Zápis z 5. zasedání zastupitelstva 12.9.2019

Zveřejněno: 17. 12. 2019

 

  Obec Malá Morava

 

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva obce Malá Morava,

 které se konalo dne 12.9.2019 v sále kulturního domu na Malé Moravě

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Poznámka:

- Tento zveřejněný Zápis je upraven (jsou zveřejněny pouze iniciály jmen a příjmení osob, které nesouhlasí s uveřejněním) z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Zveřejněné osoby jsou zde uvedené s jejich souhlasem.

- do úplné verze Zápisu mohou v případě potřeby na obecním úřadě kdykoli nahlédnout:

·        občané obce od 18 let věku s trvalým pobytem na území obce

·        fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území obce

·        cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území obce

Jiné fyzické osoby a osoby právnické mají možnost získat informace z jednání zastupitelstva obce na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

 

Přítomní členové zastupitelstva obce                                                                                  

Köhler Walter

Kouřil Jan                                                                                                                                                    

Marinov Antonín

Morong Pavel – od 16:20

Morong Štěpán                                             

Pospíchal Petr                        

Ing. Šebek René – od 16:05

Mgr. Temňáková Olga

 

 

 

Nepřítomni členové zastupitelstva obce

Svoboda Karel – omluven

 

Přítomní občané

J.U., A.U., J.U. ml., M.S., J.G., J.Č., J.M., I.K., Š.F., V.V., J.R.

                                                                             

Hlasování zastupitelů: (+) pro,  (-) proti,  (o) zdržel se hlasování,  (x) nepřítomen

 

Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce Antonín Marinov v 16.00 hodin. Konstatoval, že je přítomno šest zastupitelů, a tudíž je zastupitelstvo usnášení schopné. Starosta dále navrhl, aby se dnešní jednání řídilo tímto programem:

 

 

1. Schválení programu jednání

2. Určení zapisovatele z jednání

3. Určení ověřovatelů z jednání

4. Kontrola plnění usnesení

5. Mezitimní závěrka 1-6 2019

6. Výsledek hospodaření 1-7 2019

7. Rozpočtové opatření

8. Opatření starosty

9. Pachtovné nemovitostí

10. Nájemné v bytech

11. Plán zimní údržby

12. Revize knih

13. Rozpočtová změna MŠ Malá Morava

14. Veřejnoprávní smlouva

15. Nákup unimobuňky

16. Žádost o odprodej nemovitosti Sklené

17. Žádost o převod pozemků

18. Žádost o pronájem nebytových prostor

19. Žádost o zřízení věcného břemene

20. Souhlas se stavbou Zlatý Potok

21. Stavební úpravy rodinného domu

22. Zpráva o kontrole hospodaření v lese

23. Diskuse

24. Závěr jednání

 

1. Schválení programu

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu dnešního jednání. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2019/05/01 : ZO schvaluje program jednání

Hlasování : 6:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Ing. René Šebek

Mgr. Olga Temňáková

+

+

+

x

+

+

x

x

+

 

2. Určení zapisovatele zápisu z jednání

Starosta určil zapisovatelkou zápisu z jednání paní Simonu Pospíchalovou.

 

3. Určení ověřovatelů zápisu

Starosta obce určil ověřovatelem zápisu pana Petra Pospíchala a Waltra Köhlera.

 

4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání a zpráva o činnosti obecního úřadu

V 16:05 se na jednání dostavil Ing. René Šebek. Starosta seznámil přítomné s plněním usnesení z minulého zasedání a se zprávou o činnosti obecního úřadu v uplynulém období. Informoval taky o výsledku výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo na opravu střechy obecního úřadu. Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

 

ZO bere na vědomí plnění zprávu o plnění usnesení

 

5. Mezitimní závěrka 1-6/2019

Starosta seznámil přítomné se čtvrtletní mezitimní účetní závěrkou.

