Zápis z 10. zasedání zastupitelstva 15.11.2012

Zveřejněno: 9. 1. 2013

 

 

 
 
 
 
 
 
 Obec Malá Morava
 
Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Malá Morava, které se konalo dne 15.11.2012 v zasedací místnosti Obecního úřadu Malá Morava od 16.00 hod.
 
Poznámka:
- zveřejněna je upravená verze Zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění;
- do úplné verze Zápisu mohou v případě potřeby na obecním úřadě nahlédnout:
·         občané obce od 18 let věku s trvalým pobytem na území obce
·         fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území obce
·         cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území obce
Jiné fyzické osoby a osoby právnické mají možnost získat informace z jednání zastupitelstva obce na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 
 
Přítomní členové zastupitelstva obce
Hulín Josef
Köhler Walter                                                                                                                                                
Marinov Antonín                                           
Morong Pavel                                                
Morong Štěpán
Svoboda Karel                                   
Temňák Josef
 
Omluveni členové zastupitelstva obce
Ing. Janda Marek
Kouřil Jan
 
                                                                             
Přítomni občané
A. T., J. B., L. L., V. B., M. B., A. K., M. K.
 
Hlasování zastupitelů : (+) pro(-) proti,  (o) zdržel se hlasování,  (x) nepřítomen
 
Program jednání:
 
1. Schválení programu jednání
2. Určení zapisovatele z jednání
3. Určení ověřovatelů z jednání
4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání a zpráva o činnosti obecního úřadu
5. Provedené rozpočtové opatření
6. Rozpočtové změny č. 200003/2012
7. Výsledek hospodaření obce za leden až říjen 2012
8. Územní plán- rozhodnutí o námitkách a připomínkách
9. Souhlas se stavbou zemědělského objektu s bytem Zlatý Potok
10. Souhlas se stavbou rodinného domu Malá Morava
11. Souhlas se stavbou rekreačních objektů Vysoký Potok I.
12. Souhlas se stavbou rekreačního objektu Vysoký Potok II.
13. Souhlas se stavbou skladu Sklené
14. Revitalizace zeleně Podlesí
15. Souhlas s přijetím dotace
16. Komplexní pozemkové úpravy
17. Odkup pozemků
18. Záměr pronájmu požární zbrojnice
19. Převod pozemků do vlastnictví obce
20. Převod pozemků do vlastnictví obce II.
21. Členství ve sdružení Jeseníky- sdružení cestovního ruchu
22. Směrnice o přidělování bytů
23. Diskuse
24. Závěr jednání
 
Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce Antonín Marinov v 16.00 hodin. Konstatoval, že je přítomno sedm zastupitelů, dva jsou omluveni, a tudíž je zastupitelstvo usnášení schopné.
 
1. Schválení programu
 
2012/10/01 : ZO schvaluje program jednání
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
+
x
+
+
+
+
+

 
2. Jmenování zapisovatele z jednání
Starosta jmenoval zapisovatelkou z jednání paní Simonu Pospíchalovou.
 
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
Starosta obce jmenoval ověřovatelem zápisu pana Waltra Köhlera a pana Josefa Hulína.
 
4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání a zpráva o činnosti obecního úřadu
Starosta seznámil přítomné s plněním usnesení z minulého zasedání a se zprávou o činnosti obecního úřadu.
 
ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení
 
5. Provedená rozpočtová opatření
Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovými opatřeními č.100015/2012 až 100020/2012 schválenými a provedenými v jeho působnosti.
 
ZO bere na vědomí informaci o provedených rozpočtových opatřeních
 
6. Rozpočtové změny č. 200003/2012
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové změny č. 200003/2012, včetně důvodové zprávy. Rozpočet byl navýšen v příjmech i výdajích o 250.000,- Kč podle jednotlivých kapitol. Kompletní znění rozpočtových změn je v příloze č. 1 tohoto zápisu.
 
