Zápis z 8. zasedání zastupitelstva 7.6.2012

Zveřejněno: 9. 1. 2013

 

 

 
 
 
 
 
 
 Obec Malá Morava
 
Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva obce Malá Morava, které se konalo dne 7.6.2012 od 16.00 hodin ve společenské místnosti domu č.p.66 v Podlesí.
 
 
Přítomní členové zastupitelstva obce
Hulín Josef                                                     
Köhler Walter                         
Kouřil Jan                                                      
Marinov Antonín                                           
Morong Pavel                                                
Morong Štěpán
Svoboda Karel                                   
Temňák Josef
 
Nepřítomni členové zastupitelstva obce
Ing. Janda Marek - omluven
                                                                             
Přítomni občané
Romana Koníčková, Ludmila Postřehovská, Pravoslav Zbořil, Katel Sedlák, Libuše Sedláková, Mgr. Jaromír Straka
 
Hlasování zastupitelů : (+) pro(-) proti,  (o) zdržel se hlasování,  (x) nepřítomen
 
Program jednání:
 
1. Schválení programu jednání
2. Určení zapisovatele z jednání
3. Určení ověřovatelů z jednání
4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
5. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
6. Závěrečný účet obce za rok 2011
7. Rozpočtové změny
8. Výsledek hospodaření obce za leden až květen 2012
9. Dotace z POV 2012
10. Výběr dodavatele na stavbu parkoviště Malá Morava
11. Výběr dodavatele na stavbu multifunkční plochy ve Vojtíškově
12. Kalkulace vodného za rok 2011
13. Pronájem bytů
14. Souhlas se stavbami
  • Sklad dříví Vlaské
  • Zahradní domek Vojtíškov
15. Společný školský obvod
16. Záměry prodeje
  • Vojtíškov
  • Podlesí I.
  • Podlesí II.
17. Záměr pronájmu nemovitostí
18. Směna nemovitostí
  • Zíma
  • Farma
19. Příspěvky z rozpočtu obce
20. Věcné břemeno
21. Průběh pasportizace komunikací
22. Zpráva o daňové kontrole
23. Diskuse
24. Závěr jednání
 
Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce Antonín Marinov v 16.00 hodin. Konstatoval, že je přítomno osm zastupitelů a tudíž je zastupitelstvo usnášení schopné.
 
1. Schválení programu
 
2012/08/01 : ZO schvaluje program jednání
Hlasování : 8:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
+
+
+
+
+
+
+

 
2. Jmenování zapisovatele z jednání
Starosta jmenoval zapisovatelkou z jednání paní Simonu Pospíchalovou
 
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
Starosta obce jmenoval ověřovatelem zápisu pana Josefa Temňáka a pana Štěpána Moronga.
 
4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
Starosta seznámil přítomné s plněním usnesení z minulého zasedání a se zprávou o činnosti obecního úřadu v uplynulém období.
 
ZO bere na vědomí plnění zprávu o plnění usnesení
 
5. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2011
Starosta seznámil přítomné se zprávou o kontrole hospodaření obce Malá Morava za rok 2011, kterou provedly dne 15.5.2012 pracovnice Krajského úřadu Olomouckého kraje. Závěrem bylo konstatování, že v uvedeném období nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
 
ZO bere na vědomí výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2011
 
6. Závěrečný účet obce za rok 2011
 
ZO projednalo závěrečný účet obce Malá Morava, tj. údaje o výsledku celoročního hospodaření. Závěrečný účet obsahuje mimo jiné zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2011, výsledek hospodaření obce, rozvahu, výsledek hospodaření fondů FRB a SF, hodnotící zprávu finančního hospodaření obce, výsledek hospodaření MŠ, výsledek inventarizace a ukazatel dluhové služby.
Příjmy celkem po konsolidaci 11.520.594,51 Kč
Výdaje celkem po konsolidaci 10.062.213,23 Kč
Přebytek hospodaření 1.458.381,28 Kč.
Zůstatky bankovních účtů :
Běžný účet: 2.948.198,98 Kč
Fond rozvoje bydlení: 196.959,92 Kč.
Sociální fond: 157.216,24 Kč.
K zveřejněnému návrhu závěrečného účtu za rok 2011 nebyly žádné připomínky z řad zastupitelů ani občanů.
 
