Zápis z 11. jednání zastupitelstva 18.3.2021

Zveřejněno: 28. 6. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obec Malá Morava

 

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malá Morava, které se konalo dne 18. 3. 2021 od 16.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Malé Moravě

 

Poznámka:

- Tento zveřejněný Zápis je upraven (jsou zveřejněny pouze iniciály jmen a příjmení osob, které nesouhlasí s uveřejněním) z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Zveřejněné osoby jsou zde uvedené s jejich souhlasem.

- do úplné verze Zápisu mohou v případě potřeby na obecním úřadě kdykoli nahlédnout:

·        občané obce od 18 let věku s trvalým pobytem na území obce

·        fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území obce

·        cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území obce

Jiné fyzické osoby a osoby právnické mají možnost získat informace z jednání zastupitelstva obce na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

 

Přítomní členové zastupitelstva obce          

Köhler Walter

Kouřil Jan                                                      

Marinov Antonín                                          

Morong Pavel                                               

Morong Štěpán

Pospíchal Petr                                   

Svoboda Karel

Mgr. Temňáková Olga           

 

Nepřítomni členové zastupitelstva obce

Ing. Šebek René - omluven

                                                                             

Přítomni občané

J.R., J.H., M.G., P.E., J.F., P.M., M.V., T.S., N.P., A.U., J.U., J.U. ml., I.U.

  

Hlasování zastupitelů: (+) pro,  (-) proti,  (o) zdržel se hlasování,  (x) nepřítomen

 

Starosta obce v 16:05 hodin zahájil zasedání zastupitelstva obce a sdělil, že veřejnost byla o svolání zastupitelstva informována oznámením vyvěšeným na úřední desce a na webových stránkách obce. Členové zastupitelstva obdrželi pozvánku. Je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, tudíž je, podle ustanovení zákona o obcích, zastupitelstvo usnášeníschopné. Zápis z předešlého jednání byl ověřovateli podepsán, k nahlédnutí je na obecním úřadě v Malé Moravě.

 

Starosta informoval, že stále trvá nouzový stav. Aktuální informace o situaci jsou zveřejňovány na webu obce a jsou pravidelně hlášeny obecním rozhlasem. Účastníci jednání jsou povinni mít respirátory a dodržovat rozestupy.

 

Starosta poté navrhl, aby se dnešní jednání řídilo tímto programem:

 

1.    Schválení programu jednání

2.    Určení zapisovatele z jednání 

3.    Určení ověřovatelů z jednání 

4.    Zpráva o plnění usnesení z minulého jednání a o činnosti OÚ

5.    Zpráva o kontrole čerpaných dotací z rozpočtu obce v roce 2020

6.    Dotace z rozpočtu obce 2021

7.    Příspěvek na nákup knihovních fondů

8.    Rozpočet obce na rok 2021

9.    Mezitímní účetní závěrka

10. Výsledek hospodaření obce za rok 2020

11. Poskytnutí půjček z FRB

12. Opatření starosty 

13. Výběrová řízení

·        Dodavatel prací v obecních lesích

14. Vytvoření pracovních míst na VPP

15. Odpisový plán majetku na rok 2021

16. Nákup pozemku

17. Zrušení projednávání změny územního plánu

18. Námitka k projednávání změny ÚP Dolní Morava

19. Prodej nemovitostí Sklené

20. Prodej nemovitostí Vojtíškov I.

21. Prodej nemovitostí Vojtíškov II.

22. Souhlasy se stavbami

·        Chalupa Sklené

·        RD Sklené

·        Stavba NN Podlesí

·        Rekonstrukce Podlesí

23. Pronájem bytů a stanovení ceny za nájem

24. Energie Pro

25. Výměna oken v obecních domech

26. Odvodnění obecních domů

27. Odstavná plocha Malá Morava

28. Změna OZV z pobytu

29. Revokace usnesení o směně

30. Výsledek inventarizace majetku obce za rok 2020

31. Žádost sportovci

32. Smlouva o věcném břemeni

33. Zpráva o činnosti v obecních lesích v roce 2020

34. Výroční zpráva o poskytování informací

35. Diskuse

36. Závěr jednání

 

1. Schválení programu

Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2021/11/01: ZO Malá Morava schvaluje program jednání

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

x

+

 

2. Určení zapisovatele z jednání

Starosta určil zapisovatelkou zápisu z jednání paní Mgr. Olgu Temňákovou.

 

3. Určení ověřovatelů zápisu

Starosta obce určil ověřovatelem zápisu z jednání pana Štěpána Moronga a pana Karla Svobodu.

