Zápis z 1. ustavujícího jednání zastupitelstva 20.10.2022

Zveřejněno: 23. 10. 2022

 

 

 

  Obec Malá Morava

 

Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Morava, které se konalo 20.10.2022 v zasedací místnosti Obecního úřadu Malá Morava od 16.00 hod.

 

Poznámka:

- Tento zveřejněný Zápis je upraven (jsou zveřejněny pouze iniciály jmen a příjmení osob, které nesouhlasí s uveřejněním) z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Zveřejněné osoby jsou zde uvedené s jejich souhlasem.

- do úplné verze Zápisu mohou v případě potřeby na obecním úřadě kdykoli nahlédnout:

·        občané obce od 18 let věku s trvalým pobytem na území obce

·        fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území obce

·        cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území obce

Jiné fyzické osoby a osoby právnické mají možnost získat informace z jednání zastupitelstva obce na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

 

 

Přítomní členové zastupitelstva obce

                                                          

Köhler Walter                        

Kouřil Jan                                                      

Marinov Antonín                                          

Morong Pavel                                               

Morong Štěpán

Svoboda Karel

Ing. Ščambura Maxmilián

Ščambura Rostislav

Mgr. Temňáková Olga                                                                     

 

                                                                             

Přítomni občané

S.P., P.P., A.U., J.U., J.M., I.K., J.B, J.S., J.R., L.J., V.B., K.T., P.M., Ž.M.

 

Hlasování zastupitelů: ( + ) pro,  ( - ) proti,  ( o ) zdržel se hlasování,  ( x ) nepřítomen

 

Program jednání:

 

Informace o výsledku voleb, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, složení slibu.

 

1.    Schválení programu

2.    Volba starosty a místostarosty

a)    určení počtu místostarostů

b)    určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění

c)    určení způsobu volby starosty a místostarosty

d)    volba starosty

e)    volba místostarosty

3.    Zřízení finančního a kontrolního výboru

a)    určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

b)    volba předsedy finančního výboru

c)    volba předsedy kontrolního výboru

d)    volba členů finančního výboru

e)    volba členů kontrolního výboru

4.    Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

5.    Rozpočtová opatření

6.    Souhlas se stavbou

7.    Diskuse

8.    Závěr jednání

 

Jednání zastupitelstva zahájil dosavadní starosta obce Antonín Marinov (dále jen „předsedající“) v 16.00 hodin. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu se zákonem o obcích konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Informace o konání zastupitelstva obce byla zveřejněna v souladu se zákonem o obcích na úřední desce Obecního úřadu Malá Morava. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Bylo přítomno devět nově zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo usnášení schopné.

Předsedající informoval o výsledku voleb. Poděkoval za účast ve volbách, kdy došlo z 407 voličů 68 %. Zastupitelé budou pracovat poctivě a svědomitě ku prospěchu obce a jejích obyvatel.

 

Složení slibu

 

Všichni členové zastupitelstva byli řádně zvoleni a mohli tedy přistoupit ke složení slibu. Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v zákoně o obcích „Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem pod text slibu. Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

 

ZO bere na vědomí složení slibu všech členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona o obcích

 

Poté předsedající určil zapisovatelem z jednání paní Mgr. Olgu Temňákovou a ověřovateli tohoto zápisu pana Karla Svobodu a Jana Kouřila.

 

1. Schválení programu

Předsedající přednesl program a vyzval k dalšímu návrhu nebo diskuzi. Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit své stanovisko. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

2022/01/01: ZO Malá Morava schvaluje program jednání

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Svoboda Karel

Ščambura Maxmilián

Ščambura Rostislav

Temňáková

Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

2. Volba starosty a místostarosty

2.1. Určení počtu místostarostů

Předsedající navrhl volbu jednoho místostarosty a vyzval k dalšímu návrhu nebo diskuzi. Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit své stanovisko. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2022/01/02: ZO Malá Morava schvaluje zvolení jednoho místostarosty

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Svoboda Karel

Ščambura Maxmilián

Ščambura Rostislav

Temňáková

Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

2.2. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolněni

Předsedající navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit své stanovisko. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2022/01/03: ZO Malá Morava určuje, že pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Svoboda Karel

