Zápis z 17. jednání zastupitelstva 15.9.2022

Zveřejněno: 5. 10. 2022

 

 

  Obec Malá Morava

 

Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva obce Malá Morava, které se konalo dne 15. 9. 2022 od 16.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Malé Moravě

 

Poznámka:

- Tento zveřejněný Zápis je upraven (jsou zveřejněny pouze iniciály jmen a příjmení osob, které nesouhlasí s uveřejněním) z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Zveřejněné osoby jsou zde uvedené s jejich souhlasem.

- do úplné verze Zápisu mohou v případě potřeby na obecním úřadě kdykoli nahlédnout:

·        občané obce od 18 let věku s trvalým pobytem na území obce

·        fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území obce

·        cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území obce

Jiné fyzické osoby a osoby právnické mají možnost získat informace z jednání zastupitelstva obce na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

 

Přítomní členové zastupitelstva obce          

Köhler Walter

Kouřil Jan                                                      

Marinov Antonín                                                                                                     

Morong Štěpán

Pospíchal Petr                                   

Svoboda Karel

Mgr. Temňáková Olga           

 

Nepřítomni členové zastupitelstva obce

Morong Pavel – omluven

Ing. Šebek René

                                                                    

Přítomni občané

A.T., J.B., J.P., L.L., M.Š., J.R., J.S.

  

Hlasování zastupitelů: (+) pro,  (-) proti,  (o) zdržel se hlasování,  (x) nepřítomen

 

Starosta obce v 16:00 hodin zahájil zasedání zastupitelstva obce a sdělil, že veřejnost byla o svolání zastupitelstva informována oznámením vyvěšeným na úřední desce a na webových stránkách obce. Členové zastupitelstva obdrželi pozvánku. Je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, tudíž je, podle ustanovení zákona o obcích, zastupitelstvo usnášeníschopné. Zápis z předešlého jednání byl ověřovateli podepsán, k nahlédnutí je na obecním úřadě v Malé Moravě.

 

Starosta navrhl, aby se dnešní jednání řídilo tímto programem:

1.    Schválení programu jednání

2.    Určení zapisovatele z jednání 

3.    Určení ověřovatelů z jednání 

4.    Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání a zpráva o činnosti obecního úřadu

5.    Mezitímní závěrka 1-6/2022

6.    Výsledek hospodaření 1-8/2022

7.    Rozpočtová opatření

8.    Provedená opatření starosty

9.    Dotace na vodovody

10. Bezúplatný převod majetku

11. Bezúplatný převod pozemků

12. Žádosti o pacht nemovitostí Podlesí

13. Žádosti o pacht pozemků Křivá Voda

14. Odpady Olomouckého kraje

15. Návrh na změnu územního plánu

16. Provozování hřiště

17. Souhlas se stavbou přípojky NN Sklené

18. Souhlas se stavbou přípojky NN Podlesí

19. Změna stavby přípojky NN Sklené

20. Žádost o směnu pozemků

21. Stanovení prodejní ceny

22. Smlouva se SFŽP

 

23. Diskuse

24. Závěr jednání

 

1. Schválení programu

Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2022/17/01: ZO Malá Morava schvaluje program jednání

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

x

+

+

+

x

+

 

2. Určení zapisovatele z jednání

Starosta určil zapisovatelkou zápisu z jednání paní Mgr. Olgu Temňákovou.

 

3. Určení ověřovatelů zápisu

Starosta obce určil ověřovatelem zápisu z jednání pana Jana Kouřila a pana Štěpána Moronga.

 

4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání a zpráva o činnosti obecního úřadu

Starosta seznámil přítomné s plněním usnesení z minulého zasedání a se zprávou o činnosti obecního úřadu a starosty. Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

ZO Malá Morava bere na vědomí zprávu o plnění usnesení

 

5. Mezitímní závěrka 1-6/2022

Starosta seznámil přítomné se čtvrtletní mezitímní účetní závěrkou. Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

 

ZO Malá Morava bere na vědomí zveřejnění a obsah mezitímní účetní závěrky za období 1-6/2022

 

6. Výsledek hospodaření obce za období 1-8/2022

Starosta obce seznámil přítomné s výsledkem hospodaření obce v uvedeném období a poté otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

ZO Malá Morava bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření obce v období leden až srpen 2022.

