Zápis z 7. jednání zastupitelstva 12.3.2020

Zveřejněno: 28. 6. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obec Malá Morava

 

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Malá Morava, které se konalo dne 12. 3. 2020 od 16.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Malé Moravě

Poznámka:

- Tento zveřejněný Zápis je upraven (jsou zveřejněny pouze iniciály jmen a příjmení osob, které nesouhlasí s uveřejněním) z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Zveřejněné osoby jsou zde uvedené s jejich souhlasem.

- do úplné verze Zápisu mohou v případě potřeby na obecním úřadě kdykoli nahlédnout:

·        občané obce od 18 let věku s trvalým pobytem na území obce

·        fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území obce

·        cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území obce

Jiné fyzické osoby a osoby právnické mají možnost získat informace z jednání zastupitelstva obce na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

 

Přítomní členové zastupitelstva obce          

Köhler Walter – dostavil se v 16:06

Kouřil Jan – dostavil se v 16:03                                                       

Marinov Antonín                                          

Morong Pavel                                               

Morong Štěpán

Pospíchal Petr                                   

Svoboda Karel

Ing. Šebek René

Mgr. Temňáková Olga           

                                                                             

Přítomni občané

V.V., O.Z., V.B., M.M., M.M., Š.M., J.R., A.U., J.U.

  

Hlasování zastupitelů: (+) pro,  (-) proti,  (o) zdržel se hlasování,  (x) nepřítomen

 

Starosta obce v 16:00 hodin zahájil zasedání zastupitelstva obce a sdělil, že veřejnost byla o svolání zastupitelstva informována oznámením vyvěšeným na úřední desce a na webových stránkách obce. Členové zastupitelstva obdrželi pozvánku. Je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, tudíž je, podle ustanovení zákona o obcích, zastupitelstvo usnášeníschopné. Zápis z předešlého jednání byl ověřovateli podepsán, k nahlédnutí je na obecním úřadě v Malé Moravě.

 

Starosta informoval, že dnešním dnem byl Vládou ČR vyhlášen nouzový stav pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky, a to na období od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů. Aktuální informace o situaci jsou zveřejňovány na webu obce a budou hlášeny obecním rozhlasem.

 

Starosta poté navrhl, aby se dnešní jednání řídilo tímto programem:

 

1.    Schválení programu jednání

2.    Určení zapisovatele z jednání 

3.    Určení ověřovatelů z jednání 

4.    Zpráva o plnění usnesení z minulého jednání a o činnosti OÚ

5.    Zpráva o kontrole čerpaných dotací z rozpočtu obce v roce 2019

6.    Dotace z rozpočtu obce 2020

7.    Příspěvek na nákup knihovních fondů

8.    Rozpočet obce na rok 2020

9.    Mezitímní účetní závěrka

10. Výsledek hospodaření obce za rok 2019

11. Poskytnutí půjček z FRB

12. Opatření starosty 

13. Výběrová řízení

·        Dodavatel prací v obecních lesích

·        Opravy komunikací

14. Vytvoření pracovních míst na VPP

15. Odpisový plán majetku na rok 2020

16. Kupní smlouva na převod nemovitostí

17. Návrh na pořízení změny územního plánu

18. Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva

19. Organizace zájezdů

20. Prodej nemovitostí Sklené

21. Souhlasy se stavbami

·        Chalupa Vojtíškov

·        2 domy Vysoká

·        Přípojka Vojtíškov

·        Přípojka Zlatý Potok

·        Rekreační objekt Vysoký Potok

·        Změna přípojky Vysoká

22. Záměr pachtu Malá Morava

23. Záměry pachtu Sklené I.

24. Záměr pachtu Sklené II.

25. Změna Nařízení o zimní údržbě

26. Žádosti o převody pozemků

·        Pod místními komunikacemi Podlesí a Vysoký Potok

·        Prostranství ve Vysokém Potoku

·        Malá Morava kulturní dům

27. Výsledek inventarizace majetku obce za rok 2019

28. Zpráva o činnosti policie

29. Zpráva o činnosti v obecních lesích v roce 2019

30. Výroční zpráva o poskytování informací

31. Diskuse

32. Závěr jednání

 

 

1. Schválení programu

 

2020/07/01: ZO schvaluje program jednání

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

x

x

+

+

+

+

+

+

+

 

2. Určení zapisovatele z jednání

Na jednání se dostavil Kouřil Jan v 16:03

Starosta určil zapisovatelkou zápisu z jednání paní Mgr. Olgu Temňákovou.

