Zápis z 1. zasedání zastupitelstva 1.11.2018

Zveřejněno: 17. 12. 2019

 

  

 

  Obec Malá Morava

 

Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Morava, které se konalo 1.11.2018 v zasedací místnosti Obecního úřadu Malá Morava od 16.00 hod.

 

Poznámka:

- Tento zveřejněný Zápis je upraven (jsou zveřejněny pouze iniciály jmen a příjmení osob, které nesouhlasí s uveřejněním) z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Zveřejněné osoby jsou zde uvedené s jejich souhlasem.

- do úplné verze Zápisu mohou v případě potřeby na obecním úřadě kdykoli nahlédnout:

·        občané obce od 18 let věku s trvalým pobytem na území obce

·        fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území obce

·        cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území obce

Jiné fyzické osoby a osoby právnické mají možnost získat informace z jednání zastupitelstva obce na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

 

Přítomní členové zastupitelstva obce

                                                          

Köhler Walter                        

Kouřil Jan                                                      

Marinov Antonín                                          

Morong Pavel                                               

Morong Štěpán

Pospíchal Petr                                   

Svoboda Karel

Ing. Šebek René

Mgr. Špiková Olga                                                                

 

                                                                             

Přítomni občané

J.T., A.U., J.U.

 

Hlasování zastupitelů: ( + ) pro( - ) proti,  ( o ) zdržel se hlasování,  ( x ) nepřítomen

 

Program jednání:

 

Informace o výsledku voleb, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, složení slibu.

 

1.    Schválení programu

2.    Volba starosty a místostarosty

a)    určení počtu místostarostů

b)    určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění

c)    určení způsobu volby starosty a místostarosty

d)    volba starosty

e)    volba místostarosty

3.    Zřízení finančního a kontrolního výboru

a)    určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

b)    volba předsedy finančního výboru

c)    volba předsedy kontrolního výboru

d)    volba členů finančního výboru

e)    volba členů kontrolního výboru

4.    Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

5.    Rozpočtová opatření

6.    Opatření starosty

7.    Diskuse

8.    Závěr jednání

 

Jednání zastupitelstva zahájil dosavadní starosta obce Antonín Marinov v 16.00 hodin. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu se zákonem o obcích konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Informace o konání zastupitelstva obce byla zveřejněna v souladu se zákonem o obcích na úřední desce Obecního úřadu Malá Morava. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Bylo přítomno devět nově zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo usnášení schopné.

Složení slibu

 

Všichni členové zastupitelstva byli řádně zvoleni a mohli tedy přistoupit ke složení slibu. Složení slibu proběhlo tak, že dosavadní starosta přečetl slib stanovený v zákoně o obcích „Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem pod text slibu. Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

 

ZO bere na vědomí složení slibu všech členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona o obcích

 

Poté dosavadní starosta obce určil zapisovatelem z jednání paní Simonu Pospíchalovou a ověřovatelem tohoto zápisu pana Štěpána Moronga a Jana Kouřila.

 

1. Schválení programu

 

2018/01/01 : ZO schvaluje program jednání

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

2. Volba starosty a místostarosty

2.1. Určení počtu místostarostů

 

2018/01/02 : ZO schvaluje zvolení jednoho místostarosty

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

2.2. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolněni

 

2018/01/03 : ZO určuje, že pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

2.3. Určení způsobu volby starosty a místostarosty

 

2018/01/04 : ZO schvaluje jako způsob volby starosty a místostarosty obce veřejné hlasování

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

2.4. Volba starosty obce

Dosavadní starosta obce vyzval zastupitele, aby podali návrhy na obsazení funkce starosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi. Jediným navrhovatelem byl pan Karel Svoboda, který navrhl za Sdružení nezávislých kandidátů – SNK do funkce starosty pana Antonína Marinova. Jiné návrhy nebyly.

 

2018/01/05 : ZO volí do funkce starosty obce Malá Morava pana Antonína Marinova, nar. xxx, bytem xxx.

Hlasování : 8:0:1  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

+

+

o

+

+

+

+

+

+

 

Po zvolení starostou obce Antonín Marinov poděkoval přítomným zastupitelům obce za projevenou důvěru a zdůraznil, že se bude snažit svoji funkci vykonávat co nejlépe, v zájmu obce a jejich občanů.

