Návrh rozpočtu na rok 2012

Zveřejněno: 21. 2. 2012

 

Rozpočtové příjmy :

 

 
Par.      Pol.
 
Text
 
návrh
rozpočtu
 
 
 
 
 
0000
1111
Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti
1.300.000
0000
1112
Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti
50.000
0000
1113
Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů
120.000
0000
1121
Daň z příjmu právnických osob
1.300.000
0000
1211
Daň z přidané hodnoty
3.200.000
0000
1332
Poplatky za znečištění ovzduší
500
0000
1334
Odvody půdního zem. fondu
20.000
0000
1340
Komunální odpad
300.000
0000
1341
Poplatek ze psů
17.000
0000
1342
Poplatek za rekreační pobyt
40.000
0000
1344
Poplatek ze vstupného
3.000
0000
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
30.000
0000
1361
Správní poplatky
20.000
0000
1511
Daň z nemovitostí
900.000
0000
2460
Splátky půjček Fondu rozvoje bydlení
168.000
0000
4112
Dotace ze státního rozpočtu
141.600
0000
4134
Převody z rozpočtových účtů
 
38.000
0000
4139
Ostatní převody z vlastních účtů
26.000
0000
4213
Investiční transfery – herní prvky MŠ
221.274
 
 
Celkem bez par.
7.895.374
 
 
 
 
1019
2111
Příjmy z poskytování služeb
4.000
1019
2131
Pronájem pozemků
15.000
 
 
Celkem zemědělská činnost
19.000
 
 
 
 
1032
2329
Ostatní nedaňové příjmy
50.000
 
 
Celkem ostat. produkční činnost - les
50.000
 
 
 
 
2310
2111
Voda poplatky za poskytování služeb
250.000
2310
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
5.000
2310
2324
Přijaté příspěvky a náhrady
6.438
 
 
Celkem pitná voda
261.438
 
 
 
 
3314
2111
Příjmy z poskytování služeb
2.000
 
 
Celkem činnosti knihovnické
2.000
 
 
 
 
3392
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
5.000
 
 
Celkem zájmová činnost v kultuře
5.000
 
 
 
 
3612
2132
Příjmy z pronájmu bytů
750.000
 
 
Celkem bytové hospodářství
750.000
 
 
 
 
3619
2141
Příjmy z úroků (FRB)
35.000
 
 
Celkem ostatní programy rozvoje bydlení
35.000
 
 
 
 
3632
2111
Příjmy z poskytování služeb - hroby
15.000
 
 
Celkem pohřebnictví
15.000
 
 
 
 
3639
2111
Komunální služby – práce traktoru
9.000
 
 
 
 
3722
2111
Poskytování služeb - vývoz odpadu podob. komun.
150.000
3722
2112
Příjmy z prodeje zboží - popelnice
3.000
 
 
Celkem sběr a svoz komunálních odpadů
153.000
 
 
 
 
3723
2310
Příjmy z prodeje železa
3.000
 
 
Celkem sběr a svoz ostatních odpadů
3.000
 
 
 
 
3745
2111
Péče o vzhled obcí – sečení trávy-ost. služby
3.000
3745
2329
Péče o vzhled obcí - ostatní příjmy
30.000
 
 
Celkem péče o vzhled obcí a veř. zeleň
33.000
6171
2111
Příjem za posk. služeb
1.000
6171
2119
Příjmy za věcné břemena
5.000
6171
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
3.000
6171
2112
Příjmy z prodaného zboží
6.000
6171
3111
OÚ – příjmy z prodeje pozemků
75.000
 
 
Celkem činnost místní správy
90.000
 
 
 
 
6310
2141
Příjmy z úroků
20.000
 
 
Celkem obecné příjmy a výdaje finančních operací
20.000
 
 
 
 
 
Celkem rozpočtové příjmy
9.340.812

 

 
F i n a n c o v á n í      0000    8115                                                                          1.801.521                   
 
 
 
 
 

Rozpočtové výdaje:

 

 
 Parg.     Pol.      
 
