Zápis z 9. zasedání zastupitelstva 6.9.2012

Zveřejněno: 9. 1. 2013

 

 

 
 Obec Malá Morava
 
Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malá Morava,
 které se konalo dne 6.9.2012 v sále kulturního domu v Malé Moravě od 16.00 hod.
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
Poznámka:
- zveřejněna je upravená verze Zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění;
- do úplné verze Zápisu mohou v případě potřeby na obecním úřadě nahlédnout:
·         občané obce od 18 let věku s trvalým pobytem na území obce
·         fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území obce
·         cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území obce
Jiné fyzické osoby a osoby právnické mají možnost získat informace z jednání zastupitelstva obce na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 
 
Přítomní členové zastupitelstva obce                                                                                   
Kouřil Jan
Köhler Walter od 16:40                                                         
Marinov Antonín                                           
Morong Pavel                                                
Morong Štěpán
Svoboda Karel                                   
Temňák Josef
 
Nepřítomni členové zastupitelstva obce
Ing. Janda Marek – omluven
Hulín Josef - omluven
                                                                             
Přítomni občané
M. S., A. Š., M. Č., M. C., M. K., M. K., A. K., D. M., L. C., V. M.
 
Hlasování zastupitelů: (+) pro(-) proti,  (o) zdržel se hlasování,  (x) nepřítomen
 
Program jednání:
 
1. Schválení programu
2. Určení zapisovatele z jednání
3. Určení ověřovatelů z jednání
4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání a zpráva o činnosti obecního úřadu
5. Provedené rozpočtové opatření
6. Rozpočtové změny č. 200002/2012
7. Výsledek hospodaření obce za leden až srpen 2012
8. Souhlas se stavbou oplocení Vysoký Potok
9. Souhlas se stavbou rekreačního objektu ve Skleném
10. Souhlas se stavbou rekreačního objektu v Podlesí
11. Dodatek ke smlouvě na stavbu parkoviště
12. Smlouva o věcném břemeni
13. Pronájem bytů
14. Poškozování nájemních bytů
15. Záměry prodeje
  • Podlesí
·         Vysoký Potok
16. Záměr pronájmu nemovitostí
17. Prodej nemovitostí
  • Podlesí
  • Vojtíškov
18. Opatření obce o zimní údržbě
19. Diskuse
20. Závěr jednání
 
Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce Antonín Marinov v 16.00 hodin. Konstatoval, že je přítomno šest zastupitelů a tudíž je zastupitelstvo usnášení schopné.
 
1. Schválení programu
 
2012/09/01 : ZO schvaluje program jednání
Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
x
x
x
+
+
+
+
+
+

 
2. Jmenování zapisovatele z jednání
Starosta jmenoval zapisovatelkou z jednání paní Simonu Pospíchalovou
 
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
Starosta obce jmenoval ověřovatelem zápisu pana Jana Kouřila a pana Štěpána Moronga.
 
4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
Starosta seznámil přítomné s plněním usnesení z minulého zasedání a se zprávou o činnosti obecního úřadu.
 
ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení
 
5. Provedená rozpočtová opatření
Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovými opatřeními č.100007/2012 až 100014/2012 schválenými a provedenými v jeho působnosti.
 
6. Rozpočtové změny č. 200002/2012
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové změny č. 200002/2012, včetně důvodové zprávy. Rozpočet byl navýšen v příjmech i výdajích o 605.290,- Kč podle jednotlivých kapitol. Kompletní znění rozpočtových změn je v příloze č. 1 tohoto zápisu.
 
2012/09/02 : ZO schvaluje rozpočtové změny č. 200002/2012
Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
x
x
x
+
+
+
+
+
+

 
7. Výsledek hospodaření obce za období leden až srpen 2012.
Starosta Antonín Marinov seznámil přítomné s výsledkem hospodaření obce v uvedeném období.
 
ZO bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření obce v období leden až srpen 2012
 
8. Souhlas se stavbou oplocení Vysoký Potok
Investor pan W. K., bytem xxx, požádal o vyjádření ke stavbě oplocení pastevního areálu v katastrálním území Vysoký Potok. Oplocení by mělo být provedeno pozinkovaným pletivem o výšce 2 m uchyceným na dřevěných sloupcích.
 