 

4. Zpráva o plnění usnesení z minulého zasedání a zpráva o činnosti obecního úřadu

Starosta seznámil přítomné s plněním usnesení z minulého zasedání a se zprávou o činnosti obecního úřadu a starosty. Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

ZO Malá Morava bere na vědomí zprávu o plnění usnesení

 

5. Zpráva o kontrole čerpaných dotací z rozpočtu obce v roce 2020

Starosta seznámil přítomné se zněním závěrečné zprávy z kontroly poskytnutých dotací z rozpočtu obce za rok 2020 podle schválených pravidel. Celkem bylo poskytnuto organizacím 54.000,- Kč. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky a porušení smluvních podmínek. Nečerpané prostředky nebyly vyplaceny nebo byly vráceny dle smluvních podmínek. Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

ZO Malá Morava bere na vědomí zprávu o kontrole čerpaných dotací z rozpočtu obce v roce 2020

 

6. Dotace z rozpočtu obce 2021

Poskytování dotací, příjem jejich žádostí a následné vyúčtování se řídí dle Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Malá Morava. Zveřejněno na úřední desce Obce Malá Morava 10.02.2021.

V roce 2021 byly přijaty tyto žádosti:

1. Dotace na činnost: Sokol Malá Morava, z.s.        žádost o poskytnutí               33.000,- Kč

                                              (V roce 2020 poskytnuto 33.000,- Kč)

 

2. Dotace na akce:     Spolek chatařů Vysoká u Malé Moravy, z.s.

                                              (V roce 2020 poskytnuto 10.000,- Kč)

Ukončení prázdnin                                        žádost o poskytnutí              3.000,- Kč

Mikulášská nadílka                                        žádost o poskytnutí              4.000,- Kč

Brigáda na zvelebení osady Vysoká              žádost o poskytnutí              3.000,- Kč

           

3. Dotace na činnost: Armáda spásy v České republice, z. s.    žádost o poskytnutí                 5.000,- Kč

                                              (V roce 2020 poskytnuto 5.000,- Kč)

 

Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2021/11/02: ZO Malá Morava schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu obce následovně:

Sokol Malá Morava, z.s.                                      33.000,- Kč            (činnost 2021)

Spolek chatařů Vysoká u Malé Moravy, z.s.           4.000,- Kč              (akce - Mikulášská nadílka)

Spolek chatařů Vysoká u Malé Moravy, z.s.           3.000,- Kč              (akce – Ukončení prázdnin)

Spolek chatařů Vysoká u Malé Moravy, z.s.           3.000,- Kč              (akce - zvelebení osady Vysoká)

Armáda spásy v České republice, z. s.                 5.000,- Kč              (činnost 2021)

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

x

+

 

7. Příspěvek na nákup knihovních fondů

V tomto roce byl doručen návrh nového dodatku smlouvy mezi Městem Hanušovice a Obcí Malá Morava na poskytování knihovnických, informačních a metodických služeb v Obecních knihovnách Malá Morava a Podlesí. Zároveň byla doručena zpráva o činnosti v obecních knihovnách.

Starosta navrhl i v letošním roce poskytnout příspěvek ve výši 22.000,- Kč na nákup knih do obou knihoven, ve kterém budou zahrnuty i náklady na předplatné periodik pro rok 2021.

Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2021/11/03: ZO Malá Morava schvaluje uzavření dodatku smlouvy s Městem Hanušovice o poskytování knihovnických, informačních a metodických služeb v Obecních knihovnách Malá Morava a Podlesí pro rok 2021 a zároveň schvaluje poskytnutí finančních prostředků na nákup knihovních fondů ve výši 22.000,- Kč

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

x

+

 

8. Rozpočet obce na rok 2021

ZO byl předložen návrh rozpočtu na rok 2021, včetně návrhu rozpočtu Sociálního fondu na rok 2021, návrhu Fondu rozvoje bydlení na rok 2021 a návrh rozpočtu Fondu obnovy vodohospodářského majetku na rok 2021. Rozpočet obce a závazné ukazatele jsou přílohou č. 1 tohoto zápisu. Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2021/11/04: ZO Malá Morava schvaluje rozpočet obce Malá Morava na rok 2021, včetně závazných ukazatelů rozpočtu, jako schodkový, včetně rozpočtů fondů SF, FRB a FOVM, takto:

Celkové příjmy ve výši     15.324.459,- Kč

Celkové výdaje ve výši     20.729.424,- Kč

Financování ve výši            5.404.965,- Kč bude hrazeno z kladného výsledku hospodaření v minulých letech.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

x

+

 

9. Mezitímní účetní závěrka

Starosta seznámil přítomné s mezitímní účetní závěrkou za období leden až prosinec 2020.

Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

ZO Malá Morava bere na vědomí informativní zprávu – mezitímní účetní závěrku za období 1-12/2020

 

10. Výsledek hospodaření obce za rok 2020

Starosta seznámil přítomné se zprávou o výsledku hospodaření obce za období 1-12/2020.