 
2012/08/02 : ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2011 a to bez výhrad.
Hlasování : 8:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
+
+
+
+
+
+
+

 
7. Rozpočtové opatření č. 200001/2012
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 200001/2012, včetně důvodové zprávy. Rozpočet byl navýšen v příjmech i výdajích o 271.300,- Kč podle jednotlivých kapitol. Kompletní znění rozpočtových opatřeních je v příloze č. 1 tohoto zápisu. Dále starosta seznámil přítomné zastupitele s rozpočtovými opatřeními provedenými v rámci jeho působnosti. Jedná se o rozpočtová opatření č. 100001/2012 až 100006/2012.
 
2012/08/03 : ZO schvaluje rozpočtová opatření č.200001/2012.
Hlasování : 8:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
+
+
+
+
+
+
+

 
8. Výsledek hospodaření obce za období leden až květen 2012.
Starosta Antonín Marinov seznámil přítomné s výsledkem hospodaření obce v uvedeném období.
 
ZO bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření obce v období leden až květen 2012.
 
9. Dotace z POV Olomouckého kraje
Obec Malá Morava byla vybrána k získání příspěvku z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2012. Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 27.4.2012 schválilo naší žádosti a poskytne obci dotaci ve výši až 245.000,- Kč, maximálně ovšem ve výši 50% skutečných nákladů na výstavbu parkoviště na Malé Moravě v roce 2012.
 
2012/08/04 : ZO schvaluje uzavření smlouvy s Olomouckým krajem o přijetí dotace na stavbu parkoviště na Malé Moravě a pověřuje starostu jejím podpisem
Hlasování : 8:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
+
+
+
+
+
+
+

 
10. Výběrové řízení na stavbu parkoviště na Malé Moravě
Dne 30.3.2012 bylo vyhlášeno výběrové řízení na stavbu parkoviště a poštou byly rozeslány nabídky třem firmám, a to společnosti Stavrel Hanušovice, Agrostav Ústí nad Orlicí a Jaroslav Ceh Vysoký Potok. Rovněž byla v době od 30.3.2012 do 1.6.2012 dokumentace k výběrovému řízení zveřejněna na webových stránkách obce. Dále byla na vlastní žádost dokumentace zaslána také společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., Olomouc. Termín přijímání žádostí byl stanoven na 1.6.2012 do 14. hodin. Své nabídky předložily pouze firmy Stavrel a Agrostav. Otevírání obálek proběhlo v 14:30 v budově OÚ. Nikdo ze zástupců firem se ho nezúčastnil. Byly doručeny dvě nabídky, Stavrel nabídl kompletní cenu 190.000,- Kč + 20% DPH, tj. 228.000,- Kč, Agrostav nabídl cenu 186.511 + 20% DPH, tj. 223.813,- Kč
 
Nabídka Agrostavu ovšem nebyla úplná a proto bylo navrženo uzavřít smlouvu o dílo se společností Stavrel.
 
2012/08/05 : ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na výstavbu parkoviště na Malé Moravě se společností STAVREL s.r.o. a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování : 8:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
+
+
+
+
+
+
+

 
11. Výběrové řízení na stavbu multifunkční plochy ve Vojtíškově
Dne 30.3.2012 bylo vyhlášeno výběrové řízení na stavbu multifunkční plochy a poštou byly rozeslány nabídky čtyřem firmám, a to společnosti Flora servis Brmo, Keltex spol. s.r.o. Brno, Stavrel Hanušovice a Kasform s.r.o Plzeň. Kompletní dokumentace byla také zveřejněna v době od 30.3.2012 do 1.6.2012 na webových stránkách www.obecmalamorava.cz. Dále byla na vlastní žádost zaslána dokumentace také společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., Olomouc. Termín přijímání žádostí byl stanoven na 1.6.2012 do 14. hodin. Své nabídky předložily firmy Stavrel a Kasform. Otevírání obálek proběhlo v 14:45 v budově OÚ. Nikdo ze zástupců firem se ho nezúčastnil.
 
