Zápis z 3. zasedání zastupitelstva 7.3.2019

Zveřejněno: 17. 12. 2019

 

 

  Obec Malá Morava

 

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Malá Morava, které se konalo dne 7. 3. 2019 od 16.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Malé Moravě

Poznámka:

- Tento zveřejněný Zápis je upraven (jsou zveřejněny pouze iniciály jmen a příjmení osob, které nesouhlasí s uveřejněním) z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Zveřejněné osoby jsou zde uvedené s jejich souhlasem.

- do úplné verze Zápisu mohou v případě potřeby na obecním úřadě kdykoli nahlédnout:

·        občané obce od 18 let věku s trvalým pobytem na území obce

·        fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území obce

·        cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území obce

Jiné fyzické osoby a osoby právnické mají možnost získat informace z jednání zastupitelstva obce na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

 

Přítomní členové zastupitelstva obce          

Kouřil Jan                                                      

Marinov Antonín                                          

Morong Pavel                                               

Morong Štěpán

Pospíchal Petr                                   

Svoboda Karel

Ing. Šebek René

Mgr. Špiková Olga     

 

Nepřítomni členové zastupitelstva obce

Köhler Walter - omluven      

                                                                             

Přítomni občané

V.B, I.K., L.P., V.V., J.S., L.L., J.U., A.U., M.Š., J.U. ml., J.R.

  

Hlasování zastupitelů: (+) pro,  (-) proti,  (o) zdržel se hlasování,  (x) nepřítomen

 

Starosta obce v 16:00 hodin zahájil zasedání zastupitelstva obce a sdělil, že veřejnost byla o svolání zastupitelstva informována oznámením vyvěšeným na úřední desce a na webových stránkách obce. Členové zastupitelstva obdrželi pozvánku. Je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, tudíž je, podle ustanovení zákona o obcích, zastupitelstvo usnášeníschopné. Zápis z předešlého jednání byl ověřovateli podepsán, k nahlédnutí je na obecním úřadě v Malé Moravě.

 

Starosta poté navrhl, aby se dnešní jednání řídilo tímto programem:

 

1.    Schválení programu jednání

2.    Určení zapisovatele z jednání

3.    Určení ověřovatelů z jednání

4.    Zpráva o plnění usnesení z minulého jednání a o činnosti OÚ

5.    Zpráva o kontrole čerpaných příspěvků a dotací z rozpočtu obce v roce 2018

6.    Dotace z rozpočtu obce 2019

7.    Příspěvek Farnost

8.    Příspěvek Baby box

9.    Příspěvek vydání knihy

10. Příspěvek Městu Hanušovice

11. Rozpočet obce na rok 2019

12. Mezitímní účetní závěrka

13. Výsledek hospodaření obce za rok 2018

14. Darovací smlouva

15. Poskytnutí půjček z FRB

16. Opatření starosty

17. Dohody o provedení práce se zastupiteli

18. Výběrová řízení

·        Dodavatel prací v obecních lesích

19. Vytvoření pracovních míst na VPP

20. Poplatek za vývoz komunálních odpadů od podnikatelů

21. Odpisový plán majetku na rok 2019

22. Limity pro nákup darů jubilantům

23. Energie pod kontrolou

24. Žádosti o dotace

·        Rozšíření hygienického zázemí pro sportovce

·        Obnova drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji

25. Záměr směny nemovitostí

26. Souhlas se stavbami

27. Odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva a členů výborů obce

28. Organizace zájezdů

29. Výsledek inventarizace majetku obce za rok 2018

30. Zpráva o činnosti policie

31. Zpráva o činnosti v obecních lesích v roce 2018

32. Výroční zpráva o poskytování informací

33. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

34. Diskuse

35. Závěr jednání

 

1. Schválení programu

 

2019/03/01 : ZO schvaluje program jednání

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

x

+

+

+

+

+

+

+

+

 

2. Určení zapisovatele z jednání

Starosta určil zapisovatelkou zápisu z jednání paní Mgr. Olgu Špikovou.