2012/10/02 : ZO schvaluje rozpočtové změny č. 200003/2012
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
+
x
+
+
+
+
+

 
7. Výsledek hospodaření za leden až říjen 2012
Starosta seznámil přítomné se zprávou o hospodaření obce za uvedené období, kde jsou příjmy i výdaje rozepsány dle jednotlivých položek. Příjmy za toto období ve výši 8.529.916,- Kč jsou plněny na 79% schváleného rozpočtu. Výdaje ve výši 8.610.381,- Kč jsou plněny na 68% schváleného rozpočtu.
 
ZO bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření obce za leden až říjen 2012
 
8. Územní plán- rozhodnutí o námitkách a připomínkách
Dne 17.9.2012 se od 15.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Malé Moravě konalo veřejné projednávání návrhu Územního plánu obce Malá Morava za přítomnosti zástupců MěÚ Šumperk a společnosti Surpmo Hradec Králové. Bylo doručeno 6 námitek a připomínek. Po diskuzi bylo navrženo námitkám a připomínkám nevyhovět a územní plán připravit ke schválení na prosincovém nebo březnovém zastupitelstvu.
 
2012/10/03 : ZO nevyhovuje žádným námitkám a připomínkám vlastníků pozemků a staveb z veřejného projednávání územního plánu
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
+
x
+
+
+
+
+

 
9. Souhlas se stavbou zemědělského objektu s bytem Zlatý Potok
Investorka paní J.V., bytem xxx, prostřednictvím Realitního servisu J a L Hrabenov, požádala o vyjádření k zemědělské stavbě s bytem na pozemcích p.č. st. 48, p.č. 361/2, 361/3, v k.ú. Zlatý Potok.
 
2012/10/04 : ZO souhlasí se stavbou zemědělského objektu s bytem pozemcích p.č. st. 48, p.č. 361/2, 361/3, v k.ú. Zlatý Potok dle předložené projektové dokumentace
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
+
x
+
+
+
+
+

 
10. Souhlas se stavbou rodinného domu Malá Morava
Investor pan J.Š., bytem xxx, prostřednictvím Realitního servisu J a L Hrabenov, požádal o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemcích p.č. 1365/2, 1370/2, 1634, 1379/4, st. 167, 1628/2, 1633, 1321/4 v k.ú. Malá Morava.
 
2012/10/05 : ZO souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemcích p.č. 1365/2, 1370/2, 1634, 1379/4, st. 167, 1628/2, 1633, 1321/4 v k.ú. Malá Morava dle předložené projektové dokumentace
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
+
x
+
+
+
+
+

 
11. Souhlas se stavbou rekreačních objektů Vysoký Potok I.
Investorka paní A.N., bytem xxx, prostřednictvím Realitního servisu J a L Hrabenov, požádala o vyjádření ke 2 stavbám rekreačních objektů na pozemku p.č. st. 60, p.č. 414/1, 675/4, 406/4, 406/3, 734 a 398/1 v k.ú. Vysoký Potok.
 
2012/10/06 : ZO souhlasí se stavbou 2 rekreačních objektů na pozemcích p.č. st. 60, p.č. 414/1, 675/4, 406/4, 406/3, 734 a 398/1 v k.ú. Vysoký Potok dle předložené projektové dokumentace
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
+
x
+
+
+
+
+

 
12. Souhlas se stavbou rekreačního objektu Vysoký Potok II.
Investor R.P., bytem xxx, prostřednictvím Realitního servisu J a L Hrabenov, požádal o vyjádření ke stavbě rekreačního objektu na pozemcích p.č. st. 63, p.č. 412, 411, 675/4, 406/4, 406/3, 734 a 398/1 v k.ú. Vysoký Potok.
 
