Zápis z 4. zasedání zastupitelstva 13.6.2019

Zveřejněno: 17. 12. 2019

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

   Obec Malá Morava

 

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malá Morava, které se konalo dne  13.6.2019 od 16.00 hodin ve společenské místnosti domu č.p. 66 v Podlesí.

 

Poznámka:

- Tento zveřejněný Zápis je upraven (jsou zveřejněny pouze iniciály jmen a příjmení osob, které nesouhlasí s uveřejněním) z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Zveřejněné osoby jsou zde uvedené s jejich souhlasem.

- do úplné verze Zápisu mohou v případě potřeby na obecním úřadě kdykoli nahlédnout:

·        občané obce od 18 let věku s trvalým pobytem na území obce

·        fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území obce

·        cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území obce

Jiné fyzické osoby a osoby právnické mají možnost získat informace z jednání zastupitelstva obce na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

 

Přítomní členové zastupitelstva obce                                                          

Köhler Walter

Kouřil Jan                                                                                                                                                    

Marinov Antonín                                           

Pospíchal Petr                        

Svoboda Karel

Ing. Šebek René

Mgr. Špiková Olga

 

Nepřítomní členové zastupitelstva obce – omluveni

Morong Pavel

Morong Štěpán

                                                                             

Přítomni občané

Š.F., M.P, L.P., R.K., K.K., M.M, L.Š, A.U., H.J., J.U., V.V., F.F., M.W., I.K., J.M., P.Š., M.Š.

 

Hlasování zastupitelů : (+) pro,  (-) proti,  (o) zdržel se hlasování,  (x) nepřítomen

 

Starosta obce v 16:05 hodin zahájil zasedání zastupitelstva obce a sdělil, že veřejnost byla o svolání zastupitelstva informována oznámením na úřední desce a na webových stránkách obce. Všichni členové zastupitelstva obdrželi pozvánky. Je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva a podle ustanovení zákona o obcích je zastupitelstvo usnášeníschopné.

 

1. Schválení programu jednání

2. Určení zapisovatele z jednání

3. Určení ověřovatelů z jednání

4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání a zpráva o činnosti obecního úřadu

5. Mezitimní závěrka 1-3/2019

6. Závěrečný účet obce za rok 2018

7. Účetní závěrka Obce Malá Morava

8. Účetní závěrka MŠ Malá Morava  

9. Rozpočtové opatření

10. Provedená opatření starosty

11. Výsledek hospodaření obce za leden až květen 2019

12. Kalkulace vodného

13. Souhlas se stavbami

·        Přípojka NN Zlatý Potok

·        Přípojka NN Vojtíškov

14. Žádosti o pacht pozemku

15. Smlouva o převodu pozemků

16. Žádost o převod pozemků

17. Žádost o finanční příspěvek

18. Souhlas s přijetím dotace hygienické zázemí

19. Souhlas s přijetím dotace na opravu střechy

20. Souhlas s přijetím dotace na slavnosti

21. Organizace zájezdu

22. OZV o nočním klidu

23. Revize knih Malá Morava

24. Vlhkostní průzkum a návrh sanace

25. Výběr dodavatele na stavbu hřiště

26. Výběr dodavatele na opravu komunikace

27. Výběr dodavatele na opravu střechy

28. Zpráva o kontrole Ekokomu

29. Přidělování bytů

30. Prodej nemovitosti

31. Směna nemovitosti

32. Souhlas s dotací pro MŠ Malá Morava

33. Kontrola MŠ Malá Morava

34. Diskuse

35. Závěr jednání

 

1. Schválení programu

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu dnešního jednání. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2019/04/01 : ZO schvaluje program jednání

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Ing. René Šebek

Mgr. Olga Špiková

+

+

+

x

x

+

+

+

+

 

2. Určení zapisovatele zápisu z jednání

Starosta určil zapisovatelkou zápisu z jednání paní Simonu Pospíchalovou.

 

3. Určení ověřovatelů zápisu

Starosta obce určil ověřovatelem zápisu pana Karla Svobodu a Jana Kouřila.

 

4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání a zpráva o činnosti obecního úřadu

Starosta seznámil přítomné s plněním usnesení z minulého zasedání a se zprávou o činnosti obecního úřadu v uplynulém období. Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

 

ZO bere na vědomí plnění zprávu o plnění usnesení

 

5. Mezitimní závěrka 1-3/2019

Starosta seznámil přítomné se čtvrtletní mezitimní účetní závěrkou.