 

3. Určení ověřovatelů zápisu

Starosta obce určil ověřovatelem zápisu z jednání pana Petra Pospíchala a Ing. Reného Šebka.

 

4. Zpráva o plnění usnesení z minulého zasedání a zpráva o činnosti obecního úřadu

Starosta seznámil přítomné s plněním usnesení z minulého zasedání a se zprávou o činnosti obecního úřadu a starosty. Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení

 

5. Zpráva o kontrole čerpaných dotací z rozpočtu obce v roce 2018

Starosta seznámil přítomné se zněním závěrečné zprávy z kontroly poskytnutých příspěvků z rozpočtu obce za rok 2018 podle schválených pravidel. Celkem bylo poskytnuto organizacím 64.000,- Kč. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky a porušení smluvních podmínek. Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

ZO bere na vědomí zprávu o kontrole čerpaných dotací z rozpočtu obce v roce 2018.

 

6. Dotace z rozpočtu obce 2019

Poskytování dotací, příjem jejich žádostí a následné vyúčtování se řídí podle doposud platných Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Malá Morava.

V roce 2019 byly přijaty tyto žádosti:

 

1. Dotace na činnost: TJ SOKOL Malá Morava           žádost o poskytnutí               33.000 Kč

2. Dotace na akce:     Spolek chatařů Vysoká u Malé Moravy

Kuličkiáda – pétanque                                   žádost o poskytnutí                 500 Kč

Odbíjená                                                        žádost o poskytnutí              2.000 Kč

Mikulášská nadílka                                        žádost o poskytnutí              3.500 Kč

Brigáda na zvelebení osady Vysoká              žádost o poskytnutí              3.000 Kč

Drakiáda                                                        žádost o poskytnutí              1.000 Kč        

3. Dotace na činnost: Armáda spásy v ČR, z.s.        žádost o poskytnutí             10.000 Kč

4. Dotace na akci: Sportovní klub Vysoký Potok

           Volejbalový turnaj                                        žádost o poskytnutí               5.000  

           Turnaj v nohejbalu                                        žádost o poskytnutí              6.000  

 

 

Po diskuzi bylo navrženo upravit dotaci pro Armádu spásy.

 

2019/03/02: ZO schvaluje poskytnutí dotací v roce 2019 následovně:

TJ Sokol Malá Morava                        33.000 Kč                  ( činnost 2019 )

Spolek chatařů ve Vysoké                       500 Kč                   ( akce - Kuličkiáda – petangue )

Spolek chatařů ve Vysoké                  3.500 Kč                    ( akce - Mikulášská nadílka )

Spolek chatařů ve Vysoké                  2.000 Kč                    ( akce -  Odbíjená )

Spolek chatařů ve Vysoké                  3.000 Kč                    ( akce - Zvelebení osady Vysoká )

Spolek chatařů ve Vysoké                  1.000 Kč                    ( akce – Drakiáda )

Armáda spásy v ČR, z.s.                    5.000 Kč                    ( činnost 2019 )

Sportovní klub Vysoký Potok             5.000 Kč                    ( akce – Volejbalový turnaj )

Sportovní klub Vysoký Potok             6.000 Kč                    ( akce – Turnaj v nohejbalu )

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

x

+

+

+

+

+

+

+

+

 

Dále starosta seznámil přítomné s návrhem na úpravu Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu obce Malá Morava. Následně vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2019/03/03 : ZO schvaluje aktualizaci Pravidel pro poskytování dotací, včetně vzorové smlouvy.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

x

+

+

+

+

+

+

+

+

 

7. Příspěvek Farnost

Starosta seznámil přítomné s žádostí o příspěvek na opravu a revizi elektrického zařízení, hromosvodů a hasicích přístrojů v kostelech Malá Morava, Podlesí a Vojtíškov, kterou podal pan P.D. za Římskokatolickou farnost Malá Morava dne 21. 1. 2019.

Žádost o příspěvek je podána mimo Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Malá Morava.