Příjmy po konsolidaci            17.020.816,12 Kč      plnění RU (100 %)

Výdaje po konsolidaci            14.556.326,42 Kč      plnění RU (85,52 %)

Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

ZO Malá Morava bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření obce v roce 2020

 

11. Poskytnutí půjček z FRB

V souladu se schválenými pravidly pro tvorbu a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Malá Morava byla opět vyhlášena výzva k předkládání žádostí. Obecnímu úřadu byla doručena žádost paní M.Š., XXX na Obnovu střechy domu č.p. XXX. ve výši 70.000,- Kč. Žadatelka splnila veškeré požadované podmínky žádosti, tudíž lze tuto půjčku poskytnout. Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2021/11/05: ZO Malá Morava schvaluje poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení podle pravidel v celkové výši 70.000,- Kč a to paní M.Š., bytem XXX, ve výši 70.000,- Kč

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

x

+

 

12. Opatření starosty 

Starosta obce seznámil zastupitele s opatřením starosty č. 30/2020, kterým schvaluje a provádí rozpočtové opatření č. 100019/2020, schválené a provedené v jeho působnosti.

Opatření je přílohou č.2 tohoto zápisu.

Dále informoval o opatřeních č. 1 – 2/2021 na výpůjčku mramorové desky Schubert a o pachtu pozemku s manželi Bomberovými, Olomouc.

 

ZO Malá Morava bere na vědomí informaci o provedených rozpočtových opatřeních

 

13. Výběrová řízení

·        Výběr dodavatele na práce v obecních lesích 2021

Starosta seznámil s výsledkem výběrového řízení na práce v obecních lesích v roce 2021. Jedná se o těžební a pěstební práce. Byli osloveni 4 dodavatelé, kteří spolu s výzvou pro podání nabídky obdrželi zadávací dokumentaci:

1.    Hanušovická lesní a.s., Hanušovice

2.    Lesy Jedlí s.r.o., Jedlí

3.    Uniles, a.s. pracoviště Hanušovice

4.    Egrega s.r.o., Hradec Králové

 

Výběrové řízení administroval A.P., administrace veřejných zakázek, Lutín

Výběrová komise byla ve složení Petr Pospíchal, Karel Svoboda a Štěpán Morong

Byly doručeny tyto cenové nabídky:

Jméno

Cena bez DPH

Uniles, a.s.

832.810,-Kč

Lesy Jedlí s.r.o.

367.944,- Kč

Lesní společnost Broumov Holding

379.350,- Kč

 

V podkladech obdrželi zastupitelé nabídky uvedených společností, ceník prací a předpokládaných těžeb a návrh smlouvy. Starosta vyzval k diskuzi. Zastupitelé výběr dodavatele prací odsouhlasili.

 

2021/11/06: ZO Malá Morava schvaluje výběr dodavatele prací v obecních lesích a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s firmou Uniles, a.s., IČ 47307706.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

x

+

 

14. Vytvoření pracovních míst na VPP

Návrhem tohoto bodu je vytvoření a financování pracovních míst na VPP, prostřednictvím úřadu práce. Záměrem je přijetí minimálně 5ti pracovníků na dobu určitou od duben/květen do listopadu 2021. Návrhem tohoto bodu je také obsazení volného pracovního místa po paní Vyhnánkové a vytvoření pracovního místa na pozici dělník čištění obce a pracovního místa traktoristy a údržby obce. Pracovní místa by byla na dobu neurčitou a byla by hrazena z rozpočtu obce. Pozice jsou bezpodmínečně nutné pro zajištění a zkvalitnění péče o obec.

Starosta vyzval k diskuzi. Zastupitelé se dotazovali na výsledky vyhlášeného výběrového řízení, respektive zveřejnění inzerátu. Starosta reagoval, že má několik reakcí a má v plánu zájemce oslovit.

 

2021/11/07: ZO Malá Morava souhlasí s vytvořením 5 pracovních míst na VPP a pověřuje starostu podpisem smlouvy s úřadem práce. ZO také souhlasí s vytvořením 2 pracovních míst na dělnickou profesi a traktoristu na dobu neurčitou, financovaných z rozpočtu obce.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

x

+

 

15. Odpisový plán majetku na rok 2021

Starosta informoval přítomné o návrhu plánu účetních odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku obce v roce 2021. Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2021/11/08: ZO Malá Morava schvaluje odpisový plán dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku obce na rok 2021

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

x

+

 

16. Nákup pozemku

Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na odkup pozemků pod obecní místní komunikací v k.ú. Vojtíškov. Jedná se o cca 130 m2 pozemku p.č. st. 90, zastavěná plocha a nádvoří, který je ve vlastnictví manželů Ludvíka a Františky Kurečkových. Dle návrhu by se měl odkup realizovat za cenu ve znaleckém posudku, náklady na něj, na geometrický plán a zápis v KN by měla hradit obec.

