den voleb – v sobotu 13. 10. 2012 se bude hlasovat od 8.00 do 14.00 hodin. Sčítání výsledků hlasování proběhne v sobotu, bezprostředně po uzavření volebních místností.

Pro volby do Senátu je možné vydat voličský průkaz voliči, který je přihlášen k trvalému pobytu v územním obvodu, kde jsou volby vyhlášeny. Novela zákona o volbách do zastupitelstev krajů umožňuje poprvé při letošních volbách do krajských zastupitelstev požádat příslušný obecní úřad o vydání voličského průkazu i pro tento typ voleb. Voličský průkaz se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu v územním obvodu kraje, kde jsou vyhlášeny volby Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu a do jeho výpisu pro okrskovou volební komisi.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu (tj. do 16.00 hod. dne 10. 10. 2012) nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. do 16.00 hod. dne 5. 10. 2012) obecnímu úřadu; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Ověření podpisu voliče v souvislosti s žádostí o vydání voličského průkazu nebo s případným pořizováním plné moci k převzetí voličského průkazu je osvobozeno od povinnosti hradit správní poplatek.  Voličský průkaz pro volby do zastupitelstva kraje opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Voličský průkaz pro volby do Senátu opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Dokumenty

Oznámení o místě a době konání voleb

symbol pdf malýStanovení minimálního počtu členů volební komise

Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních komisí

malý symbol pdfHarmonogram úkolů a lhůt pro volby do zastupitelstev krajů

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu ČR
 

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR 2012