Návrh rozpočtu na rok 2011

Zveřejněno: 22. 2. 2011

 

 

 
Návrh rozpočtu  2011 
Rozpočtové příjmy
 

 
Par.      Pol.
 
Text
 
návrh
rozpočtu
 
 
 
 
 
0000
1111
Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti
1.380.000
0000
1112
Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti
140.000
0000
1113
Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů
120.000
0000
1121
Daň z příjmu právnických osob
1.520.000
0000
1211
Daň z přidané hodnoty
3.280.000
0000
1332
Poplatky za znečištění ovzduší
500
0000
1334
Odvody půdního zem. fondu
20.000
0000
1337
Komunální odpad
300.000
0000
1341
Poplatek ze psů
17.000
0000
1342
Poplatek za rekreační pobyt
38.000
0000
1344
Poplatek ze vstupného
2.000
0000
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
30.000
0000
1361
Správní poplatky
20.000
0000
1511
Daň z nemovitostí
880.000
0000
2460
Splátky půjček Fondu rozvoje bydlení
159.279
0000
4112
Dotace ze státního rozpočtu
135.200
0000
4134
Převody z rozpočtových účtů
Tvorba FRB
37.000
150.000
0000
4139
Ostatní převody z vlastních účtů
26.000
 
 
Celkem bez par.
8.254.979
 
 
 
 
1019
2111
Příjmy z poskytování služeb
6.000
1019
2131
Pronájem pozemků
15.000
 
 
Celkem zemědělská činnost
21.000
 
 
 
 
1032
2329
Ostatní nedaňové příjmy
150.000
 
 
Celkem ostat. produkční činnost - les
150.000
 
 
 
 
2310
2111
Voda poplatky za poskytování služeb
250.000
2310
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
5.000
2310
2324
Přijaté příspěvky a náhrady
10.468
 
 
Celkem pitná voda
265.468
 
 
 
 
3314
2111
Příjmy z poskytování služeb
2.000
 
 
Celkem činnosti knihovnické
2.000
 
 
 
 
3392
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
5.000
 
 
Celkem zájmová činnost v kultuře
5.000
 
 
 
 
3612
2132
Příjmy z pronájmu bytů
750.000
 
 
Celkem bytové hospodářství
750.000
 
 
 
 
3619
2141
Příjmy z úroků (FRB)
45.378
 
 
Celkem ostatní programy rozvoje bydlení
45.378
 
 
 
 
3632
2111
Příjmy z poskytování služeb - hroby
2.000
 
 
Celkem pohřebnictví
2.000
 
 
 
 
3639
2111
Komunální služby – práce traktoru
6.000
 
 
 
 
3722
2111
Poskytování služeb - vývoz komunálního odpadu
108.000
3722
2112
Příjmy z prodeje zboží - popelnice
3.000
 
 
Celkem sběr a svoz komunálních odpadů
111.000
 
 
 
 
3723
2111
Příjmy z poskytování ostatních služeb
2.000
 
 
Celkem sběr a svoz ostatních odpadů
2.000
 
 
 
 
3745
2329
Péče o vzhled obcí - ostatní příjmy
30.000
 
 
Celkem péče o vzhled obcí a veř. zeleň
30.000
6171
2119
Příjmy za věcné břemena
2.000
6171
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
3.000
6171
2112
Příjmy z prodaného zboží
5.000
6171
3111
OÚ – příjmy z prodeje pozemků
100.000
6171
3112
Příjmy z prodeje ost. nemov.
20.000
 
 
Celkem činnost místní správy
130.000
 
 
 
 
6310
2141
Příjmy z úroků
20.000
 
 
Celkem obecné příjmy a výdaje finančních operací
20.000
 
 
 
 
 
Celkem rozpočtové příjmy
9.794.825

 

 
F i n a n c o v á n í      0000    8115                                                                             501.345                                                            
 
 
 
 
 
 

 
Návrh rozpočtu  2011 
Rozpočtové příjmy
 

 
 Parg.     Pol.      
 
