Zápis z 16. jednání zastupitelstva 16.6.2022

Zveřejněno: 5. 10. 2022

 

 

 


 

  Obec Malá Morava

 

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malá Morava, které se konalo dne 16. 6. 2022 od 16.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Malé Moravě

 

Poznámka:

- Tento zveřejněný Zápis je upraven (jsou zveřejněny pouze iniciály jmen a příjmení osob, které nesouhlasí s uveřejněním) z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Zveřejněné osoby jsou zde uvedené s jejich souhlasem.

- do úplné verze Zápisu mohou v případě potřeby na obecním úřadě kdykoli nahlédnout:

·        občané obce od 18 let věku s trvalým pobytem na území obce

·        fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území obce

·        cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území obce

Jiné fyzické osoby a osoby právnické mají možnost získat informace z jednání zastupitelstva obce na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

 

 

Přítomní členové zastupitelstva obce          

Köhler Walter

Kouřil Jan                                                      

Marinov Antonín

Morong Pavel                                                                                               

Morong Štěpán

Pospíchal Petr                                   

Svoboda Karel

Ing. Šebek René – dostavil se 16:09

           

 

Nepřítomni členové zastupitelstva obce

Mgr. Temňáková Olga - omluvena

                                                                             

Přítomni občané

Ing. J.R., Mgr. J.S., M.Š, V.V., Š.F.

  

Hlasování zastupitelů: (+) pro,  (-) proti,  (o) zdržel se hlasování,  (x) nepřítomen

 

Starosta obce v 16:00 hodin zahájil zasedání zastupitelstva obce a sdělil, že veřejnost byla o svolání zastupitelstva informována oznámením vyvěšeným na úřední desce a na webových stránkách obce. Členové zastupitelstva obdrželi pozvánku. Je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, tudíž je, podle ustanovení zákona o obcích, zastupitelstvo usnášeníschopné. Zápis z předešlého jednání byl ověřovateli podepsán, k nahlédnutí je na obecním úřadě v Malé Moravě.

 

Starosta navrhl, aby se dnešní jednání řídilo tímto programem:

1.           Schválení programu jednání

2.           Určení zapisovatele z jednání

3.           Určení ověřovatelů z jednání

4.           Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání a zpráva o činnosti obecního úřadu

5.           Mezitímní závěrka 1-3/2022

6.           Závěrečný účet obce za rok 2021

7.           Účetní závěrka Obce Malá Morava

8.           Účetní závěrka MŠ Malá Morava

9.           Hospodářský výsledek MŠ Malá Morava

10.         Rozpočtové opatření MŠ Malá Morava

11.         Rozpočtové opatření obce

12.         Provedená opatření starosty

13.         Výsledek hospodaření obce za leden až květen 2022

14.         Žádost o pacht pozemků Podlesí

15.         Žádost o pacht pozemků Podlesí II.

16.         Žádost o pacht pozemků Vojtíškov

17.         Záměr pachtu zemědělských pozemků – Malá Morava

18.         Záměr pachtu zemědělských pozemků – Zlatý Potok

19.         Záměr pachtu zemědělských pozemků – Vysoký Potok

20.         Záměr pachtu zemědělských pozemků – Podlesí

21.         Záměr pachtu zemědělských pozemků – Křivá Voda

22.         Záměr pachtu zemědělských pozemků – Vlaské

23.         Záměr pachtu zemědělských pozemků – Vojtíškov

24.         Záměr pachtu zemědělských pozemků – Vysoká

25.         Záměr směny pozemků Křivá Voda

26.         Směna pozemků Vysoká

27.         Směna pozemků Malá Morava

28.         Prodej pozemků Sklené

29.         Prodej pozemků Malá Morava

30.         Převod částí pozemku

31.         Převod pozemků pod komunikacemi

32.         Organizace zájezdu

33.         Příspěvek na obědy

34.         Půjčky FRB – II. kolo

35.         Služby spojené s užíváním bytů

36.         Soutěž o nejkrásnější rozkvetlé okno

37.         Smlouva o poskytnutí dotace

38.         Podpora prodejen v obci

39.         Změna směrnice o sociálním fondu

40.         Cyklobus

41.         Mimořádná inventarizace majetku obce

42.         Plnění plánu financování obnovy vodovodů

43.         Návrh na odpis nedobytných pohledávek

44.         Kontrola hospodaření obce

45.         Kontrola obce – krizový zákon

46.         Kontrola obce – úřad práce

47.         Informace o kontrole kvality vody

48.         Výroční zpráva Policie ČR

49.         Sponzorský dar

50.         Žádost o dar

51.         Rozšíření autobusové linky

52.         Rozšíření vodohospodářské infrastruktury

53.         Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – Vysoký Potok

54.         Souhlas se stavbou Vojtíškov NNv

55.         Souhlas se stavbou Vojtíškov NNv II.

56.         Souhlas se stavbou NNv Malá Morava- Sklené

57.         Souhlas se stavbou studny

58.         Výběrové řízení přístřešek u kaple

59.         Diskuze

60.         Závěr

 

1. Schválení programu

Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2022/16/01: ZO Malá Morava schvaluje program jednání

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

x

x

 

2. Určení zapisovatele z jednání

Starosta určil zapisovatelkou zápisu z jednání paní Simonu Pospíchalovou.

 

3. Určení ověřovatelů zápisu

Starosta obce určil ověřovatelem zápisu z jednání pana Karla Svobodu a Petra Pospíchala.

 

4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání a zpráva o činnosti obecního úřadu

Starosta seznámil přítomné s plněním usnesení z minulého zasedání a se zprávou o činnosti obecního úřadu a starosty. Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

ZO Malá Morava bere na vědomí zprávu o plnění usnesení

 

5. Mezitimní závěrka 1-3/2022

Starosta seznámil přítomné se čtvrtletní mezitimní účetní závěrkou.

 

ZO Malá Morava bere na vědomí zveřejnění a obsah mezitimní účetní závěrky za období 1-3/2022

 

6. Závěrečný účet obce za rok 2021

ZO projednalo závěrečný účet obce Malá Morava, tj. údaje o výsledku celoročního hospodaření. Závěrečný účet obsahuje mimo jiné zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2021, výsledek hospodaření obce, rozvahu, výkaz zisku a ztrát, přílohu, výsledek hospodaření fondů FRB a SF, hodnotící zprávu finančního hospodaření obce, výsledek hospodaření MŠ, výsledek inventarizace a ukazatel dluhové služby. Závěrečný účet je zveřejněn na úředních deskách a webu obce.