 

ZO bere na vědomí zveřejnění a obsah mezitimní účetní závěrky za období 1-3/2019

 

6. Závěrečný účet obce za rok 2018

ZO projednalo závěrečný účet obce Malá Morava, tj. údaje o výsledku celoročního hospodaření. Závěrečný účet obsahuje mimo jiné zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018, výsledek hospodaření obce, rozvahu, výkaz zisku a ztrát, přílohu, výsledek hospodaření fondů FRB a SF, hodnotící zprávu finančního hospodaření obce, výsledek hospodaření MŠ, výsledek inventarizace a ukazatel dluhové služby. Závěrečný účet je zveřejněn na úředních deskách a webu obce.

Příjmy celkem po konsolidaci:  14.540.032,65 Kč

Výdaje celkem po konsolidaci: 14.426.257,17 Kč

Zůstatky bankovních účtů:

Běžný účet + ČNB: 13.082.067,05 Kč

Fond rozvoje bydlení:  412.978,83 Kč

Sociální fond: 260.135,76 Kč

Fond vodohospodářského majetku: 148.655,00 Kč

Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

 

2019/04/02 : ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2018 a to bez výhrad

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Ing. René Šebek

Mgr. Olga Špiková

+

+

+

x

x

+

+

+

+

 

7. Účetní závěrka Obce Malá Morava za rok 2018

Starosta předložil účetní závěrku obce a otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil. Protokol o schválení účetní závěrky je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

 

2019/04/03 : ZO v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje účetní závěrku Obce Malá Morava, sestavenou ke dni 31.12.2018 podle vyhlášky č. 220/2013 Sb.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Ing. René Šebek

Mgr. Olga Špiková

+

+

+

x

x

+

+

+

+

 

8. Účetní závěrka MŠ Malá Morava za rok 2018

Starosta předložil účetní závěrku Mateřské školy Malá Morava a otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil. Protokol o schválení účetní závěrky je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

 

2019/04/04 : ZO v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Malá Morava, sestavenou ke dni 31.12.2018 podle vyhlášky č. 220/2013 Sb.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Ing. René Šebek

Mgr. Olga Špiková

+

+

+

x

x

+

+

+

+

 

9. Rozpočtové opatření

Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 100007/2019, včetně důvodové zprávy. Rozpočet byl navýšen v příjmech o 270.000,- Kč, ve výdajích o 6.187.754,- Kč a financování bylo navýšeno o 5.917.754,- Kč. Kompletní znění rozpočtových opatření je v příloze č.3 tohoto zápisu.

Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

 

2019/04/05 : ZO schvaluje rozpočtové opatření  č. 100007/2019

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Ing. René Šebek

Mgr. Olga Špiková

+

+

+

x

x

+

+

+

+

 

10. Provedená opatření starosty

Starosta předložil zastupitelům Opatření č. 08, 11, 12, 13, 14 a 15/2019, kterým starosta obce schvaluje a provádí rozpočtové opatření č. 100001, 100002, 100003, 100004, 100005 a 100006/2019, tato opatření jsou přílohou č. 4 zápisu. Dále přítomné seznámil s Opatřením starosty č. 10/2019 – o uzavření darovacích smluv na poskytnutí daru za požární zásah a s Opatřením č. 9/2019 – podpis smluv na zpracování dokumentace se společností 2K Consulting Olomouc. Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

 

ZO bere na vědomí opatření starosty

 

11. Výsledek hospodaření obce za období leden až květen 2019

Starosta obce seznámil přítomné s výsledkem hospodaření obce v uvedeném období a poté otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

 

ZO bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření obce v období leden až květen 2019.

 

12. Kalkulace ceny vodného na rok 2019

Ve smyslu § 36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je povinností provozovatele jednou ročně zveřejňovat jasné a úplné informace o výpočtu ceny vodného a stočného. Na základě Metodického pokynu Ministerstva zemědělství ČR byly zpracovány přílohy podle uvedené metodiky a budou zveřejněny i na internetových stránkách obce. Obec Malá Morava vlastní a provozuje 5 vodovodů v jednotlivých místních částech Malá Morava, Vojtíškov, Podlesí a Vysoký Potok. Zveřejněné údaje jsou společné za všechny vodovody. Stočné není účtováno. V loňském roce byla cena fakturovaná 18,26 + 15 % DPH = 21 Kč a skutečné náklady byly ve výši 22,- Kč na 1 m3 vody. V letošním roce je kalkulována cena ve výši 22,- Kč. Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

 

ZO bere na vědomí porovnání položek výpočtu

 

2019/04/06 : ZO stanovuje cenu za odběr pitné vody z obecních vodovodů od roku 2019 ve výši 22,- Kč včetně 15% DPH za 1 m3

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Ing. René Šebek

Mgr. Olga Špiková

+

+

+

x

x

+

+

+

+

 

13. Souhlasy se stavbami

13.1 Přípojka NN Zlatý Potok

Zástupce společnosti Emontas Olomouc, požádal obec o vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě „Malá Morava- Zlatý Potok, č. parc. 209 NNk“ za účelem připojení nového odběrného místa. Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

 

2019/04/07 : ZO souhlasí s umístěním a realizací stavby „Malá Morava- Zlatý Potok, č. parc. 209 NNk“. 

