Zápis z 2. zasedání zastupitelstva 13.12.2018

Zveřejněno: 17. 12. 2019

 

  Obec Malá Morava

 

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Malá Morava, které se konalo dne 13.12.2018 od 16.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Malé Moravě

 

Poznámka:

- Tento zveřejněný Zápis je upraven (jsou zveřejněny pouze iniciály jmen a příjmení osob, které nesouhlasí s uveřejněním) z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Zveřejněné osoby jsou zde uvedené s jejich souhlasem.

- do úplné verze Zápisu mohou v případě potřeby na obecním úřadě kdykoli nahlédnout:

·        občané obce od 18 let věku s trvalým pobytem na území obce

·        fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území obce

·        cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území obce

Jiné fyzické osoby a osoby právnické mají možnost získat informace z jednání zastupitelstva obce na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

 

 

Přítomní členové zastupitelstva obce

Köhler Walter                        

Kouřil Jan                                                      

Marinov Antonín                                          

Morong Pavel                                               

Morong Štěpán

Pospíchal Petr                                   

Svoboda Karel

Ing. Šebek René

Mgr. Špiková Olga                            

                                                                             

Přítomni občané

E.K., I.K., P.K., J.B., J.T., V.V., J.M., L.P., J.Z

  

Hlasování zastupitelů: (+) pro,  (-) proti,  (o) zdržel se hlasování,  (x) nepřítomen

 

Starosta obce v 16:00 hodin zahájil zasedání zastupitelstva obce a sdělil, že veřejnost byla o svolání zastupitelstva informována oznámením vyvěšeným na úřední desce a na webových stránkách obce. Členové zastupitelstva obdrželi pozvánku. Jsou přítomni všichni členové zastupitelstva, tudíž je, podle ustanovení zákona o obcích, zastupitelstvo usnášeníschopné. Zápis z předešlého jednání byl ověřovateli podepsán, k nahlédnutí je na obecním úřadě v Malé Moravě.

 

Starosta poté navrhl, aby se dnešní jednání řídilo tímto programem:

 

1.    Schválení programu jednání

2.    Určení zapisovatele z jednání

3.    Určení ověřovatelů z jednání

4.    Zpráva o plnění usnesení z minulého jednání a o činnosti OÚ

5.    Rozpočtové změny

6.    Provedená opatření starosty

7.    Výsledek hospodaření obce za leden až listopad 2018

8.    Mezitimní závěrka

9.    Návrh rozpočtu MŠ Malá Morava na rok 2019

10. Rozpočtové provizorium na rok 2018

11. Změna obecně závazné vyhlášky

12. Žádost o zřízení věcného břemene

13. Žádost o prodej pozemků

14. Žádost o dotaci na výstavbu dětského hřiště

15. Žádost o dotaci na opravu komunikace ve Skleném

16. Dodatek smlouvy na provoz technologického centra

17. Smlouva Malomoravské slavnosti

18. Rozpočtová opatření na konci roku 2018

19. Aktualizace programu rozvoje vesnice

20. Inventury

21. Dotace na vybudování wifi sítě

22. Žádost o příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje

23. Úprava rozpočtu MŠ Malá Morava

24. Diskuse

25. Závěr jednání

 

1. Schválení programu

 

2018/02/01 : ZO schvaluje program jednání

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

2. Určení zapisovatele z jednání

Starosta určil zapisovatelkou zápisu z jednání paní Simonu Pospíchalovou.

 

3. Určení ověřovatelů zápisu

Starosta obce určil ověřovatelem zápisu z jednání Mgr. Olgu Špikovou a pana Karla Svobodu.

 

4. Zpráva o plnění usnesení z minulého zasedání a zpráva o činnosti obecního úřadu

Starosta seznámil přítomné s plněním usnesení z minulého zasedání a se zprávou o činnosti obecního úřadu a starosty. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení

 

5. Rozpočtové opatření  

Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtového opatření č. 100013/2018, včetně důvodové zprávy. Příjmy byly navýšeny o 330.000 Kč a výdaje byly rovněž navýšeny o 330.000 Kč.  Kompletní znění rozpočtových změn je v příloze č. 1 tohoto zápisu. Do diskuze se nikdo z přítomných nepřihlásil.