2012/10/07 : ZO souhlasí se stavbou rekreačního objektu na pozemcích p.č. st. 63, p.č. 412, 411, 675/4, 406/4, 406/3, 734 a 398/1 v k.ú. Vysoký Potok dle předložené projektové dokumentace
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
+
x
+
+
+
+
+

 
13. Souhlas se stavbou Sklené
Investorka Š.K., bytem XXX požádala o vyjádření ke stavbě skladu o velikosti 3750 mm x 2500 mm x 2500 mm usazeného na ocelových patkách, na pozemku p.č. st. 69 v k.ú. Sklené u Malé Moravy.
 
2012/10/08 : ZO souhlasí se stavbou  skladu o velikosti 3750 mm x 2500 mm x 2500 mm usazeného na ocelových patkách, na pozemku p.č. st. 69 v k.ú. Sklené u Malé Moravy
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
+
x
+
+
+
+
+

 
14. Revitalizace zeleně Podlesí
Obec ve spolupráci s Ing. R.P. bytem xxx, zpracovává projektovou dokumentaci na revitalizaci zeleně. Součástí by měla být obnova parku v Podlesí. V Podlesí je plánováno oproti minulému návrhu zachovat 15 stávajících zdravých lip a 1 buk a dále vysadit 70 ks nových stromů (25 ks javor mléč – kulovitý, 11 ks Jabloň lesní a 35 ks lípy dorůstající výšky 8 – 9 metrů), 1003 ks keřů (900 ks travolníku japonského dorůstajícího do výšky 50 cm, 33 ks růží a 70 ks azalky opadavé) a 3345 m2 nových trávníků. 35 ks lípy, 35 ks ozdobných javorů. Dále zde budou provedeny pískové cesty ke kašně a nová keřová výsadba kolem kašny památníku a morového sloupu (tavolník japonský a tavolník nízký). V současné době se zpracovává žádost o dotaci na tuto činnost z Evropských fondů. Obec by celá záležitost neměla stát nic. Veškeré práce by provádělo na vlastní náklady občanské sdružení Harta, o.s., Jeseník. Po úspěšném provedení bude dílo převedeno na obec.
 
2012/10/09 : ZO se usneslo udělit souhlas s realizací opatření v rámci projektů z dotačního programu OPŽP na parcelách, které jsou v majetku obce v katastrálním území Podlesí-město parc.č.1872/1, 1872/6, 1872/7, 1872/9, 1872/10, 1872/11, 1872/12, 1872/13, 1872/14, 1872/15. Souhlas je určen pro občanské sdružení Harta o.s., Vaškova 805/2, 790 55 Jeseník a jeho přesná specifikace bude koncipována na základě zveřejněných specifikací a podmínek příslušné konkrétní výzvy OPŽP k předkládání žádostí o dotace. Podpisem souhlasu je zastupitelstvem obce Malá Morava pověřen starosta obce pan Antonín Marinov, jako statutární zástupce
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
+
x
+
+
+
+
+

 
15. Souhlas s přijetím dotace
Obci se podařilo získat finanční podporu ve výši 200.000,- Kč v rámci Významných projektů Olomouckého kraje pro rok 2012 na realizaci projektu „Informační centrum a expoziční prostory pro muzeum místní historie“ v Malé Moravě. Jedná se o snahu alespoň částečně využít prostory bývalé školy na Malé Moravě. Finanční prostředky by měly být použity na stavební úpravy prostor, nákup vybavení, PC, nábytku, bezpečnostní zařízení a další podobné výdaje.
 
2012/10/10 : ZO souhlasí s přijetím dotace ve výši 200.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku na zřízení informačního centra s expozičními prostory
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
+
x
+
+
+
+
+

 
16. Komplexní pozemkové úpravy
Pozemkovými úpravami se ve smyslu § 2 zákona č. 139/2002 Sb. ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech se k nim uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýše­ní ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako nezbytný podklad pro územní plánování. Pozemkové úpravy tedy řeší nové vlastnictví půdní držby a součas­ně se jimi realizují polní cesty, vodohospodářská, protierozní, ekologická i krajinotvorná opatření.
Pro zahájení pozemkových úprav je nutno podat žádost, kterou musí zároveň podpořit vlastníci nadpoloviční většiny výměry zemědělské půdy.
 