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Ing. René Šebek

Mgr. Olga Špiková

+

+

+

x

x

+

+

+

+

 

13.2. Přípojka NN – Vojtíškov č.p. 77

Společnost Enco group, s.r.o.Olomouc, požádala obec o vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě „Vojtíškov – č.po. 77, NNk“, číslo stavby : IV-12-8016979. Jedná se o nové připojení bytového domu č.p. 77, bez jehož provedení ČEZ Distribuce nepřipojí odběrné místo. Dále je přílohou důvodové zprávy Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby na obecním pozemku p.č. st. 194 v k.ú. Vojtíškov. Zřízení VB je úplatné za 2.200,- Kč. Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

 

2019/04/08 : ZO souhlasí s umístěním a realizací stavby „Vojtíškov – č.po. 77, NNk“, a souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, včetně dohody o umístění stavby na obecním pozemku.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Ing. René Šebek

Mgr. Olga Špiková

+

+

+

x

x

+

+

+

+

 

14. Žádost o pacht pozemků

Pan J.Č., bytem Malá Morava xxx, požádal obec o pacht části pozemku p.č. 283/2 ostatní plocha v k.ú. Malá Morava, Tento pozemek by rád využíval jako zahradu. Výměra požadované části pozemku je cca 120 m2. Proběhla všeobecná diskuze o místu pachtu.

 

2019/04/09 : ZO schvaluje záměr pachtu části pozemku p.č.  283/2, ostatní plocha m2 v k.ú. Malá Morava o výměře cca 120 m2.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Ing. René Šebek

Mgr. Olga Špiková

+

+

+

x

x

+

+

+

+

 

15. Smlouva o převodu pozemků

Starosta seznámil přítomné se smlouvou o bezplatném převodu pozemků č. 1002991963, která se týká pozemků, které jsou pomocnými silničními pozemky, nebo tvoří silniční ochranné pásmo komunikace ve vlastnictví obce. Proběhla všeobecná diskuze.

 

2019/04/10 : ZO souhlasí s bezúplatným nabytím pozemků p.č. 529/7, 636/9, 636/10 a 665/1 v k.ú. Vysoká u Malé Moravy do vlastnictví obce a pověřuje starostu podpisem smlouvy č. 10029991963 o bezúplatném převodu pozemků  s Českou republikou- Státním pozemkovým úřadem.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Ing. René Šebek

Mgr. Olga Špiková

+

+

+

x

x

+

+

+

+

 

16. Žádost o převod pozemků

Starosta obce informoval přítomné, že zastupitelstvo obce Malá Morava již dříve schválilo podání žádosti o převod pozemků pod komunikacemi v k.ú. Podlesí-město. Jednalo se mimo jiné i o pozemky vedené ve zjednodušené evidenci (přídělový plán) p.č. 548 a 518. Z důvodu digitalizace v k.ú. Podlesí-město byly tyto pozemky změněny na p.č. 506/7 – trvalý travní porost a p.č. 548 – orná půda.  SPÚ, z důvodu uvedeného ve sdělení SPU 217220/2019/121/Vym, vyzval obec ke stažení původní žádosti o převod pozemků a zaslání žádosti nové, kde bude opraveno číslování Jedná se o tyto pozemky: p.č. 548, 2240, 329, 338, 2243, 25242, 506/7 a 2238. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2019/04/11 : ZO souhlasí s bezúplatným nabytím části pozemků p.č. p.č. 548, 2240, 329, 338, 2243, 25242, 506/7 a 2238 (podle GP č. 182-119/2018 p.č. 548/2 orná půda o výměře 209 m2, podle GP č. 181-142/2018 p.č. 506/9 travní porost o výměře 230 m2 a podle GP č. 179-119/2018 p.č. 2274/10 ost. plocha o výměře 175 m2, p.č. 2243/2 travní porost o výměře 175 m2, p.č. 2240/4 ostatní plocha o výměře 224 m2 a p.č. 2238/4, travní porost o výměře 115 m2) vše v k.ú. Podlesí -město do vlastnictví obce a pověřuje starostu podpisem smlouvy o bezúplatném převodu pozemků s Českou republikou- Státním pozemkovým úřadem.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Ing. René Šebek

Mgr. Olga Špiková

+

+

+

x

x

+

+

+

+

 

17. Žádost o finanční příspěvek

Bc. P.D., předsedkyně spolku Mažoretky Ruda nad Moravou, IČ: 05712408, požádala obec o příspěvek na činnost a sponzorský dar spolku na účast na mistrovsví Evropy mažoretek, které se bude konat v Chorvatsku 12 až 16. června. Proběhla všeobecná diskuze, při které bylo navrženo hlasovat o neschválení příspěvku.