Byly doručeny dvě nabídky:
Stavrel nabídl kompletní cenu 1.275.339,- Kč + 20% DPH, tj. 1.530.407,- Kč
Keltex nabídl cenu 748.012 + 20% DPH, tj. 940.814,- Kč
 
Nabídka Keltexu ovšem nebyla úplná, úplně chybělo nacenení oplocení a zatravnění areálu a v cenové nabídce chyběla částka za dodávku a montáž vybavení hřiště a proto bylo navrženo uzavřít smlouvu se společností STAVREL s.r.o.
 
2012/08/06 : ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na výstavbu multifunkční plochy pro hru dětí a odpočinek dospělých ve Vojtíškově  se společností STAVREL s.r.o. a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování : 8:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
+
+
+
+
+
+
+

 
12. Kalkulace ceny vodného za rok 2011
Ve smyslu §36 odst.5 zákona 274/2001 (ve znění pozdějších předpisů) je povinností provozovatele jednou ročně zveřejňovat jasné a úplné informace o výpočtu ceny vodného a stočného. Na základě Metodického pokynu Ministerstva zemědělství ČR byly podle uvedené metodiky zpracovány přílohy, které budou zveřejněny i na internetových stránkách obce. Obec Malá Morava vlastní a provozuje 5 vodovodů v jednotlivých místních částech Malá Morava, Vojtíškov, Podlesí a Vysoký Potok a stočné neúčtuje. Zveřejněná kalkulace je společná za všechny vodovody. V loňském roce byla cena fakturovaná 15,45 Kč + 10% DPH = 17,- Kč. Letos se zvýšila snížená sazba DPH na 14% a to bude znamenat navýšení ceny vody na minimálně 17,61 vč. DPH.
Z tohoto důvodu bylo navrženo upravit cenu vody na 15,79 + 14% DPH =18,- Kč
Růst výsledné ceny vody bude pokračovat i v roce 2013, kdy hodlá vláda zvýšit sníženou sazbu DPH na 20%. To by znamenalo pro občany další růst ceny vody(i při zachování základu ceny vody) cca na 20,- Kč.
Kalkul vody je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
 
Zastupitelé obce byli seznámeni s výpočtem ceny vodného
 
2012/08/07 : ZO stanovuje cenu za odběr pitné vody z obecních vodovodů na rok 2012 ve výši 18,- Kč včetně 14% DPH
Hlasování : 8:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
+
+
+
+
+
+
+

 
 
13. Pronájem bytu
Ke dni 31.5.2012 obec Malá Morava disponovala dvěma volnými byty v Podlesí čp. 21 a jedním bytem v Podlesí čp. 135. Obci byly na základě zveřejnění oznámení doručeny žádosti těchto zájemců:
 
Milan Pavézka, xxx
Vilma Kubalíková, xxx
Jaroslava Ličková, xxx
Pavlína Havelková, xxx
Helena Wolfová, xxx
 
2012/08/08 : ZO schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt v Podlesí čp. xxx s Milanem Pavézkou, tč. bytem xxx a Pavlínou Havelkovou, tč. bytem xxx a uzavření nájemní smlouvy na byt v Podlesí čp. 135 s Helenou Wolfovou, tč. xxx
Hlasování : 8:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
+
+
+
+
+
+
+

 
14. Souhlasy se stavbami
14.1. Ocelový sklad na dřevo
O vyjádření ke stavbě a souhlas s uzavřením sloučené veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby ocelového skladu na dřevo na p.č. 381 v k.ú. Vlaské požádal Ing. Milan Kisela, jako zástupce investora, společnosti Sněžník a.s., Dolní Morava 58.
 
2012/08/09 : ZO nemá námitek a souhlasí se stavbou ocelového skladu na dřevo na p.č. 381 v k.ú. Vlaské
Hlasování : 8:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
+
+
+
+
+
+
+

 
2012/08/10 : ZO souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby ocelového skladu na dřevo na p.č. 381 v k.ú. Vlaské
Hlasování : 8:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
+
+
+
+
+
+
+

 
14.2. Zahradní domek
O vyjádření ke stavbě a souhlas se stavbou zahradního domku o rozměrech 4x3,5 m na pozemku p.č. ZE 105/201 v k.ú. Vojtíškov požádal Jiří Temňák z xxx.
 