 

2018/02/02 : ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 100013/2018

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

6. Provedená opatření starosty

Starosta obce seznámil zastupitele s opatřením starosty č. 20/2018, kterým schvaluje a provádí rozpočtové opatření č. 100012/2018, schválené a provedené v jeho působnosti. Opatření jsou přílohou č. 2 tohoto zápisu. Dále informoval o opatřeních č. 21 a 22/2018. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

ZO bere na vědomí informaci o provedených rozpočtových opatřeních

 

7. Výsledek hospodaření obce za leden až listopad 2018

Starosta seznámil přítomné s výsledkem hospodaření obce za leden až listopad 2018. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

ZO bere na vědomí výsledek hospodaření obce za leden až listopad 2018

 

8. Mezitímní závěrka

Starosta seznámil přítomné s mezitímní účetní závěrkou za období leden až září 2018

 

ZO bere na vědomí informativní zprávu – mezitímní účetní závěrku za období 1-9/2018

 

9. Návrh rozpočtu MŠ Malá Morava na rok 2019

Rozpočet je přílohou č. 3 tohoto zápisu.

 

2018/02/03 : ZO schvaluje rozpočet MŠ Malá Morava na rok 2019 ve výši 2.074.000,- Kč

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

10. Rozpočtové provizorium na rok 2019 

Jelikož dosud nejsou dostupné veškeré informace potřebné k sestavení rozpočtu obce na rok 2019, byl předložen k projednání návrh rozpočtového provizoria obce na dobu od 1.1.2019 do doby schválení rozpočtu zastupitelstvem obce, včetně pravidel hospodaření v uvedeném období. Kompletní znění provizoria je přílohou č. 4 tohoto zápisu. Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných nepřihlásil.

 

2018/02/04 : ZO vyhlašuje na dobu od 1.1.2019 do schválení rozpočtu obce na rok 2019 rozpočtové provizorium a stanovuje pravidla pro hospodaření v tomto období

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

11. Změna obecně závazné vyhlášky

Starosta seznámil přítomné s návrhem nové obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a návrhem pravidel č.1/2018 k Motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství („MESOH“) v obci Malá Morava. Důvodem změny vyhlášky je zavedení nových slev na místním poplatku, a to pouze těm občanům, kteří se aktivně zapojí do Motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství („MESOH“). Tyto slevy budou odměnou za jejich aktivní třídění separovaných složek odpadů a za snižování produkce komunálních odpadů a budou ve výši podle získaných EKO bodů, přičemž hodnota 1 EKO bodu se stanoví na 10,- Kč. Celková možná maximální možná úleva bude 70% poplatku. Což v praxi znamená, že například pětičlenná rodina s nárokem na plnou slevu nezaplatí 2.550,- Kč ročně, ale pouze 800,- Kč. Všechny dosavadní slevy z původní vyhlášky budou zrušeny. Další novinkou ve vyhlášce je také změna splatnosti poplatku. Nově bude poplatek splatný jednorázově se splatností až do 30.6. příslušného kalendářního roku. Sazba poplatku zůstane na stejné výši jako v loňském roce, tj. 510,- Kč. A nově je navrženo také osvobození od poplatku pro osoby starší 80-ti let.

 

Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2018/02/05 : ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

2018/02/06 : ZO schvaluje Pravidla č.1/2018 k Motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství („MESOH“) v obci Malá Morava

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

12. Žádost o zřízení věcného břemene

Pan M.K., bytem xxx, požádal obec o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na vsakovací jímku, ČOV a vsakovací studnu na pozemku p.č.  174 k.ú. Podlesí -město, který je ve vlastnictví obce a na uzavření smlouvy o právu stavby. Samotná smlouva o věcném břemeni (služebnosti) bude uzavřena až po dokončení stavby a doložení geometrického plánu s vyznačenou okótovanou situací. Bylo navrženo věcné břemeno zřídit bezúplatně. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

2018/02/07 : ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o bezúplatném zřízení věcného břemene (služebnosti) a smlouvy o právu stavby ČOV a vsakovací jímky na pozemku p. č. 174 v k.ú. Podlesí-město s panem M.K., bytem xxx.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

13. Žádost o prodej pozemků

MUDr. H.F. a  H.Z., bytem xxx, požádali obec o odprodej pozemku p.č. st. 52/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Sklené u Malé Moravy. Jedná se o pozemek, který je zastavěn stavbou rekreačního domu ČE 25 v jejich vlastnictví.