 

3. Určení ověřovatelů zápisu

Starosta obce určil ověřovatelem zápisu z jednání pana Jana Kouřila a pana Ing. Reného Šebka.

 

4. Zpráva o plnění usnesení z minulého zasedání a zpráva o činnosti obecního úřadu

Na jednání se dostavil Köhler Walter v 16:06

Starosta seznámil přítomné s plněním usnesení z minulého zasedání a se zprávou o činnosti obecního úřadu a starosty. Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení

 

5. Zpráva o kontrole čerpaných dotací z rozpočtu obce v roce 2019

Starosta seznámil přítomné se zněním závěrečné zprávy z kontroly poskytnutých dotací z rozpočtu obce za rok 2019 podle schválených pravidel. Celkem bylo poskytnuto organizacím 59.000,- Kč. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky a porušení smluvních podmínek. Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

ZO bere na vědomí zprávu o kontrole čerpaných dotací z rozpočtu obce v roce 2019

 

6. Dotace z rozpočtu obce 2020

Poskytování dotací, příjem jejich žádostí a následné vyúčtování se řídí dle Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Malá Morava. Zveřejněno na úřední desce Obce Malá Morava 3.2.2020.

 

V roce 2020 byly přijaty tyto žádosti:

1. Dotace na činnost: TJ SOKOL Malá Morava          žádost o poskytnutí               33.000,- Kč

                                              (V roce 2019 poskytnuto 33.000,- Kč)

 

2. Dotace na akce:     Spolek Chatařů ve Vysoké

                                              (V roce 2019 poskytnuto 10.000,- Kč)

Kuličkiáda – pétanque                                   žádost o poskytnutí                  500,- Kč

Odbíjená, nohejbal                                        žádost o poskytnutí              3.000,- Kč

Mikulášská nadílka                                        žádost o poskytnutí              3.500,- Kč

Brigáda na zvelebení osady Vysoká              žádost o poskytnutí              3.000,- Kč

           

3. Dotace na činnost: Armáda spásy v ČR, z.s.       žádost o poskytnutí                 10.000,- Kč

                                              (V roce 2019 poskytnuto 5.000,- Kč)

 

4. Dotace na akci: Sportovní klub Vysoký Potok     žádost o poskytnutí               6.000,- Kč

       (Volejbalový turnaj)        (V roce 2019 poskytnuto 5.000,- Kč)

 

5. Dotace na akci: Sportovní klub Vysoký Potok      žádost o poskytnutí               6.000,- Kč

      (Turnaj v nohejbalu)        (V roce 2019 poskytnuto 6.000,- Kč)

 

Starosta vyzval k diskuzi. Po diskuzi bylo navrženo upravit dotaci pro Armádu spásy, poskytnuto na provozní náklady organizace.

 

2020/07/02: ZO schvaluje poskytnutí dotací následovně:

TJ Sokol Malá Morava                    33.000 Kč               (činnost 2020)

Spolek chatařů ve Vysoké                  500 Kč                (akce - Kuličkiáda – petangue)

Spolek chatařů ve Vysoké              3.500 Kč                (akce - Mikulášská nadílka)

Spolek chatařů ve Vysoké              3.000 Kč                (akce - Odbíjená, nohejbal)

Spolek chatařů ve Vysoké              3.000 Kč                (akce - zvelebení osady Vysoká)

Armáda spásy v ČR, z.s.                5.000 Kč                (činnost 2020)

Sportovní klub Vysoký Potok           6.000 Kč                (akce – Volejbalový turnaj)

Sportovní klub Vysoký Potok           6.000 Kč                (akce – Turnaj v nohejbalu)

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

7. Příspěvek na nákup knihovních fondů

V tomto roce byl doručen návrh nového dodatku smlouvy mezi Městem Hanušovice a Obcí Malá Morava na poskytování knihovnických, informačních a metodických služeb v Obecních knihovnách Malá Morava a Podlesí. Zároveň byla doručena zpráva o činnosti v obecních knihovnách, která je rovněž součástí důvodové zprávy. Starosta navrhl i v letošním roce poskytnout příspěvek ve výši 22.000,- Kč na nákup knih do obou knihoven, ve kterém budou zahrnuty i náklady na předplatné periodik pro rok 2020.