Starosta navrhl příspěvek ve výši 10.000,-Kč. Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2019/03/04 : ZO schvaluje poskytnutí 10.000,- Kč Římskokatolické farnosti Malá Morava, Malá Morava 74, na opravu a revizi elektrického zařízení, hromosvodů a hasicích přístrojů v kostelech Malá Morava, Podlesí a Vojtíškov a to formou daru.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

x

+

+

+

+

+

+

+

+

 

8. Příspěvek Baby box

Starosta seznámil přítomné se žádostí o příspěvek na nový Baby box v Přerově, kterou podal spolek Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s. dne 4. 2. 2019.

Žádost o příspěvek je podána mimo Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Malá Morava.

Starosta navrhl neposkytnout dotaci z důvodu působnosti mimo území obce a jejího okolí.

Po diskuzi nechal hlasovat o návrhu neposkytnout dotaci.

 

2019/03/05: ZO neschvaluje dotaci na Baby box.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

x

+

+

+

+

+

+

+

+

 

9. Příspěvek vydání knihy

Starosta seznámil přítomné se žádostí Ing. Z.A,, bytem Malá Morava xxx, o příspěvek na vydání knihy „Karol Sovánka malíř zvěře“, která je pokračováním série knih o malířích zvěře.

Žádost o příspěvek je podána mimo Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Malá Morava. Starosta navrhl poskytnout 10.000,- Kč. Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2019/03/06: ZO schvaluje poskytnutí 10.000,- Kč Ing. Z.A., bytem Malá Morava xxx  na vydání knihy „Karol Sovánka malíř zvěře“ a to formou daru.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

x

+

+

+

+

+

+

+

+

 

10. Příspěvek Městu Hanušovice

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem nového dodatku smlouvy mezi Městem Hanušovice a Obcí Malá Morava na poskytování knihovnických, informačních a metodických služeb v Obecních knihovnách Malá Morava a Podlesí. Starosta obce rovněž informoval o zprávě o činnostech v obecních knihovnách Malá Morava a Podlesí za rok 2018. Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2019/03/07: ZO schvaluje uzavření dodatku smlouvy s Městem Hanušovice o poskytování knihovnických, informačních a metodických služeb v Obecních knihovnách Malá Morava a Podlesí pro rok 2019 a zároveň schvaluje poskytnutí finančních prostředků na nákup knihovních fondů ve výši 22.000,- Kč

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

x

+

+

+

+

+

+

+

+

 

11. Rozpočet obce na rok 2019

Starosta seznámil přítomné s návrhem a doplněním návrhu rozpočtu na rok 2019, včetně návrhu rozpočtu Sociálního fondu na rok 2019, návrhu Fondu rozvoje bydlení na rok 2019 a návrhu rozpočtu Fondu obnovy vodohospodářského majetku na rok 2019. Rozpočet obce a závazné ukazatele jsou přílohou č. 1 tohoto zápisu. Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2019/03/08: ZO schvaluje  rozpočet obce Malá Morava na rok 2019, včetně závazných ukazatelů rozpočtu, jako schodkový, takto:

Celkové příjmy ve výši 13.967.589,- Kč

Celkové výdaje ve výši 15.982.837,- Kč

Financování ve výši 2.015.248,- Kč bude zapojeno z kladného výsledku hospodaření v minulých letech.

Rozpočet Sociálního fondu na rok 2019:

Celkové příjmy ve výši 80.500,- Kč

Celkové výdaje ve výši 78.500,- Kč

Rozpočet Fondu rozvoje bydlení na rok 2019:

Celkové příjmy ve výši 180.112,- Kč

Celkové výdaje ve výši 252.500,- Kč

Rozpočet Fondu obnovy vodohospodářského majetku na rok 2019:

Celkové příjmy ve výši 50.500,- Kč

Celkové výdaje ve výši 2.500,- Kč

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

x

+

+

+

+

+

+

+

+

 

12. Mezitímní účetní závěrka

Starosta seznámil přítomné s mezitímní účetní závěrkou za období leden až prosinec 2018.

Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

ZO bere na vědomí informativní zprávu – mezitímní účetní závěrku za období 1-12/2018

 

13. Výsledek hospodaření obce za rok 2018

Starosta seznámil přítomné se zprávou o výsledku hospodaření obce za období 1-12/2018.