2012/08/11 : ZO nemá námitek a souhlasí se stavbou zahradního domku na p.č. ZE 105/201 v k.ú. Vojtíškov
Hlasování : 8:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
+
+
+
+
+
+
+

 
15. Společný školský obvod
Na základě § 178 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), je obec povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území. Za tímto účelem obec buď zřídí základní školu nebo zajistí plnění povinné školní docházky v základní škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí.
2012/08/12 : ZO schvaluje uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové školy s Městem Hanušovice
Hlasování : 8:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
+
+
+
+
+
+
+

 
2012/08/13 : ZO vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy
Hlasování : 8:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
+
+
+
+
+
+
+

 
16. Záměr prodeje
16.1 Záměr prodeje Vojtíškov
Mudr. Karel Tesař, bytem xxx, požádal o odprodej pozemků p.č. 65 ostatní plocha o výměře 237 m2 a p.č. 1890/3 ostatní plocha o výměře 99 m2 v k.ú. Vojtíškov. O tyto pozemky žádal již v roce 2008, kdy dne 12.3.2008 nebyl zastupitelstvem záměr prodeje schválen, jelikož pozemek p.č. 65 bezprostředně nenavazoval na nemovitosti v jeho vlastnictví a na pozemku p.č. 1890/3 byl umístěn historický kříž. V současné době je situace jiná, MUDr. Tesař se stal spoluvlastníkem pozemku p.č. st. 23, na který navazuje parcela p.č. 65 a tvoří s ní i funkční celek. Tudíž nic nebrání schválení záměru prodeje.
Záměr prodeje p.č. 1890/3 s historickým křížem nebyl doporučen.
 
2012/08/14 : ZO schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 65 ostatní plocha o výměře 237 m2 v k.ú. Vojtíškov
Hlasování : 8:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
+
+
+
+
+
+
+

 
2011/08/15 : ZO neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1890/3 ostatní plocha o výměře 99 m2 v k.ú. Vojtíškov
Hlasování : 8:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
+
+
+
+
+
+
+

 
16.2. Záměr prodeje Podlesí I.
Žadatel, Ing. Miroslav Polách, bytem xxx, požádal o odprodej pozemků p.č. část 105 ZE, 2231 ostatní plocha, 151 ZE, 105 ZE, část 1873 ZE, 2111/3 TTP, 2111/4 TTP, 2111/2 TTP, st 211, část p.č 1872/4 ostatní plocha.
Po diskuzi bylo navrženo schválit záměr prodeje pouze těch pozemků, které bezprostředně navazují na nemovitosti ve vlastnictví žadatele.
 
2012/08/16 : ZO  revokuje usnesení č. 2007/07/24 ze dne 7.11.2007
Hlasování : 8:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
+
+
+
+
+
+
+

 
2012/08/17 : ZO schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 2111/2 TTP o výměře 50 m2, p.č. 2111/3 TTP o výměře 58 m2, p.č. 2111/4 TTP o výměře 32 m2, 2231 ostatní plocha o výměře 180 m2, části p.č. ZE 55 a dvou částí p.č. 1872/4 ostatní plocha
Hlasování : 8:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
+
+
+
+
+
+
+

 
16.3. Záměr prodeje Podlesí II.
Manželé Martin a Eva Pospíchalovi, bytem xxx požádali o doprodej pozemků p.č. st 184 o výměře 230 m2 a p.č. 2170 o výměře 57 m2 v k.ú. Podlesí-město, za účelem výstavby objektu k bydlení.
 
2012/08/18 : ZO schvaluje záměr prodeje p.č. st 184 o výměře 230 m2 a p.č. 2170 o výměře 57 m2 v k.ú. Podlesí-město
Hlasování : 8:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
+
+
+
+
+
+
+

 
17. Záměr pronájmu nemovitostí
Žadatelka Arnoštka Urbanová, bytem xxx, požádala o pronájem části pozemku p.č. 2264/1 o přibližné výměře cca 124 m2 v okolí stodoly na p.č. st. 222 a p.č. st.223 v katastrálním území Podlesí-město, která je v jejím vlastnictví
 
2012/08/19 : ZO schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 2264/1 v k.ú. Podlesí-město o přibližné výměře cca 124 m2
Hlasování : 8:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
+
+
+
+
+
+
+