Příjmy celkem po konsolidaci: 18.979.253,64 Kč

Výdaje celkem po konsolidaci: 20.048.722,57 Kč

Zůstatky bankovních účtů k 31.12.2021:

Základní běžný účet: 10.630.690,44 Kč

ČNB: 3.850.236,03 Kč

Sociální fond: 315.006,32 Kč

Fond rozvoje bydlení: 756.036,01 Kč

Fond vodohospodářského majetku: 294.812,- Kč

Dlouhodobé závazky: 2.035.885,- Kč

Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

2022/16/02: ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce Malá Morava za rok 2021 a to bez výhrad

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

x

x

 

7. Účetní závěrka Obce Malá Morava za rok 2021

Starosta předložil účetní závěrku obce a otevřel diskuzi. Na jednání se dostavil Ing. Šebek. Nikdo z přítomných se nepřihlásil. Protokol o schválení účetní závěrky je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

2022/16/03: ZO v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje účetní závěrku Obce Malá Morava, sestavenou ke dni 31.12.2021 podle vyhlášky č. 220/2013 Sb.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

8. Účetní závěrka MŠ Malá Morava za rok 2021

Starosta předložil účetní závěrku Mateřské školy Malá Morava a otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil. Protokol o schválení účetní závěrky MŠ Malá Morava za rok 2021 je přílohou č. 2 tohoto zápisu. 

2022/16/04: ZO v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Malá Morava, sestavenou ke dni 31.12.2021 podle vyhlášky č. 220/2013 Sb.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

9. Hospodářský výsledek MŠ Malá Morava

ZO byla předložena zpráva o výsledku hospodaření MŠ Malá Morava, příspěvkové organizace za rok 2021 a žádost o převedení kladného hospodářského výsledku za rok 2021 do rezervního fondu MŠ Malá Morava. Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

2022/16/05: ZO Malá Morava schvaluje výsledek hospodaření MŠ Malá Morava, příspěvkové organizace za rok 2021

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

2022/16/06: ZO schvaluje převod kladného hospodářského výsledku příspěvkové organizace za rok 2021 ve výši 417,20 Kč do rezervního fondu MŠ Malá Morava, příspěvkové organizace

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

10. Rozpočtové opatření MŠ Malá Morava

Obec Malá Morava schválila v roce 2021 rozpočet pro MŠ Malá Morava na rok 2022. V průběhu roku 2022 došlo ke změnám, které byly ZO předloženy. Příjmy a výdaje byly navýšeny o 24.742,42 Kč.

Upravený rozpočet MŠ Malá Morava na rok 2022:

Příjmy             2.837.822,42 Kč

Výdaje             2.837.822,42 Kč

Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil. Kompletní znění rozpočtového opatření je v příloze č.3 tohoto zápisu.

2022/16/07: ZO Malá Morava schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022 MŠ Malá Morava, příspěvkové organizace

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

11. Rozpočtové opatření obce

Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 100006/2022, včetně důvodové zprávy. Rozpočet byl navýšen v příjmech o 3.426.000,- Kč, ve výdajích o 4.227.000,- Kč a financování bylo navýšeno o 801.000,- Kč. Kompletní znění rozpočtových opatření je v příloze č. 4 tohoto zápisu. Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

2022/16/08: ZO Malá Morava schvaluje rozpočtové opatření č. 100006/2022

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

12. Provedená opatření starosty

Starosta předložil zastupitelům Opatření č. 02, 03, 04, 05 a 06/2022, kterým starosta obce schvaluje a provádí rozpočtové opatření č. 100001, 100002, 100003, 100004 a 100005/2022, tato opatření jsou přílohou č. 5 tohoto zápisu.

Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

ZO Malá Morava bere na vědomí opatření starosty

 

13. Výsledek hospodaření obce za období leden až květen 2022

Starosta obce seznámil přítomné s výsledkem hospodaření obce v uvedeném období a poté otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

ZO Malá Morava bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření obce v období leden až květen 2022.

14. Žádost o pacht pozemků Podlesí

Ing. J.R. z xxx, požádal obec o pacht části obecních pozemků p.č. 2248 o výměře cca 110 m2, p.č. 1872/4 o výměře cca 361 m2 a p.č. 2273 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Podlesí – město. Tyto pozemky navazují na pozemky, které užívá na základě pachtovní smlouvy se Státním pozemkovým úřadem ČR, pobočka Šumperk a rád by je rovněž zemědělsky užíval. Starosta vyzval k diskuzi, nikdo z přítomných se nepřihlásil.

 

2022/16/09: ZO Malá Morava schvaluje záměr pachtu částí pozemků p.č. 2248 o výměře cca 110 m2, p.č. 1872/4 o výměře cca 361 m2 a p.č. 2273 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Podlesí – město.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

15. Žádost o pacht pozemků Podlesí II.

P.V., xxx, by si rád propachtoval obecní pozemky p.č. 70 o výměře 313 m2 a p.č. 76/1 o výměře 79 m2 v k.ú. Podlesí – město. Tyto pozemky chce používat k drobné zemědělské činnosti jako zahrádku. Starosta vyzval k diskuzi, nikdo z přítomných se nepřihlásil.

 

2022/16/10: ZO Malá Morava schvaluje záměr pachtu pozemků p.č. 70 o výměře 313 m2 a p.č. 76/1 o výměře 79 m2 v k.ú. Podlesí – město

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

16. Žádost o pacht pozemků Vojtíškov.

Pana T.S. z xxx, by si rád propachtoval obecní pozemky p.č. 1790 a p.č. 1816/2 v k.ú. Vojtíškov. Pacht je možný, ovšem za podmínky, že tyto pozemky, nebo jejich části nikdo neužívá. Starosta vyzval k diskuzi, nikdo z přítomných se nepřihlásil.

 

2022/16/11: ZO Malá Morava schvaluje záměr pachtu pozemků, popřípadě jejich částí p.č. 1490 o výměře 137 m2 a p.č. 1816/2 o výměře 46 m2 v k.ú. Vojtíškov

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

17. Záměr pachtu zemědělských pozemků – Malá Morava

Starosta seznámil přítomné s návrhem pachtu pozemků ve vlastnictví obce, které jsou zemědělsky užívané a dosud nejsou propachtované. Starosta vyzval k diskuzi, nikdo z přítomných se nepřihlásil.

 

2022/16/12: ZO Malá Morava schvaluje záměr pachtu pozemků či jejich části v k.ú. Malá Morava, které jsou uvedeny v příloze č. 6 tohoto zápisu

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

18. Záměr pachtu zemědělských pozemků – Zlatý Potok

Starosta seznámil přítomné s návrhem pachtu pozemků ve vlastnictví obce, které jsou zemědělsky užívané a dosud nejsou propachtované. Starosta vyzval k diskuzi, nikdo z přítomných se nepřihlásil.