Příjmy po konsolidaci            14.540.032,65 Kč      plnění RU (99,79 %)

Výdaje po konsolidaci             14.426.257,17 Kč      plnění RU (87,62 %)

Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

ZO bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření obce v roce 2018

 

14. Darovací smlouva

Město Staré Město předložilo obci Malá Morava darovací smlouvu na osobní automobil v požárním provedení pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Jedná se o dvoumístné vozidlo Opel Frontera. Starosta navrhl uzavření darovací smlouvy a vyzval k diskuzi.

 

2019/03/09: ZO schvaluje uzavření darovací smlouvy s Městem Staré Město na vozidlo Opel Frontera  pro potřeby JSDH obce Malá Morava.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

x

+

+

+

+

+

+

+

+

 

15. Poskytnutí půjček z FRB

V souladu se schválenými pravidly pro tvorbu a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Malá Morava byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o půjčku. Obecnímu úřadu byla doručena jedna a to žádost paní B.S., bytem Malá Morava xxx, na opravu komínu. Žadatelka splnila veškeré požadované podmínky poskytnutí žádosti, tudíž lze tuto půjčku poskytnout. Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2019/03/10: ZO schvaluje poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení v celkové výši 30.000,- Kč paní B.S., bytem Malá Morava xxx.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

x

+

+

+

+

+

+

+

+

 

16. Opatření starosty

Starosta obce seznámil zastupitele s opatřeními starosty č. 23/2018 a 24/2018, kterými schvaluje a provádí rozpočtové opatření č. 100014 a 100015/2018.

Opatření jsou přílohou č.2 tohoto zápisu.

Dále informoval o opatřeních č. 1 - 7/2019.

 

ZO bere na vědomí informaci o provedených rozpočtových opatřeních

 

17. Dohody o provedení práce se zastupiteli

Starosta informoval přítomné o podmínkách uzavírání dohod o provedení práce/ pracovní činnosti se zastupiteli.

 

2019/03/11: ZO souhlasí s uzavřením dohod o provedení práce/pracovní činnosti s:

Petrem Pospíchalem, bytem Podlesí 10, na třídění a likvidaci materiálů a dokumentů, stěhování nábytku a přípravy podkroví objektu k rekonstrukci střechy obecního úřadu ve výši 150,- Kč/hod,

 a s Mgr. Olgou Špikovou, bytem Vojtíškov č.p. 107 na přípravu, vyřizování a administraci žádostí o dotace ve výši 150,- Kč/hod.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

x

+

+

+

+

+

+

+

+

 

18. Výběrová řízení - Dodavatel prací v obecních lesích

Starosta seznámil s výsledkem výběrového řízení na práce v obecních lesích v roce 2019. Jedná se o těžební a pěstební práce. Dne 18. 2. 2019 byli emailem osloveni 4 dodavatelé, kteří spolu s výzvou pro podání nabídky obdrželi i zadávací dokumentaci:

1.    Hanušovická lesní, a.s. Hanušovice

2.    Lesy Jedlí s.r.o., Jedlí

3.    Uniles, a.s. pracoviště Hanušovice

4.    Lesostavby Frýdek Místek

 

Výběrové řízení administroval pan xxx, administrace veřejných zakázek, Lutín. Výběrová komise byla ve složení Ing. René Šebek, Karel Svoboda a Walter Köhler.

Byly doručeny cenové nabídky:

JMÉNO

CENA BEZ DPH

CENA S DPH

Uniles

126.980,00 Kč

153.645,80 Kč

Lesy Jedlí

376.650,00 Kč

455.746,00 Kč

 

Společnost Hanušovická lesní a Lesostavby Frýdek Místek na nabídku nereagovaly.

 

2019/03/12: ZO schvaluje výběr dodavatele prací v obecních lesích na rok 2019, kterým je firma Lesy Jedlí s.r.o., Jedlí 65, IČ: 25374788

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

x

+

+

+

+

+

+

+

+

 

Starosta dále navrhl, aby obec mohla prodávat dříví nastojato i jiným subjektům, ovšem pouze za podmínky, že s tím bude společnost Lesy Jedlí souhlasit, popřípadě když nebude tato společnost stíhat těžit dříví ve stanovených termínech. Cena by měla být totožná s ceníkem společnosti Lesy Jedlí, ovšem minimálně za cenu samovýroby.