 

2019/04/12 : ZO neschvaluje poskytnutí příspěvku pro spolek Mažoretky Ruda nad Moravou

Hlasování : 7:0:0 

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Ing. René Šebek

Mgr. Olga Špiková

+

+

+

x

x

+

+

+

+

 

18. Souhlas s přijetím dotace hygienické zázemí

Obec Malá Morava byla vybrána k získání příspěvku z Programu na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2019. Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 29.4.2019 schválilo naší žádosti a poskytne obci dotaci ve výši 300.000,- Kč na pořízení sanitární unimobuňky včetně vybavení, přístřešku, připojení na elektřinu a vodu a úpravu terénu. Projektované náklady jsou ve výši 440.000,- Kč a proto starosta navrhl dotaci použít pouze na část projektu ve výši cca 300.000,- Kč. Toto hygienické zázemí bude dáno do užívání fotbalistům Sokola Malá Morava a bude sloužit účastníkům kulturních a sportovních akcí na hřišti v Podlesí. Proběhla všeobecná diskuze.

 

2019/04/13 : ZO schvaluje přijetí dotace z Programu na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2019 a pověřuje starostu podpisem smlouvy s Olomouckým krajem o poskytnutí dotace

Hlasování : 7:0:0 

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Ing. René Šebek

Mgr. Olga Špiková

+

+

+

x

x

+

+

+

+

 

19. Souhlas s přijetím dotace na opravu střechy

Starosta informoval přítomné, že Obec Malá Morava byla vybrána k získání příspěvku z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje v roce 2019. Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 29.4.2019 schválilo naší žádosti a poskytne obci dotaci ve výši 500.000,- Kč na opravu střechy obecního úřadu.

Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

 

2019/04/14 : ZO schvaluje přijetí dotace ve výši 500.000,- Kč z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2019

Hlasování : 7:0:0 

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Ing. René Šebek

Mgr. Olga Špiková

+

+

+

x

x

+

+

+

+

 

2019/04/15 : ZO schvaluje uzavření smlouvy s Olomouckým krajem o poskytnutí dotace v dotačním programu „Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2019“ a pověřuje starostu jejím podpisem

Hlasování : 7:0:0 

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Ing. René Šebek

Mgr. Olga Špiková

+

+

+

x

x

+

+

+

+

 

20. Souhlas s přijetím dotace na slavnosti

Starosta informoval přítomné, že Obec Malá Morava byla vybrána k získání příspěvku z Programu na podporu kultury v Olomouckém kraji v roce 2019. Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 29.4.2019 schválilo naší žádosti a poskytne obci dotaci ve výši 20.000,- Kč.

Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

 

2019/04/16 : ZO souhlasí s přijetím dotace a schvaluje uzavření smlouvy s Olomouckým krajem o poskytnutí dotace v dotačním programu „Program na podporu kultury v Olomouckém kraji v roce 2019“ a pověřuje starostu jejím podpisem

Hlasování : 7:0:0 

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Ing. René Šebek

Mgr. Olga Špiková

+

+

+

x

x

+

+

+

+

 

21. Organizace zájezdu

Starosta seznámil přítomné s návrhem na další zájezd, tentokrát do údolí Wachau v Rakousku s tímto programem: Příjezd do údolí Wachau, zastávka v malebném městečku Dürnstein se zámkem a kostelem. Přejezd se scénami malebných vesniček Villendorf, Weisenkirchen, Spitz, s výhledy na pozůstatky klášterů a zřícenin hradů podél Dunaje. Návštěva městečka Melk – možnost návštěvy největšího barokního kláštera v Rakousku, volno k prohlídce kláštera a městečka pod klášterem s románským náměstím. Odjezd do města Krems. Zde si můžete zvolit způsob další dopravy. Buď poplujete do Kremsu lodí po Dunaji nebo autobusem se zastávkou v městečku Weisenkirchen, s možností návštěvy kostela s vyhlídkou na údolí Dunaje. V Kremsu individuální procházka centrem města, Steiner Tor – městská brána, hlavní pěší zóna, možnost nákupů nebo posezení v některé z vináren nebo restaurací nabízející víno Veltlín z místní produkce. Odjezd do ČR v odpoledních hodinách. Termín zájezdu pravděpodobně 21.9.2019. Cena dopravy je 39.000,- Kč . Počet osob 45. Náklady na jednoho cestujícího jsou cca 866,- Kč. Proběhla všeobecná diskuze.

