Zápis z 15. jednání zastupitelstva 16.3.2022

Zveřejněno: 28. 6. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obec Malá Morava

 

Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva obce Malá Morava, které se konalo dne 16. 3. 2022 od 16.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Malé Moravě

 

Poznámka:

- Tento zveřejněný Zápis je upraven (jsou zveřejněny pouze iniciály jmen a příjmení osob, které nesouhlasí s uveřejněním) z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Zveřejněné osoby jsou zde uvedené s jejich souhlasem.

- do úplné verze Zápisu mohou v případě potřeby na obecním úřadě kdykoli nahlédnout:

·        občané obce od 18 let věku s trvalým pobytem na území obce

·        fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území obce

·        cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území obce

Jiné fyzické osoby a osoby právnické mají možnost získat informace z jednání zastupitelstva obce na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

 

Přítomní členové zastupitelstva obce          

Köhler Walter

Kouřil Jan                                                                                                     

Morong Pavel                                               

Morong Štěpán

Pospíchal Petr                                   

Ing. Šebek René

Mgr. Temňáková Olga           

 

Nepřítomni členové zastupitelstva obce

Marinov Antonín - omluven

Svoboda Karel – omluven

                                                                             

Přítomni občané

U.A., U.J., H.J., R.J., K.J., Š.K., C.J., C.F., P.M., V.M., S.M.

  

Hlasování zastupitelů: (+) pro,  (-) proti,  (o) zdržel se hlasování,  (x) nepřítomen

 

Místostarosta obce Walter Köhler v 16:00 hodin zahájil zasedání zastupitelstva obce. Sdělil, že starosta obce není přítomen a on, jako jeho zástupce, bude řídícím schůze. Veřejnost byla o svolání zastupitelstva informována oznámením vyvěšeným na úřední desce a na webových stránkách obce. Členové zastupitelstva obdrželi pozvánku. Je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, tudíž je, podle ustanovení zákona o obcích, zastupitelstvo usnášeníschopné. Zápis z předešlého jednání byl ověřovateli podepsán, k nahlédnutí je na obecním úřadě v Malé Moravě.

 

Místostarosta navrhl, aby se dnešní jednání řídilo tímto programem:

 

1.    Schválení programu jednání

2.    Určení zapisovatele z jednání 

3.    Určení ověřovatelů z jednání 

4.    Zpráva o plnění usnesení z minulého jednání a o činnosti OÚ

5.    Zpráva o kontrole čerpaných dotací z rozpočtu obce v roce 2021

6.    Dotace z rozpočtu obce 2022

7.    Příspěvek na nákup knihovních fondů

8.    Žádost o podporu Linky bezpečí

9.    Žádost o finanční dar Sokol Malá Morava, z.s.

10. Finanční pomoc Ukrajině

11. Rozpočet obce na rok 2022

12. Mezitímní účetní závěrka

13. Výsledek hospodaření obce za rok 2021

14. Výsledek výběrových řízení na akce roku 2022

15. Opatření starosty a místostarosty

16. Vytvoření pracovních míst na VPP

17. Odpisový plán majetku na rok 2022

18. Pronájem bytů

19. Žádost o prodej pozemků – Vojtíškov

20. Žádost o pacht pozemků Malá Morava

21. Souhlas se stavbou Útulna Valbeřice

22. Souhlas se stavbou RCH Malá Morava

23. Souhlas se stavbou Rekonstrukce RD Malá Morava

24. Souhlas s přípojkou NN Sklenné

25. Dodatek smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci – obnova rybníka v Podlesí

26. Výroční zpráva o poskytování informací

27. Územní plán

28. Diskuse

29. Závěr jednání

 

1. Schválení programu

Místostarosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2022/15/01: ZO Malá Morava schvaluje program jednání 15. zastupitelstva obce konaného dne 16.3.2022

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

x

+

+

+

x

+

+

 

2. Určení zapisovatele z jednání

Místostarosta určil zapisovatelkou zápisu z jednání paní Mgr. Olgu Temňákovou.

 

3. Určení ověřovatelů zápisu

Místostarosta obce určil ověřovatelem zápisu z jednání pana Pavla Moronga a pana Ing. René Šebka.

 

4. Zpráva o plnění usnesení z minulého zasedání a zpráva o činnosti obecního úřadu

Místostarosta seznámil přítomné s plněním usnesení z minulého zasedání a se zprávou o činnosti obecního úřadu.

