Zápis z 13. jednání zastupitelstva 19.6.2021

Zveřejněno: 28. 6. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obec Malá Morava

 

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Malá Morava, které se konalo dne 16. 9. 2021 od 16.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Malé Moravě

Poznámka:

- Tento zveřejněný Zápis je upraven (jsou zveřejněny pouze iniciály jmen a příjmení osob, které nesouhlasí s uveřejněním) z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Zveřejněné osoby jsou zde uvedené s jejich souhlasem.

- do úplné verze Zápisu mohou v případě potřeby na obecním úřadě kdykoli nahlédnout:

·        občané obce od 18 let věku s trvalým pobytem na území obce

·        fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území obce

·        cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území obce

Jiné fyzické osoby a osoby právnické mají možnost získat informace z jednání zastupitelstva obce na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

 

Přítomní členové zastupitelstva obce          

Köhler Walter

Kouřil Jan                                                      

Marinov Antonín                                                                                                     

Morong Štěpán

Pospíchal Petr                                   

Svoboda Karel

Ing. Šebek René

Mgr. Temňáková Olga           

 

Nepřítomni členové zastupitelstva obce

Morong Pavel - omluven

                                                                             

Přítomni občané

J.U. ml., J.U., A.U., M.P., J.S.

  

Hlasování zastupitelů: (+) pro,  (-) proti,  (o) zdržel se hlasování,  (x) nepřítomen

 

Starosta obce v 16:00 hodin zahájil zasedání zastupitelstva obce a sdělil, že veřejnost byla o svolání zastupitelstva informována oznámením vyvěšeným na úřední desce a na webových stránkách obce. Členové zastupitelstva obdrželi pozvánku. Je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, tudíž je, podle ustanovení zákona o obcích, zastupitelstvo usnášeníschopné. Zápis z předešlého jednání byl ověřovateli podepsán, k nahlédnutí je na obecním úřadě v Malé Moravě.

 

Starosta navrhl, aby se dnešní jednání řídilo tímto programem:

1.    Schválení programu jednání

2.    Určení zapisovatele z jednání 

3.    Určení ověřovatelů z jednání 

4.    Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání a zpráva o činnosti obecního úřadu

5.    Mezitimní závěrka 1-6/2021

6.    Výsledek hospodaření 1-8/2021

7.    Rozpočtová opatření

8.    Rozpočtová opatření MŠ

9.    Provedená opatření starosty

10. Žádost o přechod práva nájmu

11. Žádosti o pacht nemovitostí

12. Žádost o prodeje nemovitostí Vojtíškov

13. Žádost o prodeje nemovitostí Malá Morava

14. Souhlas se stavbou Malá Morava

15. Platby za věcná břemena

16. Souhlas s přeložkou sítě NN Podlesí

17. Souhlas se stavbou přípojky NN Sklené

18. OZV o volném pohybu psů

19. OZV o stanovení obecního systému nakládání s odpady

20. OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

21. Informace o výběrových řízeních

 

22. Diskuse

23. Závěr jednání

 

1. Schválení programu

Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2021/13/01: ZO Malá Morava schvaluje program jednání

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

x

+

+

+

+

+

 

2. Určení zapisovatele z jednání

Starosta určil zapisovatelkou zápisu z jednání paní Mgr. Olgu Temňákovou.

 

3. Určení ověřovatelů zápisu

Starosta obce určil ověřovatelem zápisu z jednání pana Ing. René Šebka a pana Jana Kouřila.

 

4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání a zpráva o činnosti obecního úřadu

Starosta seznámil přítomné s plněním usnesení z minulého zasedání a se zprávou o činnosti obecního úřadu a starosty. Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

ZO Malá Morava bere na vědomí zprávu o plnění usnesení

 

5. Mezitimní závěrka 1-6/2021

Starosta seznámil přítomné se čtvrtletní mezitimní účetní závěrkou.

 

ZO Malá Morava bere na vědomí zveřejnění a obsah mezitimní účetní závěrky za období 1-6/2021

 

6. Výsledek hospodaření obce za období 1-8/2021

Starosta obce seznámil přítomné s výsledkem hospodaření obce v uvedeném období a poté otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

ZO Malá Morava bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření obce v období leden až srpen 2021.

