Zápis z 9. jednání zastupitelstva 24.9.2020

Zveřejněno: 28. 6. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obec Malá Morava

 

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malá Morava,

 které se konalo dne 24.9.2020 v zasedací místnosti obecního úřadu Malá Morava

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Poznámka:

- Tento zveřejněný Zápis je upraven (jsou zveřejněny pouze iniciály jmen a příjmení osob, které nesouhlasí s uveřejněním) z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Zveřejněné osoby jsou zde uvedené s jejich souhlasem.

- do úplné verze Zápisu mohou v případě potřeby na obecním úřadě kdykoli nahlédnout:

·        občané obce od 18 let věku s trvalým pobytem na území obce

·        fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území obce

·        cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území obce

Jiné fyzické osoby a osoby právnické mají možnost získat informace z jednání zastupitelstva obce na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

 

Přítomní členové zastupitelstva obce                                                                                  

Köhler Walter – od 16:12 hod.

Kouřil Jan                                                                                                                                                    

Marinov Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán                                             

Pospíchal Petr                        

Ing. Šebek René

Svoboda Karel

 

 

 

Nepřítomni členové zastupitelstva obce

Mgr. Olga Temňáková – omluvena

 

Přítomní občané

V.B, S.S, M.K, A.Ch., Š.F, A.U., J.U., I.U., J.U. ml., I.K., L.P., R.W., F.F., D.T., M.G..

                                                                             

Hlasování zastupitelů: (+) pro,  (-) proti,  (o) zdržel se hlasování,  (x) nepřítomen

 

Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce Antonín Marinov v 16.00 hodin. Konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno, oznámení bylo zveřejněno a že je přítomno sedm zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo usnášení schopné. Starosta dále navrhl, aby se dnešní jednání řídilo tímto programem:

 

 

1.  Schválení programu jednání

2. Určení zapisovatele z jednání

3. Určení ověřovatelů z jednání

5. Kontrola plnění usnesení

5. Mezitimní závěrka 1-6 2020

6. Výsledek hospodaření 1-8 2020

7. Rozpočtové opatření

8. Opatření starosty

9. Pronájmy bytů

10. Žádosti o pacht nemovitostí

11. Souhlas se stavbou studny

12. Souhlas se stavbou přípojky NN – Vysoký Potok

13. Souhlas se stavbou přípojky NN – Vojtíškov

14. Doplnění žádosti o směnu pozemků

15. Revitalizace veřejného prostranství Sklené

16. Diskuse

17. Závěr jednání

 

1. Schválení programu

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu dnešního jednání. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2020/09/01 : ZO schvaluje program jednání

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Ing. René Šebek

Mgr. Olga Temňáková

x

+

+

+

+

+

+

+

x

 

2. Určení zapisovatele zápisu z jednání

Starosta určil zapisovatelkou zápisu z jednání paní Simonu Pospíchalovou.

 

3. Určení ověřovatelů zápisu

Starosta obce určil ověřovatelem zápisu pana Pavla Moronga a Jana Kouřila.

 

4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání a zpráva o činnosti obecního úřadu

Starosta seznámil přítomné s plněním usnesení z minulého zasedání a se zprávou o činnosti obecního úřadu v uplynulém období. Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

 

ZO bere na vědomí plnění zprávu o plnění usnesení

 

5. Mezitimní závěrka 1-6/2020

Starosta seznámil přítomné se čtvrtletní mezitimní účetní závěrkou.

 

ZO bere na vědomí zveřejnění a obsah mezitimní účetní závěrky za období 1-6/2020

 

6. Výsledek hospodaření obce za období leden až srpen 2020

Starosta Antonín Marinov seznámil přítomné s výsledkem hospodaření obce v uvedeném období. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

ZO bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření obce v období leden až srpen 2020

 

7. Rozpočtové opatření

Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 100012/2020, včetně důvodové zprávy. Rozpočet byl snížen v příjmech i výdajích o 834.000,- Kč podle jednotlivých kapitol. Kompletní znění rozpočtových změn je v příloze č. 1 tohoto zápisu. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2020/09/02: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 100012/2020

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Ing. René Šebek

Mgr. Olga Temňáková

x

+

+

+

+

+

+

+

x

 

8. Provedená rozpočtová opatření starosty

Starosta obce seznámil zastupitele s opatřeními č. 10,12,15 a 19/2020, kterými starosta schválil a provedl rozpočtová opatření č. 100008/2020 – 100011/2020 v jeho působnosti. Kompletní znění opatření je přílohou č. 2 tohoto zápisu. Dále informoval o opatřeních č. 11,13,14,16,17,18 a 20/2020 provedených v jeho působnosti. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

ZO bere na vědomí provedená opatření

 

9. Pronájmy bytů

Na jednání se dostavil pan Köhler. Obec v současné době disponuje třemi volnými byty, a to ve Vojtíškově č.p. 77, a v Podlesí čp. 21 a 39. Na základě zveřejněného oznámení byly obci doručeny tyto žádosti.