 

2019/04/17: ZO souhlasí s konáním zájezdu dne 21.9.2019 do Wachau a stanovuje tyto ceny za dopravu:

pro občana s trvalým pobytem v obci 350,- Kč,

pro starobního důchodce s trvalým pobytem v obci 300,- Kč,

pro dítě do 18 ti let s trvalým pobytem v obci sleva 300,- Kč,

pro ostatní 870,- Kč

Hlasování : 7:0:0 

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Ing. René Šebek

Mgr. Olga Špiková

+

+

+

x

x

+

+

+

+

 

22. OZV o nočním klidu

Starosta seznámil přítomné s návrhem OZV o nočním klidu, kterou se stanoví výjimečné případy, při kterých nemusí být dodržován noční klid. Může se jednat o společenské, sportovní či rodinné akce, které jsou ve vyhlášce konkrétně uvedeny. Pan Walter Köhler se ptá, zda se za porušení nočního klidu dá považovat také bučení krav. Dále se mu nelíbí ohňostroje v obci Dolní Morava, které taky klid ruší. Starosta neví, jestli na Dolní Moravě mají obdobnou vyhlášku.

 

2019/04/18 : ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Malá Morava o rušení nočního klidu

Hlasování : 7:0:0 

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Ing. René Šebek

Mgr. Olga Špiková

+

+

+

x

x

+

+

+

+

 

23. Revize knih Malá Morava

Starosta seznámil přítomné s protokolem o revizi knihovních fondů v obecní knihovně Malá Morava a návrhem na vyřazení knihovních fondů z obecní knihovny v Malé Moravě. Jedná se celkem o 640 svazků, důvodem vyřazení je jejich zastaralost a opotřebovanost. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2019/04/19 : ZO souhlasí s návrhem na vyřazení knihovních fondů z obecní knihovny Malá Morava

Hlasování : 7:0:0 

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Ing. René Šebek

Mgr. Olga Špiková

+

+

+

x

x

+

+

+

+

 

24. Vlhkostní průzkum a návrh sanace

Starosta seznámil přítomné s provedeným vlhkostním průzkumem a návrhem na sanaci vlhkosti v obecních bytových domech na Malé Moravě. Tento průzkum zpracoval Ing. XXX – PRINS, Přerov. Největším problémem domů č.p. 88, 89, 90 a 91 je vzlínavá vlhkost z dožilé izolace, tepelné mosty v místech okolo okenních rámů a v místech oslabené obvodové stěny pod okenními otvory (zde je obvodová stěna oslabena na ½ obvyklé síly), překlady nad otvory a věnec objektu.

Průzkum navrhl způsob, jak odstranit vlhkost:

1.    Provést sanaci vlhkosti dle návrhu - náklady cca 1.100.000,- Kč/ 1 dům

2.    Provést zateplení objektu – zde náklady předem není možno stanovit – odhad cca 2.500.000,- Kč

3.    Upravit a dodržovat režim větrání v domě (bez nákladů)

Proběhla všeobecná diskuze o tom, zda je reálné takto nákladné opravy provádět. Muselo poté dojít k výraznému nárůstu nájemného. Pan Walter Köhler navrhuje dotázat se nájemníků, zda budou se zvýšením nájmu souhlasit. Starosta informoval, že nájmy jsou oproti jiným obcím nízké. Pan Karel Svoboda se dotazuje, jestli nejsou na sanační práce nějaké dotace. Starosta sdělil, že na sanaci dotace nejsou, ovšem na zateplení ano, cca 50% uznatelných nákladů. Ing. René Šebek navrhuje oslovit znalce, který by podle nákladů na sanaci a zateplení vyhotovil posudek, a stanovil by odpovídající výši nájmu v bytech po opravách. Starosta nechal hlasovat o návrhu na zhotovení znaleckého posudku o výši budoucího nájmu.