 

2022/16/13: ZO Malá Morava schvaluje záměr pachtu pozemků či jejich části v k.ú. Zlatý Potok, které jsou uvedeny v příloze č. 7 tohoto zápisu

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

19. Záměr pachtu zemědělských pozemků – Vysoký Potok

Starosta seznámil přítomné s návrhem pachtu pozemků ve vlastnictví obce, které jsou zemědělsky užívané a dosud nejsou propachtované. Starosta vyzval k diskuzi, nikdo z přítomných se nepřihlásil.

 

2022/16/14: ZO Malá Morava schvaluje záměr pachtu pozemků či jejich části v k.ú. Vysoký Potok, které jsou uvedeny v příloze č. 8 tohoto zápisu

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

20. Záměr pachtu zemědělských pozemků – Podlesí

Starosta seznámil přítomné s návrhem pachtu pozemků ve vlastnictví obce, které jsou zemědělsky užívané a dosud nejsou propachtované. Starosta vyzval k diskuzi, nikdo z přítomných se nepřihlásil.

 

2022/16/15: ZO Malá Morava schvaluje záměr pachtu pozemků či jejich části v k.ú. Podlesí-město, které jsou uvedeny v příloze č. 9 tohoto zápisu

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

21. Záměr pachtu zemědělských pozemků – Křivá Voda

Starosta seznámil přítomné s návrhem pachtu pozemků ve vlastnictví obce, které jsou zemědělsky užívané a dosud nejsou propachtované. Starosta vyzval k diskuzi, nikdo z přítomných se nepřihlásil.

 

2022/16/16: ZO Malá Morava schvaluje záměr pachtu pozemků či jejich části v k.ú. Křivá Voda, které jsou uvedeny v příloze č. 10 tohoto zápisu

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

22. Záměr pachtu zemědělských pozemků – Vlaské

Starosta seznámil přítomné s návrhem pachtu pozemků ve vlastnictví obce, které jsou zemědělsky užívané a dosud nejsou propachtované. Starosta vyzval k diskuzi, nikdo z přítomných se nepřihlásil.

 

2022/16/17: ZO Malá Morava schvaluje záměr pachtu pozemků či jejich části v k.ú. Vlaské, které jsou uvedeny v příloze č. 11 tohoto zápisu

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

23. Záměr pachtu zemědělských pozemků – Vojtíškov

Starosta seznámil přítomné s návrhem pachtu pozemků ve vlastnictví obce, které jsou zemědělsky užívané a dosud nejsou propachtované. Starosta vyzval k diskuzi, nikdo z přítomných se nepřihlásil.

 

2022/16/18: ZO Malá Morava schvaluje záměr pachtu pozemků či jejich části v k.ú. Vojtíškov, které jsou uvedeny v příloze č. 12 tohoto zápisu

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

24. Záměr pachtu zemědělských pozemků – Vysoká

Starosta seznámil přítomné s návrhem pachtu pozemků ve vlastnictví obce, které jsou zemědělsky užívané a dosud nejsou propachtované. Starosta vyzval k diskuzi, nikdo z přítomných se nepřihlásil.

 

2022/16/19: ZO Malá Morava schvaluje záměr pachtu pozemků či jejich části v k.ú. Vysoká u Malé Moravy, které jsou uvedeny v příloze č. 13 tohoto zápisu

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

25. Záměr směny pozemků Křivá Voda

Pan Walter Köhler opustil jednací místnost. Starosta seznámil přítomné s návrhem na narovnání vlastnických vztahů k pozemkům pod komunikací Podlesí- Křivá Voda. Stávající veřejná cesta je na obecním pozemku pouze zčásti, částečně se nachází na pozemcích Ing. R. a částečně paní S.. Byl vyhotoven geometrický plán se zaměřením současné podoby silnice. Záměrem je, aby všechny pozemky pod komunikací byly ve vlastnictví obce a aby byl jednou provždy vyřešen statut veřejně přístupné cesty pro všechny.

 

Proto je předložen tento záměr směny, který zatím řeší směnu s Ing. R. ne s paní S. Obě strany by následně stejnou měrou nesly náklady spojené s realizací této směny. Proběhla všeobecná diskuze mezi zastupiteli.

 

Pozemky ve vlastnictví obce, které by v případě směny přešly do vlastnictví Ing. R.

Původní číslo

Nové číslo podle GP

Nová výměra

369

369/5

764 m2

 

369/1

724 m2

 

369/2

195 m2

370

 

755 m2

 

 

 

 

 

Celkem 2.348 m2

 

Pozemky Ing. Richtera (pod komunikací), které by v případě směny přešly do vlastnictví obce

Původní číslo

Nové číslo podle GP

Nová výměra

42

42/2

517 m2

44

44/2

212 m2

45

45/2

662 m2

77

77/2

1006 m2

81/8

81/16

20 m2

 

 

Celkem 2.417 m2

 

2022/16/20: ZO Malá Morava schvaluje záměr směny obecních pozemků: (1) části pozemku p.č. 369, tj. podle GP č. 54-163/2017 nově vzniklého pozemku p.č. 369/5, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 764 m2, nově vzniklého pozemku 369/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 724 m2 a nově vzniklého pozemku p.č. 369/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 195 m2 , (2) pozemku p.č. 370, trvalý travní porost o výměře 755 m2 za části pozemků ve vlastnictví Ing. J. R.: (1) část pozemku p.č. 42, tj. Podle GP č. 54-163/2017 za nově vzniklý pozemek p.č. 42/2, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 517 m2, (2) část pozemku p.č. 44, tj. Podle GP č. 54-163/2017 za nově vzniklý pozemek p.č. 44/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 212 m2, (3) část pozemku p.č. 45, tj. Podle GP č. 54-163/2017 za nově vzniklý pozemek p.č. 45/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 662 m2, (4) část pozemku p.č. 77, tj. Podle GP č. 54-163/2017 za nově vzniklý pozemek p.č. 77/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1006 m2, (5) část pozemku p.č. 81/8, tj. Podle GP č. 54-163/2017 za nově vzniklý pozemek p.č. 81/16, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 20 m2, vše v k.ú. Křivá Voda.