2012/09/03 : ZO souhlasí se stavbou oplocení pastevního areálu v k.ú. Vysoký Potok
Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
x
x
x
+
+
+
+
+
+

 
9. Souhlas se stavbou rekreačního objektu ve Skleném
Investor Ing. V.P., bytem xxx, prostřednictvím projektanta Ing. M. Č., bytem xxx, požádal o vyjádření ke stavbě rekreačního objektu na pozemku p.č. st. 6/1 v k.ú. Sklené u Malé Moravy.
 
2012/09/04 : ZO souhlasí se stavbou rekreačního objektu na st.p. p.č. 6/1 v k.ú. Sklené u Malé Moravy
Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
x
x
x
+
+
+
+
+
+

 
10. Souhlas se stavbou rekreačního objektu v Podlesí
Investorka M.O., bytem xxx, prostřednictvím projektanta Ing. L. T., požádala o vyjádření ke stavbě rekreačního objektu na pozemku st. 134, p.č. 163, 164, 174 a 1878/1 v k.ú. Podlesí- město. Zároveň žádá o možnost zřídit odstavné a parkovací stání na pozemku p.č. 1787/1 ve vlastnictví obce a ČOV, včetně zemního filtru a vsakovací jímky na p.č. 174.
 
2012/09/05 : ZO souhlasí se stavbou rekreačního objektu na st.p. p.č. 134, p.č. 163, 164, 174 a 1878/1 v k.ú. Podlesí- město a pověřuje starostu podpisem smlouvy o právu provést stavbu na uvedených pozemcích.
Hlasování : 6:0:0  (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
x
x
x
+
+
+
+
+
+

 
11. Dodatek ke smlouvě na stavbu parkoviště
Na minulém zasedání zastupitelstva byla schválena smlouva o dílo na stavbu parkoviště. Následně při geometrickém zaměření staveniště bylo ovšem konstatováno, že nesouhlasí vzdálenost od místní komunikace a také, že projekt neřeší napojení parkovací plochy ke komunikaci. Projektované dláždění není ukončeno, čímž by docházelo k rozpadu zámkové dlažby. Proto bylo navrženo řešení, že navrhovaná část bude ukončena obrubníky a napojení bude provedeno asfaltovou směsí. Opatřením dojde k navýšení ceny o 52.089 + DPH.
 
2012/09/06 : ZO souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o provedení díla na stavbu parkoviště na Malé Moravy
Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
x
x
x
+
+
+
+
+
+

 
12. Smlouva o věcném břemeni
O podpis smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a.s. požádala společnost Geodézie Česká Třebová, s.r.o., Palackého 297, 560 02 Česká Třebová. Jedná se o uložení kabelového vedení NN pro vodní elektrárnu ADAM Červený Potok. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za cenu 1.000,- Kč vč. DPH.
 
2012/09/07 : ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o věcném břemeni se společností ČEZ Distribuce, a.s., spočívající v uložení kabelového vedení pro vodní elektrárnu ADAM Červený Potok, a pověřuje starostu jejím podpisem
Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
x
x
x
+
+
+
+
+
+

 
13. Pronájem bytu
K dnešnímu dni obec Malá Morava disponuje třemi volnými byty. V Podlesí 22, Podlesí 135 a na Malé Moravě 90. Byty v čp. 90 a 135 je možno pronajmout ihned, byt čp. 22 po provedení oprav. Obci byly na základě oznámení doručeny žádosti těchto zájemců:
V. M, bytem xxx – má zájem o čp. 90
J. C., bytem xxx – má zájem o čp. 90
M. K. bytem xxx – má zájem o čp. 90
J. K. bytem xxx – má zájem o čp. 90
Manželé P. bytem xxx – mají zájem o čp. 22
Manželé J. bytem xxx – mají zájem o čp. 22
P. L. bytem – má zájem o č.p. 22
 