7. Rozpočtové opatření

Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 100009/2021, včetně důvodové zprávy. Rozpočet byl navýšen v příjmech o 277.962,00 Kč, ve výdajích o 1.417.000,00 Kč a financování bylo navýšeno o 1.139.038,00 Kč. Kompletní znění rozpočtových opatření je v příloze č.1 tohoto zápisu. Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

2021/13/02: ZO Malá Morava schvaluje rozpočtové opatření č. 100009/2021

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

x

+

+

+

+

+

 

8. Rozpočtové opatření MŠ

Obec Malá Morava schválila v roce 2020 rozpočet pro MŠ Malá Morava na rok 2021. V průběhu roku 2021 došlo ke změnám, které byly ZO předloženy. Příjmy a výdaje byly navýšeny o 1.500,00 Kč.

Upravený rozpočet MŠ Malá Morava na rok 2021:

Příjmy             2.617.663,83 Kč

Výdaje             2.617.663,83 Kč

Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil. Kompletní znění rozpočtového opatření je v příloze č.2 tohoto zápisu.

2021/13/03: ZO Malá Morava schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021 MŠ Malá Morava, příspěvková organizace

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

x

+

+

+

+

+

 

9. Provedená opatření starosty

Starosta předložil zastupitelům Opatření č. 06, 07, 08, 09 a 11/2021, kterým starosta obce schvaluje a provádí rozpočtové opatření č. 100004, 100005, 100006, 100007, 100008 /2021, tato opatření jsou přílohou č.3 zápisu. Dále přítomné seznámil s Opatřením starosty č. 10/2021 – Dohoda o ukončení smlouvy o dílo se společností AZ OKNA a.s.

Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

ZO Malá Morava bere na vědomí opatření starosty

 

10. Žádost o převod práva nájmu bytu

Starosta informoval, že paní M.V.  ml., bytem xxx, podala žádost o převod práva nájmu bytu, ve kterém bydlí a který má pronajatý její matka, paní M.V. Ta se momentálně zdržuje na jiné adrese v Malé Moravě a s případným převodem souhlasí. Převod je možný, nájemní smlouva s novou nájemkyní by měla být uzavřena dle pravidel na dobu určitou, s každoročním prodloužením v případě, že nájemník není dlužníkem obce. Starosta vyzval k diskuzi. ZO podmínili převod nájmu písemným souhlasem původního nájemce.

 

2021/13/04: ZO Malá Morava schvaluje převod nájmu bytu na adrese xxx, mezi M.V. ml. a M. V.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

x

+

+

+

+

+

 

11. Žádost o pacht nemovitostí

Paní J.M., bytem xxx, požádala obec o pacht části pozemku p.č. st. 227 v k.ú. Malá Morava o výměře cca 122 m2, který užívá jako zahradu. Starosta otevřel diskuzi. Nikdo se do diskuze nepřihlásil.

 

2021/13/05: ZO Malá Morava schvaluje záměr pachtu pozemku p.č. st. 227, zastavěná plocha a nádvoří  v k.ú. Malá Morava o výměře cca 122 m2.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

x

+

+

+

+

+

 

12. Žádost o prodej nemovitostí Vojtíškov

Sourozenci P., vlastníci rekreačního objektu ve Vojtíškově – Valbeřicích, požádali o odprodej nebo pronájem pozemku p.č. 1852, k.ú. Vojtíškov, ostatní komunikace o výměře 579 m2. Starosta informoval, že prodej nebo pronájem by mohl znemožnit přístup k nemovitostem jiných vlastníků. Starosta otevřel diskuzi. ZO záměr pozemek neprodat ani pronajmout z výše uvedeného důvodu podpořili.

2021/13/06: ZO Malá Morava neschvaluje prodej ani pronájem pozemku ve Vojtíškově – Valbeřicích  p.č. 1852, k.ú. Vojtíškov, ostatní komunikace o výměře 579 m2.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

x

+

+

+

+

+

 

13. Žádost o prodej nemovitostí Malá Morava

Mgr. R.Š., bytem xxx, požádal obec o dokup části pozemku p.č. 1308/2, k.ú. Malá Morava o výměře cca 17 m2 podél jeho garáže (šířka 1 metr okolo). V okolí garáže se nachází komunikace a zastřešené stanoviště na popelnice. Starosta otevřel diskuzi.

2021/13/07: ZO Malá Morava neschvaluje prodej části pozemku p.č. 1308/2, k.ú. Malá Morava o výměře cca 17 m2

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

x

+

+

+

+

+

 

14. Souhlas se stavbou Malá Morava

Pan T.Č. požádal, za investory stavby, o stanovisko ke stavbě novostavby chaty na pozemcích parc. č. 517 a 516/1 v k.ú. Malá Morava. Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

2021/13/08: ZO Malá Morava souhlasí se stavbou chaty na pozemcích parc. č. 517 a 516/1 v k.ú. Malá Morava. 