Hlasování : 7:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

x

+

+

+

+

+

+

+

x

 

26. Směna pozemků Vysoká

Do jednací síně se dostavil pan Walter Köhler. Na jednání zastupitelstva obce Malá Morava dne 12.12.2019 byl schválený záměr směny nemovitostí v katastrálním území Vysoká u Malé Moravy mezi Obcí Malá Morava, J.P., J.P. a L:L:. Schválený záměr byl zveřejněný na úředních deskách obce od 12.5.2022 do 13.6.2022. K záměru nikdo nepodal připomínky. Jedná se o podobný případ směny, jako v předchozím bodu jednání zastupitelstva. Manželé P. a pan L.L. vlastní pozemky pod veřejnou místní komunikací ve vlastnictví obce. Účel směny je stejný, zajistit, aby všechny pozemky pod komunikací byly ve vlastnictví obce a aby byl jednou provždy vyřešen statut veřejně přístupné cesty pro všechny. Dotčené pozemky směnou:

Pozemky ve vlastnictví obce, které budou směněny za pozemky ve vlastnictví manželů P.:

Původní číslo pozemku

Nové číslo podle GP

Výměra

Cena pozemků

Část 684

648/2

49 m2

2.010,96

Část 650/3

650/6

10 m2

410,40

Část 650/3

650/4

108 m2

4.432,32

Část 647/3

647/5

40 m2

1.641,60

 

Pozemky ve vlastnictví manželů P., které připadnou obci:

Původní číslo

Nové číslo podle GP

Výměra

Cena pozemků

Část 33/1

33/6

67 m2

3.940,94

Část 195/7

195/14

5 m2

294,10

Část 195/7

195/13

14 m2

823,48

Část 78

78/2

82 m2

4.823,24

Část 79

79/2

20 m2

1.176,40

Část 33/1

33/7

56 m2

3.923,92

 

Pozemky ve vlastnictví obce, které budou směněny za pozemky ve vlastnictví pana L.:

Původní číslo pozemku

Nové číslo podle GP

Výměra

Cena pozemků

Část 647/3

647/4

16 m2

2.188,80 Kč

 

Pozemky ve vlastnictví pana L., které připadnou obci:

Původní číslo pozemku

Nové číslo podle GP

Výměra

Cena pozemků

Část 31/1

672

16 m2

941,12 Kč

 

Návrhem je schválit směnu pozemků bez vzájemného dorovnávání cen. Každá ze smluvních stran ponese stejnou měrou náklady spojené s realizací této směny, včetně Geometrického plánu, ocenění, návrhu na vklad do katastru nemovitostí a podobně. Starosta vyzval k diskuzi, nikdo z přítomných se nepřihlásil.

 

2022/16/21: ZO Malá Morava schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví obce Malá Morava, tj. nově vzniklého pozemku p.č. 648/2 , ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 49 m2, nově vzniklého pozemku p.č. 650/6, , ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m2, nově vzniklého pozemku p.č. 650/4, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 108 m2 a nově vzniklého pozemku p.č. 647/5, , ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 40 m,  které vznikly na základě Geometrického plánu č. 190-94/2018, oddělením z původních nemovitostí p.č. 684, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 650/3, ostatní plocha, ostatní komunikace a p.č. 647/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. Vysoká u Malé Moravy za pozemky ve vlastnictví manželů J.P., bytem xxx, 788 33 a Jaromíra Piskoře, bytem xxx, tj. nově vzniklého pozemku p.č. 33/6 trvalý travní porost o výměře 67 m2,  nově vzniklého pozemku p.č. 195/14, trvalý travní porost o výměře 5 m2, nově vzniklého pozemku p.č. 195/13, trvalý travní porost o výměře 14 m2, nově vzniklého pozemku p.č. 78/2, ostatní plocha, jiná plocha o výměře  82 m2, nově vzniklého pozemku 79/2, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 20 m2 a nově vzniklého pozemku p.č. 33/7, trvalý travní porost o výměře 56 m2, které vznikly na základě Geometrického plánu č. 190-94/2018, oddělením z původních nemovitostí p.č. 33/1 trvalý travní porost, p.č. 195/7, trvalý travní porost, p.č. 78, ostatní plocha, jiná plocha a p.č. 79, ostatní plocha, jiná plocha. Směna se uskuteční bez finančního dorovnání. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí oba účastníci stejným dílem.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

2022/16/22: ZO Malá Morava schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví obce Malá Morava, tj. nově vzniklého pozemku p.č. 647/4 , ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 16 m2, který vznikl na základě Geometrického plánu č. 190-94/2018, oddělením z původní nemovitosti p.č. 647/3, ostatní plocha, ostatní komunikace  v k.ú. Vysoká u Malé Moravy za pozemek ve vlastnictví pana L.L., bytem xxx, tj. nově vzniklý pozemek p.č. 672 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 16 m2, který vznikl na základě Geometrického plánu č. 190-94/2018, oddělením z původní nemovitosti p.č. 31/1 ostatní plocha, ostatní komunikace. Směna se uskuteční bez finančního dorovnání. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí oba účastníci stejným dílem.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

27. Směna pozemků Malá Morava

Na jednání zastupitelstva obce Malá Morava dne 24.9.2020 byl schválený záměr směny nemovitostí mezi Obcí Malá Morava a panem Waltrem Köhlerem. Schválený záměr byl zveřejněný na úředních deskách obce od 17.11.2021 do 18.12.2021. K záměru nikdo nepodal připomínky. Jedná se o směnu pozemků u zemědělských staveb a v pastevních areálech za pozemky pod místními komunikacemi a v intravilánu obce. Dotčené pozemky směnou:

Obecní pozemky, které budou směněny za pozemky pana Waltra Köhlera

Původní číslo pozemku

Nové číslo dle GP

Výměra

Cena pozemků

k.ú. Vysoký Potok

 

 

 

176/6

 

44 m2

1.565,-

136/10

 

106 m2

3.769,-

136/12

 

252 m2

8.961,-

714

 

97 m2

203,-

263/1

 

518 m2

7.770,-

716/4

 

705 m2

10.575,-

k.ú. Sklené u Malé Moravy

 

 

 

839

 

146 m2

5.001,-

892/1

 

188 m2

5.452,-

16/12

 

189 m2

268,-

853

 

514 m2

7.710,-

K.ú. Zlatý Potok

 

 

 

194/3

 

521 m2

7.815,-

 

Pozemky ve vlastnictví pana Köhlera, které připadnou obci

Původní číslo

Nové číslo dle GP

Výměra

Cena pozemků

K.ú. Malá Morava

 

 

 

217/11

 

1097 m2

73.440,-

K.ú. Vysoký Potok

 

 

 

Část p.č. 33/1

33/5

469 m2

14.435,82,-

K.ú. Podlesí-město

 

 

 

Část 500/1

500/2

932 m2

28.686,96

Část 471

471/2

291 m2

8.956,98

 

Návrhem je schválit směnu pozemků bez vzájemného dorovnávání cen. Každá ze smluvních stran ponese stejnou měrou náklady spojené s realizací této směny, včetně Geometrického plánu, ocenění, návrhu na vklad do katastru nemovitostí a podobně. Starosta vyzval k diskuzi, nikdo z přítomných se nepřihlásil.