 

ZO Malá Morava bere na vědomí zprávu o plnění usnesení

 

5. Zpráva o kontrole čerpaných dotací z rozpočtu obce v roce 2021

Místostarosta předal slovo paní Pospíchalové, účetní obce. Ta seznámila přítomné se zněním závěrečné zprávy z kontroly poskytnutých dotací z rozpočtu obce za rok 2021 podle schválených pravidel. Celkem bylo poskytnuto organizacím 48.000,- Kč. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky a porušení smluvních podmínek. Nečerpané prostředky nebyly vyplaceny nebo byly vráceny dle smluvních podmínek. Místostarosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

ZO Malá Morava bere na vědomí zprávu o kontrole čerpaných dotací z rozpočtu obce v roce 2021

 

6. Dotace z rozpočtu obce 2022

Místostarosta předal slovo paní Pospíchalové, účetní obce. Ta informovala, že poskytování dotací, příjem jejich žádostí a následné vyúčtování se řídí dle Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Malá Morava. Výzva byla zveřejněna na úřední desce Obce Malá Morava 4.01.2022.

V roce 2022 byly přijaty tyto žádosti:

1. Dotace na činnost: Sokol Malá Morava, z.s.        žádost o poskytnutí               35.000,- Kč

                                              (V roce 2021 poskytnuto 33.000,- Kč)

 

2. Dotace na akce:     Spolek chatařů Vysoká u Malé Moravy, z.s.

                                              (V roce 2021 poskytnuto 10.000,- Kč)

Ukončení prázdnin                                        žádost o poskytnutí              5.000,- Kč

Drakiáda                                                        žádost o poskytnutí              2.000,- Kč

Brigáda na zvelebení osady Vysoká              žádost o poskytnutí              3.000,- Kč

           

3. Dotace na činnost: Armáda spásy v České republice, z. s.    žádost o poskytnutí                 5.000,- Kč

                                              (V roce 2021 poskytnuto 5.000,- Kč)

 

Místostarosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2022/15/02: ZO Malá Morava schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu obce následovně:

Sokol Malá Morava, z.s.                                      35.000,- Kč            (činnost 2022)

Spolek chatařů Vysoká u Malé Moravy, z.s.           2.000,- Kč              (akce - Drakiáda)

Spolek chatařů Vysoká u Malé Moravy, z.s.           5.000,- Kč              (akce – Ukončení prázdnin)

Spolek chatařů Vysoká u Malé Moravy, z.s.           3.000,- Kč              (akce - zvelebení osady Vysoká)

Armáda spásy v České republice, z. s.                 5.000,- Kč              (činnost 2022)

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

x

+

+

+

x

+

+

 

7. Příspěvek na nákup knihovních fondů

Místostarosta předal slovo paní Zahradníčkové, zaměstnankyni obce s danou agendou na starosti. Ta informovala, že v tomto roce byl doručen návrh nové smlouvy mezi Městem Hanušovice a Obcí Malá Morava na poskytování knihovnických, informačních a metodických služeb v Obecních knihovnách Malá Morava a Podlesí, včetně dodatku č. 1 smlouvy pro rok 2022. Zároveň byla doručena zpráva o činnosti v obecních knihovnách.

Současně je navrženo i v letošním roce poskytnout příspěvek ve výši 22.000,- Kč na nákup knih do obou knihoven, ve kterém budou zahrnuty i náklady na předplatné periodik pro rok 2022.

Místostarosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2022/15/03: ZO Malá Morava schvaluje uzavření smlouvy s Městem Hanušovice o poskytování knihovnických, informačních a metodických služeb v Obecních knihovnách Malá Morava a Podlesí pro rok 2022, včetně dodatku č. 1 a zároveň schvaluje poskytnutí finančních prostředků na nákup knihovních fondů ve výši 22.000,- Kč

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

x

+

+

+

x

+

+

 

ZO Malá Morava bere na vědomí zprávu o činnosti v obecních knihovnách za rok 2021.

 

8. Žádost o podporu Linky bezpečí

Místostarosta informoval o obdržené žádosti od organizace Linky bezpeční, z.s. o pokračování podpory a poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč na činnost v roce 2022 mimo Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Malá Morava. Místostarosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2022/15/04: ZO Malá Morava schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč formou darovací smlouvy pro organizaci Linka bezpečí, z.s. na provoz linky bezpečí.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

x

+

+

+

x

+

+

 

9.Žádost o finanční dar Sokol Malá Morava, z.s.