2019/04/20 : ZO souhlasí s vyhotovením znaleckého posudku o výši budoucího nájmu

Hlasování : 7:0:0 

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Ing. René Šebek

Mgr. Olga Špiková

+

+

+

x

x

+

+

+

+

 

25. Výběr dodavatele na stavbu hřiště

Starosta informoval přítomné s průběhem výběrového řízení na dodavatele stavby dětského hřiště v Podlesí. Emailem byly osloveny společnosti Dřevoartikl Znojmo, Bonita Group Tišnov a Luna Progress Nebahovy, se žádostí k podání nabídky na stavbu. Byla jim také zaslána projektová dokumentace a slepý rozpočet. Požadovaný termín pro provedení stavby byl stanoven od 1.7.2019 do 15.9.2019. V průběhu řízení o zadávací dokumentaci požádala také společnost Tewiko systems, Stráž nad Nisou. Byla doručena pouze nabídka od společnosti Dřevoartikl spol. s r.o., cena bez DPH 476.800,00 Kč, s DPH 576.928,00 Kč. Z došlých nabídek vybírali nejvýhodnější nabídku dne 5.6.2019 členové komise ve složení Mgr. Olga Špiková, Karel Svoboda a Jan Kouřil. Jako jedinou, a tudíž i nejvýhodnější, vybrali nabídku společnosti Dřevoartikl. Organizaci výběrového řízení zajišťovala společnost A.P. z Lutína. Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

 

2019/04/21: ZO schvaluje výběr dodavatele prací na stavbu dětského hřiště v Podlesí a pověřuje starostu podpisem smlouvy se společností Dřevoartikl, spol. s r.o., Brněnská 3794/24, 669 02 Znojmo, v ceně 576.928,00 Kč

Hlasování : 7:0:0 

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Ing. René Šebek

Mgr. Olga Špiková

+

+

+

x

x

+

+

+

+

 

26. Výběr dodavatele na opravu komunikace

Starosta informoval přítomné s průběhem výběrového řízení. Dne 17. 5.2019 byly emailem osloveny společnosti Eurovia, Kareta a Strabag k podání nabídky na opravu komunikace ve Skleném. Byla jim také zaslána projektová dokumentace a slepý rozpočet. Požadovaný termín pro provedení stavby byl stanoven od 1.7.2019 do 15.9.2019. V průběhu řízení společnost Eurovia zaslala informaci, že nebude nabídku podávat. Doručeny byly tyto cenové nabídky:

 

Cena bez DPH

Cena s DPH

Strabag, a.s

1.760,953,16

2.130,753,32 Kč

Kareta, s.r.o.

2.388,025,43

2.889,510,77 Kč

 

 

 

Z došlých nabídek vybírali nejvýhodnější nabídku dne 5.6.2019 členové komise ve složení Mgr. Olga Špiková, Karel Svoboda a Jan Kouřil a jako nejvýhodnější vybrali nabídku společnosti Strabag. Organizaci výběrového řízení zajišťovala společnost A.P. z Lutína. Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

 

2019/04/22: ZO schvaluje výběr dodavatele prací na opravu komunikace ve Skleném a pověřuje starostu podpisem smlouvy se společností Strabag, a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, v ceně 2.130.753,32 Kč

Hlasování : 6:0:1 

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Ing. René Šebek

Mgr. Olga Špiková

+

o

+

x

x

+

+

+

+

 

27. Výběr dodavatele na opravu střechy.

Starosta informoval přítomné s průběhem výběrového řízení na opravu střechy obecního úřadu. Dne 12.6.2019 proběhlo zasedání komise pro výběr dodavatele na opravu střechy obecního úřadu.

Dne emailem osloveny společnosti Krovstav s.r.o., K.O. s.r.o., Conch, s.r.o., Pokrývačství Novák s.r.o. Z důvodu, že nebyly doručeny žádné nabídky k hodnocení, bylo výběrové řízení zrušeno. Organizaci výběrového řízení zajišťovala společnost A.P. z Lutína. Proběhla všeobecná diskuze o opravě a schválené dotaci. Starosta informoval, že v případě, že obec chce obdržet dotaci ve výši 500.000,- Kč, je nutno na krajský úřad doručit smlouvu s dílo na opravu střechy nejpozději do 31.7.2019. Bylo navrženo vyhlásit nové výběrové řízení tak, abychom stihli termín krajského úřadu. O výběru dodavatele by opět rozhodla výběrová komise. Starosta by poté na její doporučení podepsal smlouvu s vítězným uchazečem.

 

2019/04/23: ZO vyhlašuje nové výběrové řízení na výběr dodavatele na opravu střechy obecního úřadu, kdy vítězného uchazeče vybere výběrová komise a starosta s tímto uchazečem následně podepíše smlouvu o dílo. Starosta se zároveň, v případě nepředvídatelných víceprací, pověřuje podpisem případného dodatku ke smlouvě ve výši max. 10% z původních nákladů

Hlasování : 6:0:1 

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Ing. René Šebek

Mgr. Olga Špiková

+

+

o

x

x

+

+

+

+

 

28. Zpráva o kontrole EKO-KOMu

Starosta informoval o kontrole plnění povinností obce vyplývajících z uzavřené Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, kterou má obec uzavřenou se společností EKO-KOM, a.s. Kontrola proběhla dne 15.5.2019, a auditor Ing. R.M. nezjistil žádné chyby a nedostatky.