 

2022/16/23: ZO Malá Morava schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví obce Malá Morava, p.č. 176/6, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 44 m2, p.č. 136/10, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 106 m2, p.č. 136/12, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 252 m2, p.č. 714, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 97 m2, p.č. 263/1, trvalý travní porost o výměře 518 m2, p.č. 716/4, trvalý travní porost o výměře 705 m2, vše v k.ú. Vysoký Potok, p.č. 839, trvalý travní porost o výměře 146 m2, p.č. 892/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 188 m2, p.č. 16/12, trvalý travní porost o výměře 189 m2, p.č. 853, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 514 m2 v k.ú. Sklené u Malé Moravě, p.č. 194/3, orná půda o výměře 521 m2 v k.ú. Zlatý Potok za pozemky ve vlastnictví pana Waltra Köhlera, bytem Malá Morava 93, 788 33, tj. nově vzniklý pozemek p.č. 33/5 trvalý travní porost o výměře 469 m2 v k.ú. Vysoký Potok, nově vzniklý pozemek p.č. 500/2, trvalý travní porost o výměře 932 m2 v k.ú. Podlesí-město, nově vzniklý pozemek p.č. 471/2, orná půda o výměře 291 m2 v k.ú. Podlesí-město a pozemek p.č. 217/11 zahrada o výměře 1097 m2 v k.ú. Malá Morava.  Nové pozemky vznikly na základě Geometrického plánu č. 189-108/2020 a č. 190-108/2020, oddělením z původních nemovitostí p.č. 33/1 trvalý travní porost v kú Vysoký Potok, p.č. 500/1 trvalý travní porost a p.č. 471 orná půda v k.ú. Podlesí-město. Směna se uskuteční bez finančního dorovnání. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí oba účastníci stejným dílem.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

28. Prodej pozemků Sklené

Zastupitelstvo obce Malá Morava dne 18.3.2021 projednalo a schválilo záměr prodeje pozemku p.č. 117/5, ostatní plocha o výměře 20 m2 v k.ú. Sklené u Malé Moravy. Prodej tohoto pozemku je možný, protože je zastavěn stavbou rekreačního objektu ve vlastnictví paní J.G., bytem xxx. Záměr prodeje byl zveřejněn na úředních deskách od 10.11.2021 do 12.12.2021, nikdo na něj nereagoval. Cena za prodej byla stanovena dle pravidel pro prodej nemovitostí a prodejní cena byla stanovena na základě vyjádření k ceně obvyklé ve výši 100,- Kč/m2. Žadatelka o převod pozemku dále uhradí všechny náklady spojené s realizací převodu, zejména náklady na vypracování znaleckého posudku, náklady na výpis z KN, náklady na uzavření smlouvy a správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Tyto náklady se připočtou ke kupní ceně. Starosta vyzval k diskuzi, nikdo z přítomných se nepřihlásil.

 

2022/16/24: ZO Malá Morava schvaluje prodej pozemku p.č. 117/5, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 20 m2 v k.ú. Sklené u Malé Moravy do vlastnictví paní J.G., xxx za cenu 2.000,- Kč + náklady spojené s převodem nemovitostí.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

29. Prodej pozemků Malá Morava

Zastupitelstvo obce Malá Morava dne 16.12.2021 projednalo a schválilo záměr prodeje pozemku p.č. st. 251, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2 v k.ú. Malá Morava. Prodej je možný, protože je pozemek zastavěný stavbou Malé vodní elektrárny ve vlastnictví paní D.Z., bytem xxx. Záměr prodeje byl zveřejněný na úředních deskách od 8.4.2022 do 9.5.2022, nikdo na něj nereagoval. Cena za prodej byla stanovena dle pravidel pro prodej nemovitostí a prodejní cena byla stanovena na základě vyjádření k ceně obvyklé ve výši 100,- Kč/m2. Žadatel o převod pozemku uhradí také všechny náklady spojené s realizací převodu, zejména náklady na vypracování znaleckého posudku, náklady na výpis z KN, náklady na uzavření smlouvy a správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Tyto náklady se připočítávají ke kupní ceně. Starosta vyzval k diskuzi, nikdo z přítomných se nepřihlásil.

 

2022/16/25: ZO Malá Morava schvaluje prodej pozemku p.č. st. 251, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2 v k.ú. Malá Morava do vlastnictví paní D.Z., bytem xxx za cenu 1.600,- Kč + náklady spojené s převodem nemovitostí.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

30. Převod částí pozemku

Část pozemku p.č. 700/4, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Vysoký Potok je zastavěn stavbou místní komunikace ve vlastnictví obce. Vlastníkem pozemku je ČR, s právem hospodaření pro Státní pozemkový úřad. Tyto části pozemků lze bezúplatně získat do majetku obce. Starosta vyzval k diskuzi, nikdo z přítomných se nepřihlásil.

 

2022/16/26: ZO Malá Morava schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod částí pozemků p.č. 700/4, ostatní plocha, ostatní komunikace do vlastnictví obce a pověřuje starostu podpisem smlouvy o bezúplatném převodu pozemků částí pozemků pod komunikací.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

31. Převod pozemků pod komunikacemi

Starosta seznámil přítomné návrhem smlouvy o bezúplatném převodu pozemků pod místními komunikacemi. Tento bod je již pouze na vědomí, protože nabytí pozemků odsouhlasilo zastupitelstvo obce Malá Morava dne 17.12.2020 usnesením č. 2020/10/09. Podpis smlouvy by se měl uskutečnit 29.6.2022. Starosta vyzval k diskuzi, nikdo z přítomných se nepřihlásil.

 

 

ZO Malá Morava bere na vědomí informaci o podpisu smlouvy

 

32. Organizace zájezdu

Po delší koronavirové pauze zde máme k projednání návrh dalšího zájezdu. Námětem je plavba po Baťově kanále a návštěva Velehradu. Termín 23. července 2022. Cena dopravy je 22.700,- Kč

+ poplatky za loď 8.000,- Kč + DPH. Starosta vyzval k diskuzi, nikdo z přítomných se nepřihlásil.

 

2022/16/27: ZO souhlasí s konáním zájezdu dne 23.7.2022 a stanovuje tyto ceny za dopravu:

pro občana s trvalým pobytem v obci 200,- Kč,

pro starobního důchodce s trvalým pobytem v obci 100,- Kč,

pro dítě do 18 ti let s trvalým pobytem v obci sleva 100,- Kč,

pro ostatní 775,- Kč

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

33. Příspěvek na obědy

Starosta seznámil přítomné o dalších dvou organizacích, které dováží či dodávají obědy našim občanům. Jedná se o školní jídelnu Králíky a Charitu Šumperk. U těchto poskytovatelů nelze ovšem využít dosavadní způsob hrazení příspěvku. Starosta vyzval k diskuzi, nikdo z přítomných se nepřihlásil.