 

2020/07/03: ZO schvaluje uzavření dodatku smlouvy s Městem Hanušovice o poskytování knihovnických, informačních a metodických služeb v Obecních knihovnách Malá Morava a Podlesí pro rok 2020 a zároveň schvaluje poskytnutí finančních prostředků na nákup knihovních fondů ve výši 22.000,- Kč

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

8. Rozpočet obce na rok 2020

Byl předložen návrh rozpočtu na rok 2020, včetně návrhu rozpočtu Sociálního fondu na rok 2020, návrhu Fondu rozvoje bydlení na rok 2020 a návrh rozpočtu Fondu obnovy vodohospodářského majetku na rok 2020. Rozpočet obce a závazné ukazatele jsou přílohou č. 1 tohoto zápisu. Starosta vyzval k diskuzi o rozpočtu včetně jeho navýšení o částku týkající se odvlhčení bytových domů na Malé Moravě v několika variantách. Zastupitelé v diskuzi na závěr podpořili hlasování o možnosti odvlhčení bytů variantou odkopání a současně pověření starosty podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem dle výběrové řízení, které bude provedeno.

 

2020/07/04: ZO schvaluje provedení výběrového řízení na dodavatele prací „odvlhčení bytových domů na Malé Moravě“ ve variantě odkopání a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

Následně bylo vyvoláno hlasování o navrženém rozpočtu obce na rok 2020.

 

2020/07/05: ZO schvaluje rozpočet obce Malá Morava na rok 2020, včetně závazných ukazatelů rozpočtu, jako schodkový, včetně rozpočtů SF, FRB a FOVM, takto:

Celkové příjmy ve výši           18.231.458,- Kč

Celkové výdaje ve výši           22.775.399,- Kč

Financování ve výši                4.543.941,- Kč

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

9. Mezitímní účetní závěrka

Starosta seznámil přítomné s mezitímní účetní závěrkou za období leden až prosinec 2019.

Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

ZO bere na vědomí informativní zprávu – mezitímní účetní závěrku za období 1-12/2019

 

10. Výsledek hospodaření obce za rok 2019

Starosta seznámil přítomné se zprávou o výsledku hospodaření obce za období 1-12/2019.

Příjmy po konsolidaci            16.764.049,31 Kč      plnění RU (99,73 %)

Výdaje po konsolidaci            16.386.108,06Kč       plnění RU (86,24 %)

Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

ZO bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření obce v roce 2019

 

11. Poskytnutí půjček z FRB

V souladu se schválenými pravidly pro tvorbu a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Malá Morava byla opět vyhlášena výzva k předkládání žádostí. Obecnímu úřadu byla doručena žádost pana P.CH., bytem xxx na vybudování domovní čistírny odpad. vod k RD ve výši 70.000,- Kč. Žadatel splnil veškeré požadované podmínky žádosti, tudíž lze tuto půjčku poskytnout. Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2020/07/06: ZO schvaluje poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení podle pravidel v celkové výši 70.000,- Kč takto: panu P.CH,, bytem XXX, ve výši 70.000,- Kč

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

12. Opatření starosty 

Starosta obce seznámil zastupitele s opatřením starosty č. 34/2019, kterým schvaluje a provádí rozpočtové opatření č. 100018/2019, schválené a provedené v jeho působnosti.

Toto opatření je přílohou č.2 tohoto zápisu. Dále informoval o opatřeních starosty č. 32 - 33/2019 a č. 1 – 2/2020.

 

ZO bere na vědomí informaci o provedených rozpočtových opatřeních

 

13. Výběrová řízení

·        Výběr dodavatele na práce v obecních lesích 2020

Jedná se o těžební a pěstební práce v roce 2020. Byli osloveni 3 dodavatelé, kteří spolu s výzvou pro podání nabídky obdrželi zadávací dokumentaci a to:

Hanušovická lesní a.s., Hanušovice

Lesy Jedlí s.r.o., Jedlí

Uniles, a.s. pracoviště Hanušovice

 

Výběrové řízení administroval A.P., administrace veřejných zakázek, bytem xxx, výběrová komise byla ve složení Petr Pospíchal, Karel Svoboda a Walter Köhler a k hodnocení byly doručeny tyto cenové nabídky:

Jméno

Cena bez DPH

Cena s DPH

Uniles, a.s.

326.810,- Kč

395.440,10 Kč

Lesy Jedlí s.r.o.

104.010,- Kč

125.852,10 Kč

 

 

 

Společnosti Hanušovická lesní na nabídku nereagovala. V příloze důvodové zprávy obdrželi zastupitelé nabídky uvedených společností, ceník prací a předpokládaných těžeb a návrh smlouvy. Starosta vyzval k diskuzi. Zastupitelé výběr dodavatele prací podpořili. Dále bylo ověřeno, že rozsah prací je podobný jako v roce předchozím.