Text
 
 
 Návrh
rozpočtu
 
1019
5169
Nákup ostatních služeb
20.000
1019
5165
Nájemné za půdu
5.000
1019
5362
Platba daní a poplatků
5.000
1019
6130
Nákup pozemků
20.000
 
 
Celkem zemědělská a potravinářská činnost
50.000
1039
5169
Ostatní služby - lesy
100.000
1039
5139
Nákup materiálu - lesy
10.000
1039
5156
Pohonné hmoty a maziva
1.000
 
 
Celkem ostatní záležitosti lesního hospodářství
111.000
2143
5212
Cest. ruch –ostatní transf. pod. subj.
30.000
2212
5011
Platy zaměstnanců v pracovní poměru
79.000
2212
5021
Ostatní osobní výdaje
10.000
2212
5031
Povinné pojistné na soc. zabezpečení
20.000
2212
5032
Povinné pojistné na veř. zdravotním pojištění
7.500
2212
5139
Nákup materiálu
70.000
2212
5156
Pohonné hmoty
40.000
2212
5169
Nákup ostatních služeb
50.000
2212
5171
Opravy a údržba
200.000
2212
6121
Budovy , stavby  (parkoviště)
500.000
2212
5424
Náhrady mezd v době nemoci
5.000
 
 
Celkem silnice
981.500
 
 
 
 
2221
5193
Výdaje na dopravní obslužnost
116.150
 
 
Celkem provoz veřejné silniční dopravy
116.150
 
 
 
 
2229
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
81.000
2229
5021
Ostatní osobní výdaje
1.000
2229
5031
Sociální pojištění
20.500
2229
5032
Zdravotní pojištění
7.500
2229
5173
Cestovné
4.000
 
 
Celkem ostatní záležitosti silniční dopravy
114.000
 
 
 
 
2310
5021
Ostatní osobní výdaje
23.000
2310
5139
Nákup materiálu
20.000
2310
5154
Elektrická energie
15.000
2310
5167
Školení
2.000
2310
5169
Nákup služeb
130.000
2310
5171
Opravy a údržba
40.000
2310
5362
Platby daní a poplatků
25.000
2310
5363
Sankce a pokuty
10.000
 
 
Celkem pitná voda
265.000
 
 
 
 
2321
5021
Ostatní osobní výdaje
2.000
2321
5139
Materiál
5.000
2321
5154
Elektrická energie
10.000
2321
5169
Nákup ostatních služeb
40.000
2321
5171
Oprava a údržba
20.000
 
 
Celkem čištění a odvádění odpadních vod
77.000
 
 
 
 
3111
5021
Ostatní osobní výdaje
2.000
3111
5139
Materiál
3.000
3111
5175
Pohoštění
4.000
3111
5194
Věcné dary
3.000
3111
5331
Neinvestiční příspěvek pro mateřskou školku
520.000
 
 
Celkem předškolní zařízení
532.000
 
 
 
 
3113
5321
Neinvestiční dotace na žáky základní školy
101.066 org.
 
 
 
 
3314
5021
Ostatní osobní výdaje
26.000
3314
5139
Nákup materiálu
10.000
3314
5154
Elektrická energie
25.000
3314
5167
Služby školení a vzdělávání
2.000
3314
5171
Opravy a údržba
25.000
3314
5321
Neinvestiční dotace obcím
22.000
3314
5169
Nákup ostatních služeb
5.000
3314
5137
Nákup DDHM
20.000
 
 
Celkem činnosti knihovnické
135.000
 
 
 
 
3392
5021
Ostatní osobní výdaje
10.000
3392
5139
Nákup materiálu
20.000
3392
5154
Elektrická energie
7.000
3392
5155
Pevná paliva
10.000
3392
5169
Nákup ostatních služeb
11.000
3392
5171
Opravy a údržba
50.000
 
 
Celkem zájmová činnost v kultuře (KD M.M.)
108.000
 
 
 
 
3349
5021
Ostatní osobní výdaje
13.000
3349
5161
Služby   pošt
2.000
3349
5169
Nákup ostatních služeb
30.000
 