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

x

+

+

+

+

+

 

15. Platby za věcná břemena

Starosta informoval o problémech při úhradách věcných břemen zřizovaných pro ČEZ a jeho technickou infrastrukturu od 1.1.2021. Problém se netýká jen obce Malá Morava. ČEZ z tohoto důvodu prakticky zastavil výstavbu přípojek NN k novostavbám. V minulosti byla úhrada ve výši 5.000,00 Kč + DPH za dotčený pozemek. Nyní je dle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. ve znění ke dni 12.1.2021 mnohem nižší (řádově v korunách) nebo popřípadě vyvlastnění práva věcného břemene na obecním pozemku. Starosta navrhnul, s ohledem na potencionální stavebníky, nastavit platbu za věcná břemena dle oceňovací vyhlášky s navýšením +20 %, ovšem v ceně minimálně 1.000,00 Kč + DPH za pozemek. Starosta otevřel diskuzi. ZO záměr podpořili s tím, že je potřeba revokovat usnesení od začátku roku. Pan Šebek upozornil, že se mu tato praxe nelíbí a je proti. 

2021/13/09: ZO Malá Morava schvaluje výší úhrady za věcné břemeno zřizované pro ČEZ a jeho technickou infrastrukturu ve výši dle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. ve znění ke dni 12.1.2021 s navýšením o 20 %, minimálně však 1.000,00 Kč + DPH za dotčený pozemek.  

Hlasování : 7:1:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

x

+

+

+

-

+

 

16. Souhlas s přeložkou sítě NN Podlesí

V zastoupení společnosti ČEZ Distribuce, se sídlem v Děčíně, požádala společnost ENCO group, s.r.o., Kosmonautů 898/8, Olomouc obec o souhlas se stavbou Podlesí – d.č. 11, přeložka NN na obecním pozemku p.č. 1872/6 v k.ú. Podlesí – město. Součásti žádosti je i smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby, I když bylo zástupci ČEZ upozorněno, že dle oceňovací vyhlášky by cena byla 41,00 Kč za pozemek a jako vstřícný krok bude navýšeno o 20 % (minimálně však 1.000,00 Kč), ve smlouvě je navržena cena za věcné břemeno 2.000,00 Kč + DPH. Starosta vyzval k diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

2021/13/10: ZO Malá Morava souhlasí se stavbou „Podlesí – d.č. 11, přeložka NN“ na obecním pozemku p.č. 1872/6 v k.ú. Podlesí-město. ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby v předloženém znění

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

x

+

+

+

+

+

 

17. Souhlas s přeložkou sítě NN ve Skleném

V zastoupení společnosti ČEZ Distribuce, se sídlem v Děčíně, požádala společnost Eltrab Group s.r.o., Kostíkovo náměstí 639, 738 01 Frýdek-Místek obec o souhlas se stavbou „Malá Morava – Sklené č.parc. 695/49 NNk“, na místní komunikaci na obecním pozemku p.č. 822/1 v k.ú. Sklené u Malé Moravy.

Předpokladem je protlak pod komunikací a umístění přípojného pilíře ve vzdálenosti nejméně 1 metr od hrany nemovitostí. Starosta vyzval k diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

2021/13/11: ZO Malá Morava souhlasí se stavbou „Malá Morava – Sklené č.parc. 695/49 NNk“ na obecním pozemku p.č. 822/1 v k.ú. Sklené u Malé Moravy. ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, za cenu dle oceňovací vyhlášky  + 20 % (minimálně však 1.000,00 Kč) + DPH a dohodu o právu provést stavbu.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

x

+

+

+

+

+

 

18. OZV o volném pohybu psů

Zastupitelstvo obce Malá Morava se na svém zasedání dne 17. 6. 2021 usnesením č. 2021/12/26 usneslo vydat na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2021, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Malá Morava. Na základě posouzení zákonnosti této vyhlášky Ministerstvem vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, byla tato vyhláška shledána v rozporu se zákonem a je nutné upravit tezi o ustanovení „užití psů dle zvláštních předpisů“. Starosta vyzval k diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

2021/13/12: ZO Malá Morava revokuje usnesení č. 2021/12/26 ze dne 17. 6. 2021

Hlasování : 7:0:1  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

o

x

+

+

+

+

+

 

2021/13/13: ZO Malá Morava schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 3/2021, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Malá Morava

Hlasování : 7:0:1  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

o

x

+

+

+

+

+

 