 

2020/07/07: ZO schvaluje výběr dodavatele prací v obecních lesích a smlouvu o dílo s firmou Uniles, a.s., Jiříkovská 913/18, Rumburk, IČ: 47307706.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

·        Opravy komunikací

Jedná se o částečnou opravu výtluků dvou částí komunikací tryskovou technologií v roce 2020. Byli osloveni 3 dodavatelé, kteří spolu s výzvou pro podání nabídky obdrželi zadávací dokumentaci:

Roadmedic, s.r.o. Šumperk

JHF Heřmanovice, s.r.o.

JR STAKR, s.r.o. Bruntál

 

Výběrové řízení administroval A.P., administrace veřejných zakázek, Lutín, výběrová komise byla ve složení Petr Pospíchal, Karel Svoboda a Walter Köhler a k hodnocení byly doručeny tyto cenové nabídky:

Jméno

Cena bez DPH

Cena s DPH

Roadmedic, s.r.o.

749.516,- Kč

906.914,36 Kč

JHF Heřmanovice, s.r.o.

791.060,- Kč

957.182,60 Kč

 

 

 

Společnosti JR STAKR, s.r.o. na nabídku nereagovala.

V příloze důvodové zprávy obdrželi zastupitelé nabídky uvedených společností a návrh smlouvy. Starosta vyzval k diskuzi. Zastupitelé diskutovali nad rozsahem zadaných prací a návrh podpořili.

 

2020/07/08: ZO schvaluje výběr dodavatele opravy komunikací a smlouvu o dílo s firmou Roadmedic, s.r.o., Pod Senovou 70, Šumperk, IČ: 28586484

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

14. Vytvoření pracovních míst na VPP

Návrhem je vytvoření a financování pracovních míst na VPP prostřednictvím úřadu práce. Záměrem je přijetí minimálně 5-ti pracovníků na dobu určitou duben/květen do listopadu 2020.

Starosta vyzval k diskuzi. Zastupitelé se dotazovali, zda by bylo možné navýšit počet osob. Starosta reagoval, že by větší počet pracovníků uvítal, ovšem obsazení i navržených 5 míst bude obtížné.

 

2020/07/09: ZO souhlasí s vytvořením 5 pracovních míst na VPP a pověřuje starostu podpisem smlouvy s úřadem práce

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

15. Odpisový plán majetku na rok 2020

Starosta informoval přítomné o návrhu plánu účetních odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku obce v roce 2020. Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2020/07/10: ZO schvaluje odpisový plán dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku obce na rok 2020

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

16. Kupní smlouva na převod nemovitostí

Starosta informoval o doručeném sdělení Státního pozemkového úřadu k uzavření kupní smlouvy podle zákona č. 503/2012 na úplatný převod pozemků p.č. 558/11 v k.ú. Vysoká u Malé Moravy (u kaple) a p.č. 131 v k.ú. Vysoký Potok (parkoviště u OÚ). Žádosti o prodej byly projednány zastupitelstvem obce v roce 2016. Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2020/07/11: ZO souhlasí s uzavřením kupní smlouvy č. 1007931963 o převodu pozemků p.č. 558/11 v k.ú. Vysoká u Malé Moravy a p.č. 131 v k.ú. Vysoký Potok s Českou republikou, Státním pozemkovým úřadem.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

17. Návrh na pořízení změny územního plánu

Starosta informoval zastupitele, že obci byl doručen návrh jednoho z majitelů pozemků p.č. 194 a st. 78 v k.ú. Vysoká u Malé Moravy, pana V.M, bytem XXX, na změnu územního plánu tak, aby pozemky byly zahrnuty do ploch vhodných pro výstavbu rekreačních objektů, popřípadě pro stavbu rodinných domů. Starosta tento návrh nedoporučil z důvodu absence dopravní infrastruktury. K těmto pozemků nevede žádná užívaná komunikace, natož zpevněná tak, aby mohla sloužit k jejich napojení. V okolí těchto pozemků se sice nacházejí obecní pozemky p.č. 652/1 a 652/2, ostatní plochy, ostatní komunikace, ovšem tyto parcely jako komunikace neslouží, jsou nezpevněné a porostlé travním a dřevním porostem. Starosta vyzval k diskuzi. Zastupitelé probírali danou situaci, jak je reálná v terénu a doporučení starosty podpořili k hlasování. Starosta nechal o návrhu neschválit žádost hlasovat.