O byt ve Vojtíškově č.p. 77 žádali:

D.T., bytem xxx, v hodnocení dosáhla 35 bodů

T.S., bytem xxx, v hodnocení dosáhl 44 bodů

J.K., bytem xxx, v hodnocení dosáhl 62 bodů

 

O byt v Podlesí č.p. 21 žádali:

A.Ch., bytem xxx, nebodován

F.F., bytem xxx, nebodován

P.D., bytem xxx, v hodnocení dosáhla 26 bodů

 

O byt v Podlesí č.p. 39 žádali:

P.D., bytem xxx, v hodnocení dosáhla 26 bodů

G.Š., bytem xxx, v hodnocení dosáhla 55 bodů

S.S., bytem xxx, v hodnocení dosáhla 45 bodů

 

Přijaté žádosti byly posouzeny podle směrnice upravující podmínky pro přidělování bytů. Hodnocení prováděla referentka obce M.K. , která zároveň předkládala materiál k projednání v zastupitelstvu. Navrženo bylo vyřadit z hodnocení dva žadatele, a to pana A.Ch. a pana F.F. za nesplnění podmínek. Starosta navrhl usnesení dle důvodové zprávy, a to přidělit byt ve Vojtíškově č.p. 77 panu J.K., byt v Podlesí č.p. 21 paní P.D.  a byt v Podlesí č.p. 39 paní G.Š.. Starosta otevřel diskuzi. Vystoupil pan Petr Pospíchal s pozměňovacím návrhem na přidělení bytu v Podlesí č.p. 21 panu A.Ch. Chce tomuhle zájemci přidělit byt postupem mimo schválená pravidla. Svůj návrh odůvodnil tíživou životní situací pana Ch., který se narodil a žije v Podlesí. V současné době je bez domova, ovšem pracuje a snaží se splácet dluhy.

 

Starosta nechal hlasovat o protinávrhu pana Pospíchala přidělit byt v Podlesí panu A.Ch.

 

2020/09/03: ZO schvaluje přidělení bytu v Podlesí č.p. 21 panu A.Ch.

Hlasování : 5:0:3  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Ing. René Šebek

Mgr. Olga Temňáková

+

+

o

o

+

+

+

o

x

 

Dále nechal starosta hlasovat o pronájmu dalších bytů.

 

2020/09/04: ZO schvaluje přidělení bytu v Podlesí č.p. 39 paní G.Š. a bytu ve Vojtíškově č.p. 77 panu J.K.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Ing. René Šebek

Mgr. Olga Temňáková

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

10. Žádosti o pacht nemovitostí

·        Malá Morava I.

J.U. ml., bytem Malá Morava 92, požádal o pacht části pozemků p.č. st. 218 a p.č. 288/2 v k.ú. Malá Morava, které užívá jako zahradu. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2020/09/05: ZO schvaluje záměr pachtu částí pozemků p.č. st. 218 a p.č. 288/2 v k.ú. Malá Morava o celkové výměře cca 300 m2

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Ing. René Šebek

Mgr. Olga Temňáková

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

·        Malá Morava II.

J.U., bytem Malá Morava 89, požádal o pacht části pozemků p.č. st. 225 a p.č. st. 224 v k.ú. Malá Morava, které užívá. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2020/09/06: ZO schvaluje záměr pachtu částí pozemků p.č. st. 225 a p.č. st. 224 v k.ú. Malá Morava o celkové výměře cca 28 m2

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Ing. René Šebek

Mgr. Olga Temňáková

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

11. Souhlas se stavbou studny

Ing. P.U., bytem xxx, požádal obec o souhlas se stavbou vrtané studny na pozemku p.č. 301/1 v k.ú. Vojtíškov. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2020/09/07: ZO schvaluje souhlas se stavbou vrtané studny na pozemku p.č. 301/1 v k.ú. Vojtíškov

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Ing. René Šebek

Mgr. Olga Temňáková

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

12. Souhlas se stavbou přípojky NN – Vysoký Potok

Společnost Energorozvody požádala o souhlas se stavbou přípojky nízkého napětí na pozemku obecním pozemku p.č. 132/3 v k.ú. Vysoký Potok. Přípojka se bude budovat na žádost obce a bude sloužit jako zdroj elektřiny pro kulturní akce. Proběhla všeobecná diskuze o trase přípojky.

 

2020/09/08: ZO schvaluje souhlas se stavbou přípojky NN na pozemku p.č. 132/3 v k.ú. Vysoký Potok, včetně uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby na tomto pozemku.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Ing. René Šebek

Mgr. Olga Temňáková

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

13. Souhlas se stavbou přípojky NN – Vojtíškov

Společnost Energorozvody požádala o souhlas se stavbou přípojky nízkého napětí na pozemku obecním pozemku p.č. 772/1 v k.ú. Vojtíškov. Přípojka se bude budovat na žádost obce a bude sloužit jako zdroj elektřiny pro podzemní vrt. Proběhla všeobecná diskuze o trase přípojky.