 
18. Směny nemovitostí
18.1. Mgr. Roman Zíma
8.3.2012 byl schválen záměr směny pozemku p.č. 1499/6 ve vlastnictví Mgr. Romana Zímy, bytem xxx, na kterém hodlá obec Malá Morava vybudovat sportovní areál, za pozemek p.č. 498/3 ve Vojtíškově. Směna se uskuteční vzájemným zápočtem změn. Záměr směny byl řádně zveřejněn, nikdo na něj nereagoval.
Pro směnu byly pozemky oceněny následovně:
·         Pozemky ve vlastnictví obce: p.č. 498/3 celkem 40.540,- Kč
·         Pozemky ve vlastnictví žadatele: p.č. 1499/6 celkem 13.870,- Kč  
 
Rozdílná cena pro směnu je 26.670,- Kč. Žadatel uhradí obci směnnou smlouvou tuto částku + náklady spojené s uzavřením smlouvy.
 
2011/04/21 : ZO schvaluje směnu pozemků v k.ú. Vojtíškov p.č. 1499/6 ostatní plocha o výměře 1387 m2 ve vlastnictví  Mgr. Romana Zimy, bytem xxx za pozemek p.č 498/3 TTP o výměře 4054 m2 v majetku obce, kdy se zároveň Mgr. Zíma  touto směnnou smlouvou zavazuje obci uhradit částku 26.670,- Kč+ náklady spojené s uzavřením směnné smlouvy.
Hlasování : 8:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
+
+
+
+
+
+
+

 
18.2. Farma Morava
8.3.2012 byl zastupitelstvem obce schválen záměr směny pozemků, které jsou zastavěny stavbami ve vlastnictví žadatele a které jsou v pastevních areálech nebo jinak užívány žadatelem a to p.č. 405 ZE, 402/1 ZE, st. 55/2, st. 54/5 , p.č. 1716/7 (část p.č. 1716/4 dle GP) v k.ú. Malá Morava a p.č. st. 104/2 v k.ú. Vysoký Potok za pozemky p.č. 1923 a p.č 1489 ve Vojtíškově na kterém hodlá obec Malá Morava vybudovat sportovní areál. Směna se uskuteční vzájemným zápočtem změn. Na zveřejněný záměr směny nikdo nereagoval. Pro směnu byly pozemky oceněny následovně:
 
·         Pozemky ve vlastnictví obce:
p.č. 405 celkem 20.180,- Kč 
p.č. 402/1 celkem 8.120,- Kč           
p.č. 1716/7 celkem 15.370,- Kč       
p.č. st. 54/5 celkem 1.139,-Kč
p.č. st. 55/2 celkem 170,- Kč                       
p.č. st. 104/2 celkem 1.292,- Kč     
Celkem 46.271,- Kč                                      
 
·         Pozemky ve vlastnictví žadatele:
p.č. 1923 celkem 2.520,- Kč 
p.č. 1489 celkem2.070,- Kč  
Celkem 4.590,- Kč
 
Rozdílná cena pro směnu je 41.681,- Kč. Žadatel uhradí obci směnnou smlouvou tuto částku + náklady na geometrické rozdělení + náklady spojené s uzavřením smlouvy.
 
2012/08/21 : ZO revokuje usnesení č. 2009/14/43 ze dne 28.5.2009
Hlasování : 8:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
+
+
+
+
+
+
+

 
 
2012/08/22 : ZO schvaluje směnu pozemků p.č. st 54/5 o výměře 67 m2, části p.č. 1716/4 (ZE) , tj. dle GP ze dne nově vzniklého p.č. 1716/7 ostatní plocha, p.č. st. 55/2 o výměře 10 m2, p.č. 402/1 (parcela ZE) o výměře 812 m2 , p.č. 405 (parcela ZE) o výměře 2018 m2 v k.ú. Malá Morava a p.č. st 104/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 76 m2 v k.ú. Vysoký Potok, které jsou součástí zemědělských areálů, nebo zastavěny stavbami žadatele, za pozemky ve vlastnictví Farmy Morava spol. s.r.o. v k.ú. Vojtíškov p.č. 1923 ostatní plocha o výměře 252 m2 a p.č. 1489, ostatní plocha o výměře 207 m2 k výstavbě hřiště. Společnost Farma Morava se zavazuje touto směnnou smlouvou obci uhradit částku 41.681,- Kč+ náklady na zhotovení geometrického plánu a náklady spojené s uzavřením směnné smlouvy.
Hlasování : 8:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
+
+
+
+
x
+

