Volba prezidenta republiky 2013

Zveřejněno: 12. 11. 2012

 

Volba prezidenta republiky se v souladu s rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu ČR uskuteční ve dnech 11. a 12. 1. 2013. V první den volby,v pátek 11. 1. 2013 proběhne hlasování od 14.00 do 22.00 hodin, v druhý den volby – v sobotu 12. 1. 2013 se bude hlasovat od 8.00 do 14.00 hodin.

Případné druhé kolo volby prezidenta se uskuteční v termínu 25. 1. a 26. 1. 2013 ve shodných časech jako v kole prvním.

Při volbě prezidenta je možné (od vyhlášení termínu voleb) požádat příslušný obecní úřad o vydání voličského průkazu. Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá příslušný obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech volby prezidenta v jakémkoli volebním okrsku na území ČR nebo do výpisu ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Žádost lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisemvoliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky a doručit nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta(do 4. 1. 2013 do 16.00hodin) na příslušný obecní úřad. Osobnělze požádat o vydání voličského průkazu do okamžiku uzavření stálého seznamu(do 9. 1. 2013 do 16.00 hodin) nebo zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem. Při osobním podání se sepíše úřední záznam. Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličské průkazy s vyznačením, že jsou určeny pro první a druhé kolo volby prezidenta, nejdříve 15 dnů přede dnem volby prezidenta předá osobně voliči, osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo je voliči zašle na jím uvedenou adresu na území České republiky do vlastních rukou nebo je, doručuje-li se do zahraničí, zašle na jím uvedenou adresu. Vydání voličských průkazů poznamená obecní úřad do stálého seznamu a do výpisu pro okrskovou volební komisi.

Dokumenty

Informace o době a místě konání II. kola voleb

Výsledky 1. kola voleb v obci Malá Morava

Informace o době a místě konání voleb

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebnícvh komisí

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Harmonogram úkolů a lhůt pro volbu prezidenta ČR

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Volba prezidenta republiky 2013