 

2019/03/13: ZO schvaluje prodej dříví nastojato i jiným subjektům, za podmínky souhlasu společnosti Lesy Jedlí s.r.o., Jedlí 65, IČ: 25374788, a za ceny totožné se společností s Lesy Jedlí, minimálně však za cenu samovýroby.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

x

+

+

+

+

+

+

+

+

 

19. Vytvoření pracovních míst na VPP

Návrhem tohoto bodu programu je vytvoření a financování pracovních míst na VPP, prostřednictvím úřadu práce, který jim bude dotovat platy. Záměrem je přijetí 5 pracovníků na dobu určitou od 1. 5. 2019 do konce října 2019. Návrhem tohoto bodu je i vytvoření 1 pracovního místa na dělnickou profesi, plat by byl plně hrazen z obecního rozpočtu. Starosta vyzval k diskuzi, kde návrh byl podpořen.

 

2019/03/14: ZO souhlasí s vytvořením 5 pracovních míst na VPP a pověřuje starostu podpisem smlouvy s úřadem práce.  ZO souhlasí s vytvořením 1 pracovního místa na dělnickou profesi na dobu určitou, který bude hrazen z rozpočtu obce.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

x

+

+

+

+

+

+

+

+

 

20. Poplatek za vývoz komunálních odpadů od podnikatelů

Starosta seznámil přítomné s dosavadním vývozem komunálního odpadu od podnikatelů, kterým, na základě smluv, obec umožňuje využívat systém pro nakládání s komunálním odpadem a jejich vytříděné složky v obci. Ceny jsou od roku 2015 ve stejné výši. Byl předložen návrh jejich aktualizace s tím, že základní cena za vývoz 110 l popelnice zůstane stejná.

2019/03/15: ZO stanovuje poplatky za vývoz komunálních odpadů od podnikatelů v následující výši:

2.675,- Kč + DPH za rok a 110 l popelnici, 8.100,- Kč + DPH za rok a 1.100 l kontejner a 10.000,- Kč + DPH za rok a velkoobjemový kontejner.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

x

+

+

+

+

+

+

+

+

 

21. Odpisový plán majetku na rok 2019

Starosta informoval přítomné o návrhu plánu účetních odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku obce v roce 2019. Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2019/03/16: ZO schvaluje odpisový plán dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku obce na rok 2019

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

x

+

+

+

+

+

+

+

+

 

22. Limity pro nákup darů jubilantům

Starosta seznámil přítomné s návrhem na zvýšení limitů pro nákup darů pro jubilanty. Navrhované nové limity: květina 300,- Kč, dárkový koš 500,- Kč. Starosta vyzval k diskuzi, kde zastupitelé návrh podpořili.

 

2019/03/17: ZO schvaluje limity pro nákup darů jubilantům ve výši:

-     květina 300,- Kč,

-     dárkový koš 500,- Kč.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

x

+

+

+

+

+

+

+

+

 

23. Energie pod kontrolou

Starosta seznámil se stavem kauzy se společností Energie Pro, s.r.o.

 

ZO bere na vědomí informaci se stavem kauzy se společností Energie Pro, s.r.o.

 

24. Žádosti o dotace

24.1. Rozšíření hygienického zázemí pro sportovce

Obec podala žádost o příspěvek z Programu na Podporu výstavby a rekonstrukci sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje. Jedná se o nákup sanitárního kontejneru v rámci projektu Rozšíření hygienického zázemí pro sportovce na hřišti v Podlesí. Rozpočet na akci je 440.000,- Kč a realizace bude záviset na výsledku dotačního řízení. Z důvodu zařazení obce do kategorie strukturálně postižených obcí není vyžadována spoluúčast. Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2019/03/18: ZO souhlasí s realizací akce Rozšíření hygienického zázemí pro sportovce.

ZO souhlasí s podáním žádosti na akci Rozšíření hygienického zázemí pro sportovce z Programu na Podporu výstavby a rekonstrukci sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2019.