19. OZV o stanovení obecního systému nakládání s odpady

Obec je dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, odpovědná za nakládání s komunálním odpadem, je tedy povinna nastavit obecní systém odpadového hospodářství. Dne 1. ledna 2021 nabyla účinnosti nová odpadová legislativa (zákony č. 541, 542 a 543/2020 Sb.), kterou byla dotčena i právní úprava systému nakládání s komunálním odpadem v obci (obecní systém odpadového hospodářství). Obecně závazná vyhláška č. 4/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, je v souladu s novou odpadovou legislativou. Starosta vyzval k diskuzi. Pan Šebek upozornil, že by bylo vhodné přehodnotit poplatky za odpady pro rekreační chaty, které ubytovávají. Produkují velké množství odpadů a tím pádem by měli i více platit. Starosta přislíbil připravit do dalšího zasedání legislativní posouzení této varianty s ohledem na platný zákon a upřesnil, že se dotaz týká spíše následující vyhlášky.

2021/13/14: ZO Malá Morava schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 4/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

x

+

+

+

+

+

 

20. OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Dne 1. ledna 2021 nabyla účinnosti nová odpadová legislativa (zákony č. 541, 542 a 543/2020 Sb.), kterou byla dotčena i právní úprava zpoplatnění nakládání s komunálním odpadem. Obecně závazná vyhláška obce č. 5/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, je v souladu s novou odpadovou legislativou. Starosta vyzval k diskuzi. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

2021/13/15: ZO Malá Morava schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 5/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

x

+

+

+

+

+

 

21.Informace o výběrových řízeních

Starosta informoval o proběhlých výběrových řízeních (VŘ) na větší opravy v obci:

-     VŘ na opravu místních komunikací v obci – vyhrála firma STRABAG a práce probíhají,

-     VŘ na výměnu oken ve dvou bytových domech – byla zaslána pouze jedna nabídka, ale z důvodu nedodržení podmínek bylo VŘ zrušeno,

-     opakované VŘ na výměnu oken ve dvou bytových domech – byly zaslány dvě nabídky, s vítěznou firmou byla podepsána smlouva, ale bohužel z důvodu odlišného technického řešení bylo nutné smlouvu zrušit,

-     VŘ na stavbu odstavné plochy na Malé Moravě – osloveno bylo 6 společností, doručeny byly 2 nabídky, kde vítězná firma po podepsání smlouvy bohužel obec informovala, že je nedostatek stavebního materiálu a nebude možné dodržet termín provedení prací, bude potřeba uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo.

 

ZO Malá Morava bere na vědomí zprávu o proběhlých výběrových řízeních.

22.Diskuse

Starosta vyzval přítomné ZO k diskusi. Do diskuse se nikdo nepřihlásil. Starosta následně vyzval přítomné občany k diskusi.

Pan J.U. ml. se dotazoval na další postup ohledně výměny oken. Starosta reagoval, že z důvodu problémů při výběrovém řízení bude potřeba udělat podrobnou projektovou dokumentaci na výměnu oken a následně dle toho vyhlásit výběrové řízení.

Pan J.S. poděkoval za asfalt u kaple, přes prázdniny tam bylo několik svateb a přístup byl kladně kvitován. Dotazoval se na opravu veřejného osvětlení. Starosta reagoval, že se na opravě pracuje. Dále pan Straka upozornil, že se zvyšuje pohyb osob mezi kaplí a pozůstatky Schubertova domu a bylo by vhodné do budoucna tyto objekty zpřístupnit (posekat stezku apod.). Dále by chtěl požádat, zda by bylo možné stavebně zpřístupnit kapli starším osobám (obrubník). Starosta reagoval, že je toto potřeba projednat s projektantem, který by to zahrnul do projektu i s plánovanou výstavbou přístřešku u kaple s ohledem na kulturní památku. Diskuze byla ještě k úpravě zeleně v osadě a na závěr pan S. pozval ZO a občany na drakiádu, která bude 2. 10. i s muzikou.

 

23. Závěr jednání

Žádné další dotazy či připomínky nebyly, a proto starosta obce Antonín Marinov poděkoval všem přítomným zastupitelům, občanům a hostům za účast na dnešním zasedání, popřál jim mnoho zdraví a v 17:00 hodin jednání ukončil.

 

Přílohy:

1.    Rozpočtová opatření

2.    Rozpočtové opatření MŠ Malá Morava

3.    Provedená opatření starosty

 

Zápis byl vyhotoven dne 21. 9. 2021

 

Ověřovatelé zápisu                                            

Ing. René Šebek                     ………………………………

 

                                                                                               

Jan Kouřil                                ………………………………

                                                                                                               

Zapsala                                                                 

Mgr. Olga Temňáková            ………………………………

 

 

Starosta obce                                                     

Antonín Marinov                   ………………………………

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Zápis z 13. jednání zastupitelstva 19.6.2021