 

ZO bere na vědomí

 

29. Přidělování bytů

Starosta informoval, že k dnešnímu dni obec Malá Morava disponuje 3 volnými byty:

byt č. 2 v Podlesí č.p. 22

byt č. 5 v Podlesí č.p. 21,

byt č. 1 v Malé Moravě č.p. 89.

 

Obci byly na základě zveřejněného oznámení doručeny žádosti o pronájem obecního bytu těchto

zájemců:

 

-     o přidělení obecního bytu č. 5 v Podlesí č. p. 21 požádali:

paní H.R., bytem xxx, Hanušovice

paní W.M, bytem xxx

 

-     o přidělení obecního bytu č. 2 v Podlesí č. p. 22 požádali

pan K.S., bytem xxx

 

-     o přidělení obecního bytu č. 1 v Malé Moravě č.p. 89 požádali

pan F.Š., bytem xxx, Hanušovice

paní Š.M., bytem xxx

pan P.K., bytem xxx, Králíky

paní Š.L., bytem xxx

 

Přijaté žádosti byly posouzeny podle pravidel určených směrnicí upravující podmínky pro přidělování bytů ve vlastnictví obce Malá Morava.

 

Výsledné pořadí žádostí dle součtu bodů dosažených dle jednotlivých kritérií:

 

byt v Podlesí č.p. 21

W.M. - počet bodů 61

H.R. – počet bodů  36

 

byt v Podlesí  č.p. 22

S.K. - počet bodů 52

 

byt v Malé Moravě  č.p. 89 

F.Š. –      počet bodů  46

Š.F. –  počet bodů  37

K.P. –   počet bodů  27

Š.M –    počet bodů  25

 

Bodová hodnocení žádostí byly přílohou důvodové zprávy, stejně jako jednotlivé žádosti. Přílohy k žádostem byly zastupitelům zaslány na email a nejsou předkládány v papírové podobě. Starosta otevřel diskuzi. Paní M.Š. tvrdí, že směrnice je špatná a znevýhodňuje některé obyvatele. Už vícekrát navrhovala její změnu, ovšem stále se nic nezměnilo. Chce vědět, kolik měla bodů. Podrobně ji odpověděla paní Pospíchalová.

 

2019/04/24 : ZO souhlasí s pronájmem bytů těmto žadatelům:

byt č. 5 v Podlesí 21 – paní M.W. ml.

byt č. 2 v Podlesí 22 – panu K.S. ml.

byt č. 1 v Malé Moravě 89 - panu Š.F.

Hlasování : 7:0:0 

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Ing. René Šebek

Mgr. Olga Špiková

+

+

+

x

x

+

+

+

+

 

30. Prodej nemovitostí

Žadatel o převod pozemku uhradí všechny náklady spojené s realizací převodu, zejména pořízení geometrického plánu, náklady na vypracování znaleckého posudku, náklady na daň z převodu nemovitostí, náklady na výpis z KN, náklady na uzavření smlouvy a správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Tyto náklady se připočítávají ke kupní ceně. O prodej pozemku p.č. st. 52/2 o výměře 20 m2 v k.ú. Malá Morava požádali MUDr. H.F. a  H.Z., bytem xxx, 78701 Šumperk. Jedná se o pozemek, který je zastavěn stavbou rekreačního domu č.e. 25 v jejich vlastnictví. Na zasedání zastupitelstva 13.12.2018 byl schválen záměr prodeje, který byl zveřejněn na úředních deskách. Na tento záměr nikdo nereagoval. Cena nemovitosti podle pravidel obce 100,- Kč/1 m2 . Cena obvyklá podle posudku 236,85 Kč/1 m2 (tj. cca 4.740,-Kč). Z důvodu, že cena ze znaleckého posudku je vyšší než cena podle pravidel, měla by být prodejní cena ve výši 4.740,- Kč. Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

 

2019/04/25 : ZO schvaluje prodej pozemku p.č. st. 52/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Sklené u Malé Moravy manželům Z. a F. H, bytem xxx, 787 01 Šumperk za cenu  4.740,-Kč + náklady na sepsání kupní smlouvy, náklady na vklad práva do KN a náklady na znalecký posudek.