 

2020/07/12: ZO neschvaluje žádost pana V.M. o změnu územního plánu.

Hlasování : 8:0:1  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

o

+

+

+

+

+

 

18. Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva

Starosta seznámil přítomné s Nařízením vlády č. 338/2019, které umožňuje navýšit odměnu neuvolněných zastupitelů za výkon funkce. Starosta vyzval k diskuzi nad možnou změnou výše pro zastupitele a členy výborů. Po diskuzi zastupitelé navrhli odměny nezvyšovat. Starosta nechal o návrhu neschválit navýšení odměn hlasovat.

 

2020/07/13: ZO neschvaluje navýšení měsíční odměny za výkon funkce zastupitele.  

Hlasování : 8:0:1  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

o

+

+

+

+

+

+

 

19. Organizace zájezdů

Starosta obce obdržel návrh na další zájezd občanů Malé Moravy a to na Baťův kanál, termín pravděpodobně 23.5.2020. Cena dopravy je 17.500,- Kč. Počet osob 45.

Náklady na jednoho cestujícího jsou cca 389,- Kč

Navržené ceny:

-          Občan s trvalým pobytem v obci cena 120,- Kč

-          Starobní důchodci s trvalým pobytem v obci cena 80,- Kč

-          Dítě do 18 ti let s trvalým pobytem v obci cena 80,- Kč

-          Ostatní beze slevy

 

Program je navržen jako plavba lodí po Baťově kanálu z Veselí na Moravě do Uherského Ostrohu– podmínka minimálně 30 osob. Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2020/07/14: ZO souhlasí s konáním zájezdu dne 23. 5. 2020 na Baťův kanál a stanovuje tyto ceny:

-      Občan s trvalým pobytem v obci cena 120,- Kč,

-      Starobní důchodci s trvalým pobytem v obci cena 80,- Kč,

-      Dítě do 18 ti let s trvalým pobytem v obci cena 80,- Kč.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

20. Prodej nemovitostí Sklené

Starosta informoval, že majitelé 6ti chat ve Skleném (M.M., R.H., M.P., M.M., J. a R.M), jejiž nemovitosti jsou zásobeny vodou vyvěrající z obecních pozemků, již dříve požádali obec odprodej části pozemků.

Dle geometrického plánu č. 295-176/2019 se jedná o:

- p.č. 219/6, trvalý travní porost o výměře 10 m2, který vznikl z p.č. 219/1

- p.č. 219/5, trvalý travní porost o výměře 55 m2, který vznikl částečně z p.č. 219/1 a částečně z p.č. 219/3, vše v k.ú. Sklené u Malé Moravy.

Celkem požadovaná výměra pozemků je 65 m2. Cena obvyklá za pozemky p.č. 219/5 – TTP o výměře 55 m2 a p.č. 219/6 – TTP o výměře 10 m2, včetně zařízení na jímání vody, je podle znaleckého posudku 20.420,- Kč. Záměr prodeje byl zveřejněn, nikdo na něj nereagoval. Starosta vyzval k diskuzi, kde zastupitelé návrh podpořili.

 

2020/07/15: ZO schvaluje prodej částí pozemků p.č. 219/1 – trvalý travní porost a p.č. 219/3 ostatní plocha a to nově vzniklých pozemků dle GP č. 295-176/2019  p.č. 219/6, trvalý travní porost o výměře 10 m2 a p.č. 219/5, trvalý travní porost o výměře 55 m2 v k.ú. Sklené u Malé Moravy za cenu 20.420,- Kč + náklady na znalecký posudek + ostatní náklady na převod pozemků, přičemž každému majitel nemovitosti bude prodána ideální šestina pozemků a to takto :

1/6 – SJM Mgr.J.V. a Mgr.T.V,xxx

1/6 – R.H., xxx

1/6 – G.P. a O.P., xxx

1/6 – SJM H.W. a K.W., xxx

1/6 – J.M., xxx a R.M., xxx

1/6 – I.M., xxx

 

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

21. Souhlasy se stavbami

·        Chalupa Vojtíškov

Pan M.Š., bytem xxx, který zastupuje stavebníka MVDr. M.M., bytem xxx, požádal obec o vyjádření ke stavbě „Novostavba rekreační roubené chalupy v k.ú. Vojtíškov“ Dále žádá o povolení sjezdu na obecní účelovou komunikaci.