 

2020/09/09: ZO schvaluje souhlas se stavbou přípojky NN na pozemku p.č. 772/1 v k.ú. Vojtíškov, včetně uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby na tomto pozemku.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Ing. René Šebek

Mgr. Olga Temňáková

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

14. Doplnění žádosti o směnu pozemků

Na minulém zasedání zastupitelstva požádal pan Walter Köhler, bytem Malá Morava 93, obec o směnu obecních pozemků, které navazují na jeho nemovitosti nebo na nemovitosti společnosti Farma Morava. Jedná se o p.č. 176/6, 136/10, 136/12 a 714 v k.ú. Vysoký Potok a p.č. 839, 892 a 16/12 v k.ú. Sklené u Malé Moravy. Obci nabídl pozemek p.č. 217/11 v k.ú. Malá Morava, na kterém se nachází vedení a zařízení obecního vodovodu. Jde o zahradu, kterou užívá paní V.. Záměr směny byl schválen. Nyní bylo doručeno doplnění žádosti, kde žadatel žádá směnu rozšířit ještě o pozemky p.č. 263/1 a p.č. 716/4 v k.ú. Vysoký Potok, p.č. 546 a 194/3 v k.ú. Zlatý Potok a p.č. 853 v k.ú. Sklené u Malé Moravy. Obec ovšem v případě rozšíření směny požaduje do směny zahrnout i pozemky, které vlastní pan Köhler, pod obecními místními komunikacemi a to p.č. 33/1 o výměře cca 400 m2 v k.ú. Vysoký Potok a část p.č. 500/1 a p.č. 474 v k.ú. Podlesí-město o výměře cca 500 m2. Proběhla všeobecná diskuze.

 

Starosta nechal hlasovat o návrhu revokovat původního usnesení o záměru směny a poté o směně samotné.

 

2020/09/10: ZO revokuje usnesení 2020/08/13 ze dne 25.6.2020.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Ing. René Šebek

Mgr. Olga Temňáková

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

 

2020/09/11: ZO schvaluje záměr směny obecních pozemků p.č. 176/6, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 44 m2, p.č. 136/10, ostatní komunikace, ostatní plocha o výměře 106 m2, 136/12, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 252 m2, p.č. 714, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 97 m2 , p.č. 263/1, trvalý travní porost o výměře 518 m2, p.č. 716/4, trvalý travní porost o výměře 705 m2 vše v k.ú. Vysoký Potok, p.č. 839, trvalý travní porost o výměře 146 m2, p.č. 892/1 , ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 188 m2, p.č. 16/12, trvalý travní porost o výměře 189 m2 , p.č 853, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 514 m2 v k.ú. Sklené u Malé Moravy, p.č. 546, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 90 m2 , p.č. 194/3, orná půda o výměře 521 m2  v k.ú. Zlatý Potok za pozemky ve vlastnictví Waltra Kohlera  p.č. 217/11, zahrada o výměře 1097m2 v k.ú. Malá Morava, část p.č. 33/1, trvalý porost o výměře cca 400 m2  v k.ú. Vysoký Potok, část p.č. 500/1, trvalý travní porost a část p.č. 471, orná půda vše o výměře cca 500 m2 v k.ú. Podlesí-město. Zároveň ukládá starostovi zhotovit geometrický plán pro rozdělení pozemků a až poté zveřejnit záměr směny pozemků

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Ing. René Šebek

Mgr. Olga Temňáková

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

15. Revitalizace veřejného prostranství Sklené

 

Starosta seznámil přítomné se záměrem revitalizace centra Skleného.

 

2020/09/12: ZO souhlasí s realizací revitalizace, zhotovením projektové dokumentace a stavebním a územním řízením

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Ing. René Šebek

Mgr. Olga Temňáková

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

16. Diskuze  

Pavel Morong se ptal, zda je nějaký posun v případě pronájmu pozemku na obecní techniku. J.U. ml. požaduje výměnu oken ve svém bytě, je ochoten se finančně podílet. L.P. se ptá na podrobnosti přidělování bytů. R.W se ptá na stav žádosti svého syna o výměnu spotřebičů v bytě. Dále se ptá, proč v kašně neteče voda. F.F. se ptá, proč se nezruší bodování žádostí o byt a proč protinávrhy usnesení na jednání zastupitelstva nemohou podávat i občané.

 

24. Závěr jednání

Starosta obce Antonín Marinov poděkoval všem přítomným za účast na zasedání obce a v 16:50 jednání zastupitelstva obce ukončil.

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 1.10.2020

 

 

Ověřovatelé zápisu                                             

Kouřil Jan                                ………………………………

 

                                                                                       

Morong Pavel                          ………………………………

                                                                                                               

Zapsala                                                                 

Simona Pospíchalová               ………………………………

 

Starosta obce

Antonín Marinov                      ………………………………

 

 

 

 

 

Přílohy zápisu:

1.    Rozpočtové opatření

2.    Opatření starosty

 

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Zápis z 9. jednání zastupitelstva 24.9.2020