 
Clekem záležitosti sdělovacích prostředků
45.000
 
 
 
 
3322
5021
Ostatní osobní výdaje
13.000
3322
5139
Nákup materiálu
20.000
3322
5171
Oprava a udržování
50.000
 
 
Celkem zachování a obnova kulturních památek
83.000
 
 
 
 
3326
5171
Opravy a udržování (kašna Podlesí)
180.000
3326
5139
Nákup materiálu
15.000
3326
5166
Konzultační a porad. služby
7.000
 
 
Celkem zachování a obnova hodnot místního kult. děd.
 
202.000
 
 
 
 
3330
5223
Neinvestiční transfery církvím
10.000
 
 
Celkem činnosti registrovaných církví
10.000
 
 
 
 
3399
5021
Ostatní mzdové výdaje
10.000
3399
5154
El. energie
6.000
3399
5139
Nákup materiálu SPOZ
15.000
3399
5175
Pohoštění
15.000
3399
5194
Věcné dary
25.000
3399
5169
Ostatní služby – kulturní akce
350.000
 
 
Celkem ostatní záležitosti kultury(kult. akce)
421.000
 
 
 
 
3419
5139
Nákup materiálu
5.000
3419
5222
Příspěvek na neinvestiční  náklady   OS 
30.000
3419
5175
Pohoštění
2.000
3419
5194
Věcné dary
6.000
 
 
Celkem ostatní tělovýchovná činnost
43.000
 
 
 
 
3421
5229
Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a podobným org.
30.000
3421
5362
Platby daní a poplatků
5.000
3421
6121
Hřiště Vojtíškov - výstavba
1.600.000
 
 
Celkem využití volného času dětí a mládeže
1.635.000
 
 
 
 
3619
5660
FRB- nein. půjčky obyvatelstvu
300.000
 
 
 
 
3612
5139
Nákup materiálu
75.000
3612
5154
Elektrická energie
65.000
3612
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
10.000
3612
5168
Služby zpracování dat
5.000
3612
5169
Nákup ostatních služeb
30.000
3612
5171
Opravy a údržba
900.000
 
 
Celkem bytové hospodářství
1.085.000
 
 
 
 
3631
5154
Elektrická energie
220.000
3631
5171
Opravy a udržování
160.000
3631
6121
VO- investiční náklady - Vojtíškov
20.000
 
 
Celkem veřejné osvětlení
400.000
 
 
 
 
3632
5139
Nákup materiálu
5.000
3632
5169
Nákup ostatních služeb
5.000
3632
5171
Opravy a údržba
20.000
3632
5156
Pohonné hmoty a maziva
5.000
 
 
Celkem pohřebnictví
35.000
 
 
 
 
3635
6119
Územní plán 
130.000
 
 
 
 
3639
5139
Nákup materiálu
20.000
3639
5156
Pohonné hmoty a maziva
60.000
3639
5171
Opravy a udržování
90.000
3639
5169
Nákup ostatních služeb
5.000
 
 
Celkem komunální služby - traktor
175.000
 
 
 
 
3721
5021
Ostatní osobní výdaje
4.000
3721
5169
Nákup ostatních služeb
13.000
 
 
Celkem sběr a svoz nebezpečného odpadu
17.000
 
 
 
 
3722
5021
Ostatní osobní výdaje
3.000
3722
5137
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
50.000
3722
5139
Nákup materiálu
10.000
3722
5164
Nájemné
18.000
3722
5169
Nákup ostatních služeb
630.000
 
 
Celkem sběr a svoz komunálních odpadů
711.000
 
 
 
 
3723
5169
Sběr a svoz ostatních odpadů
13.000
 
 
 