Žádost, včetně projektové dokumentace mají zastupitelé k dispozici. Starosta informoval, že souhlas se zřízením sjezdu na účelovou komunikaci se dle zákona v rámci správního řízení nevydává, stačí souhlas vlastníka komunikace. Dále informoval, že účelová komunikace je nezpevněná a neudržuje se.

Starosta vyzval k diskuzi. Proběhla diskuze ohledně okolních pozemků a návaznosti na komunikaci. Stavebník byl přítomen a reagoval na dotazy.

 

2020/07/16: ZO souhlasí se stavbou „Novostavba rekreační roubené chalupy v k.ú. Vojtíškov“ a souhlasí s napojením na účelovou komunikaci s výhradou, že komunikace je nezpevněná a neudržuje se.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

·        2 domy Vysoká

Zmocněnkyně Ing. M.K., bytem xxx, která zastupuje manžele V., bytem xxx, požádala obec o vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě 2 srubových domků v k.ú. Vysoká u Malé Moravy, na pozemcích p.č. 145/3, 145/6 a st. 22.

Starosta informoval, že dle zjištění k místu stavby vede pouze účelová komunikace, která se nachází na pozemcích více soukromých vlastníků, v čemž vidí problém. Navrhuje vyslovit souhlas, ovšem za podmínky, že žadatel smluvně ošetří přístup k plánovaným stavbám se všemi vlastníky, na kterých se komunikace nachází. Starosta vyzval k diskuzi. Zastupitelé návrh ohledně smluvního zajištění přístupu ke stavbám podpořili.

 

2020/07/17: ZO souhlasí se stavbou 2 srubových domků v k.ú. Vysoká u Malé Moravy za podmínky smluvního zajištění přístupu ke stavbám s majiteli dotčených pozemků.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

·        Přípojka Vojtíškov

Společnost Emontas, s.r.o., se sídlem v Olomouci, požádala obec o vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě „Vojtíškov – č. parc. 169 NNK“. Jedná se o zřízení nové přípojky nízkého napětí, která by měla být realizována jako zemní kabelové vedení a která by měla být uložena i na části obecních pozemků p.č. 749/1 a 1813/9 v k.ú. Vojtíškov.

Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2020/07/18: ZO souhlasí se stavbou „Vojtíškov – č. parc. 169 NNK“ a ZO schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby IV-12-8017894/VB001.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

·        Přípojka Zlatý Potok

Projektant M.M., se sídlem v xxx, který zastupuje Mgr. O.Z., bytem xxx, požádal obec o vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě „Zlatý Potok, Zerzánová – kabelová přípojka NN“. Jedná se o zřízení nové přípojky nízkého napětí, která by měla být realizována jako zemní kabelové vedení a která by měla být uložena i na části obecního pozemku p.č. 385/9 a 544/5 v k.ú. Zlatý Potok.V případě souhlasu se stavbou je nutno uzavřít také smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby na obecních pozemcích. Starosta navrhl s fyzickou osobou uzavřít smlouvy bezúplatně. Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2020/07/19: ZO souhlasí se stavbou „Zlatý Potok, Zerzánová – kabelová přípojka NN“ a ZO schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby bezúplatně.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

·        Rekreační objekt Vysoký Potok

Majitelka pozemku p.č. st 20 a p.č. 72 v k.ú. Vysoký Potok, paní E.B., bytem xxx požádala o souhlas s výstavbou rekreačního objektu na těchto pozemcích. Popis stavby byl připojen v podkladech. Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2020/07/20: ZO souhlasí se stavbou rekreačního objektu v k. ú. Vysoký potok.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

·        Změna přípojky Vysoká

Společnost Enco group, s.r.o. Olomouc informovala obec o změně projektové dokumentace ke stavbě „Vysoká – č.p. 90/1, NNk“, číslo stavby : IV-128018068, z důvodu nesouhlasu vlastníků dotčené parcely p.č. 104/2 v k,ú. Vysoká u Malé Moravy. Souhlas byl udělen Usnesením zastupitelstva č. 2019/06/26 ze dne 12.12.2019. Rozsah změny mají zastupitelé k dispozici. Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2020/07/21: ZO souhlasí se změnou stavby „Vysoká – č.parc.90/1, NNk“, číslo stavby : IV-12-8018068.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

22. Záměr pachtu Malá Morava

Pan F.C., bytem xxx, požádal obec o pacht části pozemku p.č st.226, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Malá Morava, kterou užívá jako zahradu. Plocha užívané zahrady na obecním pozemku je cca 459 m2. Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2020/07/22: ZO schvaluje záměr pachtu části pozemku p.č st. 226 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 459 m2 v k.ú. Malá Morava.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