ZO čestně prohlašuje, že obec Malá Morava je jediným a výlučným vlastníkem pozemku p.č. 2249/4 ostatní plocha o výměře 3261 m2 v k.ú Podlesí-město. V případě realizace akce se obec zavazuje ponechat majetek, pořízený z dotace, v majetku obce minimálně 10 let.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

x

+

+

+

+

+

+

+

+

 

24.2. Obnova drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji

Zastupitelstvu je předkládán návrh na podání žádosti o příspěvek z Programu na podporu obnovy drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2019. Záměrem projektu by měla být výměna stávajících kamen za nová, teplovzdušná, včetně bezpečnostního ohrazení kamen a kouřovodů. Maximální výše dotace na akci činí 35.000,- Kč, spoluúčast není vyžadována. Starosta vyzval k diskuzi, kde záměr byl podpořen.

 

2019/03/19: ZO souhlasí s realizací akce Výměna kamen v kulturním domě. ZO souhlasí s podáním žádosti na akci Výměna kamen v kulturním domě z Programu na podporu obnovy drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2019.

ZO čestně prohlašuje, že obec Malá Morava je jediným a výlučným vlastníkem stavby číslo popisné 86, Malá Morava. V případě realizace akce se obec zavazuje ponechat majetek, pořízený z dotace, v majetku obce minimálně 10 let.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

x

+

+

+

+

+

+

+

+

 

25. Záměr směny nemovitostí

25.1.

Na obecní úřad byla dodána žádost o směnu pozemků p.č. 561/3, ostatní plocha a p.č. 561/5 trvalý travní porost v k.ú. Podlesí-město, na kterých se nachází veřejná komunikace a které jsou ve vlastnictví pana J.C., bytem Vysoký Potok xxx,  za pozemek p.č. 683/2, ostatní plocha o výměře 354 m2 v k.ú. Vysoký Potok ve vlastnictví obce Malá Morava. Starosta vyzval k diskuzi, která proběhla k upřesnění informací k systému směn pozemků s uveřejněním záměru a následně až pak schválení konkrétní směny.

 

2019/03/20: ZO schvaluje záměr směny částí nemovitostí p.č. 561/3, ostatní plocha, ostatní komunikace a části nemovitosti p.č. 561/5 trvalý travní porost v k.ú. Podlesí- město za pozemek p.č. 683/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 354 m2 v k.ú. Vysoký Potok

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

x

+

+

+

+

+

+

+

+

 

2019/03/21: ZO pověřuje starostu zajištěním geometrického plánu na oddělované nemovitosti a poté zveřejněním záměru směny částí nemovitostí p.č. 561/3, ostatní plocha, ostatní komunikace a části nemovitosti p.č. 561/5 trvalý travní porost v k.ú. Podlesí- město za pozemek p.č. 683/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 354 m2 v k.ú. Vysoký Potok

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

x

+

+

+

+

+

+

+

+

 

25.2.

Na obecní úřad byla dodána žádost pana Ing. V.H., bytem Sobotín xxx, o směnu části parcely p.č. 1150/2 v jeho vlastnictví (podle geometrického plánu označeného jako p.č. 1150/17) o výměře 80 m2 za část pozemku p.č. 23 (podle geometrického plánu označeného jako p.č. 23/2) o výměře 131 m2, vše v k.ú. Vojtíškov, ve vlastnictví obce Malá Morava. Tento pozemek již řadu let užívá jako tenisové hřiště. V případě schválení záměru směny, bude tento záměr zveřejněn na úředních deskách. Následná změna by měla být vzájemným zápočtem cen. Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2019/03/22: ZO schvaluje záměr směny nemovitostí v k.ú. Vojtíškov - části parcely p.č. 1150/2 (podle geometrického plánu označeného jako p.č. 1150/17) o výměře 80 m2 směnit za část pozemku p.č. 23 (podle geometrického plánu označeného jako p.č. 23/2) o výměře 131 m2 ve vlastnictví obce Malá Morava.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

x

+

+

+

+

+

+

+

+

 

26. Souhlas se stavbami

Paní P.M., bytem Malá Morava xxx, požádala obec, jako vlastníka sousedních nemovitostí, o souhlas se stavbou přístřešku na dříví, přístřešku na materiál a pergoly. Vše na pozemku p.č. 217/20 k.ú. Malá Morava.