 
3745
5011
Platy zaměstnanců
130.000
3745
5031
Sociální pojištění
33.000
3745
5032
Zdravotní pojištění
12.000
3745
5021
Ostatní osobní výdaje
5.000
3745
5132
Ochranné pomůcky
5.000
3745
5134
Prádlo, oděv , obuv
6.000
3745
5139
Nákup materiálu
50.000
3745
5143
cestovné
300
3745
5166
Konzultační a poradenské služby
5.000
3745
5167
Služby školení
7.000
3745
5156
Pohonné hmoty
25.000
3745
5169
Ostatní služby
5.000
3745
5171
Opravy a udržování
25.000
3745
5137
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
60.000
3745
5424
Náhrady mezd v době nemoci
5.000
 
 
Celkem péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
373.300
 
 
 
 
4374
5229
Azylové domy (Armáda spásy)
3.000
 
 
 
 
5212
5901
Ochrana obyvatelstva – nespecifikované trezervy
10.000
 
 
 
 
5512
5021
Ostatní osobní výdaje
3.000
5512
5134
Prádlo, oděv, obuv
25.000
5512
5139
Nákup materiálu
10.000
5512
5154
Elektrická energie
4.500
5512
5156
Pohonné hmoty
3.000
5512
5167
Školení
5.000
5512
5169
Nákup ostatních služeb
5.000
5512
5171
Opravy a údržba
10.000
5512
5173
Cestovné
3.000
5512
5137
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
20.000
 
 
Celkem požární ochrana – dobrovolná část
88.500
5519
5139
Nákup materiálu
5.000
5519
5169
Nákup ostatních služeb
10.000
5519
5171
Opravy a údržba
4.000
5519
5222
Nein. transfer OS
5.000
 
 
Celkem ostatní záležitosti požární ochrany
24.000
 
 
 
 
6112
5021
Ostatní osobní výdaje
11.000
6112
5023
Odměny členů zastupitelstva
520.000
6112
5031
Povinné pojistné na sociálním zabezpečení
106.000
6112
5032
Povinné pojistné na veřejném zdravotním pojištění
48.000
6112
5139
Nákup materiálu
10.000
 
 
Celkem zastupitelstva obcí
695.000
 
 
 
 
6171
5011
Platy zaměstnanců
598.000
6171
5021
Ostatní osobní výdaje
10.000
6171
5031
Pojištění na sociální zabezpečení
150.000
6171
5032
Zdravotní pojištění
55.000
6171
5038
Ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem
10.000
6171
5136
Knihy, tisk
10.000
6171
5137
Drobný hmotný majetek    
100.000
6171
5139
Nákup materiálu
100.000
6171
5154
Elektrická energie
90.000
6171
5156
Pohonné hmoty a maziva
65.000
6171
5161
Služby pošt
15.000
6171
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
75.000
6171
5163
Služby peněžních ústavů
80.000
6171
5166
Konzultační a poradenské služby
80.000
6171
5167
Školení a vzdělávání
10.000
6171
5168
Služby zpracování dat
35.000
6171
5169
Ostatní služby
180.000
6171
5171
Opravy a údržba
60.000
6171
5175
Pohoštění
14.000
6171
5173
Cestovné
3.000
6171
5179
Ostatní nákupy
5.000
6171
5321
Neinvestiční transfer obcím
             11.200
6171
5229
Neinvestiční dotace neziskovým organizacím
4.000
6171
5221
Neinvest. transfer obecně prosp. spol
13.000
6171
5361
Nákup kolků
2.000
6171
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
14.000
6171
5365
Platby daní a poplatků krajům a obcím
3.000
6171
6122
Stroje , přístroje, zařízení 
60.000
 
 
Celkem místní správa
1.852.200
 
 
 
 
6310
5163
Služby peněžních ústavů
45.000
 
 
Celkem obecné příjmy a výdaje finančních operací
45.000
6330
5342
Převody FKSP a sociálního fondu
38.000
6330
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
26.000
 
 
Celkem převody vlastním fondům v rozp. územní úr.
64.000
6402
5364
Celkem finanční vypořádání –vratky dotací r.2011
3.617
6399
5362
Ostatní fin. operace – platby poplatků DPH
25.000
6409
5169
Osta. nein. výdaje-ostatní služby
33.000
 
Celkem rozpočtové výdaje
11.142.333

 

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Návrh rozpočtu na rok 2012