23. Záměry pachtu Sklené I.

Pan P.Z., bytem xxx, požádal obec o pronájem – pacht části obecního pozemku p.č. 883, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Sklené o výměře cca 152 m2. Pozemek není užíván jako komunikace. Žádost je v příloze důvodové zprávy. Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2020/07/23: ZO schvaluje záměr pachtu části pozemku p.č 883 v k.ú. Sklené o výměře 152 m2.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

24. Záměr pachtu Sklené II.

M.B., bytem xxx, požádali obec o pronájem – pacht části obecního pozemku p.č. 883, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Sklené o výměře cca 43 m2. Pozemek není užíván jako komunikace. Žádost je v příloze důvodové zprávy. Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2020/07/24: ZO schvaluje záměr pachtu části pozemku p.č 883 v k.ú. Sklené o výměře 43 m2.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

25. Změna Nařízení o zimní údržbě

V současné době platí Nařízení obce 1/2019, kterým se stanovuje plán zimní údržby a seznam místních komunikací, na kterých se z důvodu malého dopravního významu nebude provádět zimní údržba. Nařízení bylo zastupitelstvem schváleno 12.9.2019. Povinností obce je po schválení zasílat Nařízení obce ke kontrole Krajskému úřadu Olomouckého kraje. Ten dospěl ke zjištěním uvedeným v příloze důvodové zprávy pod body 1, 2 a 3. Z těchto důvodů předkládáme Nařízení nové, se zapracovanými připomínkami – hlavní připomínka je o neuvádění jmen v příloze č. 1, ale čísel popisných domů. Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2020/07/25: ZO schvaluje Nařízení obce Malá Morava č. 1/2020, kterým se vymezují úseky místních komunikacích, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

26. Žádosti o převody pozemků

·        Pod místními komunikacemi

Starosta informoval, že záměrem obce je požádat Státní pozemkový úřad o bezúplatný převod části pozemků v k.ú. Podlesí-město pod zpevněnými místními komunikacemi. Jedná se o části pozemků p.č. 524, 544/4, 544/9, 538. Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2020/07/26: ZO schvaluje podání žádosti o převod části pozemků p.č. 524, 544/4, 544/9, 538 k.ú. Podlesí-město a souhlasí s nabytím těchto částí pozemků do vlastnictví obce a pověřuje starostu podáním žádosti.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

Starosta informoval, že záměrem obce je požádat Státní pozemkový úřad o bezúplatný převod části pozemků v k.ú. Vysoký Potok pod zpevněnými místními komunikacemi. Jedná se o části pozemků p.č. 227/1 a 227/2. Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2020/07/27: ZO schvaluje podání žádosti o převod části pozemků p.č. 227/1 a 227/2. k.ú. Vysoký Potok a souhlasí s nabytím těchto částí pozemků do vlastnictví obce a pověřuje starostu podáním žádosti.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

·        Prostranství ve Vysokém Potoku

Starosta informoval, že záměrem obce je požádat Státní pozemkový úřad o úplatný převod pozemků v k.ú. Vysoký Potok. Jedná se o pozemky, či jejich části dle zákresu p.č. 132/4, 132/1, 132/6 a 132/5. Jedná se o veřejné prostranství naproti budově obecního úřadu, které se diskutovalo na minulém ZO.

Starosta vyzval k diskuzi, zastupitelé záměr podpořili.

 

2020/07/28: ZO schvaluje podání žádosti o převod pozemků p.č. 132/4, 132/1, 132/6 a 132/5. v k.ú. Vysoký Potok a souhlasí s nabytím těchto pozemků nebo jejich částí do vlastnictví obce a pověřuje starostu podáním žádosti.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

·        Malá Morava kulturní dům

Starosta informoval, že záměrem obce je požádat Státní pozemkový úřad o úplatný převod pozemků v k.ú. Malá Morava. Jedná se o pozemky zastavěné kulturním domem a v jeho okolí, či jejich části dle zákresu p. č. st. 169, 1377, 1374/1 a 1374/2. Starosta vyzval k diskuzi, zastupitelé záměr podpořili.