Starosta vyzval k diskuzi. Zastupitelé plán nákupu pozemku podpořili.

 

2021/11/09: ZO Malá Morava schvaluje záměr odkupu pozemku pod obecní místní komunikací ležící v k.ú. Vojtíškov na části pozemku p.č. st. 90, zastavěná plocha a nádvoří a pověřuje starostu jednáním s majiteli pozemku.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

x

+

 

17. Zrušení projednávání změny územního plánu

V roce 2017 ZO schválilo pořízení změny č. 1 Územního plánu obce Malá Morava. Přes veškeré požadavky dotčených orgánů je dokument ve stavu Návrhu změny č. 1 Územního plánu Malá Morava. Vesměs byly požadavky dotčených orgánů kladné až na stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí. Jeden z těchto požadavků je zásadní a nesouhlasí s dalším projednávání územního plánu. Starosta shrnul, že jsou pouze dvě možnosti řešení této situace. První je ukončit projednávání změny ÚP č.1 a druhou možností je splnit požadavky uvedených ve stanoviscích. To znamená zaplatit posouzení vlivu na životní prostředí, a aby bylo vyhověno žadatelům o změnu č.1 ÚP, tak by bylo nutné redukovat zastavěné plochy v dosud platném územní plánu. Což je nepřijatelné jak z důvodu, že samotná obec nemá na změně ÚP žádný zájem a pouze bychom upřednostnili nové žadatele o změnu ÚP, před těmi v platném územním plánu. A to by mohlo být označeno jako netransparentní, účelové a zvýhodňující nové žadatele. Navíc by obec investovala do pořízení změny územního plánu, který zhodnotí pouze soukromé pozemky. Z těchto důvodů je navrženo ukončit projednávání změny územního plánu.

Starosta vyzval k diskuzi. Zastupitelé se dotazovali na možnost znovuotevření projednávání územního plánu, která je možná dá se říci kdykoliv

 

2021/11/10: ZO Malá Morava schvaluje ukončení procesu projednávání změny č.1 územního plánu obce Malá Morava.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

x

+

 

18. Námitka k projednávání změny ÚP Dolní Morava

Starosta informoval o návrhu na podání námitky/připomínky ke změně územního plánu Dolní Morava, kde jsou vymezeny nové plochy užívání.

Problém je ve velkorysém koridoru drážní dopravy – území pro umístění kabinové lanové dráhy a opětovném problému při dopravě materiálu a strojů na tyto stavby po komunikacích přes území naší obce. Nová lanová dráha tak může vizuálně narušit krajinný ráz a způsobit zvýšení hlučnosti na území naší obce, které bezprostředně sousedí s řešenou lokalitou.

Starosta vyzval k diskuzi. Zastupitelé s ohledem na krajinný ráz obce návrh podpořili.

 

2021/11/11: ZO Malá Morava schvaluje podání námitky k vymezení koridoru drážní dopravy v návrhu Změny č. 8 územního plánu obce Dolní Morava pro umístění kabinové lanové dráhy.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

x

+

 

19. Prodej nemovitostí Sklené

Paní J.g., bytem XXX, požádala obec o odprodej, popřípadě o uzavření dohody o užívání parcely č. 117/5, ostatní plocha o výměře 20 m2 v k.ú. Sklené u Malé Moravy.

Tato parcela byla v minulosti zastavěna stavbou rekreačního objektu v jejím vlastnictví a tímto bude zajištěn reálný stav. Starosta vyzval k diskuzi, zastupitelé prodej s ohledem na stavbu podpořili.

 

2021/11/12: ZO Malá Morava souhlasí se záměrem prodeje parcely č. 117/5, ostatní plocha o výměře 20 m2 v k.ú. Sklené u Malé Moravy paní J.G., bytem xxx

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

x

+

 

20. Prodej nemovitostí Vojtíškov I.

Pan A.Č.,XXX požádal obec o odprodej pozemků p.č. st. 18, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 197 m2 a p.č. 44, ostatní plocha o výměře 155 m2 v k.ú. Vojtíškov.

Svoji žádost odůvodnil problematickým vjezdem do garáže a přístupu na vlastní pozemek. Navrženo bylo pozemky neprodávat, ale pouze je propachtovat. Starosta vyzval k diskuzi, zastupitelé záměr pachtu podpořili.