7. Rozpočtové opatření

Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 100010/2022, včetně důvodové zprávy. Rozpočet byl navýšen v příjmech o 16.000,00 Kč, ve výdajích o 16.000,00 Kč. Kompletní znění rozpočtových opatření je v příloze č.1 tohoto zápisu. Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

2022/17/02: ZO Malá Morava schvaluje rozpočtové opatření č. 100010/2022

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

x

+

+

+

x

+

 

8. Provedená opatření starosty

Starosta předložil zastupitelům Opatření č. 07, 08, 10/2022, kterým starosta obce schvaluje a provádí rozpočtové opatření č. 100007, 100008, 100009 /2022, tato opatření jsou přílohou č.2 zápisu. Dále přítomné seznámil s Opatřením starosty č. 09/2022 – dohoda o ukončení pachtovní smlouvy a s Opatřením starosty č. 11/2022 – darovací smlouva s panem T.M. na 5.000,00 Kč na pořádání akce Běh Billiho Toma. Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

ZO Malá Morava bere na vědomí opatření starosty

9. Dotace vodovody

Obec Malá Morava uspěla se žádostmi o dotaci a obdrží od Státního fondu životního prostředí dotace na posilový zdroj vody a úpravnu vody v Podlesí a na připojení nového vodního zdroje a úpravnu vody ve Vojtíškově. Předpokládané náklady na práce ve Vojtíškově jsou 2.998.500,00 Kč, dotace bude 70%, tj. 2.098.950,00 Kč ze způsobilých výdajů. Předpokládané náklady na práce v Podlesí jsou 2.821.010,00 Kč, dotace bude ve výši 1.974.707,00 Kč. Před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace musí obec nejpozději do 12ti měsíců od vydání rozhodnutí doložit fondu projekt a stavební a vodoprávní povolení na obě akce. Dále taky musejí být vysoutěženi zhotovitelé díla. Poté bude podepsána smlouva a může se realizovat.  Dále starosta navrhl ustanovit výběrovou komisi ve složení Karel Svoboda, Mgr. Olga Temňáková a Pavel Morong, která by vybrala nejvýhodnějšího uchazeče na zhotovitele vrtu na Podlesí. Starosta bude následně pověřen podpisem smlouvy s vítězným dodavatelem na základě výběru a doporučení výběrové komise.

Starosta navrhl administrací výběrových řízení pověřit paní Mgr. M.P., která již na projektech spolupracuje. Dále pak upozornil na nutnost výběru projektanta na zhotovení dokumentace staveb. Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

2022/17/03: ZO Malá Morava vyhlašuje výběrové řízení na zhotovení vrtu v Podlesí, ustanovuje členy výběrové komise ve složení Karel Svoboda, Mgr. Olga Temňáková a Pavel Morong a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem na základě doporučení výběrové komise.

ZO pověřuje administracemi výběrových řízení i na ostatní etapy podpořených projektů paní Mgr. M.P. ZO pověřuje starostu výběrem projektantů na zhotovení dokumentace k projektům týkajících se vodovodů v místní části Podlesí a Vojtíškov.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

x

+

+

+

x

+

 

10. Bezúplatný převodu majetku

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje nabízí obci bezúplatný převod dvou rotačních sirén:

·        Rotační siréna na škole na Malé Moravě

·        Rotační siréna na zbrojnici v podlesí

Sirény jsou a budou i nadále využívány pro účely Jednotného systému varování a vyrozumění a pro účely svolávání JSDH Malá Morava. Starosta otevřel diskuzi. Nikdo se do diskuze nepřihlásil.

2022/17/04: ZO Malá Morava schvaluje bezúplatné nabytí majetku a souhlasí s podpisem smlouvy s Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

x

+

+

+

x

+

 

11. Bezúplatný převod pozemků

Starosta informoval, že na částech pozemků parc. č. 194/4, 188/1, 188/2, 185 a 341/2 v k.ú. Křivá Voda se nachází místní komunikace č. 2D. Dále na částech pozemků parc. č. 68/1 a 375 v k.ú. Křivá Voda se nachází místní komunikace 1C. Výše uvedené pozemky jsou ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu a obec bude žádat o bezúplatný převod částí těchto pozemků z majetku státu do vlastnictví obce. Starosta otevřel diskuzi. Nikdo se do diskuze nepřihlásil.

2022/17/05: ZO Malá Morava schvaluje bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 194/4, 188/1, 188/2, 185, 341/2, 68/1 a 375 v k.ú. Křivá Voda a pověřuje starostu podáním žádosti a uzavřením smlouvy.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

x

+

+

+

x

+

 

12. Žádost o pacht Podlesí

Pan M.P., bytem xxx požádal obec o pronájem/pacht pozemku p.č. 1901/1 o výměře 1931 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Podlesí-město. Dále by rád ukončil pronájem pozemku p.č. 174 o výměře 496 m2, trvalý travní porost, ostatní pozemky ze smlouvy (p.č. 2171 o výměře 592 m2) by rád užíval i nadále. Návrhem je ukončit současnou nájemní/pachtovní smlouvu dohodou a schválit nový záměr pachtu. Starosta otevřel diskuzi. Nikdo se do diskuze nepřihlásil.