Místostarosta informoval o obdržení žádosti o poskytnutí finančního daru ve výši 45.000,- Kč pro Sokol Malá Morava, z.s. mimo Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Malá Morava. Žádost je na pořízení nových branek. Ty současné již nevyhovují a je potřeba je vyměnit. Místostarosta vyzval k diskuzi, ZO s ohledem na činnost spolku toto podpořili.

 

2022/15/05: ZO Malá Morava schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 45.000,- Kč formou darovací smlouvy pro Sokol Malá Morava, z.s. na pořízení nových branek.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

x

+

+

+

x

+

+

 

10. Finanční pomoc Ukrajině

Místostarosta informoval, že za ZO navrhuje poskytnutí finanční pomoci Ukrajině přes neziskovou organizaci Člověk v tísni, o.p.s. – SOS Ukrajině ve výši 45.000,- Kč. Místostarosta vyzval k diskuzi, ZO toto podpořili.

 

2022/15/06: ZO Malá Morava schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 45.000,- Kč organizaci Člověk v tísni, o.p.s. – SOS Ukrajina

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

x

+

+

+

x

+

+

 

11. Rozpočet obce na rok 2022

Místostarosta předal slovo paní Pospíchalové, účetní obce. ZO byl předložen návrh rozpočtu na rok 2022, včetně návrhu rozpočtu Sociálního fondu na rok 2022, návrhu Fondu rozvoje bydlení na rok 2022 a návrh rozpočtu Fondu obnovy vodohospodářského majetku na rok 2022. Rozpočet obce a závazné ukazatele jsou přílohou č. 1 tohoto zápisu. Místostarosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil. Místostarosta obce vyzval k hlasování postupně v následujících usnesení:

 

2022/15/07: ZO Malá Morava schvaluje rozpočet obce Malá Morava na rok 2022 jako schodkový

takto:

Celkové příjmy ve výši     16.190.565,- Kč

Celkové výdaje ve výši     26.889.149,90 Kč

Financování ve výši          10.698.584,90 Kč bude hrazeno z kladného výsledku hospodaření v minulých letech.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

x

+

+

+

x

+

+

 

2022/15/08: ZO Malá Morava schvaluje rozpočet Sociálního fondu, Fondu rozvoje bydlení a Fondu obnovy vodohospodářského majetku na rok 2022

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

x

+

+

+

x

+

+

 

2022/15/09: ZO Malá Morava schvaluje závazné ukazatele rozpočtu obce Malá Morava na rok 2022

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

x

+

+

+

x

+

+

 

12. Mezitímní účetní závěrka

Místostarosta předal slovo paní Pospíchalové, která seznámila s mezitímní účetní závěrkou za období leden až prosinec 2021. Místostarosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

ZO Malá Morava bere na vědomí informativní zprávu – mezitímní účetní závěrku za období 1-12/2021

 

13. Výsledek hospodaření obce za rok 2021

Místostarosta předal slovo paní Pospíchalové, která seznámila přítomné se zprávou o výsledku hospodaření obce za období 1-12/2021.

Příjmy po konsolidaci            18.979.253,64 Kč      plnění RU (99,91 %)

Výdaje po konsolidaci            20.048.722,57 Kč      plnění RU (86,11 %)

Místostarosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

ZO Malá Morava bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření obce v roce 2021

 

14. Výsledek výběrových řízení na akce roku 2022

Místostarosta předal slovo paní Temňákové, která má za ZO výběrová řízení na starosti. Ta informovala, že dle usnesení ZO z minulého jednání byla provedena 4 výběrová řízení na akce roku 2022 a výběrové řízení na dodavatele práce v obecních lesích na rok 2022. Výběrová řízení byla administrována externě dodavatelskou firmou. Komise složená ze členů ZO vybrala nejvýhodnější nabídky a následovně byly uzavřeny smlouvy s dodavateli.

 

Na akci „Stavební úpravy bytového domu, Malá Morava, Podlesí 21“ byla uzavřena smlouva s firmou Experior s.r.o. na nabídkovou cenu 3.396.610,21 Kč bez DPH.

 

Na akci „Oprava komunikace Křivá Voda“ byla uzavřena smlouva s firmou KARETA s.r.o.na nabídkovou cenu 2.770.627,53 Kč bez DPH.

 

Na akci „Výměna oken Malá Morava 92 a Podlesí 135“ byla uzavřena smlouva s firmou RI OKNA a.s. na nabídkovou cenu 1.069.274,- Kč bez DPH.