 

2021/11/13: ZO Malá Morava nesouhlasí se záměrem prodeje pozemků p.č. st. 18, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 197 m2 a p.č. 44, ostatní plocha o výměře 155 m2 v k.ú. Vojtíškov a zároveň schvaluje záměr pachtu pozemků p.č. st. 18, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 197 m2 a p.č. 44, ostatní plocha o výměře 155 m2 v k.ú. Vojtíškov

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

x

+

 

21. Prodej nemovitostí Vojtíškov II.

Paní V.J, bytem XXX, požádala obec o odprodej části pozemku p.č. 1817/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, který má od obce pronajatý v k.ú. Vojtíškov. Žádost o prodej pozemků není nijak odůvodněná. S ohledem na charakter pozemku – cesta, je navrženo pozemek neprodávat a nechat ho pronajatý. Starosta vyzval k diskuzi, zastupitelé navržené podpořili.

 

2021/11/14: ZO Malá Morava nesouhlasí se záměrem prodeje části pozemku p.č. 1817/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Vojtíškov.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

x

+

 

22. Souhlasy se stavbami

-      Chalupa Sklené

Pan M.B., který zastupuje stavebníka Ing. T.P., bytem XXX, požádal obec o souhlas se stavbou rekreační chalupy na p. p.č. 695/49 v k.ú. Sklené u Malé Moravy. Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2021/11/15: ZO Malá Morava souhlasí se stavbou rekreační chalupy na p. p.č. 695/49 v k.ú. Sklené u Malé Moravy.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

x

+

 

-      RD Sklené

Obci byla doručena žádost manželů K., bytem XXX o vyjádření souhlasu s novostavbou RD na pozemku p.č. 634/1 v k.ú. Sklené u Malé Moravy, včetně ČOV, splaškové a dešťové kanalizace, přípojky elektro, studny, zpevněných plocha a oplocení. Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2021/11/16: ZO Malá Morava souhlasí se stavbou RD na pozemku p.č. 634/1 v k.ú. Sklené u Malé Moravy, včetně ČOV, splaškové a dešťové kanalizace, přípojky elektro, studny, zpevněných plocha a oplocení.

Hlasování : 7:0:1  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

o

+

+

+

+

+

x

+

 

-      Stavba NN Podlesí

Společnost ELRAM JS s.r.o., se sídlem Boženy Němcové 2930/2, Šumperk požádala obec o souhlas s projektovou dokumentací na výstavbu přípojky NN v Podlesí k plánované novostavbě RD na pozemku p.č. 136 v k. Podlesí-město. Situace již byla přizpůsobena požadavkům obce, protože se jedná o uložení v komunikaci u p. Sedláka. Na uvedenou akci je třeba uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemeni se společností ČEZ. Smlouva za zřízení věcného břemene by měla být úplatná ve výši 5.000,- Kč + DPH za každý dotčený pozemek. Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2021/11/17: ZO Malá Morava souhlasí se stavbou přípojky NN v Podlesí k plánované novostavbě RD na pozemku p.č. 136 v k. Podlesí-město a ZO Malá Morava schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

x

+

 

-      Rekonstrukce Podlesí

Obci byla doručena žádost Ing. T.P. o vyjádření souhlasu s rekonstrukcí objektu č.p. 11 v k.ú. Podlesí-město.  Rekonstruovaný dům je navržen jako dvoupodlažní se sedlovou střechou, s hřebenem uvedeným rovnoběžně s náměstím. Část objektu na straně do náměstí bude demolována, na vzniklém místě bude zřízena ČOV s odtokem vyčištěné vody do obecní kanalizace. Na vodovod je objekt již napojen. Dům bude oplocen. Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2021/11/18: ZO Malá Morava souhlasí s rekonstrukcí objektu č.p. 11 v k.ú. Podlesí-město.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

x

+

 

23. Pronájmy bytů a stanovení ceny za nájem

Obec v současné době disponuje třemi volnými byty, a to byty č. 2 a č. 8 ve Vojtíškově č.p. 79 a bytem   č. 1 v Podlesí č.p. 21. Tyto byty byly nabídnuty k pronájmu na základě zveřejněného oznámení.

Před projednáváním přidělení výše uvedených bytů starosta navrhuje nejprve stanovit cenu za pronájem zrekonstruovaných bytů ve Vojtíškově. Vzhledem k tomu, že oba dva přidělované byty ve Vojtíškově prošly celkovou rekonstrukcí, navrhuje starosta zohlednit tuto skutečnost i v ceně za pronájem bytů. V současné době prochází celkovou rekonstrukcí i byt č. 4 ve Vojtíškově č.p. 77, který by měl být předán do užívání během letošního roku.

Starosta navrhuje stanovit cenu za pronájem zrekonstruovaných bytů ve Vojtíškově na 35,- Kč za 1m2.