Text
 
 
 Návrh
rozpočtu
 
1019
5169
Nákup ostatních služeb
20.000
1019
5165
Nájemné za půdu
5.000
1019
5362
Platba daní a poplatků
10.000
1019
6130
Nákup pozemků
20.000
 
 
Celkem zemědělská a potravinářská činnost
55.000
1039
5169
Ostatní služby - lesy
50.000
1039
5139
Nákup materiálu - lesy
10.000
1039
5156
Pohonné hmoty a maziva
1.000
 
 
Celkem ostatní záležitosti lesního hospodářství
61.000
2143
5212
Cest. ruch –ostatní transf. pod. subj.
10.000
2212
5011
Platy zaměstnanců v pracovní poměru
79.000
2212
5021
Ostatní osobní výdaje
20.000
2212
5031
Povinné pojistné na soc. zabezpečení
20.000
2212
5032
Povinné pojistné na veř. zdravotním pojištění
7.500
2212
5139
Nákup materiálu
70.000
2212
5156
Pohonné hmoty
40.000
2212
5169
Nákup ostatních služeb
50.000
2212
5171
Opravy a údržba
220.000
2212
6121
Budovy , stavby
20.000
2212
5424
Náhrady mezd v době nemoci
5.000
 
 
Celkem silnice
531.500
 
 
 
 
2221
5193
Výdaje na dopravní obslužnost
117.160
 
 
Celkem provoz veřejné silniční dopravy
117.160
 
 
 
 
2229
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
80.000
2229
5021
Ostatní osobní výdaje
1.000
2229
5031
Sociální pojištění
20.000
2229
5032
Zdravotní pojištění
9.000
2229
5173
Cestovné
4.000
 
 
Celkem ostatní záležitosti silniční dopravy
114.000
 
 
 
 
2310
5021
Ostatní osobní výdaje
23.000
2310
5139
Nákup materiálu
20.000
2310
5154
Elektrická energie
20.000
2310
5167
Školení
2.000
2310
5169
Nákup služeb
132.000
2310
5171
Opravy a údržba
40.000
2310
5362
Platby daní a poplatků
25.000
2310
5363
Sankce a pokuty
10.000
 
 
Celkem pitná voda
272.000
 
 
 
 
2321
5021
Ostatní osobní výdaje
2.000
2321
5139
Materiál
5.000
2321
5154
Elektrická energie
10.000
2321
5169
Nákup ostatních služeb
40.000
2321
5171
Oprava a údržba
20.000
 
 
Celkem čištění a odvádění odpadních vod
77.000
 
 
 
 
3111
5021
Ostatní osobní výdaje
2.000
3111
5139
Materiál
2.000
3111
5166
Konzul.,porad,práv. služby
5.000
3111
5175
Pohoštění
2.500
3111
5194
Věcné dary
2.500
3111
5331
Neinvestiční příspěvek pro mateřskou školku
520.000
3111
6121
Budovy, stavby – herní prvky MŠ
300.000
3111
5171
Opravy a údržba
50.000
 
 
Celkem předškolní zařízení
884.000
 
 
 
 
3113
5321
Neinvestiční dotace na žáky základní školy
98.590 org.
 
 
 
 
3314
5021
Ostatní osobní výdaje
26.000
3314
5139
Nákup materiálu
10.000
3314
5154
Elektrická energie
20.000
3314
5167
Služby školení a vzdělávání
2.000
3314
5171
Opravy a údržba
55.000
3314
5321
Neinvestiční dotace obcím
22.000
3314
5169
Nákup ostatních služeb
5.000
3314
5137
Nákup DDHM
40.000
 
 
Celkem činnosti knihovnické
180.000
 
 
 
 
3392
5021
Ostatní osobní výdaje
10.000
3392
5139
Nákup materiálu
20.000
3392
5154
Elektrická energie
5.000
3392
5155
Pevná paliva
10.000
3392
5169
Nákup ostatních služeb
5.000
3392
5171
Opravy a údržba
50.000
3392
5166
Konzultační, poradenské a právní služby -studie
30.000
3392
5137
DDHM
20.000
 
 
Celkem zájmová činnost v kultuře
150.000
 
 
 