2012/10/11 : ZO souhlasí s podáním žádosti na zahájení komplexních pozemkových úprav za předpokladu podpory vlastníků nadpoloviční většiny výměry zemědělské půdy
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
+
+
+
+
+
+
+
+

 
17. Odkup pozemků
Zemědělský podnik Rázová, státní podnik v likvidaci, provádí prodej pozemků ve vlastnictví státu. Obci byl dne 2.11.2012 byl doručen jejich seznam s nabídkou k odkoupení. Starosta navrhl, aby obec projevila předběžný zájem o pozemky p.č. 636/5 – 18 m2 v k.ú. Vysoká u Malé Moravy (sousedství obecní cesty), 1388/1 -14828 m2 v k.ú. Malá Morava (sousedství obecní cesty), 1559 – 9945 m2 v k.ú. Podlesí-město a 2070- 47 m2 v k.ú. Podlesí-město (součást obecní cesty).
 
p. Köhler nesouhlasí s nákupem některých pozemků, které obhospodařuje jeho společnost.
 
2012/10/12 : ZO vyjadřuje předběžný souhlas s nákupem pozemků p.č. 636/5 ostatní plocha o výměře 18 m2 v k.ú. Vysoká u Malé Moravy, p.č. 1388/1 orná půda o výměře 14828 m2 v k.ú. Malá Morava, p.č. 1559 trvalý travní porost o výměře 9945 m2 v k.ú. Podlesí-město a 2070 ostatní plocha o výměře 47 m2 v k.ú. Podlesí-město
Hlasování : 6:1:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
-
x
+
+
+
+
+

 
18. Záměr pronájmu požární zbrojnice
Mgr. R.Š., zástupce o.s. Alienteam, požádal o pronájem budovy požární zbrojnice na st. parcele č. 211 a p.č. 347/2 v k.ú. Malá Morava na dobu 20 let. Záměrem je využít budovu pro volnočasové aktivity občanů obce- zejména dětí a mládeže.
Starosta obce informoval o skutečnosti, že pronájem této budovy není možný, jelikož slouží jako sklad různého potřebného materiálu, požárního vybavení, dopravních prostředků, historických zařízení a předmětů. Tato budova je jediným skladovacím prostorem obce.
Proto bylo navrženo neschválit záměr pronájmu.
 
2012/10/13 : ZO nesouhlasí s pronájmem budovy požární zbrojnice na st. parcele č. 211 a p.č. 347/2 v k.ú. Malá Morava
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
+
x
+
+
+
+
+

 
19. Převod pozemků do vlastnictví obce
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových obci navrhnul aby byl pozemek p.č. 2147 o výměře 301 m2 v k.ú. Podlesí–město, na základě vyhlášky 303/1952 Úředního listu jako konfiskovaný majetek, převeden do majetku obce Malá Morava. Tento pozemek se dá klasifikovat jako veřejné prostranství, kde se zajišťuje údržba.
 
2012/10/14 : ZO s nabytím vlastnictví k pozemku p.č. 2147 ostatní plocha o výměře 301 m2 podle §1 odst. 1 zákona č. 172/1991 Sb. v platném znění
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
+
x
+
+
+
+
+

 
20. Převod pozemků do vlastnictví obce II.
Na základě §2 a §2a zákona ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obce a na základě souhlasného prohlášení Obce Malá Morava a Pozemkového fondu ČR, došlo k převodu historického majetku do vlastnictví obce. Jedná se o pozemky v k.ú. Vojtíškov p.č. 1668/5 trvalý travní porost o výměře 0,0533 ha, p.č. 406/8 orná půda o výměře 0,2778 ha, p.č. 406/10 orná půda o výměře 0,1490 ha, p.č. 259/1 lesní pozemek o výměře 0,6115 ha, p.č. 1800/7 ostatní plocha o výměře 0,0824 ha dle přídělu č. 30 a p.č. 1553/10 trvalý travní porost o výměře 0,0174 ha, p.č. 1553/12 trvalý travní porost o výměře 0,0115 ha a p.č. 1553/15 o výměře 0,0045 ha dle knihovní vložky č. 107.
 