2022/16/28: ZO schvaluje příspěvek ve výši 20,- Kč na jeden oběd pro starobní důchodce bydlící v obci Malá Morava a odebírající oběd ze Školní jídelny Králíky nebo od Charity Šumperk. Způsob vyplácení příspěvku při dovozu stravy od těchto poskytovatelů bude odlišný než u jiných poskytovatelů a bude poskytnut přímo občanům, kteří si o příspěvek (dotaci) na obědy požádali.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

34. Půjčky FRB – II. kolo

Starosta seznámil přítomné s přijatými žádostmi o půjčky z Fondu rozvoje bydlení. Starosta vyzval k diskuzi, nikdo z přítomných se nepřihlásil.

 

2022/16/29: ZO schvaluje poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení podle schválených pravidel v celkové výši 90.000,- Kč takto:

Panu Romanu Köherovi, bytem Malá Morava 93, 90.000,- Kč na opravu střechy a opravu komínu

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

35. Služby spojené s užíváním bytů

Referentka obce Markéta Zahradníčková navrhla aktualizaci plateb za služby spojené s nájmem obecních bytů. Z důvodu narůstajících finančních nákladů na zajištění služeb spojených s užíváním bytů ve vlastnictví obce Malá Morava je zastupitelstvu předložen návrh na zvýšení již zavedeného paušálního poplatku za vývoz fekálií, na zvýšení již zavedeného paušálního poplatku za čištění a revize komínů, na zavedení paušálního poplatku za revize kotlů, na zavedení paušálního poplatku za revize tlakových nádob a na zavedení paušálního poplatku za servis, kontroly a revize plynových spotřebičů (kombinovaných sporáků).

Paušální poplatek za vývoz fekálií byl zaveden a stanoven ve výši 10,- Kč za osobu a měsíc usnesením ZO č. 21/337 ze dne 25. 4. 2002. Dle skutečných nákladů navrhuji zvýšit paušální poplatek za vývoz fekálií na částku 62,- Kč za osobu a měsíc.

Paušální poplatek za čištění a revize komínů byl zaveden a stanoven ve výši 32,- Kč   za používaný komínový průduch a měsíc usnesením ZO č. 14/21 ze dne 25. 5. 2005.Dle skutečných nákladů navrhuji zvýšit paušální poplatek za čištění a revize komínů   na částku 38,- Kč za používaný komínový průduch a měsíc.

Z důvodu zabezpečení revizí kotlů navrhuji zavést paušální poplatek za revize kotlů ve výši 15,- Kč za kotel a měsíc. Poplatek je stanoven dle skutečných nákladů.

Z důvodu zabezpečení revizí tlakových nádob navrhuji zavést paušální poplatek za revize tlakových nádob ve výši 85,- Kč za nádobu a měsíc. Poplatek je stanoven dle skutečných nákladů.

Z důvodu zabezpečení servisu, kontrol a revizí plynových spotřebičů (kombinovaných sporáků) navrhuji zavést poplatek za servis, kontroly a revize plynových spotřebičů (kombinovaných sporáků) ve výši 85,- Kč za spotřebič a měsíc. Poplatek je stanoven dle skutečných nákladů.

Na základě navýšených a nově zavedených paušálních poplatků za služby spojených s užíváním bytů bude opravena příloha č. 1 Vnitřní směrnice č. 3/2015 ze dne 17. 12. 2015 (Pravidla týkající se vybavení nájemních bytů v majetku obce Malá Morava, jeho obnovy a nákladů na drobné opravy). Výše uvedená směrnice zůstane v platnosti. Starosta vyzval k diskuzi. P. Morong se dotazoval, kolik bude zvýšení dělat na 1 byt.

 

2022/16/30: Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí s navýšením paušálního poplatku za vývoz fekálií ve výši 62,- Kč za osobu a měsíc, s navýšením paušálního poplatku za čištění a revize komínů ve výši 38,- Kč za komínový průduch a měsíc, souhlasí se zavedením paušálního poplatku za revize kotlů ve výši 15,- Kč za kotel a měsíc, souhlasí se zavedením paušálního poplatku za revize tlakových nádob ve výši 85,- Kč za nádobu a měsíc, souhlasí se zavedením paušálního poplatku za servis, kontroly a revize plynových spotřebičů (kombinovaných sporáků) ve výši 85,- Kč za spotřebič a měsíc. Dále souhlasí se změnou přílohy č. 1 Vnitřní směrnice č. 3/2015 ze dne 17. 12. 2015 s účinností od 1.7.2022

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

36. Soutěž o nejkrásnější rozkvetlé okno

Zastupitelům byl předložen návrh na zvýšení odměny v soutěži občanů, která si klade za cíl zapojit občany do zkrášlení Malé Moravy a motivovat k této činnosti i všechny ostatní. Nová výše finanční motivace v každé kategorii za 1. místo 3.000,-Kč, za 2. místo  2.000,- Kč a za 3. místo 1.000,- Kč. Starosta vyzval k diskuzi, nikdo se nepřihlásil.

 

2022/16/31: ZO schvaluje navýšení hodnoty za umístění v soutěži O nejkrásnější rozkvetlé okno takto:

za 1. místo 3.000,- Kč, za 2. místo  2.000,- Kč a za 3. místo 1.000,- Kč.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

37. Smlouva o poskytnutí dotace

Obec Malá Morava uspěla se žádostí o poskytnutí dotace z POV Olomouckého kraje, v dotačním programu „Památková péče v Olomouckém kraji v roce 2022“, dotační titul Obnova staveb drobné architektury místního významu. Od Olomouckého kraje získáme dotaci ve výši 32.000,- Kč.

 

2022/16/32: ZO souhlasí s přijetím dotace na částečnou úhradu výdajů na Kříž před kostelem Malá Morava ve výši 32.000,- Kč od Olomouckého kraje v souladu s pravidly dotačního programu Památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2022 a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

38. Podpora prodejen v obci

Olomoucký kraj v letošním roce neotevřel dotační program „Podpora venkovských prodejen“, z POV Olomouckého kraje. V loňském roce jsme získali z tohoto programu 30.000,- Kč pro každou prodejnu potravin v obci a mohli jsme každé prodejně, včetně našeho podílu vyplatit 60.000,- Kč. Návrhem tohoto bodu programu je, i přes absenci dotačního program „Podpora venkovských prodejen“, z POV Olomouckého kraje, podpořit obě prodejny potravin v obci majitelů P.P., bytem xxx a pana J.Z., bytem xxx a poskytnout těmto subjektům dotaci z obecního rozpočtu, každému ve výši 30.000,- Kč na rok 2022. A to formou smlouvy o poskytnutí neinvestičního transferu, která je součástí důvodové zprávy. Starosta vyzval k diskuzi, nikdo se nepřihlásil.