 
19. Příspěvky z rozpočtu obce
Poskytování příspěvků, příjem žádostí a následné vyúčtování se od letošního roku nově řídí směrnicí č. 3/2011, kterou jsou upravena pravidla poskytování příspěvku z rozpočtu obce a kterou dne 10.3.2011 schválilo zastupitelstvo obce pod číslem usnesení 2011/03/02.  V květnu 2012 byly přijaty žádosti SDH Podlesí o příspěvek na dětský den a o.s. Alienteam.cz na dětský den a na turnaj ve floorballu.
 
 
2012/08/23 : ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku SDH Podlesí na dětský den ve výši 2.000,- Kč, o.s. Alienteam.cz na dětský den ve výši 1.800,- Kč a na turnaj ve floorballu ve výši 750,- Kč.
Hlasování : 8:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
+
+
+
+
+
+
+

 
20. Věcné břemeno
Žadatel – MVDr. Evžen Staroveský požádal 11.6.2008 o zřízení věcného břemene spočívající v právu chůze a jízdy po části pozemku p.č. 527 (ZE), k pozemkům v jeho vlastnictví v k.ú. Zlatý Potok. Požaduje zřízení věcného břemene na majitele pozemků p.č. 177/2 a 181/4. V současnosti již tyto pozemky nejsou v jeho vlastnictví a nový vlastník Michaela Mahelová, bytem xxx, žádá o uzavření této smlouvy o věcném břemeni s ní.
 
2012/08/24 : ZO revokuje usnesení č. 2008/10/18 ze dne 11.6.2008
Hlasování : 8:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
+
+
+
+
+
+
+

 
2012/08/25 : ZO schvaluje uzavření smlouvy o věcném břemeni s paní Michaelou Mahelovou a to bezúplatně, dle schválených zásad
Hlasování : 8:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
+
+
+
+
+
+
+

 
21. Průběh pasportizace místních komunikací
Technický poradce v oblasti dopravních staveb, pan Jaroslav Kohoutek, který na základě uzavřené smlouvy o dílo zpracovává pro obec pasport komunikací, předložil zprávu o průběhu zpracování PMK., včetně návrhů opatření spočívající zejména ve vyřazení některých komunikací z kategorie místních komunikací.
 
2012/08/26 : ZO schvaluje provedených opatření při tvorbě pasportu místních komunikací
Hlasování : 8:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
+
+
+
+
+
+
+

 
22. Zpráva o daňové kontrole
Starosta obce seznámil přítomné s výsledkem kontroly, kterou provedl Finanční úřad v Šumperku se zaměřením na čerpání dotací na veřejně prospěšné práce v letech 2009-2011 a dotaci na opravu kaple ve Vysokém Potoku v roce 2009. Výsledkem bylo konstatování, že kontrolou nebylo zjištěno porušení podmínek pro čerpání dotací.
 
23. Diskuze
Paní Koníčková a Postřehovská informovali o problémech v Podlesí a potřebách oprav v obecních domech.
Starosta informoval o možnostech řešení situace s chovem psů paní Kurečkové.
Pan Kouřil se ptal, kdy bude ve Vojtíškově svítit celé veřejné osvětlení.
 
24. Závěr jednání
 
Starosta obce Antonín Marinov poděkoval všem přítomným zastupitelům a občanům za účast a v 17:30 hodin jednání ukončil.
 
 
Zápis byl vyhotoven dne 15.6.2012
 
 
Ověřovatelé zápisu                                             
Josef Temňák                          ………………………………
 
                                                                                       
Štěpán Morong                         ………………………………
                                                                                                               
Zapsala                                                                 
Simona Pospíchalová             ………………………………
 
Starosta obce
Antonín Marinov                      ………………………………
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy zápisu:
1.    Rozpočtové změny
2.    Kalkul vody 2011
 
 
 

 

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Zápis z 8. zasedání zastupitelstva 7.6.2012