2012/10/15 : ZO souhlasí s nabytím vlastnictví k pozemků v k.ú. Vojtíškov p.č. 1668/5 trvalý travní porost o výměře 0,0533 ha, p.č. 406/8 orná půda o výměře 0,2778 ha, p.č. 406/10 orná půda o výměře 0,1490 ha, p.č. 259/1 lesní pozemek o výměře 0,6115 ha, p.č. 1800/7 ostatní plocha o výměře 0,0824 ha dle přídělu č. 30 a p.č. 1553/10 trvalý travní porost o výměře 0,0174 ha, p.č. 1553/12 trvalý travní porost o výměře 0,0115 ha a p.č. 1553/15 o výměře 0,0045 ha dle knihovní vložky č. 107, na základě zákona č. 172/1991 Sb., v platném znění
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
+
x
+
+
+
+
+

 
21. Členství ve sdružení Jeseníky – sdružení cestovního ruchu
 
2012/10/16 : ZO souhlasí s členstvím obce ve sdružení Jeseníky- sdružení cestovního ruchu, úhradou členského příspěvku a zároveň pověřuje starostu podpisem přihlášky
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
+
x
+
+
+
+
+

 
22. Směrnice o přidělování bytů
Protože byla obec v minulosti kritizována neúspěšnými žadateli o obecní byt, že právě jejich žádost nebyla podpořena a z důvodu větší transparentnosti při rozhodování o přidělování bytů, byl na jednání zastupitelstva předložen návrh vnitřní směrnice, která upravuje podmínky pro přidělování bytů ve vlastnictví obce. Směrnice je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
 
2012/10/17 : ZO schvaluje vnitřní směrnici, která upravuje podmínky pro přidělování bytů ve vlastnictví obce
Hlasování : 7:0:0 (schváleno)

Hulín Josef
Janda Marek
Köhler Walter
Kouřil Jan
Marinov
Antonín
Morong Pavel
Morong Štěpán
Svoboda Karel
Temňák Josef
+
x
+
x
+
+
+
+
+

 
23. Diskuze
Pan M.B. požaduje přesunutí autobusové zastávky u pily z důvodu špatných rozhledových úhlů na křižovatce a dále navrhuje snížení rychlosti u této autobusové zastávky z důvodu bezpečnosti cestujících.
Pan W.K. se dotazuje, jak budou udržovány zimní lyžařské trasy.
Pan J.B. informoval o skutečnosti, že v loňském roce byly upravení stopy ničeny nájemcem honitby při krmení a lovu zvěře.
Pan J.T. se ptá co je nového v záležitosti s p. Kurečkovou.
 
Další připomínky a náměty nebyly, starosta obce Antonín Marinov poděkoval všem přítomným zastupitelům a občanům za účast a v 16:55 hodin jednání ukončil.
 
 
Zápis byl vyhotoven dne 23.11.2012
 
 
Ověřovatelé zápisu                                            
Walter Köhler                           ………………………………
 
                                                                                       
Josef Hulín                               ………………………………
                                                                                                               
Zapsala                                                                 
Simona Pospíchalová              ………………………………
 
 
Starosta obce                                                     
Marinov Antonín                      ..……………………………..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy zápisu:
1.    Rozpočtové změny č. 200003/2013
2.    Směrnice o přidělování obecních bytů
 

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Zápis z 10. zasedání zastupitelstva 15.11.2012