O byt v č.p. 135 nemá nikdo zájem
 
2012/09/08 : ZO schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt v Malé Moravě 90 s M.K., nyní bytem xxx a na byt v Podlesí 22 v P.L., nyní bytem xxx
 Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
x
x
x
+
+
+
+
+
+

 
14. Poškozování nájemních bytů
V prvním případě se jedná se o letitý problém v nájemním bytě ve Vojtíškově xxx, nájemcem je paní D.K. Nájemkyně je chovatelkou velkého množství psů, kteří obtěžují ostatní nájemníky a návštěvníky Vojtíškova, znečišťují veřejné prostranství a poškozují majetek obce. Jedná se zejména o pronajatý byt a společné prostory bytového domu. V srpnu tohoto roku byl Policii ČR dán podnět na prošetření spáchání přestupku. Jako další krok k nápravě situace je navrženo s chovatelkou ukončit nájemní smlouvu a vystěhovat ji z pronajatého bytu. Po zjištění rozsahu poškození bytu by obec měla vyžadovat náhradu škody. Dalším problémem je likvidace polorozbořených stavení chovatelky, včetně všech nashromážděných odpadů a likvidace na skládce. I náhradu těchto nákladů by obec měla po chovatelce požadovat.
K dalšímu poškozování nájemního bytu dochází i v případě nájemce pana M.C., bytem xxx.
 
2012/09/09 : ZO schvaluje ukončení nájemního vztahu s nájemníky obecních bytů paní D. K., bytem xxx a panem M. C., bytem
Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
x
x
x
+
+
+
+
+
+

 
15. Záměr prodeje
15.1. Záměr prodeje Podlesí
A. P., bytem xxx o odprodej pozemku p.č. 1876 ostatní plocha- ostatní komunikace o výměře 209 m2 a v k.ú. Podlesí-město. Žadatel zde hodlá do dvou let vybudovat dle žádosti hrací hřiště pro veřejnost. Jedná se o starou nevyužívanou cestu, zaznamenanou pouze v katastrálních mapách a v terénu neexistující. Na její části je vybudované travnaté sportovní hřiště. Záměr prodeje je možný ovšem za podmínky, že zde bude v navrženém termínu vybudováno hřiště, které bude i v budoucnu sloužit i veřejnosti.
 
2012/09/10 : ZO schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1876 ostatní plocha- ostatní komunikace o výměře 209 m2  v k.ú. Podlesí-město
Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
X
x
x
+
+
+
+
+
+

 
15.2. Záměr prodeje Vysoký Potok
F. a M. S., bytem xxx požádali o odprodej pozemku p.č. 733/2 ostatní plocha- ostatní komunikace o výměře 562 m2 u nemovitosti v jejich vlastnictví v k.ú. Vysoký Potok. K přístupu k nemovitosti je využívána cesta na jiném pozemku. V tomto případě bylo navrženo neprodávat pozemek s tím, že by měl být veřejně přístupný.
Starosta obce nechal hlasovat o neschválení záměru prodeje.
 
2012/09/11 : ZO neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 733/2 ostatní plocha- ostatní komunikace o výměře 562 m2  v k.ú. Podlesí-město
Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
X
x
x
+
+
+
+
+
+

 
16. Záměr pronájmu
O pronájem pozemku p.č. 1306 ostatní plocha v k.ú. Malá Morava (u bytových domů čp. 8 a 9) požádala paní Y. V., bytem xxx. Pronajatý pozemek by žadatelka ráda užívala jako zahradu a ke skladování dříví pro potřeby otopu. Pozemek v navrženém rozsahu nelze pronajmout, nachází se zde například sportovní hřiště a dále různé drobné stavby nájemníků domů čp. xxx a xxx. Žádný z těchto nájemníků ovšem nemá souhlas s pronájmem obecního pozemku. Bylo navrženo oslovit majitele kůlen a za jejich účasti provést místní šetření a zjistit kdo a jakou část pozemků užívá. S těmito občany budou uzavřeny nájemní smlouvy.  Následně bude určeno, jakou část lze pronajmout paní Večeřové. Starosta navrhl, aby toto šetření bylo provedeno i za účasti zastupitele Ing. Marka Jandy, který nejlépe z nás zná místní poměry.
 