 

Na akci „Rekonstrukce kříže na Malé Morava“ byla uzavřena smlouva s Ak. soch. René Tikal na nabídkovou cenu 345.000,- Kč bez DPH.

 

Místostarosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

ZO Malá Morava bere na vědomí výsledek výběrových řízení a uzavření smluv s dodavateli.

 

Temňáková dále informovala, že bylo pořádáno také výběrové řízení na dodavatele prací v obecních lesích na rok 2022. S nabídkovou cenou 1.791.910,- Kč bez DPH byla vybrána firma UNILES, a.s.. Místostarosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2022/15/10: ZO Malá Morava schvaluje výběr dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na práce v obecních lesích v roce 2022 s firmou UNILES, a.s., IČ 47307706.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

x

+

+

+

x

+

+

 

15. Opatření starosty a místostarosty 

Místostarosta obce seznámil zastupitele s opatřeními č. 24,26/2021, kterým schvaluje a provádí rozpočtové opatření č. 100019 a 100021/2021, schválené a provedené v jejich působnosti.

Opatření je přílohou č.2 tohoto zápisu.  Dále informoval o opatřeních č. 25/2021 a 1/2022 na darovací smlouvy za zásahy hasičů v roce 2021 a uzavření pachtovních smluv. Místostarosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

ZO Malá Morava bere na vědomí informaci o provedených opatřeních včetně rozpočtových

 

16. Vytvoření pracovních míst na VPP

Místostarosta obce seznámil s návrhem vytvoření a financování pracovních míst na VPP, prostřednictvím úřadu práce. Záměrem je přijetí minimálně 7 pracovníků na dobu určitou od duben/květen do listopadu 2022. Místostarosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2022/15/11: ZO Malá Morava souhlasí s vytvořením 7 pracovních míst na VPP a pověřuje starostu, popřípadě místostarostu, podpisem smlouvy s úřadem práce.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

x

+

+

+

x

+

+

 

17. Odpisový plán majetku na rok 2022

Místostarosta předal slovo paní Pospíchalové, která informovala přítomné o návrhu plánu účetních odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku obce v roce 2022. Místostarosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2022/15/12: ZO Malá Morava schvaluje odpisový plán dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku obce na rok 2022

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

x

+

+

+

x

+

+

 

18. Pronájem bytů

Místostarosta předal slovo paní Zahradníčkové, která informovala, že obec v současné době disponuje volným bytem č. 3 ve Vojtíškově č.p. 77 a bytem č. 4 v Malé Moravě č.p. 90. Tyto byty byly nabídnuty k pronájmu na základě zveřejněného oznámení. Doručeny byly žádosti následujících žadatelů. Žádosti byly posouzeny podle platné směrnice o přidělování bytů podle přidělených bodů je pořadí žadatelů následující:

Byt č. 3 ve Vojtíškově č.p. 77  

1.    L.P., bytem Vojtíškov xxx – počet bodů 57

2.    D.V., bytem Vojtíškov xxx – počet bodů 51

3.    V.K., bytem Konice xxx – počet bodů 32

4.    K.Š., bytem Dolní Boříkovice xxx– počet bodů 18

 

Byt č. 4 v Malé Moravě č.p. 90.

1.    F.C., bytem Malá Morava xxx – počet bodů 63

2.    J.L., bytem Malá Morava xxx – počet bodů 38

3.    M.V., bytem Malá Morava xxx – počet bodů 35

4.    K.Š., bytem Dolní Boříkovice xxx– počet bodů 18

Místostarosta obce navrhl byty pronajmout žadatelům s nejvyšším počtem bodů. Místostarosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2022/15/13: ZO Malá Morava přiděluje byt č. 3 ve Vojtíškově č.p. 77 žadateli s nejvyšším počtem dosažených bodů – paní L.P., bytem Vojtíškov xxx. ZO přiděluje byt č. 4 v Malé Moravě č.p. 90. žadateli s nejvyšším počtem dosažených bodů – pan F.C., bytem Malá Morava xxx.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

x

+

+

+

x

+

+

 