 

2019/03/23: ZO souhlasí se stavbou přístřešku na dříví, přístřešku na materiál a pergoly na pozemku p.č. 217/20 v k.ú. Malá Morava.

Hlasování : 7:0:1  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

x

+

o

+

+

+

+

+

+

 

27. Odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva a členů výborů

Starosta obce informoval o novele Nařízení vlády č. 202/2018, která upravuje výši odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva. Navrhl, aby se odměny podle tohoto nařízení zvýšily všem zastupitelům o 300,- Kč. Rovněž navrhl aktualizovat měsíční odměnu za výkon funkce člena výboru obce. Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2019/03/24: ZO schvaluje výši měsíční odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva od 1. 4. 2019 takto:

Člen zastupitelstva:                                1.300,- Kč

Člen zastupitelstva – předseda výboru:      2.300,- Kč

Člen zastupitelstva – člen výboru:             1.800,- Kč

Místostarosta:                                       8.800,- Kč

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

x

+

+

+

+

+

+

+

+

 

2019/03/25: ZO schvaluje měsíční odměnu členům výborů obce, kteří nejsou členy zastupitelstva ve výši 600 ,- Kč od 1. 4. 2019.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

x

+

+

+

+

+

+

+

+

 

28. Organizace zájezdů

Návrhem dalšího tematického zájezdu pro občany je návštěva ZOO Lešná. Termín pravděpodobně 8. 5. 2019 Cena dopravy je 13.000,- Kč. Vstupné si hradí občané sami. Počet osob 45. Náklady na jednoho cestujícího jsou cca 290,- Kč. Průvodcovství zajistí opět Mgr. J.S.. Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2019/03/26: ZO souhlasí s konáním zájezdu dne 8.5.2019 do ZOO Lešná a stanovuje tyto ceny za dopravu:

pro občana s trvalým pobytem v obci 90,- Kč,

pro starobního důchodce s trvalým pobytem v obci 50,- Kč,

pro dítě do 18 ti let s trvalým pobytem v obci sleva 50,- Kč,

pro ostatní 290,- Kč.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

x

+

+

+

+

+

+

+

+

 

29. Výsledek inventarizace majetku obce za rok 2018

Zastupitelstvu obce byla předložena zpráva Ústřední inventarizační komise o výsledku inventarizačního majetku obce k 31. 12. 2018. Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2019/03/27: ZO schvaluje výsledek inventarizace majetku obce a souhlasí s navrhovaným vyřazením majetku.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

x

+

+

+

+

+

+

+

+

 

30. Zpráva o činnosti policie

Starosta seznámil přítomné s bezpečnostní zprávou o nápadu trestné činnosti a stavu veřejného pořádku ve služebním obvodu PČR OO Hanušovice za rok 2018. Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

ZO bere na vědomí zprávu o činnosti Policie ČR.

 

31. Zpráva o činnosti v obecních lesích v roce 2018

Práce v lesích prováděla společnost Uniles a.s. na základě uzavřené smlouvy. V roce 2018 zde byly provedeny tyto konkrétní práce:

- nahodilá těžba cca 1 162,9 m3 dříví , souše, vývraty, zlomy

- instalace feromonových lapačů,

- nátěry sazenic repelenty, ožínání, prořezávky 4,16 ha, odkorňování 199,62 m3

Těžební činnost probíhala pouze podle požadavků a doporučení odborného lesního hospodáře, jimiž jsou revírníci - pracovníci společnosti Lesy České republiky, s. p.

Příjmy obce za prodej dříví vytěženého v roce 2018 byly ve výši cca 692.951,27 Kč + DPH.

Výdaje na lesní hospodářství v roce 2018 byly ve výši cca 235.629,34 Kč vč. DPH.

Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

ZO bere na vědomí zprávu o činnostech v obecních lesích v roce 2018.