 
3349
5021
Ostatní osobní výdaje
13.000
3349
5161
Služby   pošt
2.000
3349
5169
Nákup ostatních služeb
25.000
 
 
Clekem záležitosti sdělovacích prostředků
40.000
 
 
 
 
3322
5139
Nákup materiálu
20.000
3322
5171
Oprava a udržování
50.000
 
 
Celkem zachování a obnova kulturních památek
70.000
 
 
 
 
3326
5171
Opravy a udržování
160.000
3326
5139
Nákup materiálu
15.000
3326
5166
Konzultační a porad. služby
7.000
 
 
Celkem zachování a obnova hodnot místního kult. děd.
182.000
 
 
 
 
3330
5223
Neinvestiční transfery církvím
10.000
 
 
Celkem činnosti registrovaných církví
10.000
 
 
 
 
3399
5021
Ostatní mzdové výdaje
10.000
3399
5154
El. energie
1.000
3399
5139
Nákup materiálu SPOZ
16.000
3399
5175
Pohoštění
10.000
3399
5194
Věcné dary
5.000
3399
5169
Ostatní služby – kulturní akce
600.000
 
 
Celkem ostatní záležitosti kultury
642.000
 
 
 
 
3419
5139
Nákup materiálu
3.000
3419
6322
Příspěvek na investiční  náklady   OS 
60.000
3419
5175
Pohoštění
2.000
3419
5194
Věcné dary
6.000
 
 
Celkem ostatní tělovýchovná činnost
71.000
 
 
 
 
3421
5229
Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a podobným org.
30.000
3421
5166
Konzultační, poradenské služby
30.000
3421
5362
Platby daní a poplatků
5.000
 
 
Celkem využití volného času dětí a mládeže
65.000
3619
5660
FRB- nein. půjčky obyvatelstvu
300.000
 
 
 
 
3612
5139
Nákup materiálu
100.000
3612
5154
Elektrická energie
36.000
3612
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
10.000
3612
5168
Služby zpracování dat
5.000
3612
5169
Nákup ostatních služeb
20.000
3612
5171
Opravy a údržba
700.000
 
 
Celkem bytové hospodářství
871.000
 
 
 
 
3631
5154
Elektrická energie
185.000
3631
5171
Opravy a udržování
190.000
3631
5169
 
Nákup ostatních služeb
20.000
 
 
Celkem veřejné osvětlení
395.000
 
 
 
 
3632
5021
Ostatní osobní výdaje
6.000
3632
5139
Nákup materiálu
5.000
3632
5169
Nákup ostatních služeb
20.000
3632
5171
Opravy a údržba
20.000
3632
5156
Pohonné hmoty a maziva
4.000
 
 
Celkem pohřebnictví
55.000
 
 
 
 
3635
6119
Územní plán 
440.000
 
 
 
 
3639
5139
Nákup materiálu
20.000
3639
5156
Pohonné hmoty a maziva
50.000
3639
5171
Opravy a udržování
90.000
3639
5169
Nákup ostatních služeb
5.000
 
 
Celkem komunální služby - traktor
165.000
 
 
 
 
3721
5021
Ostatní osobní výdaje
4.000
3721
5169
Nákup ostatních služeb
5.000
 
 
Celkem sběr a svoz nebezpečného odpadu
9.000
3722
5021
Ostatní osobní výdaje
10.000
3722
5137
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
50.000
3722
5139
Nákup materiálu
10.000
3722
5164
Nájemné
18.000
3722
5169
Nákup ostatních služeb
550.000
 
 
Celkem sběr a svoz komunálních odpadů
638.000
 
 
 
 
3723
5169
Sběr a svoz ostatních odpadů
13.000
 
 
 
 
3745
5011
Platy zaměstnanců
130.000
3745
5031
Sociální pojištění
33.000
3745
5032
Zdravotní pojištění
12.000
3745
5021
Ostatní osobní výdaje
10.000
3745
5132
Ochranné pomůcky
5.000
3745
5134
Prádlo, oděv , obuv
6.000
3745
5139
Nákup materiálu
50.000
3745
5166
Konzultační a poradenské služby
5.000
3745
5167
Služby školení
10.000
3745
5156
Pohonné hmoty
25.000
3745
5169
Ostatní služby
40.000
3745
5171
Opravy a udržování
25.000
3745
5137
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
60.000
3745
5424
Náhrady mezd v době nemoci
5.000
 