 

2021/11/19: ZO Malá Morava stanovuje cenu za pronájem zrekonstruovaných bytů ve Vojtíškově č.p. 77 a č.p. 79 na 35,- Kč za 1 m2.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

x

+

 

Na základě zveřejněného oznámení byly obci doručeny tyto žádosti o pronájem bytů:

 

O byt č. 8 ve Vojtíškově č.p. 79 žádali:

P.J., bytem XXX, v hodnocení dosáhl 31 bodů

T.S., bytem XXX, v hodnocení dosáhl 45 bodů

M.V., Bytem xxx, v hodnocení dosáhla 41 bodů

 

O bytu č. 2 ve Vojtíškově č.p. 79 žádali

V.K., bytem xxx, v hodnocení dosáhl 32 bodů

J.F., bytem xxx, v hodnocení dosáhla 33 bodů

N.P., bytem xxx, v hodnocení dosáhla 45 bodů

 

O byt č. 1 v Podlesí č.p. 21

J.T., bytem xxx, nebodován

M.C., bytem xxx, nebodován

pan R.T., bytem xxx, v hodnocení dosáhl 56 bodů

 

Přijaté žádosti byly posouzeny podle směrnice upravující podmínky pro přidělování bytů. Hodnocení prováděla referentka obce Markéta Zahradníčková, která zároveň předkládala materiál k projednání v zastupitelstvu. Navrženo bylo vyřadit z hodnocení dva žadatele, a to pana J.T. a pana M.C. z důvodu nesplnění podmínek.

Bodová hodnocení žádostí, stejně jako jednotlivé žádosti měli zastupitelé k dispozici v podkladech jednání. Starosta doplnil, že před jednáním mu byla doručena námitka k bodování / doložení příloh k žádosti paní J.F.. Paní F. byla přítomna na jednání, a tak byla vyzvána k předložení její námitky. Snížené bodování bylo z toho důvodu, že nebyly doloženy všechny potřebné přílohy, respektive byly bodovány pouze doručené podklady. Dále se o slovo přihlásila také paní M.V., která také podala námitku na bodování z důvodu nedoručení všech potřebných příloh, respektive bodovány byly pouze doručené podklady. Starosta se dotázal zastupitelů, zda chtějí zohlednit dodání potřebných dokumentů, které paní J.F. nyní předložila. Pan Walter Köhler argumentoval tím, že přidělování bytů se řídí směrnicí, jsou pro všechny stanovená stejná pravidla a bylo by nespravedlivé cokoli dodatečně měnit. Proto navrhuje rozhodovat podle předloženého návrhu.

Starosta vyzval paní Zahradníčkovou, zaměstnankyni obce, která má administraci žádostí na OÚ na starosti, aby obeznámila ZO s hodnocením žádostí. Paní Zahradníčková informovala o postupu příjmu žádostí, jejich kontrole, popřípadě vyzvání k zaslání nedostatků. Starosta vyzval k diskuzi. Zastupitelé podpořili postup administrace. Starosta ukončil diskuzi a vyzval k hlasování o udělování bytů samostatně.

 

2021/11/20: ZO Malá Morava přiděluje: byt č. 1 v Podlesí č.p. 21 žadateli s nejvyšším počtem dosažených bodů - pan R.T.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

x

+

 

2021/11/21: ZO Malá Morava přiděluje: byt č. 8 ve Vojtíškově č.p. 79 žadateli s nejvyšším počtem dosažených bodů - pan T.S.

Hlasování : 7:0:1  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

o

+

+

+

+

x

+

 

2021/11/22: ZO Malá Morava přiděluje: byt č. 2 ve Vojtíškově č.p. 79 žadateli s nejvyšším počtem dosažených bodů - paní N.P.

Hlasování : 7:0:1  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

o

+

+

+

+

x

+

 

Zastupitelé na závěr upozornili, aby žadatelé konzultovali podklady se zaměstnanci obce před podáním žádosti, zkontrolovali si doložení všech potřebných příloh k bodování a ověřili si jejich doručení, aby zbytečně nedocházelo k nejasnostem.

 

24. Energie Pro

Starosta informoval o obdržení mimosoudní výzvy od společnosti Energie Pro, s.r.o. a také reakci obce, kterou společnosti zaslala advokátní kancelář, která v uvedené záležitosti obec zastupuje.

 

ZO Malá Morava bere na vědomí informaci o postupu řešení situace se společností Energie Pro, s.r.o.

 

25. Výměna oken v obecních domech

Zastupitelům byly předloženy cenové nabídky na výměnu oken v bytových domech č.p. 135 v Podlesí (radnice) a č.p. 92 na Malé Moravě (pošta). Nabídka je na plastová okna, která je cenově výhodnější, než dřevěná Euro okna. Na radnici je ve výši 468.590,- Kč a nabídka na poštu je ve výši 442.161,- Kč.  Starosta vyzval k diskuzi. Zastupitelé záměr realizace tento rok podpořili.