 

2.5. Volba místostarosty obce

Nově zvolený starosta obce pan Antonín Marinov vyzval zastupitele, aby podali své návrhy na obsazení funkce místostarosty obce. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi. Antonín Marinov navrhl do funkce místostarosty pana Waltra Köhlera. Jiné návrhy nebyly.

 

2018/01/06 : ZO volí do funkce místostarosty obce Malá Morava pana Waltra Köhlera, nar. xxx, bytem xxx.

Hlasování : 8:0:1  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

o

+

+

+

+

+

+

+

+

 

3. Zřízení finančního a kontrolního výboru obce

3.1. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

Starosta obce navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy.

 

2018/01/07 : ZO zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor obce. Oba výbory budou tříčlenné.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

3.2. Volba předsedy finančního výboru

Starosta obce navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru obce pana Pavla Moronga. Žádné jiné návrhy nebyly.

 

2018/01/08 : ZO volí do funkce předsedy finančního výboru obce pana Pavla Moronga

Hlasování : 8:0:1  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

+

+

+

o

+

+

+

+

+

 

3.3. Volba předsedy kontrolního výboru

Starosta navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru obce pana Karla Svobodu. Žádné jiné návrhy nebyly.

 

2018/01/09 : ZO volí do funkce předsedy kontrolního výboru obce pana Karla Svobodu

Hlasování : 8:0:1  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

+

+

+

+

+

+

o

+

+

 

3.4. Volba členů finančního výboru obce

Starosta navrhl zvolit do funkce člena finančního výboru obce pana Petra Pospíchala a paní Irenu Kouřilovou. Žádné jiné návrhy nebyly.

 

2018/01/10 : ZO volí členy finančního výboru obce pana Petra Pospíchala a paní Irenu Kouřilovou

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

3.5. Volba členů kontrolního výboru obce

Starosta navrhl zvolit do funkce člena kontrolního výboru obce Mgr. Olgu Špikovou a pana Jana Kouřila. Žádné jiné návrhy nebyly.

 

2018/01/11 : ZO volí členy finančního výboru obce paní Mgr. Olgu Špikovou a pana Jana Kouřila

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

4. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

Starosta obce navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstvu byla v souladu se zákonem o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev poskytována měsíční odměna ve stejné výši jako zastupitelům v minulém volebním období. Rovněž navrhl poskytnout měsíční odměnu za výkon funkce člena výboru obce.

 

2018/01/12 : ZO stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce, neuvolněného místostarosty obce a člena výboru obce takto:

Člen zastupitelstva                                 : 1.000,- Kč

Člen zastupitelstva – předseda výboru       : 2.000,- Kč

Člen zastupitelstva – člen výboru              : 1.500,- Kč

Neuvolněný místostarosta obce                : 8.500,- Kč

Člen výboru – nečlen zastupitelstva obce   : 500,- Kč

Odměna bude poskytována počínaje měsícem listopadem, tj. od 1.11.2018

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

5. Rozpočtové opatření č. 100011/2018

Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové změny č. 100011/2018, včetně důvodové zprávy. Rozpočet byl navýšen v příjmech i výdajích o 20.000,- Kč podle jednotlivých kapitol. Kompletní znění rozpočtových změn je v příloze č. 2 tohoto zápisu. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2018/01/13 : ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 100011/2018

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

6. Opatření starosty

Starosta seznámil přítomné s opatřeními starosty č. 17/2018 a 19/2018 kterými starosta obce schvaluje a provádí rozpočtové opatření č. 100009-100010/2018.

Dále s opatřením starosty č. 18/2018 o schválení daru MŠ Malé Moravě ve výši 1.500,- Kč od společnosti Pstruhařství Vysoký Potok.

 

ZO bere na vědomí opatření starosty

 

7. Diskuse

Do diskuze se přihlásil pan J.U. s požadavkem na vybudování parkovací plochy pro osobní automobily na Malá Moravě.

 

Starosta obce Antonín Marinov poděkoval všem přítomným zastupitelům a občanům za účast a v 16:45 hodin jednání ukončil.

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 7.11.2018

 

 

Ověřovatelé zápisu                                             

Štěpán Morong                       ………………………………

 

                                                                                       

Jan Kouřil                                ………………………………

                                                                                                               

Zapsal                                                                 

Simona Pospíchalová              ………………………………

 

 

Starosta obce                                                      

Antonín Marinov                     ………………………………

 

 

Příloha zápisu:

Č.1 Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce

Č.2 Rozpočtové opatření 100011/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obec Malá Morava

 

Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Morava, které se konalo 1.11.2018 v zasedací místnosti Obecního úřadu Malá Morava od 16.00 hod.