19. Žádost o prodej pozemků – Vojtíškov

Manželé S., bytem Brno, požádali obec o odkup pozemku p.č. 1807, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 98 m2 v k.ú. Vojtíškov. Důvodem je sjednotiti nemovitosti v okolí jejich domu č.p. 53 ve Vojtíškově. Výhledově by chtěli na tomto pozemku vybudovat septik, přípojku elektřiny a popřípadě vrt na tepelné čerpadlo. Místostarosta navrhl neprodávat obecní majetek, ale navrhl daný pozemek propachtovat. V případě budoucích staveb na pozemku by se pak řešil souhlas se stavbou, popřípadě prodej. Místostarosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2022/15/14: ZO Malá Morava neschvaluje prodej pozemku p.č. 1807, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 98 m2 v k.ú. Vojtíškov a zároveň schvaluje záměr pachtu pozemku p.č. 1807, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 98 m2 v k.ú. Vojtíškov.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

x

+

+

+

x

+

+

 

20. Žádost o pacht pozemků Malá Morava

Pan T.K. požádal obec o pacht pozemků p.č. 1678 o výměře 78 m2 a p.č. 808/5 o výměře 15 m2 v k.ú. Malá Morava. Místostarosta navrhl dané pozemky propachtovat. Místostarosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2022/15/15: ZO Malá Morava schvaluje záměr pachtu pozemku .č. 1678, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 78 m2 a p.č. 808/5 TTP o výměře 15 m2 v k.ú. Malá Morava.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

x

+

+

+

x

+

+

 

21. Souhlas se stavbou Útulna Valbeřice

Paní E.D. a pan E.D., bytem Choceň požádali obec o vyjádření souhlasu se stavbou „Útulna Valbeřice - novostavba rekreačního objektu“, souhlas s trvalým přístupem a vjezdem k parc. č. st. 157, k.ú. Vojtíškov po pozemcích v majetku obce a souhlas se stavbou z pozice souseda stavby, a to včetně přesahu požárně nebezpečného prostoru dosahujícího na obecní pozemek.

Místostarosta informoval, že přístup po pozemcích je podmíněně možný, ovšem za podmínky, že žadatelé nebudou požadovat po obci zřízení cesty, úpravu a údržbu stávajícího povrchu ani jiné zajištění přístupu ke stavbě, včetně zimní údržby či jiné veřejné infrastruktury ani zajištění obslužnosti území. Místostarosta vyzval k diskuzi, ZO výše uvedené podpořili.

 

2022/15/16: ZO Malá Morava souhlasí se stavbou „Útulna Valbeřice - novostavba rekreačního objektu“ na pozemku p.č. st. 157 v k.ú. Vojtíškov a s přístupem ke stavbě po pozemcích obce za podmínky, že stavebník ani případně budoucí majitelé objektu, nebudou po obci požadovat na přístupových pozemcích ve vlastnictví obce zpevnění, opravy ani údržbu povrchu těchto pozemků, včetně zimní údržby ani vybudování jakékoliv jiné infrastruktury.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

x

+

+

+

x

+

+

 

22. Souhlas se stavbou RCH Malá Morava

Pan T.K., bytem Jinačovice xxx, požádal obec o souhlas se stavbou dvou rekreačních objektů na pozemku p.č. 644/5 v k.ú. Malá Morava. Jedná se o dvě odstranitelné stavby – montované dřevěné chaty. Místostarosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2022/15/17: ZO Malá Morava souhlasí se stavbou dvou rekreačních objektů na pozemku p.č. 644/5 v k.ú. Malá Morava.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

x

+

+

+

x

+

+

 

23. Souhlas se stavbou – rekonstrukce RD Malá Morava

Manželé M., bytem Malá Morava xxx, požádali obec o souhlas s rekonstrukcí domu č.p. 11 na pozemku st. 237, k.ú. Malá Morava. Místostarosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2022/15/18: ZO Malá Morava souhlasí se stavbou „Rekonstrukce RD Malá Morava č.p. 11“ na parcele p.č. st. 237, k.ú. Malá Morava.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

x

+

+

+

x

+

+

 

24. Souhlas s přípojkou NN Sklené

Společnost ELRAM JS, s.r.o. požádala obec o souhlas se stavbou nadzemního vedení NN „Sklené- č. parc. 372/3 NNv“. Předložena je i smlouva o smlouvě budoucí o věcném břemeni a právu provést stavbu. Místostarosta vyzval k diskuzi. Pan Šebek se dotazoval, jak to bude řešeno v místě komunikace. Místostarosta reagoval, že bude proveden protlak.