 

2021/11/23: ZO Malá Morava souhlasí s výměnou oken na obecních domech Podlesí č.p. 135 a Malá Morava č.p. 92 v roce 2021. Dále souhlasí se zorganizováním výběrového řízení na dodavatele a pověřuje starostu obce aby, na základě doporučení výběrové komise, uzavřel smlouvu o dílo s vítězným uchazečem. 

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

x

+

 

26. Odvodnění obecních domů

Zastupitelstvem bylo v minulosti schváleno provést odvodnění bytovek na Malé Moravě ve zjednodušené podobě oproti předloženému záměru na odstranění vlhkosti z těchto domů. Záměrem je toto provést u domů č.p. 88, 89 a 90. Odhadované náklady jsou oproti původnímu projektu cca poloviční tj. 500.000,- Kč až 600.000,- Kč bez DPH za jeden dům. Starosta navrhl realizaci v tomto roce s ohledem na již neudržitelnou situaci v objektech. Starosta vyzval k diskuzi. Zastupitelé záměr realizace tento rok podpořili.

 

2021/11/24: ZO Malá Morava souhlasí s provedením odvodnění bytových domů Malá Morava č. p. 88, 89 a 90 v roce 2021. Dále souhlasí se zorganizováním výběrového řízení na dodavatele a pověřuje starostu obce aby, na základě doporučení výběrové komise, uzavřel smlouvu o dílo s vítězným uchazečem. V případě vícenákladů pověřuje starostu podpisem dodatku ke smlouvě ve výši max. 20 % z ceny původní smlouvy.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

x

+

 

27. Odstavná plocha Malá Morava

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo podání žádosti o dotaci na stavbu odstavné plochy u bytových domů na Malé Moravě od Olomouckého kraje. O výsledku dotačního řízení není ještě rozhodnuto, ale starosta navrhuje, aby byla stavba realizována i v případě, že dotace nebude získána, a to z vlastního rozpočtu. Starosta vyzval k diskuzi. Zastupitelé záměr realizace tento rok i přes neobdržení dotace podpořili.

 

2021/11/25: ZO Malá Morava souhlasí se stavbou odstavné plochy u bytových domů na Malé Moravě v roce 2021 i bez dotačních prostředků. Dále souhlasí se zorganizováním výběrového řízení na dodavatele a pověřuje starostu obce aby, na základě doporučení výběrové komise, uzavřel smlouvu o dílo s vítězným uchazečem. V případě vícenákladů pověřuje starostu podpisem dodatku ke smlouvě ve výši max. 15 % z ceny původní smlouvy.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

x

+

 

28. Změna OZV z pobytu

Zastupitelům byl předložen návrh Obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu. Dne 1. ledna 2021 nabyl účinnosti zákon č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a další zákony (tzv. daňový balíček). Uvedeným zákonem došlo mimo jiné k dílčí novelizaci zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“). Nově tak podle § 3a odst. 2 zákona o místních poplatcích není předmětem poplatku taky pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí.

Současně pak došlo i k „technické“ úpravě osvobození v § 3b zákona o místních poplatcích. Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2021/11/26: ZO Malá Morava schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

x

+

 

29. Revokace usnesení o směně

Starosta informoval, že dne 25.6.2020 zastupitelstvo schvalovalo směnu nemovitostí v Podlesí. Dle starosty bylo v zápise ze zasedání uvedeno usnesení, které bylo v rozporu se závěrem jednání a neobsahovalo veškeré náležitosti. Toto bylo zjištěno bezprostředně před sepsáním směnné smlouvy.

Výsledkem jednání mělo být, že obec získá pozemky od žadatele, žadatel získá pozemky od obce, a to bez dalšího finančního vyrovnání. Žadatel dále zaplatí rovněž náklady spojené s převodem. Starosta vyzval k diskuzi a následně k hlasování.

 

2021/11/27: ZO Malá Morava schvaluje revokaci usnesení 2020/08/19 ze dne 25.6.2020 a zároveň  ZO Malá Morava schvaluje směnu nově vzniklých nemovitostí p.č. 561/10, trvalý travní porost o výměře 473 m2 a p.č. 561/11, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 69 m2, které vznikly na základě Geometrického plánu č. 185-95/2019, oddělením z původních nemovitostí p.č. 561/5, trvalý travní porost a p.č. 561/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. Podlesí-město, ve vlastnictví pana J.C, bytem xxx, 788 33 Hanušovice za pozemek ve vlastnictví obce Malá Morava p.č. 683/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 354 m2 v k.ú. Vysoký Potok, bez finančního dorovnání. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí žadatel.