 

Poznámka:

- Tento zveřejněný Zápis je upraven (jsou zveřejněny pouze iniciály jmen a příjmení osob, které nesouhlasí s uveřejněním) z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Zveřejněné osoby jsou zde uvedené s jejich souhlasem.

- do úplné verze Zápisu mohou v případě potřeby na obecním úřadě kdykoli nahlédnout:

·        občané obce od 18 let věku s trvalým pobytem na území obce

·        fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území obce

·        cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území obce

Jiné fyzické osoby a osoby právnické mají možnost získat informace z jednání zastupitelstva obce na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

 

Přítomní členové zastupitelstva obce

                                                          

Köhler Walter                        

Kouřil Jan                                                      

Marinov Antonín                                          

Morong Pavel                                               

Morong Štěpán

Pospíchal Petr                                   

Svoboda Karel

Ing. Šebek René

Mgr. Špiková Olga                                                                

 

                                                                             

Přítomni občané

J.T., A.U., J.U.

 

Hlasování zastupitelů: ( + ) pro,  ( - ) proti,  ( o ) zdržel se hlasování,  ( x ) nepřítomen

 

Program jednání:

 

Informace o výsledku voleb, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, složení slibu.

 

1.    Schválení programu

2.    Volba starosty a místostarosty

a)    určení počtu místostarostů

b)    určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění

c)    určení způsobu volby starosty a místostarosty

d)    volba starosty

e)    volba místostarosty

3.    Zřízení finančního a kontrolního výboru

a)    určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

b)    volba předsedy finančního výboru

c)    volba předsedy kontrolního výboru

d)    volba členů finančního výboru

e)    volba členů kontrolního výboru

4.    Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

5.    Rozpočtová opatření

6.    Opatření starosty

7.    Diskuse

8.    Závěr jednání

 

Jednání zastupitelstva zahájil dosavadní starosta obce Antonín Marinov v 16.00 hodin. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu se zákonem o obcích konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Informace o konání zastupitelstva obce byla zveřejněna v souladu se zákonem o obcích na úřední desce Obecního úřadu Malá Morava. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Bylo přítomno devět nově zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo usnášení schopné.

Složení slibu

 

Všichni členové zastupitelstva byli řádně zvoleni a mohli tedy přistoupit ke složení slibu. Složení slibu proběhlo tak, že dosavadní starosta přečetl slib stanovený v zákoně o obcích „Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem pod text slibu. Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

 

ZO bere na vědomí složení slibu všech členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona o obcích

 

Poté dosavadní starosta obce určil zapisovatelem z jednání paní Simonu Pospíchalovou a ověřovatelem tohoto zápisu pana Štěpána Moronga a Jana Kouřila.

 

1. Schválení programu

 

2018/01/01 : ZO schvaluje program jednání

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

2. Volba starosty a místostarosty

2.1. Určení počtu místostarostů

 

2018/01/02 : ZO schvaluje zvolení jednoho místostarosty

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

2.2. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolněni

 

2018/01/03 : ZO určuje, že pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

2.3. Určení způsobu volby starosty a místostarosty

 

2018/01/04 : ZO schvaluje jako způsob volby starosty a místostarosty obce veřejné hlasování

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

2.4. Volba starosty obce

Dosavadní starosta obce vyzval zastupitele, aby podali návrhy na obsazení funkce starosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi. Jediným navrhovatelem byl pan Karel Svoboda, který navrhl za Sdružení nezávislých kandidátů – SNK do funkce starosty pana Antonína Marinova. Jiné návrhy nebyly.

 

2018/01/05 : ZO volí do funkce starosty obce Malá Morava pana Antonína Marinova, nar. xxx, bytem xxx.

Hlasování : 8:0:1  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

+

+

o

+

+

+

+

+

+

 

Po zvolení starostou obce Antonín Marinov poděkoval přítomným zastupitelům obce za projevenou důvěru a zdůraznil, že se bude snažit svoji funkci vykonávat co nejlépe, v zájmu obce a jejich občanů.

 

2.5. Volba místostarosty obce

Nově zvolený starosta obce pan Antonín Marinov vyzval zastupitele, aby podali své návrhy na obsazení funkce místostarosty obce. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi. Antonín Marinov navrhl do funkce místostarosty pana Waltra Köhlera. Jiné návrhy nebyly.