 

ZO bere na vědomí zveřejnění a obsah mezitimní účetní závěrky za období 1-6/2019

 

6. Výsledek hospodaření obce za období leden až červenec 2019

Starosta Antonín Marinov seznámil přítomné s výsledkem hospodaření obce v uvedeném období. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

ZO bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření obce v období leden až červenec 2019

 

7. Rozpočtové opatření

Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 100013/2019, včetně důvodové zprávy. Rozpočet byl navýšen v příjmech i výdajích o 225.000,- Kč podle jednotlivých kapitol. Kompletní znění rozpočtových změn je v příloze č. 1 tohoto zápisu. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2019/05/02: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 100013/2019

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Ing. René Šebek

Mgr. Olga Temňáková

+

+

+

x

+

+

x

+

+

 

8. Provedená rozpočtová opatření starosty

Starosta obce seznámil zastupitele s opatřeními č. 16, 17, 18, 19 a 20/2019, kterými starosta schválil a provedl rozpočtová opatření č. 100008/2019 – 100012/2019 v jeho působnosti. Kompletní znění opatření je přílohou č. 2 tohoto zápisu. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

ZO bere na vědomí provedená opatření

 

9. Pachtovné nemovitostí

Současná cena za pronájem/pacht obecních pozemků je od roku 2005 stále stejná, a to ve výši 500,- Kč za 1 ha (10.000 m2), s tím, že minimální platba je 100,- Kč. Návrhem tohoto bodu jednání je zvýšit nájemné/pachtovné na částku 1.000,- Kč za 1ha, s minimální platbou ve výši 200,- Kč. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

2019/05/03: ZO schvaluje s účinností od 1.1.2020 roční pachtovné/nájemné obecních pozemků ve výši 1.000,- Kč/ha, s minimální platbou 200,- Kč

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Ing. René Šebek

Mgr. Olga Temňáková

+

+

+

x

+

+

x

+

+

 

10. Nájemné v bytech

Výše nájemného v obecních bytech se od roku 2009 neměnila, a proto byl předložen k projednání návrh na jeho zvýšení o 15% dle výměry podlahové plochy. U bytů se smlouvou na dobu neurčitou musí být ovšem vyžádán souhlas nájemníků. V případě nesouhlasu, musí o zvýšení nájemného rozhodnout soud a určit obvyklé nájemné. Proběhla všeobecná diskuze.

 

2019/05/04: ZO schvaluje zvýšení nájmů obecních bytů o 15% dle výměry podlahové plochy

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Ing. René Šebek

Mgr. Olga Temňáková

+

+

+

x

+

+

x

+

+

 

11. Plán zimní údržby

 Starosta informoval přítomné, že v současné době platí Nařízení obce 1/2012, kterým se stanovuje plán zimní údržby a seznam místních komunikací, na kterých se z důvodu malého dopravního významu nebude provádět zimní údržba. Jelikož se vyskytly žádosti o změnu plánu, je předložen k projednání návrh na jeho aktualizaci. V nových dokumentech již bude oddělen plán zimní údržby a seznam místních komunikací, kde nebude zimní údržba prováděna. Ing. Richter informoval přítomné, že má pronajatou komunikaci v Křivé Vodě. Starosta sdělil, že obec žádala o převody pozemků pod místními komunikacemi do majetku obce od Státního pozemkového úřadu. Převody některých pozemků byly ovšem zamítnuty, a proto dál obec nemůže opravovat a udržovat tyto komunikace a je potřeba vše řešit s vlastníky pozemků. Proběhla všeobecná diskuze. V 16:20 se před hlasováním na jednání dostavil pan Pavel Morong.

 

2019/05/05: ZO schvaluje Nařízení obce Malá Morava č. 1/2019, kterým se vymezují úseky místních komunikacích, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Hlasování : 7:0:1  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Ing. René Šebek

Mgr. Olga Temňáková

+

+

+

o

+

+

x

+

+

 

2019/05/06: ZO schvaluje Plán zimní údržby

Hlasování : 7:0:1  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Ing. René Šebek

Mgr. Olga Temňáková

+

+

+

o

+

+

x

+

+

 

12. Revize knih

Součástí důvodové zprávy je protokol o revizi knihovních fondů v obecní knihovně Podlesí a návrh na vyřazení knihovních fondů z této knihovny. Důvodem vyřazení je jejich zastaralost a opotřebovanost. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2019/05/07: ZO souhlasí s vyřazením knihovních fondů z knihovny Podlesí

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Ing. René Šebek

Mgr. Olga Temňáková

+

+

+

+

+

+

x

+

+

 

13. Rozpočtová změna MŠ Malá Morava

Ředitelka Mateřské školy Malá Morava požádala zastupitelstvo obce o navýšení příspěvku na provoz o 43.000,- Kč. Důvodem jsou zvýšené náklady na dovoz stravy dětí a náklady na opravu kotle. Dále ředitelka požádala o schválení rozpočtového opatření č.1/2019. Opatření je přílohou č. 3 tohoto zápisu. Proběhla všeobecná diskuze o nutnosti opravy a o ceně za opravu kotle.