2022/17/06: ZO Malá Morava schvaluje záměr pachtu pacht pozemku p.č. 1901/1 o výměře 1931 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.č. 2171 o výměře 592 m2, ostatní plocha v k.ú. Podlesí-město  

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

x

+

+

+

x

+

 

13. Žádost o pacht Křivá Voda

Pan P.N., bytem xxx, požádal obec o pronájem/pacht pozemků p.č. 100/6 o výměře 29 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Křivá Voda. Tento pozemek měl pronajatý pan P.H., bývalý majitel rekreační chalupy na Křivé Vodě, ten dal výpověď z pachtovní smlouvy. Starosta otevřel diskuzi. Nikdo se do diskuze nepřihlásil.

2022/17/07: ZO Malá Morava schvaluje záměr pachtu pozemku p.č. 100/6 o výměře 29 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Křivá Voda.  

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

x

+

+

+

x

+

 

14. Odpady Olomouckého kraje

Starosta informoval o možnosti se zapojit do organizace Servisní společnost odpady Olomouckého kraje a.s.. Byl předložen informativní dopis z Olomouckého kraje s výzvou k zapojení se a představení systému zpracování odpadu. S ohledem na skutečnost, že nejsou uvedeny podrobnosti o cenách následného zpracování odpadu a dopravy, které jsou pro obec zásadní, doporučil starosta danou problematiku vzít na vědomí a vyčkat s rozhodnutím na další informace. Starosta vyzval k diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

ZO Malá Morava bere na vědomí informativní dopis ve věci možnosti vstupu do Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje a.s.

 

15. Návrh na pořízení změny územního plánu

Společnost Surpmo Hradec Králové, která zastupuje žadatele pana W.K. a Ing F.W. požádal obec o pořízení změny územního plánu obce zkráceným postupem dle ustanovení § 55a odst. 4 stavebního zákona. Jelikož se jedná o žádost na konci volebního období současného zastupitelstva, navrhl starosta nevázat nové zastupitelstvo současným rozhodnutím a celou žádost projednat na některém z dalších jednání nového zastupitelstva po volbách a po doložení všech kladných stanovisek. V současné době bylo doručeno jedno nesouhlasné stanovisko MěÚ Šumperk. Starosta vyzval k diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

 

2022/17/08: ZO Malá Morava schvaluje odložení bodu jednání o změně územního plánu obce Malá Morava na další jednání ZO, a to po předložení všech kladných stanovisek.  

Hlasování : 6:0:1  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

o

+

+

x

+

+

+

x

+

 

16. Provozování hřiště

Mgr. R.Š., zástupce Alienteam.cz - klub volného času, z.s. oslovil zastupitele obce s nabídkou převodu nájmu hřiště na Malé Moravě. Bližší informace provozování hřiště neuvedl. Starosta navrhl vyvolat další jednání k podrobnostem k danému převodu a provozování/údržbě hřiště. Starosta vyzval k diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

2022/17/09: ZO Malá Morava pověřuje starostu vstoupením do jednání ohledně provozování hřiště na Malé Moravě se zástupci Alienteam.cz - klub volného času, z.s.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

x

+

+

+

x

+

 

17. Souhlas se stavbou NN Sklené

Společnost TRABAU a.s. Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha, požádala obec o souhlas se stavbou Malá Morava, Sklené – č.p. 779/2 NNk. Předložena je SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE A DOHODA O UMÍSTĚNÍ STAVBY. Věcné břemeno bude úplatné za částku 2.000,00 Kč + DPH. Starosta vyzval k diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

2022/17/10: ZO Malá Morava schvaluje souhlas se stavbou „Malá Morava, Sklené – č.p. 779/2 NNk“. ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obecním pozemku p.č. 822/1 v k.ú. Sklené u Malé Moravy a dohodu o umístění stavby v předloženém znění

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

x

+

+

+

x

+

 

18. Souhlas se stavbou NN Podlesí

Společnost RH Elektro, Nad Tyrkovou 99, 739 61 Třinec, požádala obec o souhlas se stavbou „ parc. č. 1872/3 v k.ú. Podlesí-město. Jedná se o stavbu přípojky NN pro parcelu p.č. 55 v k.ú. Podlesí-město. Předložena je SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE A DOHODA O UMÍSTĚNÍ STAVBY. Věcné břemeno bude úplatné za částku 2.000,00 Kč + DPH. Starosta vyzval k diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