Prioritou obce je pozemky spíše pronajímat, než je prodávat, ovšem v tomto případě, kdy je pozemek přímo zastavěn budovou rekreačního domku, starosta navrhl prodej schválit. Proběhla všeobecná diskuze.

 

2018/02/08 : ZO schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. p.č. st. 52/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Sklené u Malé Moravy

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

14. Žádost o dotaci na výstavbu dětského hřiště

Obec má zpracovanou projektovou dokumentaci na výstavbu dětského hřiště v Podlesí od společnosti Dřevoartikl Brno. Rozpočet na akci je cca 500.000,- Kč + DPH. Starosta informoval, že by obec mohla požádat o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na financování této akce. Dále navrhl, aby se výstavba hřiště realizovala i v případě neposkytnutí dotace. Proběhla všeobecná diskuze o místu umístění a podobě dětského hřiště.

 

2018/02/09 : ZO schvaluje podání žádosti o dotaci „Dětské hřiště Podlesí“ v rámci výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2019 z podprogramu MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul 117d8210H

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

15. Žádost o dotaci na opravu komunikace ve Skleném

Obec má zpracovanou projektovou dokumentaci na opravu místní komunikace ve Skleném od společnosti APC Silnice s.r.o., Brno. Jedná se o položení baleného asfaltu. Komunikace od kapličky po konec krajské silnice je rozdělena do 2 úseků podle stupně poškození:

-      Úsek  B (114 m) orientační náklady 190.000,- Kč včetně DPH

-      Úsek  A (972 m) orientační náklady 1.930.000,- Kč včetně DPH

Obec uzavřela objednávku se společností ND agentura s.r.o. nám. T. G. Masaryka 1281 760 01 Zlín na zpracování žádosti o dotaci z podprogramu MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul 117d8210A Podpora obnovy místních komunikací. Starosta navrhl, aby se oprava realizovala i v případě, že dotace nebude přidělena. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2018/02/10 : ZO schvaluje podání žádosti o dotaci „Malá Morava – oprava MK 2018“ v rámci výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2019 z podprogramu MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul 117d8210A Podpora obnovy místních komunikací

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

16. Dodatek smlouvy na provoz technologického centra

Starosta seznámil přítomné s návrhem dodatku č. 3 Partnerské smlouvy pro projekt „Technologické centrum ORP a elektronická spisová služba“. K 31.12.2018 končí smlouva na zabezpečení provozu Technologického centra ORP Šumperk, v němž obec využívá hostovanou spisovou službu. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2018/02/11 : ZO souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 Partnerské smlouvy pro projekt „Technologické centrum ORP a elektronická spisová služba“ s Městem Šumperk

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

17. Smlouva Malomoravské slavnosti

Starosta seznámil přítomné se smlouvou na zajištění dalšího ročníku Malomoravských slavností, které se budou konat 10.srpna 2019. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2018/02/12 : ZO souhlasí s uzavřením smlouvy na zajištění Malomoravských slavností na rok 2019 s agenturou xxx, Rascals agency, Ostrava.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

18. Rozpočtová opatření na konci roku 2018

Starosta seznámil přítomné s návrhem. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2018/02/13 : ZO pověřuje starostu obce schvalováním a prováděním všech rozpočtových opatření, která jsou v průběhu roku schvalována zastupitelstvem obce a kterými se mění i závazné ukazatele schváleného rozpočtu, a to v období od 13.12.2018 do 31.12.2018

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

2018/02/14 : ZO ukládá starostovi obce informovat zastupitelstvo obce o všech rozpočtových opatřeních, která v období od 13.12.2018 do 31.12.2018 provedl na základě pověření

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

19. Aktualizace programu rozvoje vesnice

Starosta seznámil přítomné s návrhem aktualizace místního programu rozvoje vesnice, který je doplňkovým dokumentem při hospodaření obce a dokumentem potřebným například při podávání žádostí o dotace. Tento dokument je pravidelně aktualizován. Mgr. Špiková navrhuje do budoucna jej zrevidovat a vytvořit nový.