 

2019/05/08: ZO schvaluje navýšení příspěvku na provoz Mateřské školy Malá Morava o 43.000,- Kč

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Ing. René Šebek

Mgr. Olga Temňáková

+

+

+

+

+

+

x

+

+

 

2019/05/09: ZO schvaluje rozpočtové opatření MŠ Malá Morava č. 1/2019

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Ing. René Šebek

Mgr. Olga Temňáková

+

+

+

+

+

+

x

+

+

 

14. Veřejnoprávní smlouva.

V návaznosti na proběhlé změny v legislativě byl zastupitelům předložen návrh nové veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků s Městem Hanušovice, kterou se nahrazuje smlouva dosavadní z roku 2003. Platba se navyšuje ze současných 20,- Kč na 36,- Kč za jednoho obyvatele a rok. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2019/05/10: ZO souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků mezi Obcí Malá Morava a Městem Hanušovice.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Ing. René Šebek

Mgr. Olga Temňáková

+

+

+

+

+

+

x

+

+

 

15. Nákup unimobuňky

Starosta předal slovo Mgr. Temňákové, která seznámila přítomné s výsledkem marketingového průzkumu na pořízení hygienického zázemí pro sportovce. Proběhla všeobecní diskuze.

 

2019/05/11: ZO souhlasí s uzavřením smlouvy na dodání sanitární unimobuňky za 269.588,- Kč se společností AB-Cont s.r.o., Kladská 465/4, Hradec Králové

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Ing. René Šebek

Mgr. Olga Temňáková

+

+

+

+

+

+

x

+

+

 

16. Žádost o prodej pozemků Sklené

Manželé H., bytem xxx, požádali obec o odkoupení pozemku p.č. 840 ostatní plocha o výměře 198 m2 a části p.č. 736/1 ostatní plocha v k.ú. Sklené u Malé Moravy. Proběhla všeobecná diskuze, při níž bylo navrženo pozemek neprodávat, ale pouze propachtovat. Starosta nechal o návrhu neschválit záměr prodeje hlasovat.

 

2019/05/12 : ZO neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 840 ostatní plocha o výměře 198 m2 a části p.č. 736/1 ostatní plocha v k.ú. Sklené u Malé Moravy

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Ing. René Šebek

Mgr. Olga Temňáková

+

+

+

+

+

+

x

+

+

 

2019/05/13: ZO schvaluje záměr pachtu pozemku p.č. 840 ostatní plocha o výměře 198 m2 a části p.č. 736/1 ostatní plocha v k.ú. Sklené u Malé Moravy

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Ing. René Šebek

Mgr. Olga Temňáková

+

+

+

+

+

+

x

+

+

 

17. Žádost o převod pozemků

Pan L.Č., bytem XXX, hodlá od Státního pozemkového úřadu do svého vlastnictví koupit část pozemku p.č. 242/2 v k.ú. Malá Morava. Požádal obec o vzdání se práva na převod této části nemovitostí. Vzdání se práva na převod je možné pouze v případě, že to nebude mít vliv na již podanou žádost obce o převod komunikace vybudované na tomto pozemku. Proběhla všeobecná diskuze.

 

2019/05/14 : ZO se vzdává práva na převod části nemovitostí p.č. 242/2 v k.ú. Malá Morava s podmínkou, že tento akt nebude mít vliv na již podanou žádost obce o převod komunikace vybudované na jiné části pozemku.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Ing. René Šebek

Mgr. Olga Temňáková

+

+

+

+

+

+

x

+

+

 

18. Žádost o pronájem nebytových prostor

Pan Š.F, bytem XXX, požádal obec o pronájem nebytových prostor v domě č.p. 92 na Malé Moravě, pro účely zřízení kanceláře pro podnikání. Starosta informoval, že tyto prostory jsou jediné, které může obec nabídnout občanům k setkávání a trávení volného času. Proběhla všeobecná diskuze o vybavení místnosti, zajištění vytápění, osvětlení těchto prostor, případných úprav na náklady nájemce a způsobů plateb za služby. Přítomný pan Š.F. dostal čas na rozmyšlenou, zda bude souhlasit. Zatím se nebude o pronájmu rozhodovat.