 

2022/16/33: ZO Malá Morava souhlasí s poskytnutím dotace na provoz prodejen v obci Malá Morava ve výši 30.000,00 Kč na prodejnu a schvaluje uzavření smlouvy s panem P.P., bytem xxx a panem J. Z., bytem xxx.

Hlasování : 7:0:1  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

o

+

+

x

 

39. Změna směrnice o sociálním fondu

Starosta seznámil přítomné se změnou Vnitřní směrnice č.1/2013, Sociální fond zaměstnanců a zastupitelů uvolněných pro výkon veřejné funkce, Obce Malá Morava, včetně přílohy č. 1 Zásady pro použití prostředků tohoto fondu. Návrhem je změna výše některých příspěvků. Starosta vyzval k diskuzi, nikdo se nepřihlásil.

 

2022/16/34: ZO Malá Morava schvaluje Vnitřní směrnici č. 2/2022, Sociální fond zaměstnanců a zastupitelů uvolněných pro výkon veřejné funkce, Obce Malá Morava s platností od 1.7.2022 a stanovuje cenu stravenky na 80,- Kč.

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

40. Cyklobus

Starosta seznámil přítomné se žádostí obce Dolní Morava o finanční podporu cyklobusu Králíky-Dolní Morava- Staré Město. Informoval také, že v loňském roce tuto dopravu z naší obce využily jenom jednotky obyvatel, navrhl toto podpořit pouze symbolickou částkou 10.000,- Kč. Starosta vyzval k diskuzi. Pavel Morong navrhl tento cyklobus nepodpořit vůbec. Starosta nechal o jeho návrhu hlasovat.

 

2022/16/35: ZO Malá Morava souhlasí s návrhem nepodpořit cyklobus Králíky-Dolní Morava- Staré Město

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

41. Mimořádné inventarizace majetku obce

Starosta seznámil přítomné s příkazem k provedení mimořádné inventarizace majetku, závazků a pohledávek Obce Malá Morava ke dni 30.6.2022. Starosta vyzval k diskuzi, nikdo se nepřihlásil.

 

ZO Malá Morava bere na vědomí informaci o inventarizaci

 

42. Plnění plánu financování obnovy vodovodů

Obec Malá Morava, jako vlastník vodovodu a kanalizace, je povinna podle § 8 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), zajistit jejich plynulé a bezpečné provozování, vytvářet rezervu finančních prostředků na jejich obnovu. Podle § 8 odst. 11 zákona o vodovodech a kanalizacích je povinna zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů a kanalizací. Pro rok 2021 bylo naplánováno vynaložení finančních prostředků na obnovu vodohospodářské infrastruktury - obnovu části vodovodu Podlesí, spočívající ve výměně části stávajícího vodovodního řadu. Tato obnova ani čerpání fondu na obnovu vodohospodářského majetku nebylo uskutečněno. Tvorba prostředků obnovy infrastrukturního majetku za rok 2021 činila celkovou částku 50.000,- Kč. Starosta vyzval k diskuzi, nikdo se nepřihlásil.

 

ZO bere na vědomí plnění Plánu financování obnovy vodovodu a kanalizace v majetku Obce Malá Morava za rok 2021

 

43. Návrh na odpis nedobytných pohledávek

Zastupitelstvu obce byl předložen materiál týkající se odpisu pohledávek z účetní evidence obce, které jsou po jejich posouzení klasifikovány jako nedobytné z důvodů nevymahatelnosti zapříčiněné úmrtím občanů. Pohledávky budou následně převedeny z aktivních účtů na podrozvahový účet, kde budou dále vedeny jako nedobytné pohledávky. Starosta vyzval k diskuzi, nikdo se nepřihlásil.

 

2022/16/36: ZO schvaluje odpis nedobytných pohledávek za nájem ve výši 115.885,50 Kč a za vodu ve výši 30.981,- Kč z účetní evidence Obce Malá Morava

Hlasování: 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

2022/16/37 : ZO schvaluje převod nedobytných pohledávek za nájem ve výši 115.885,50 Kč a za vodu ve výši 30.981,- Kč na podrozvahový účet

Hlasování: 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

44. Kontrola hospodaření obce

Starosta seznámil přítomné se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Morava za rok 2021. Kontrolu provedly pracovnice Krajského úřadu Olomouckého kraje Bc. A.M. a Ing. P. V. Zpráva o výsledku přezkoumání je opravdu obsáhlá, má 10 stránek, je zde uveden soupis přezkoumaných písemností a také výsledek dílčího přezkoumání. Závěrem zprávy je kontrolní zjištění, že při přezkoumání hospodaření obce Malá Morava za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Starosta vyzval k diskuzi, nikdo se nepřihlásil.

 

ZO Malá Morava bere na vědomí výsledek kontroly hospodaření obce

 

45. Kontrola obce – krizový zákon

Starosta seznámil přítomné se zápisem z kontroly obce o dodržování zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, zejména zajištění připravenosti obce na řešení krizových opatření. Kontrolu provedl dne 11.5. 2022 kpt. R.N. za Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje a Bc. M.B. za MěÚ Šumperk. Závěrem kontrola bylo konstatování, že obec řádně plní úkoly uvedené v krizovém zákoně. Starosta vyzval k diskuzi, nikdo se nepřihlásil.

 

ZO Malá Morava bere na vědomí výsledek kontroly

 

46. Kontrola obce – úřad práce

Starosta seznámil přítomné se zápisem z kontroly hospodaření obce s veřejnými prostředky, dohodami o vytvoření pracovních míst v rámci VPP a poskytnutí příspěvku na tato místa. Byl kontrolován rok 2021. Kontrolu provedly pracovnice Úřadu práce Olomouc Bc. O.P. a Mgr. M.V. ve dnech 4. – 21. března 2021. Závěrem kontrola bylo konstatování, že poskytnutý příspěvek byl vyplacen v souladu s dohodou. Starosta vyzval k diskuzi, nikdo se nepřihlásil.