Hlasování : 7:0:0 

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Ing. René Šebek

Mgr. Olga Špiková

+

+

+

x

x

+

+

+

+

 

31. Směna nemovitostí

O směnu nemovitostí požádal na minulém zasedání zastupitelstva Ing. V.H., bytem xxx, z důvodu, že na části obecního pozemku má postaveno sportovní hřiště. Tento stav chce tímto narovnat. Výsledkem jednání bylo schválení záměru směny části pozemku (Ing. H.) p.č. 1150/2 (podle geometrického plánu označeného jako p.č. 1150/17 o výměře 80 m2  za část obecního pozemku p.č. 23 (podle geometrického plánu označeného jako p.č. 23/2 – na situaci označen červeně) o výměře 131 m2.

 

Ocenění pozemků ve vlastnictví Ing. H.:

p.č. 1150/17 ostatní plocha 80 m2              5.190,- Kč

 

Ocenění pozemků ve vlastnictví obce:

p.č. 23/2 ostatní plocha o výměře 131 m2  8.500 Kč

 

Rozdíl v neprospěch obce je 3.310,-

 

Rozdílná cena pro směnu je 3.310,- Kč v neprospěch obce, Žadatel uhradí obci tuto částku + náklady na znalecké posudky + návrh na vklad

                                  

2019/04/26 : ZO schvaluje směnu nemovitostí  p.č. 1150/17 o výměře 80 m2 ostatní plocha (ve vlastnictví ing. V.H.) za p.č. 23/2 o výměře 131 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace (ve vlastnictví obce) vše v k.ú. Vojtíškov, dle GP. č. 272-295/2019 a to vzájemným zápočtem cen, kdy Ing. V.H. uhradí obci cenu 3.310,- Kč + náklady na sepsání kupní smlouvy, náklady na vklad práva do KN a náklady na znalecký posudek

Hlasování : 7:0:0 

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Ing. René Šebek

Mgr. Olga Špiková

+

+

+

x

x

+

+

+

+

 

32. Souhlas s dotací pro MŠ Malá Morava

Ředitelka MŠ Malá Morava požádala obec o souhlas s přijetím následující dotace od Ministerstva školství ČR v rámci výzvy číslo:02_18_063, Šablony II., registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014682. Celková možná částka k čerpání v období od 1.9.2019 do 31.8.2021 je 352.485,- Kč. Dotaci lze čerpat na zdělávání pedagogických pracovníků, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol, nové metody pro vzdělávání v MŠ, zapojení odborníků z praxe, využití ICT techniky ve vzdělávání, projektové dny ve školce i mimo školku a setkávání a spolupráci rodičů dětí v MŠ. Starosta otevřel diskuzi. Nikdo se nepřihlásil.

 

2019/04/27 : ZO souhlasí s přijetím dotace pro MŠ Malá Morava od Ministerstva školství ČR v rámci výzvy číslo:02_18_063, Šablony II., registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014682

Hlasování : 7:0:0 

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Ing. René Šebek

Mgr. Olga Špiková

+

+

+

x

x

+

+

+

+

 

33. Kontrola MŠ Malá Morava

Starosta informoval přítomné o kontrole Mateřské Školy Malá Morava, kterou provedly pracovnice České školní inspekce, Olomouckého inspektorátu ve dnech 24. – 26. 4. 2019. Závěrem kontroly bylo konstatování, že nebylo zjištěno porušení právních předpisů.

 

ZO bere na vědomí výsledek kontroly v MŠ Malá Morava

 

34. Diskuze

- paní M.Š. opět žádá změnu směrnice o přidělování bytů

- pan P.Š. informuje, že věžní hodiny v Podlesí špatně odbíjejí. Dále byla diskutovaná otázka vývozu fekálií obecními prostředky. P. Walter Köhler informoval, že v současné době jsou již úplně jiné podmínky než v době minulé. Je nutno získat živnostenské oprávnění, speciální stroje a likvidaci zajistit v čistírnách odpadních vod. Starosta navrhuje pomoc při zprostředkování odvozů.

- paní R.W. si stěžuje na řidiče aut, které parkují pod okny domu kde bydlí a taky na skládky dříví u domu.

 

35. Závěr jednání

 

Starosta obce Antonín Marinov poděkoval všem přítomným zastupitelům a občanům za účast a v 17:15 hodin jednání ukončil.

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 20.6.2019

 

 

Ověřovatelé zápisu                                             

Svoboda Karel                        ………………………………

 

                                                                                       

Kouřil Jan                    ………………………………

                                                                                                               

Zapsala                                                                 

Simona Pospíchalová             ………………………………

 

Starosta obce

Antonín Marinov                      ………………………………

 

 

Přílohy zápisu:

1.    Účetní závěrka obce

2.    Účetní závěrka MŠ Malá Morava

3.    Rozpočtové opatření

4.    Rozpočtové opatření starosty

 

 

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Zápis z 4. zasedání zastupitelstva 13.6.2019