 

2022/15/19: ZO Malá Morava souhlasí se stavbou „Sklené- č. parc. 372/3 NNv“. ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obecním pozemku p.č. 884/3 v k.ú. Sklené u Malé Moravy  a dohodu o umístění stavby v předloženém znění.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

x

+

+

+

x

+

+

 

25. Dodatek smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci – obnova rybníka v Podlesí

Zastupitelstvu byl předložen návrh dodatku smlouvy na zpracování projektové dokumentace na obnovu rybníka v Podlesí. Důvodem je prodloužení termínu plnění s ohledem na dodatečné posuzování vlivu na životní prostředí. Místostarosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2022/15/20: ZO Malá Morava schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace na obnovu rybníka v Podlesí.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

x

+

+

+

x

+

+

 

26. Výsledek inventarizace majetku obce

Místostarosta předal slovo paní Pospíchalové, která informovala o zprávě Ústřední inventarizační komise o výsledku inventarizace majetku obce k 31. 12. 2021. Místostarosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2022/15/21: ZO Malá Morava schvaluje výsledek inventarizace majetku obce za rok 2021 a souhlasí s navrhovaným vyřazením majetku.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

x

+

+

+

x

+

+

 

27. Výroční zpráva o poskytování informací

Místostarosta předal slovo paní Zahradníčkové, která seznámila přítomné s Výroční zprávou o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Místostarosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

ZO Malá Morava bere na vědomí výroční zprávu o poskytování informací za rok 2021.

 

28. Územní plán obce

Místostarosta seznámil přítomné o obdržené informaci pana Ing. F.W. o přípravě podkladů ke zpracování návrhu na pořízení změny Územního plánu Malá Morava (návrh na pořízení), tzv. zkráceným postupem a záměru požádat obec o tuto změnu. Tento návrh je v souladu s § 55 a) odst. 2 stavebního zákona připravuje změnu Územního plánu.

Změna spočívá ve změně způsobu využití pozemků p. č. 558/2, 558/7 v k.ú. Vysoká u Malé Moravy a pozemků st. 46, parc.č. 284/1 a 277 v k.ú. Vysoký Potok na pozemky pro rekreační výstavbu. Kompenzací za tuto změnu je nabídnuta změna části pozemku p.č. 217/3 v k.ú. Malá Morava, který je zurčen ke smíšené venkovské zástavbě za pozemky bez potřeby záboru ZPF. Vlastníci těchto pozemků se změnou souhlasí. Zastupitelé mají k dispozici dokument „Metodické sdělení MŽP a MMR k návrhu na pořízení změny ÚP zkráceným postupem“ s popisem dané možnosti změny ÚP.

Z hlediska obce je návrh na změnu ÚP možný v případě, že nedojde k žádnému novému záboru ZPF, že všichni dotčení vlastníci pozemků s tímto souhlasí a za podmínky, že žadatel uhradí veškeré náklady spojené se změnou územního plánu (včetně NATURA a SEA) a včetně zapracování změn do celého územního plánu.  Místostarosta vyzval k diskuzi. Pan Morong Pavel se dotazoval, jak je tato změna ÚP časově náročná. Místostarosta reagoval, že je to půl roku až rok.

 

ZO Malá Morava bere na vědomí informaci o záměru pana Ing. F.W. xxx, Šumperk požádat obec o pořízení změny Územního plánu Malá Morava tzv. zkráceným postupem podle § 55 a) odst. 2 stavebního zákona a k tomuto záměru nemá připomínky.

 

29. Diskuse

Místostarosta vyzval zastupitele k diskuzi. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

Místostarosta vyzval přítomné občany k diskuzi. Pan S. se dotazoval na umístění parcel se záměrem změny využití v ÚP. Místostarosta reagoval, že jsou pod cestou směrem na Vojtíškov mimo centrum osady.

 

30. Závěr jednání

Žádné další dotazy či připomínky nebyly, a proto místostarosta obce Walter Köhler poděkoval všem přítomným zastupitelům, občanům a hostům za účast na dnešním zasedání a v 17:00 hodin jednání ukončil.

 

Přílohy:

1.    Rozpočet obce, závazné ukazatele

2.    Opatření starosty a místostarosty

 

Zápis byl vyhotoven dne 22. 3. 2022

 

Ověřovatelé zápisu                                            

Pavel Morong                          ………………………………

 

                                                                                       

Ing. René Šebek                      ………………………………

                                                                                                               

Zapsala                                                                

Mgr. Olga Temňáková            ………………………………

 

 

Místostarosta obce                                                      

Walter Köhler                         ………………………………

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Zápis z 15. jednání zastupitelstva 16.3.2022