Ščambura Maxmilián

Ščambura Rostislav

Temňáková

Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

2.3. Určení způsobu volby starosty a místostarosty

Předsedajíc navrhl veřejnou volbu starosty a místostarostů. Předsedající vyzval k dalšímu návrhu nebo diskuzi. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

2022/01/04: ZO Malá Morava schvaluje jako způsob volby starosty a místostarosty obce veřejné hlasování

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Svoboda Karel

Ščambura Maxmilián

Ščambura Rostislav

Temňáková

Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

2.4. Volba starosty obce

Předsedající vyzval zastupitele, aby podali návrhy na obsazení funkce starosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi. Jediným navrhovatelem byl pan Karel Svoboda, který navrhl za Sdružení nezávislých kandidátů – SNK do funkce starosty pana Antonína Marinova. Jiné návrhy nebyly. Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit své stanovisko. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2022/01/05: ZO Malá Morava volí do funkce starosty obce Malá Morava pana Antonína Marinova, nar. 12.6.1972, bytem Malá Morava 32.

Hlasování : 6:2:1  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Svoboda Karel

Ščambura Maxmilián

Ščambura Rostislav

Temňáková

Olga

+

+

o

+

+

+

-

-

+

 

Po zvolení starostou obce Antonín Marinov poděkoval zastupitelům obce za projevenou důvěru a zdůraznil, že se bude svoji funkci vykonávat co nejlépe, v zájmu obce a jejich občanů.

 

2.5. Volba místostarosty obce

Nově zvolený starosta obce pan Antonín Marinov vyzval zastupitele, aby podali své návrhy na obsazení funkce místostarosty obce. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi. Antonín Marinov navrhl do funkce místostarosty pana Waltra Köhlera. Jiné návrhy nebyly. Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit své stanovisko. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2022/01/06: ZO Malá Morava volí do funkce místostarosty obce Malá Morava pana Waltra Köhlera, nar. 20.11.1960, bytem Malá Morava 93.

Hlasování : 6:2:1  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Svoboda Karel

Ščambura Maxmilián

Ščambura Rostislav

Temňáková

Olga

o

+

+

+

+

+

-

-

+

 

3. Zřízení finančního a kontrolního výboru obce

3.1. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

Starosta obce navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Starosta vyzval k dalšímu návrhu nebo diskuzi. Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit své stanovisko. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2022/01/07: ZO Malá Morava zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor obce. Oba výbory budou tříčlenné.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Svoboda Karel

Ščambura Maxmilián

Ščambura Rostislav

Temňáková

Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

3.2. Volba předsedy finančního výboru

Starosta obce navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru obce pana Pavla Moronga. Žádné jiné návrhy nebyly. Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit své stanovisko. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2022/01/08: ZO Malá Morava volí do funkce předsedy finančního výboru obce pana Pavla Moronga

Hlasování : 7:1:1  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Svoboda Karel

Ščambura Maxmilián

Ščambura Rostislav

Temňáková

Olga

+

+

+

o

+

+

+

-

+

 

3.3. Volba předsedy kontrolního výboru

Starosta navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru obce pana Karla Svobodu. Žádné jiné návrhy nebyly. Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit své stanovisko. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2022/01/09: ZO Malá Morava volí do funkce předsedy kontrolního výboru obce pana Karla Svobodu

Hlasování : 6:1:2  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Svoboda Karel

Ščambura Maxmilián

Ščambura Rostislav

Temňáková

Olga

+

+

+

+

+

o

o

-

+

 

3.4. Volba členů finančního výboru obce

Starosta navrhl zvolit do funkce člena finančního výboru obce pana Štěpána Moronga a paní Irenu Kouřilovou. Žádné jiné návrhy nebyly. Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit své stanovisko. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2022/01/10: ZO Malá Morava volí členy finančního výboru obce pana Štěpána Moronga a paní Irenu Kouřilovou

Hlasování : 8:0:1  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Svoboda Karel

Ščambura Maxmilián

Ščambura Rostislav

Temňáková

Olga

+

+

+

+

o

+

+

+

+

 