 

2019/05/15 : ZO nebude na dnešním zasedání rozhodovat o žádosti o pronájmu nebytových prostor

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Ing. René Šebek

Mgr. Olga Temňáková

+

+

+

+

+

+

x

+

+

 

19. Žádost o zřízení věcného břemene

Paní O.Z., trvale bytem XXX, žádá obec o zřízení věcného břemene pro přístup k její nemovitosti na Zlatém Potoku. Žadatelka uvádí, že tyto pozemky jsou jedinou přístupovou cestou k nemovitosti. Ovšem není tomu tak. Jak je patrné z ortofotomap, žádná cesta zde neexistuje a žadatelka jezdí po pozemcích okolních majitelů. Proběhla všeobecná diskuze, kde bylo navrženo nevyhovět žádosti, jelikož se na uvedených pozemcích nenachází žádná přístupová komunikace. Starosta nechal o návrhu neschválit zřízení věcného břemene hlasovat.

 

2019/05/16: ZO neschvaluje zřízení věcného břemene v k.ú. Zlatý Potok

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Ing. René Šebek

Mgr. Olga Temňáková

+

+

+

+

+

+

x

+

+

 

20. Souhlas se stavbou Zlatý Potok

Společnost Elektro-projekce s.r.o., 1. máje 670/128, Ostrava Vítkovice, požádala obec o vyjádření k projektové dokumentaci týkající se stavby „Zlatý Potok – statek, DTS, NNv“, která se týká výměny nadzemního kabelového vedení nízkého napětí, včetně obnovy a úpravy trafostanice ve stávající trase ve Zlatém Potoku. Při provedení této stavby ovšem dojde k demontáži i obecního veřejného osvětlení, takže nám vzniknou další náklady na montáž veřejného osvětlení. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2019/05/17 : ZO souhlasí se stavbou „Zlatý Potok – statek, DTS, NNv“

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Ing. René Šebek

Mgr. Olga Temňáková

+

+

+

+

+

+

x

+

+

 

21. Stavební úpravy rodinného domu

Majitel domu č.p. 33 ve Vysokém Potoku, společnost BRODRE s.r.o., Sadová 182/13 Šumperk, požádala obec o souhlas se stavebním záměrem na úpravy rodinného domu č.p. 33, včetně ČOV, kanalizace a vsakovacího objektu na pozemku p.č. st. 10/1 zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 53 trvalý travní porost v k.ú Vysoký potok. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2019/05/18 : ZO souhlasí se stavebními úpravami domu č.p. 33 ve Vysokém Potoku

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Ing. René Šebek

Mgr. Olga Temňáková

+

+

+

+

+

+

x

+

+

 

22. Zpráva o kontrole hospodaření v obecních lesích

Starosta seznámil přítomné se zprávou o kontrole podle zákona č. 282/1991 o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa. Kontrola proběhla ve dnech 13. a 14. srpna a jejím závěrem bylo konstatování, že ČIŽP nezjistila ohrožení nebo poškození životního prostředí v důsledku hospodaření Obce Malá Morava. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

ZO bere na vědomí zprávu o kontrole hospodaření v lesích

 

23. Diskuze  

Pan J.U. se ptal, zda je již známo, kolik by stála výměna oken v domě č.p. 93. Starosta odpověděl, že kalkulaci stále ještě nemá.

Pan W.K. otevřel diskuzi o tom, kdo bude provádět zimní údržbu v obci.

Paní J.M. informovala o vlhkosti v suterénu domů ve Vojtíškově a ptala se na podrobnosti zvýšení nájemného v bytech.

 

 

24. Závěr jednání

Starosta obce Antonín Marinov poděkoval všem přítomným za účast na zasedání obce a v 17:00 jednání zastupitelstva obce ukončil.

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 20.9.2019

 

 

Ověřovatelé zápisu                                             

Petr Pospíchal                         ………………………………

 

                                                                                       

Walter Köhler                          ………………………………

                                                                                                               

Zapsala                                                                 

Simona Pospíchalová               ………………………………

 

Starosta obce

Antonín Marinov                      ………………………………

 

 

 

 

 

Přílohy zápisu:

1.    Rozpočtové opatření

2.    Opatření starosty

3.    Rozpočtové opatření MŠ Malá Morava

 

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Zápis z 5. zasedání zastupitelstva 12.9.2019