 
Celkem péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
416.000
 
 
 
 
4351
5229
Ostatní nein. transfery neziskovým organizacím
20.000
 
 
Celkem osobní asistence,pečovatelská služba
20.000
4374
5229
Azylové domy
3.000
 
 
 
 
5512
5021
Ostatní osobní výdaje
3.000
5512
5134
Prádlo, oděv, obuv
25.000
5512
5139
Nákup materiálu
15.000
5512
5154
Elektrická energie
4.000
5512
5156
Pohonné hmoty
3.000
5512
5167
Školení
5.000
5512
5169
Nákup ostatních služeb
10.000
5512
5171
Opravy a údržba
25.000
5512
5173
Cestovné
3.000
5512
5137
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
30.000
5512
6122
Stroje,přístroje, zařízení
60.000
 
 
Celkem požární ochrana – dobrovolná část
183.000
5519
5139
Nákup materiálu
5.000
5519
5169
Nákup ostatních služeb
16.000
5519
5171
Opravy a údržba
4.000
5519
5222
Nein. transfer OS
5.000
 
 
Celkem ostatní záležitosti požární ochrany
30.000
 
 
 
 
6112
5021
Ostatní osobní výdaje
7.000
6112
5023
Odměny členů zastupitelstva
514.000
6112
5031
Povinné pojistné na sociálním zabezpečení
104.000
6112
5032
Povinné pojistné na veřejném zdravotním pojištění
47.000
6112
5139
Nákup materiálu
8.000
 
 
Celkem zastupitelstva obcí
680.000
6171
5011
Platy zaměstnanců
598.000
6171
5021
Ostatní osobní výdaje
20.000
6171
5031
Pojištění na sociální zabezpečení
150.000
6171
5032
Zdravotní pojištění
54.000
6171
5038
Ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem
12.000
6171
5136
Knihy, tisk
20.000
6171
5137
Drobný hmotný majetek    
100.000
6171
5139
Nákup materiálu
170.000
6171
5154
Elektrická energie
72.000
6171
5156
Pohonné hmoty a maziva
65.000
6171
5161
Služby pošt
20.000
6171
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
75.000
6171
5163
Služby peněžních ústavů
74.000
6171
5166
Konzultační a poradenské služby
90.000
6171
5167
Školení a vzdělávání
10.000
6171
5168
Služby zpracování dat
35.000
6171
5169
Ostatní služby
140.000
6171
5171
Opravy a údržba
60.000
6171
5172
Programové vybavení
20.000
6171
5175
Pohoštění
10.000
6171
5173
Cestovné
3.000
6171
5179
Ostatní nákupy
10.000
6171
5321
Neinvestiční transfer obcím
             11.200
6171
5229
Neinvestiční dotace neziskovým organizacím
5.000
6171
5221
Neinvest. transfer obecně prosp. spol
11.220
6171
5361
Nákup kolků
2.000
6171
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
1.000
6171
5365
Platby daní a poplatků krajům a obcím
3.000
6171
6122
Stroje , přístroje, zařízení 
60.000
6171
6121
Budovy, haly ,stvby
180.000
 
 
Celkem místní správa
2.081.420
 
 
 
 
6310
5163
Služby peněžních ústavů
45.000
 
 
Celkem obecné příjmy a výdaje finančních operací
45.000
 
 
 
 
6330
5342
Převody FKSP a sociálního fondu
37.000
6330
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
26.000
6330
5349
Převody FRB
150.000
 
 
Celkem převody vlastním fondům v rozp. územní úr.
213.000
6402
5364
Celkem finanční vypořádání –vratky dotací r.2010
87.500
6399
5362
Ostatní fin. operace – platby poplatků DPH
10.000
6409
5169
Osta. nein. výdaje-ostatní služby
11.000
 
Celkem rozpočtové výdaje
10.296.170

 

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Návrh rozpočtu na rok 2011