 

2018/01/06 : ZO volí do funkce místostarosty obce Malá Morava pana Waltra Köhlera, nar. xxx, bytem xxx.

Hlasování : 8:0:1  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

o

+

+

+

+

+

+

+

+

 

3. Zřízení finančního a kontrolního výboru obce

3.1. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

Starosta obce navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy.

 

2018/01/07 : ZO zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor obce. Oba výbory budou tříčlenné.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

3.2. Volba předsedy finančního výboru

Starosta obce navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru obce pana Pavla Moronga. Žádné jiné návrhy nebyly.

 

2018/01/08 : ZO volí do funkce předsedy finančního výboru obce pana Pavla Moronga

Hlasování : 8:0:1  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

+

+

+

o

+

+

+

+

+

 

3.3. Volba předsedy kontrolního výboru

Starosta navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru obce pana Karla Svobodu. Žádné jiné návrhy nebyly.

 

2018/01/09 : ZO volí do funkce předsedy kontrolního výboru obce pana Karla Svobodu

Hlasování : 8:0:1  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

+

+

+

+

+

+

o

+

+

 

3.4. Volba členů finančního výboru obce

Starosta navrhl zvolit do funkce člena finančního výboru obce pana Petra Pospíchala a paní Irenu Kouřilovou. Žádné jiné návrhy nebyly.

 

2018/01/10 : ZO volí členy finančního výboru obce pana Petra Pospíchala a paní Irenu Kouřilovou

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

3.5. Volba členů kontrolního výboru obce

Starosta navrhl zvolit do funkce člena kontrolního výboru obce Mgr. Olgu Špikovou a pana Jana Kouřila. Žádné jiné návrhy nebyly.

 

2018/01/11 : ZO volí členy finančního výboru obce paní Mgr. Olgu Špikovou a pana Jana Kouřila

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

4. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

Starosta obce navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstvu byla v souladu se zákonem o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev poskytována měsíční odměna ve stejné výši jako zastupitelům v minulém volebním období. Rovněž navrhl poskytnout měsíční odměnu za výkon funkce člena výboru obce.

 

2018/01/12 : ZO stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce, neuvolněného místostarosty obce a člena výboru obce takto:

Člen zastupitelstva                                 : 1.000,- Kč

Člen zastupitelstva – předseda výboru       : 2.000,- Kč

Člen zastupitelstva – člen výboru              : 1.500,- Kč

Neuvolněný místostarosta obce                : 8.500,- Kč

Člen výboru – nečlen zastupitelstva obce   : 500,- Kč

Odměna bude poskytována počínaje měsícem listopadem, tj. od 1.11.2018

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

5. Rozpočtové opatření č. 100011/2018

Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové změny č. 100011/2018, včetně důvodové zprávy. Rozpočet byl navýšen v příjmech i výdajích o 20.000,- Kč podle jednotlivých kapitol. Kompletní znění rozpočtových změn je v příloze č. 2 tohoto zápisu. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2018/01/13 : ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 100011/2018

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Špiková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

6. Opatření starosty

Starosta seznámil přítomné s opatřeními starosty č. 17/2018 a 19/2018 kterými starosta obce schvaluje a provádí rozpočtové opatření č. 100009-100010/2018.

Dále s opatřením starosty č. 18/2018 o schválení daru MŠ Malé Moravě ve výši 1.500,- Kč od společnosti Pstruhařství Vysoký Potok.

 

ZO bere na vědomí opatření starosty

 

7. Diskuse

Do diskuze se přihlásil pan J.U. s požadavkem na vybudování parkovací plochy pro osobní automobily na Malá Moravě.

 

Starosta obce Antonín Marinov poděkoval všem přítomným zastupitelům a občanům za účast a v 16:45 hodin jednání ukončil.

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 7.11.2018

 

 

Ověřovatelé zápisu                                             

Štěpán Morong                       ………………………………

 

                                                                                       

Jan Kouřil                                ………………………………

                                                                                                               

Zapsal                                                                 

Simona Pospíchalová              ………………………………

 

 

Starosta obce                                                      

Antonín Marinov                     ………………………………

 

 

Příloha zápisu:

Č.1 Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce

Č.2 Rozpočtové opatření 100011/2018

 

 

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Zápis z 1. zasedání zastupitelstva 1.11.2018