3.5. Volba členů kontrolního výboru obce

Starosta navrhl zvolit do funkce člena kontrolního výboru obce Mgr. Olgu Temňákovou a pana Jana Kouřila. Žádné jiné návrhy nebyly. Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit své stanovisko. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2022/01/11: ZO Malá Morava volí členy kontrolního výboru obce paní Mgr. Olgu Temňákovou a pana Jana Kouřila

Hlasování : 6:1:2  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Svoboda Karel

Ščambura Maxmilián

Ščambura Rostislav

Temňáková

Olga

+

o

+

+

+

+

+

-

o

 

4. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

Starosta obce navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstvu byla poskytnuta měsíční odměna v souladu se zákonem o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. Rovněž navrhl poskytnout měsíční odměnu za výkon funkce člena výboru obce, který není zastupitelem. Starosta vyzval k dalšímu návrhu nebo diskuzi. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

2022/01/12: ZO Malá Morava stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách takto:

Místostarosta obce                                 : 9.500,00 Kč

Předseda výboru                                     : 2.600,00 Kč

Člen výboru                                           : 2.100,00 Kč

Člen zastupitelstva bez dalších funkcí       : 1.400,00 Kč

ZO Malá Morava dále schvaluje stanovení měsíční odměny členům výborů obce, kteří nejsou členy zastupitelstva v výši 700,00 Kč. Všechny odměny budou poskytovány od 1.11.2022. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Svoboda Karel

Ščambura Maxmilián

Ščambura Rostislav

Temňáková

Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

5. Rozpočtové opatření č. 100013/2022

Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové změny č. 100013/2022, včetně důvodové zprávy. Rozpočet byl navýšen v příjmech i výdajích o 411.000,00 Kč podle jednotlivých kapitol. Kompletní znění rozpočtových změn je v příloze č. 2 tohoto zápisu. Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit své stanovisko. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2022/01/13: ZO Malá Morava schvaluje rozpočtové opatření č. 100013/2022

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Svoboda Karel

Ščambura Maxmilián

Ščambura Rostislav

Temňáková

Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

6. Souhlas se stavbou

Společnost SUNFIN PRAHA s.r.o., se sídlem Olgy Havlové 2901/28 Praha Žižkov, požádala obec o souhlas, kdy v zastoupení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zpracovává projektovou dokumentaci ke stavbě „IV-12-8022641 Křivá Voda – obora Počátky, TS, NN“. Stavba řeší rekonstrukci nadzemního vedení NN a dotkne se 4 obecních pozemků 361/2, 171/11, 358 a 357 v k.ú. Křivá Voda. Dále byla předložena k projednání Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby. Platba za věcné břemeno je ve výši 2.000,00 Kč. Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit své stanovisko. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2022/01/14: ZO Malá Morava schvaluje souhlas se stavbou NN „IV-12-8022641 Křivá Voda – obora Počátky, TS, NN“. ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na parc. 361/2, 171/11, 358 a 357 v k.ú. Křivá Voda a dohodu o umístění stavby.

Hlasování : 7:0:2  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Svoboda Karel

Ščambura Maxmilián

Ščambura Rostislav

Temňáková

Olga

+

+

+

+

+

+

o

o

+

 

7. Diskuse

Do diskuze se přihlásil Pavel Morong s informací z Pozemkového fondu ohledně možnosti využití výzvy obce na odstranění náletů na pozemcích PF. Starosta uvítal tuto možnost a společně s panem Morongem se můžou zaměřit na vytypované pozemky dle KN. Nikdo další se do diskuze nepřihlásil.

 

Žádné další dotazy či připomínky nebyly, a proto starosta obce Antonín Marinov poděkoval všem přítomným zastupitelům, občanům a hostům za účast na dnešním zasedání a v 16:25 hodin jednání ukončil.

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 20.10.2022

 

 

Ověřovatelé zápisu                                             

Karel Svoboda                        ………………………………

 

                                                                                       

Jan Kouřil                                ………………………………

                                                                                                               

Zapsal                                                                 

Mgr. Olga Temňáková             ………………………………

 

 

Starosta obce                                                      

Antonín Marinov                     ………………………………

 

 

Příloha zápisu:

Č.1 Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce

Č.2 Rozpočtové opatření 100013/2022

 

 

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Zápis z 1. ustavujícího jednání zastupitelstva 20.10.2022