2022/17/11: ZO Malá Morava schvaluje souhlas se stavbou NN na parc. 1872/3 v k.ú. Podlesí-město. ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obecním pozemku p.č. 822/1 v k.ú. Sklené u Malé Moravy a dohodu o umístění stavby v předloženém znění

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

x

+

+

+

x

+

 

19. Změna stavby přípojky NN Sklené

Společnost ELRAM JS zpracovává projektovou dokumentaci pro stavbu „Sklené - č. parc. 372/3 NNv“ pro manžele C.. Zastupitelstvo obce jejich žádost projednávalo v březnu 2022. Kvůli nesouhlasu pana P. (parc. č. 517/1) byli nuceni upravit trasu nového vedení NN. Z toho důvodu je vyprojektována nová trasa. Starosta vyzval k diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

2022/17/12: ZO Malá Morava schvaluje souhlas se stavbou „Sklené - č. parc. 372/3 NNv“.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

x

+

+

+

x

+

 

20. Žádost o směnu

Pan M.M., bytem xxx, požádal obec Malá Morava o směnu pozemků v katastrálním území Zlatý Potok, a to konkrétně směnu části pozemku p.č.545/4 na jejím severním konci v rozměru cca 80 m2 a za to nabízí část dvou pozemků p.č.376/3 a 368/9 v rozměru cca 42 m2. O tuto směnu požádal z důvodu odstranění výklenku mezi svými vlastněnými pozemky a současně zarovnání s vyčleněnou částí pozemku z p.č.359/1.

Starosta informoval, že se s jeho argumentací neztotožňuje a navrhl směnu v předložené podobě neschválit. Není totiž možné, aby obec směnou získala menší nebo méně hodnotný pozemek. Starosta vyzval k diskuzi. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

2022/17/13: ZO Malá Morava neschvaluje záměr směny pozemků dle žádosti pana M.M., bytem xxx v předloženém znění.

Hlasování : 6:1:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

-

+

+

x

+

+

+

x

+

 

21.Stanovení prodejní ceny

Obec nechala pro rok 2023 zhotovit nástěnné kalendáře obce s historickými fotografiemi. Cena byla navýšena dle ceny ve výši nákladů na částku 157,00 Kč. Starosta vyzval k diskuzi. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

2022/17/14: ZO Malá Morava schvaluje prodejní cenu nástěnného kalendáře pro rok 2023 ve výši nákladů na částku 157,00 Kč

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

x

+

+

+

x

+

 

 

22.Smlouva se SFŽP

Starosta předal slovo paní Temňákové, která informovala o realizaci projektu „Přírodní zahrady pro MŠ Malá Morava“. Realizace ukončena a je potřeba odsouhlasit smlouvu se SFŽP na výši skutečné podpory a to 179 487,94 Kč, což je 85 % nákladů. Starosta vyzval k diskuzi. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

2022/17/15: ZO Malá Morava schvaluje smlouvu č. 1190700022 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky“, která bude uzavřená mezi Obcí Malá Morava a Státním fondem životního prostředí ČR na podporu akce „Přírodní zahrada pro MŠ Malá Morava“.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

x

+

+

+

x

+

 

23. Diskuze

Starosta vyzval zastupitele k diskuzi. Do diskuze se nikdo nepřihlásil. Starosta vyzval přítomné občany k diskuzi. Pan J.S. poděkoval za činnost současnému zastupitelstvu a spolupráci na zvelebení místní části Vysoká.

 

23. Závěr jednání

Žádné další dotazy či připomínky nebyly, a proto starosta obce Antonín Marinov poděkoval všem přítomným zastupitelům za spolupráci v tomto volebním období Dále poděkoval občanům a hostům za účast na dnešním zasedání a popřál jim mnoho zdraví a v 16:45 hodin jednání ukončil.

 

Přílohy:

1.    Rozpočtová opatření

2.    Provedená opatření starosty

 

Zápis byl vyhotoven dne 18. 9. 2022

 

Ověřovatelé zápisu                                            

Štěpán Morong                      ………………………………

 

                                                                                               

Jan Kouřil                                ………………………………

                                                                                                               

Zapsala                                                                 

Mgr. Olga Temňáková            ………………………………

 

 

Starosta obce                                                     

Antonín Marinov                   ………………………………

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Zápis z 17. jednání zastupitelstva 15.9.2022