 

32. Výroční zpráva o poskytování informací

Starosta seznámil přítomné se zprávou. Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

ZO bere na vědomí výroční zprávu o poskytování informací za rok 2018.

 

33. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Starosta seznámil přítomné se zprávou Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru kontroly s výsledkem „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

ZO bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018

 

34. Diskuze

- Pan Pavel Morong se dotazoval na stav dokumentace energetické náročnosti obecních bytů v bytovkách. Starosta informoval, že je hotová projektová dokumentace v domech Podlesí č.p. 21 a 22. Na Malé Moravě ještě chybí rozpočet, ale byl proveden průzkum vlhkosti domu č.p. 88 a návrh jejího odstranění. Realizace na Malé Moravě – odvodnění, je plánováno ještě na tento rok.

- Pan J.U. ml. se dotazoval na celkovou rekonstrukci domu Malá Morava č. p. 92, kde odpadává krytina. Starosta reagoval, že rekonstrukce se neplánuje, spíše jen opravy a údržba. Dále se dotazoval na stav vody ve vrtech, a jaká je prognóza. Starosta informoval, že v současné době je vody dost. Ing. Šebek doplnil, že dle zpráv hydrogeologů se spodní vody nedoplnily.

- Ing.  J.R. se dotazoval na zaměřování cesty z Křivé vody na Podlesí. Starosta doplnil, že to je zaměření pouze na pozemcích státu, které by měly přejit do vlastnictví obce zdarma. Ing Richter se dále dotazoval na stav zimní údržby, kde by rád nechal zahrnout také příjezd k jeho pozemkům a zda má žádost podávat také písemně. Starosta sdělil, že ne.

- Pan L.L. se dotazoval na stav cest na Vysoké, zda by bylo možné zavozit díry. Starosta reagoval, že údržba cest proběhne stejně jako v každém roce. Dále se dotazoval na odpadové hospodářství na Vysoké, zda by bylo možné doplnit další kontejner na plasty. Starosta reagoval, že lidé jsou neukáznění a doplnění neřeší okolí kontejnerů – kontejnery na tříděný odpad nejsou otevřené, jsou pouze pro plast a lidé do nich nehází pytle a nechávají je okolo. Dále se pan L. dotazoval na možnost využít zahradu Mateřské školy na Vysokém Potoku pro potřeby veřejnosti. Starosta odkázal na paní ředitelku H., která je za provoz zahrady zodpovědná.

- Pan J.S. poděkoval za podporu zájezdu do ZOO Lešná a informoval o dalším možném zájezdu do Rakouska, do údolí Wachau. Kde organizace by byla společně s městem Hanušovice a tím by byla cena cca 700,- Kč bez poplatků a vstupů. Další informace budou podávány průběžně. Dále bude na dalším zastupitelstvu podán návrh na zájezd na vánoční trhy do Olomouce.

- Paní M.Š. se dotazovala na možnost výstavby dostupného bydlení na území obce, zda obec uvažuje o využití dotačních titulů k výstavbě dostupného bydlení, o kterém informovali v televizi. Starosta reagoval, že obec o výstavbě bytů neuvažuje. Obec má ve vlastnictví dostatek bytů, z nichž jsou teď 4 volné a pravděpodobně budou k dispozici na dalším zastupitelstvu.

 

35. Závěr jednání

Žádné další dotazy či připomínky nebyly, a proto starosta obce Antonín Marinov poděkoval všem přítomným zastupitelům, občanům a hostům za účast na dnešním zasedání a v 17:00 hodin jednání ukončil.

 

Přílohy:

1.    Rozpočet obce, závazné ukazatele

2.    Opatření starosty

 

Zápis byl vyhotoven dne 12. 3. 2019

 

Ověřovatelé zápisu                                            

Petr Pospíchal                                     ………………………………

 

                                                                                       

Ing. René Šebek                                 ………………………………

                                                                                                               

Zapsala                                                                

Mgr. Olga Špiková                             ………………………………

 

 

Starosta obce                                                     

Antonín Marinov                               ………………………………

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Zápis z 3. zasedání zastupitelstva 7.3.2019