Hlasování : 7:0:1  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

x

o

 

30. Výsledek inventarizace majetku obce

Zastupitelstvu obce byla předložena zpráva Ústřední inventarizační komise o výsledku inventarizačního majetku obce k 31. 12. 2020. Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2021/11/28: ZO Malá Morava schvaluje výsledek inventarizace majetku obce za rok 2019 a souhlasí s navrhovaným vyřazením majetku.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

x

+

 

31. Žádost o dar

Zastupitelům byla předložena žádost od Sokol Malá Morava, z.s., se žádostí o dar na zakoupení travního traktůrku. S ohledem na momentální situaci a zrušení veškerých veřejných akcí a možnosti přivýdělku si nemůže spolek dovolit takovouto investici.  Starosta vyzval k diskuzi. Zastupitelé i s ohledem na nutnou údržbu areálu nákup techniky podpořili.

 

2021/11/29: ZO Malá Morava souhlasí s uzavřením darovací smlouvy se Sokolem Malá Morava z.s. na nákup techniky (zahradního traktůrku) ve výši 100.000,-Kč.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

x

+

 

32. Smlouva o věcném břemeni

Společnost Emontas s.r.o., se sídlem Jiráskova 1273/7A, Olomouc požádala obec o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 749/1 a p.č. 1813/9 v k.ú. Vojtíškov. Smlouva za zřízení věcného břemene by měla být úplatná ve výši 5.000,- Kč + DPH za každý dotčený pozemek. Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2021/11/30: ZO Malá Morava schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.  IV-12-8017894/VB/001.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

x

+

 

33. Zpráva o činnosti v obecních lesích v roce 2020

Práce v lesích prováděla společnost UNILES, a.s. na základě uzavřené smlouvy. V roce 2020 zde byly provedeny tyto konkrétní práce:

-      těžba cca 1856 m3 dříví – nahodilá těžba, souše, vývraty, zlomy (kůrovcové dříví), z toho běžná těžba jehličnatého dříví cca 73 m3,

-      instalace lapáků a feromonových lapačů,

-      8.800 ks nátěry sazenic repelenty, 2,73 ha ožínání, 572 m3 odkorňování, 915 m3 úklid klestu, zalesňování smrk 4.000 ks, buk 800 ks, bříza 600 ks.

Těžební činnost probíhala pouze podle požadavků a doporučení odborného lesního hospodáře, jimiž jsou revírníci - pracovníci společnosti Lesy České republiky, s.p.

Příjmy obce za prodej dříví vytěženého v roce 2020 (včetně samovýroby) byly ve výši 712.278,- vč. DPH. Dále obec obdržela dotaci na úhradu ztráty spojené s kůrovcovou kalamitou za léta 2017 a 2018 ve výši 523.000,- Kč a za rok 2019 ve výši 485.000,- Kč

 Výdaje na lesní hospodářství v roce 2020 byly ve výši cca 733.259,- Kč vč. DPH

-      cca 35.000,- Kč na činnost odborného lesního hospodáře

-      cca 23.000,- Kč obnova lesních cest

-      cca 14.700,- Kč administrace výběrového řízení

-      cca 633.131,- Kč přijaté služby - pěstební činnost, nátěry, ožínání, probírky apod.

-      cca 27.000,- Kč – mzdy, nákup materiálu a další.

Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

ZO Malá Morava bere na vědomí zprávu o činnosti v obecních lesích v roce 2020.

 

34. Výroční zpráva o poskytování informací

Starosta seznámil přítomné s Výroční zprávou o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

ZO Malá Morava bere na vědomí výroční zprávu o poskytování informací za rok 2020.

 

35. Diskuse

Starosta vyzval zastupitele k diskuzi. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

Starosta vyzval přítomné občany k diskuzi.

Pan J.U. ml. se dotazoval na možnost přistavení kontejneru na bioodpad (větve). Starosta informoval, že biodopad byl v obci v minulosti řešen kompostéry, které měli občané k dispozici zdarma. Doplnil, že likvidace bioodpadu typu větve je možná domluvit individuálně obecním štěpkovačem na místě nebo u OÚ.

 

36. Závěr jednání

Žádné další dotazy či připomínky nebyly, a proto starosta obce Antonín Marinov poděkoval všem přítomným zastupitelům, občanům a hostům za účast na dnešním zasedání, popřál všem hodně zdraví a sil s ohledem na současnou situaci a v 17:20 hodin jednání ukončil.

 

Přílohy:

1.    Rozpočet obce, závazné ukazatele

2.    Opatření starosty

 

Zápis byl vyhotoven dne 22. 3. 2021

 

Ověřovatelé zápisu                                            

Štěpán Morong                                   ………………………………

 

                                                                                       

Karel Svoboda                                    ………………………………

                                                                                                               

Zapsala                                                                 

Mgr. Olga Temňáková                         ………………………………

 

 

Starosta obce                                                     

Antonín Marinov                               ………………………………

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Zápis z 11. jednání zastupitelstva 18.3.2021