 

2020/07/29: ZO schvaluje podání žádosti o převod části pozemků p.č. st. 169, 1377, 1374/1 a 1374/2 v k.ú. Malá Morava a souhlasí s nabytím těchto pozemků nebo jejich částí do vlastnictví obce a pověřuje starostu podáním žádosti.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

27. Výsledek inventarizace majetku obce za rok 2019

Zastupitelstvu obce byla předložena zpráva Ústřední inventarizační komise o výsledku inventarizačního majetku obce k 31. 12. 2019. Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2020/07/30: ZO schvaluje výsledek inventarizace majetku obce za rok 2019 a souhlasí s navrhovaným vyřazením majetku.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

28. Zpráva o činnosti policie

Starosta seznámil přítomné s bezpečnostní zprávou o nápadu trestné činnosti a stavu veřejného pořádku ve služebním obvodu PČR OO Hanušovice za rok 2019. Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

ZO bere na vědomí zprávu o činnosti Policie ČR.

 

29. Zpráva o činnosti v obecních lesích v roce 2019

Práce v lesích prováděla společnost Lesy Jedlí, s.r.o. na základě uzavřené smlouvy. V roce 2019 zde byly provedeny tyto konkrétní práce:

o   Těžba cca 1716 m3 dříví – nahodilá těžba, souše, vývraty, zlomy (kůrovcové dříví), z toho úmyslná těžba pouze 11,23 m3

o   Samovýroba cca 110 m3

o   Instalace feromonových lapačů

o   Nátěry sazenic repelenty, ožínání, odkorňování, úklid klestu, zalesňování - smrk 7.240 ks, buk 9.800 ks, javor 1.200 ks

Těžební činnost probíhala pouze podle požadavků a doporučení odborného lesního hospodáře, jimiž jsou revírníci - pracovníci společnosti Lesy České republiky, s.p.

Příjmy obce za prodej dříví vytěženého v roce 2019 (včetně samovýroby) byly ve výši 579.313,- Kč vč. DPH.

Výdaje na lesní hospodářství v roce 2019 byly ve výši cca 545.637 Kč vč. DPH

o   cca 43.030,- Kč na činnost odborného lesního hospodáře

o   cca 4.235,- Kč porostové mapy

o   cca 14.700,- Kč na organizaci výběrového řízení na dodavatele prací

o   cca 465.517,- Kč přijaté služby - pěstební činnost, nátěry, ožínání, probírky apod.

o   cca 18.000,- Kč – mzdy, nákup materiálu a další.

V letošním roce jsme také požádali prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje o dotaci na úhradu ztráty spojené s kůrovcovou kalamitou v roce 2017 a 2018. V případě, že dotace nebude krácena, měla by být obci vyplacena částka ve výši cca 500.000,- Kč

 

ZO bere na vědomí zprávu o činnosti v obecních lesích v roce 2019.

 

31. Výroční zpráva o poskytování informací

Starosta seznámil přítomné se zprávou. Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

ZO bere na vědomí výroční zprávu o poskytování informací za rok 2019.

 

32. Diskuse

Zastupitel Pavel Morong se ještě dotazoval na nutnost pořízení navijáku za traktor. Starosta reagoval, že těžba je prováděna ve svahovitém a složitém terénu a je žádoucí pomocí nové techniky zvýšit efektivitu práce a sanovat nedostatek pracovních sil. Ing. Šebek doplnil, že nutnost těžby bude stále větší s ohledem na stav porostů. Obec vlastní cca 110 ha lesa.

Dále se pan Morong dotazoval na stav realizace parkoviště u bytovek na Malé Moravě i s ohledem na plánované odvodnění. Starosta reagoval, že parkoviště je plánováno mimo možné výkopy, ale realizace vázne na zpracování projektové dokumentace, která se zpracovává již delší dobu. Plánováno je 8 míst.

 

Pan R. se dotazoval na stav komunikace na Křivé Vodě k hřišti. Starosta informoval, že bylo provedeno zaměření a bude provedena směna pozemků.

 

33. Závěr jednání

Žádné další dotazy či připomínky nebyly, a proto starosta obce Antonín Marinov poděkoval všem přítomným zastupitelům, občanům a hostům za účast na dnešním zasedání, popřál všem hodně zdraví a sil s ohledem na současnou situaci a v 17:30 hodin jednání ukončil.

 

Přílohy:

1.    Rozpočet obce, závazné ukazatele

2.    Opatření starosty

 

Zápis byl vyhotoven dne 16. 3. 2020

 

Ověřovatelé zápisu                                            

Jan Kouřil                                ………………………………

 

                                                                                       

Ing. René Šebek                      ………………………………

                                                                                                               

Zapsala                                                                

Mgr. Olga Temňáková              ………………………………

 

 

Starosta obce                                                     

Antonín Marinov                        ………………………………

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Zápis z 7. jednání zastupitelstva 12.3.2020