 

2018/02/15 : ZO schvaluje aktualizaci Místního programu rozvoje vesnice Malá Morava

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

20. Inventury

Starosta seznámil přítomné s příkazem k provedení inventarizace majetku se stavem k 31.12.2018 a se složením inventarizačních komisí.

 

ZO bere na vědomí příkaz k inventarizaci majetku obce

 

21. Dotace na vybudování wifi sítě

Starosta informoval přítomné, že obec Malá Morava získala, zatím jako jedna z mála obcí v ČR, v rámci evropského projektu WiFi4EU, poukázku v hodnotě 15.000 EUR na vybudování sítě veřejného internetu. Poukázku bude možné využít na vybavení a instalaci Wi-Fi hotspotů, kde se budou moci uživatelé zdarma připojit k internetu na veřejných místech. Internetové připojení a údržbu bude muset platit obec. Doba na realizaci projektu je max 18 měsíců. Podmínkou účasti je ovšem podpis Dohody o grantu v rámci nástroje pro propojení Evropy – Wifi4EU. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2018/02/16 : ZO souhlasí s podpisem Dohody o grantu v rámci nástroje pro propojení

Evropy – Wifi4EU a schvaluje přijetí dotace na vybudování veřejného internetu.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

22. Žádosti i příspěvky z rozpočtu Olomouckého kraje

Starosta obce informoval, že je možno v roce 2019 žádat o příspěvek z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje na plánovanou opravu střechy obecního úřadu. Maximální částka pro úspěšné žadatele je 500.000 (50%). Termín pro podání žádosti je 7.2.2019. Dále je možno žádat o příspěvek na Malomoravské slavnosti. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2018/02/17 : ZO schvaluje podání žádosti o příspěvek z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2019

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

2018/02/18 : ZO schvaluje podání žádosti o příspěvek z Programu podpory kultury v Olomouckém kraji 2019 na financování dalšího ročníku Malomoravských slavností.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

23. Úprava rozpočtu MŠ Malá Morava 2018

Starosta seznámil přítomné s úpravou rozpočtu MŠ Malá Morava č.1/2018. Příjmy i výdaje byly navýšeny o 127.000,- Kč o dotace na platy. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2018/02/19 : ZO schvaluje úpravu rozpočtu MŠ Malá Morava č.1/2018.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

24. Diskuze

Paní xxx požaduje, aby byla mateřská škola o letních prázdninách tak dlouho zavřená. Rodiče nemají kam dávat děti. Starosta informuje, že do loňských prázdnin byla škola zavřená nepřetržitě pět týdnů, což bylo opravdu hodně. Pracovnice školky ovšem čerpaly zákonnou dovolenou. Od letošního roku jsme se s paní ředitelkou dohodli na letních prázdninách v délce čtyř týdnů. Z toho další dva týdny mohou děti z naší mateřské školy navštěvovat mateřské školy v Hanušovicích nebo na Červeném Potoce. Ovšem dopravu dětí do těchto školek si musejí rodiče zajistit sami.

Dále proběhla všeobecná diskuze.

 

25. Závěr jednání

Žádné další dotazy či připomínky nebyly, a proto starosta obce Antonín Marinov poděkoval všem přítomným zastupitelům, občanům a hostům za účast na dnešním zasedání, popřál všem hodně úspěchů v novém roce a v 16:45 hodin jednání ukončil.

 

Přílohy:

1.    Rozpočtová opatření 100013/2018

2.    Provedená rozpočtová opatření starosty

3.    Rozpočet MŠ Malá Morava na rok 2019

4.    Rozpočtové provizorium na rok 2019

 

Zápis byl vyhotoven dne 19.12.2018

 

Ověřovatelé zápisu                                            

Mgr. Olga Špiková                              ………………………………

 

                                                                                       

Karel Svoboda                                    ………………………………

                                                                                                               

Zapsala                                                                

Simona Pospíchalová                        ………………………………

 

 

Starosta obce                                                     

Marinov Antonín                             ..……………………………..

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Zápis z 2. zasedání zastupitelstva 13.12.2018