Daň z nemovitostí v roce 2010

Zveřejněno: 7. 1. 2010

 

Změny sazeb daně z nemovitostí od 1.1.2010

 


Zákonem č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, se s účinností od 1.1.2010 mění také ustanovení § 6 odst. 2 a § 11 odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitostí“), jimiž jsou upraveny sazby daně z nemovitostí.
 

 

SAZBY DANĚ Z NEMOVITOSTÍ PLATNÉ K 1. LEDNU 2010
 

 

1. Sazby daně z pozemků podle § 6 odst. 1 zákona o dani z nemovitostí: 
  
A - orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad 0,75%
B - trvalý travní porost 0,25%
C - hospodářský les 0,25%
D - rybník s intenzívním a průmyslovým chovem ryb 0,25%
  
2. Sazby daně z pozemků podle § 6 odst. 2 zákona o dani z nemovitostí: 
  
E - zastavěná plocha a nádvoří 0,20 Kč/m2
F - stavební pozemek 2,00 Kč/m2
G - ostatní plocha 0,20 Kč/m2
  
3. Základní sazby daně ze staveb podle § 11 odst. 1 zákona o dani z nemovitostí: 
  
Stavby: 
  
H - obytný dům 2 Kč/m2
I - ostatní stavba tvořící příslušenství k obytnému domu 2 Kč/m2
J - stavba pro individuální rekreaci, rodinný dům využívaný pro individuální rekreaci 6 Kč/m2
K - stavba plnící doplňkovou funkci ke stavbě pro individuální rekreaci 2 Kč/m2
L - garáž vystavěná odděleně od obytného domu 8 Kč/m2
M – zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství 2 Kč/m2
N – průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba 10 Kč/m2
O – ostatní podnikatelská činnost 10 Kč/m2
P - ostatní stavba 6 Kč/m2
  
Jednotky: 
  
R – byt 2 Kč/m2
  
Samostatný nebytový prostor: 
  
S - zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství 2 Kč/m2
T - průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba 10 Kč/m2
U - ostatní podnikatelská činnost 10 Kč/m2
V - samostatný nebytový prostor užívaný jako garáž 8 Kč/m2
Z - ostatní samostatný nebytový prostor 2 Kč/m2
 
 

 

Podle ustanovení § 13a odst. 2 zákona o dani z nemovitostí, dojde-li ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím pouze
a. ke změně sazeb daně,
b. ke změně průměrné ceny půdy přiřazené ke stávajícím jednotlivým katastrálním územím podle § 5 odst. 1,
c. ke stanovení nebo ke změně koeficientu podle § 6 odst. 4, § 11 odst. 3 a 4 nebo podle § 12, anebo
d. k zániku osvobození od daně, jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou podle § 4 odst. 1 písm. v) nebo uplynutím zákonem stanovené lhůty a předmět daně není ani částečně osvobozen od daně z jiného důvodu,
poplatník není povinen podat daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání ani sdělit tyto změny. Daň se vyměří ve výši poslední známé daně upravené o změny podle písmen a) až d) a výsledek vyměření se poplatníkovi oznámí platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Daň z nemovitostí v roce 2010