2012/09/12 : ZO schvaluje provedení místního šetření za účelem zjištění rozsahu užívání pozemku p.č. 1306 v k.ú. Malá Morava
Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
x
x
x
+
+
+
+
+
+

 
17. Prodeje nemovitostí
17.1. Prodej nemovitostí Podlesí
Na minulém zasedání zastupitelstva byl schválen záměr prodeje nemovitostí p.č. st 184 o výměře 230 m2 a p.č. 2170 o výměře 57 m2 v k.ú. Podlesí-město. O pozemky požádali Manželé M. a E. P., bytem xxx za účelem výstavby objektu k bydlení. Pozemky jsou v zastavitelném území obce. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn na úředních deskách a nikdo na něj nereagoval.
 
2012/09/13 : ZO schvaluje prodej nemovitostí p.č. st 184 o výměře 230 m2 a p.č. 2170 o výměře 57 m2 v k.ú. Podlesí-město manželům M. a E. P., bytem xxxx za cenu 11.480,- Kč + náklady spojené s převodem nemovitostí
 Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
x
x
x
+
+
+
+
+
+

 
17.2 Prodej nemovitostí Vojtíškov
Na minulém zasedání byl schválen záměr prodeje pozemku p.č. 65 ostatní plocha o výměře 237 m2. O tento pozemek žádal Mudr. K.T., bytem xxx jako majitel sousední nemovitosti. Záměr prodeje nemovitostí byl řádně zveřejněn na úředních deskách a nikdo na něj nereagoval.
 
2012/09/14 : ZO schvaluje prodej nemovitostí p.č. 65 ostatní plocha o výměře 237 m2 v k.ú. Vojtíškov Mudr. K.T., bytem xxx, 788 33 Hanušovice za cenu  4.029,- Kč + náklady spojené s převodem nemovitostí
 Hlasování : 6:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
x
x
x
+
+
+
+
+
+

 
18. Opatření obce o zimní údržbě
Zastupitelé obce projednali plán zimní údržby, způsob jejího provádění a seznam komunikací, kde se zimní údržba provádět nebude.
Na jednání se v 16:45 dostavil pan Köhler.
 
2012/09/15 : ZO schvaluje Nařízení obce č. 1/2012, kterým se stanovuje plán zimní údržby a seznam místních komunikací, na kterých se z důvodu malého dopravního významu nebude provádět zimní údržba
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
x
x
+
+
+
+
+
+
+

 
 
19. Diskuze
Paní A. Š. se ptá na způsob platby za odpady a vodu v bytech č.p. 8 a 9 na Malé Moravě, na současné jízdní řády, na zateplení bytového domu ve kterém bydlí. Dále se ptala přoč byl u domů č.p. 8 a 9 instalován koš na psí exkrementy a kolik to stálo.
Paní A. H. informuje o situaci při přestupu na autobus v Hanušovicích, chybí zde krytá autobusová zastávka.
Paní M. Č. informuje o černé skládce v blízkosti jejího domu, kterou vždy někdo založí a následně tam pálí odpad.
Starosta informoval o žádosti pana P.M. o oficiálním uznání názvu „Olšovská země“ a jeho zapracování do územního plánu.
Dále starosta informoval o návrhu záměru vybudovat na Malé Moravě dětské hřiště.
 
 
20. Závěr jednání
 
Starosta obce Antonín Marinov poděkoval všem přítomným zastupitelům a občanům za účast a v 17:30 hodin jednání ukončil.
 
 
Zápis byl vyhotoven dne 12.9.2012
 
 
Ověřovatelé zápisu                                             
Jan Kouřil                                ………………………………
 
                                                                                       
Štěpán Morong                         ………………………………
                                                                                                               
Zapsala                                                                 
Simona Pospíchalová             ………………………………
 
Starosta obce
Antonín Marinov                      ………………………………
 
 
 
 
 
Přílohy zápisu:
1.    Rozpočtové změny č. 200002/2011
 

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Zápis z 9. zasedání zastupitelstva 6.9.2012