 

ZO Malá Morava bere na vědomí výsledek kontroly

 

47. Informace o kontrole kvality vody

Starosta seznámil přítomné se zprávou z kontroly kvality vody v obecních vodovodech. Dne 16. 6. 2021 provedla Krajská hygienická stanice se sídlem v Olomouci kontrolu kvality vody v obecních vodovodech. Jeden kontrolní odběr byl mírně nevyhovující a to ve Vojtíškově, kde bylo ve vzorku překročeno množství koliformních bakterií o dvě jednotky (norma připouští 0 jednotek, naměřené množství byly 2 jednotky) a počty kolonií při 22°C o 70 jednotek (norma připouští 200 jednotek, naměřeno bylo 270 jednotek) Za toto pochybení byla obci vyměřena pokuta ve výši 1.000,- Kč. Uvedený stav kvality vody byl ihned napraven a to tak, že byla zvýšena dávka chlorace, která uvedenou závadu odstranila. Starosta vyzval k diskuzi, nikdo se nepřihlásil.

 

ZO Malá Morava bere na vědomí výsledek kontroly

 

48. Výroční zpráva Policie ČR

Starosta seznámil přítomné s informacemi Obvodního oddělení PČR Hanušovice o nápadu trestné činnosti a stavu veřejného pořádku ve služebním obvodu Obvodního oddělení Hanušovice za loňský rok 2021. Starosta vyzval k diskuzi, nikdo se nepřihlásil.

 

ZO Malá Morava bere na vědomí zprávu OO PČR Hanušovice

 

49. Sponzorský dar

Mgr. R.Š., bytem XXX, zaslal obci 1.000,- Kč jako osobní sponzorský příspěvek – dar na nákup pohonných hmot na sekání trávy v okolí sportovního hřiště ve vlastnictví sdružení Alienteam, které tímto požaduje sekat i v letošním roce. Starosta informoval, že za dar ani příspěvek není možné požadovat protislužbu, a proto navrhl příspěvek nepřijímat. Starosta vyzval k diskuzi, nikdo se nepřihlásil. Nechal o tomto návrhu hlasovat.

 

2022/16/38: ZO nepřímá dar na nákup pohonných hmot.

Hlasování: 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

50. Žádost o dar

Pan P.F., předseda Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, se sídlem Barákova č.p. 23 Prostějov, požádal obec o poskytnutí finančního daru na činnost klubu. Starosta navrhl neposkytovat dar.

 

2022/16/39: ZO nesouhlasí s poskytnutí daru Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR.

Hlasování: 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

51. Rozšíření autobusové linky

Na základě žádosti paní L.K. bytem xxx o prodloužení autobusové linky až do Křivé Vody, jsme oslovili zástupce Krajského integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. KIDSOK obci odpověděl, že v současné době není pro zavedení obsluhy m. č. Křivá Voda připravena infrastruktura. Nejen že chybí zastávka, ale při současných prostorových poměrech v m.č. Křivá Voda není reálné ani otočení autobusů. Po obci KIDSOK tedy požaduje vybudování nové autobusové zastávky, která musí splnit normu ČSN 73 6425 autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky a požadavky Vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Dle normy musí být výška nástupní hrany 20 cm. Dále rozšíření plochy a prostoru pro otáčení autobusu o délce 10,5 m na průměr plochy 20 m, resp. prostor o průměru 22 m dle obrysového poloměru otáčení. Do doby vybudování této infrastruktury není možno Křivou Vodu obsluhovat. Proběhla všeobecná diskuze, kdy starosta navrhl nechat vyčíslit orientační náklady na tuto výstavbu a až poté rozhodnout.

2022/16/40: ZO souhlasí s vyhotovením dokumentů s vyčíslením nákladů na prodloužení autobusové linky do místní části Křivá Voda.

Hlasování: 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

52. Rozšíření vodohospodářské infrastruktury

Starosta oznámil přítomným, že Obec Malá Morava podala dvě žádosti o dotaci na rozšíření vodohospodářské infrastruktury ze Státního fondu životního prostředí na připojení nového vodního zdroje a úpravny vody ve Vojtíškově a zřízení posilového zdroje, včetně úpravny vody v Podlesí. Tato opatření by měla vyřešit problém s nedostatkem vody v těchto místních částech a zautomatizovala by se také úpravna pitné vody.

První žádost "Malá Morava - připojení nového vodního zdroje a úprava vody v k.ú. Vojtíškov " s registračním číslem 1210900013 byla úspěšně podána a došlo ke stanovení způsobilých výdajů administrátory projektu.

Aktuální výše způsobilých výdajů činí 2 998 500 Kč.

Aktuální výše dotace činí 2 098 950 Kč.

Aktuální míra podpory činí 70 %.

Druhá žádost "Malá Morava – posilový zdroj vody na p.č. 812/102 v k.ú. Podlesí-město" byla úspěšně podána. Žádosti bylo přiděleno registrační číslo "1210900016" a došlo ke stanovení způsobilých výdajů administrátory projektu.

Aktuální výše způsobilých výdajů činí 2 821 010 Kč.

Aktuální výše dotace činí 1 974 707 Kč.

Aktuální míra podpory činí 70 %.

 

 

Fond by o žádostech měl rozhodovat v červenci, v případě, že obec uspěje, máme rok na to abychom doložili všechny potřebné náležitosti k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, musíme mít zhotovenou projektovou dokumentaci a vysoutěženého zhotovitele. Starosta vyzval k diskuzi, nikdo se nepřihlásil.

 

2022/16/41: ZO souhlasí s podáním žádostí o dotace a pověřuje starostu výběrem projektanta na jednotlivé projekty a pověřuje ho podpisem smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace s projektantem.

Hlasování: 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

53. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – Vysoký Potok

Starosta seznámil přítomné s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ke stavbě „Vysoký Potok č.p. 132/3 NN“ zemní kabelové vedení. Tato stavba je vyvolána požadavkem obce na vytvoření nového odběrného místa na hřišti ve Vysokém Potoku. Společnosti Energorozvody a Státní pozemkový úřad obci zaslaly návrh smlouvy. SPÚ zřídí na svém pozemku věcné břemeno ve prospěch ČEZu, dle ocenění oceňovací vyhláškou minimální částku řádově v korunách. Obec zaplatí SPÚ poplatek 2000,- Kč za smlouvu o smlouvě budoucí a 2000,- Kč za smlouvu o věcném břemeni. Proběhla všeobecná diskuze.

 

2022/16/42: ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1024C22/63.

Hlasování: 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

54. Souhlas se stavbou Vojtíškov NNv

Společnost Sunfin Praha, se sídlem Olgy Havlové 2901/28 Praha Žižkov, požádala obec o souhlas se stavbou „IV-11-8021162 Votíškov – č. parc. 498/3 NNv DTS“. Účelem stavby je připojení 4 nových odběrných míst, z toho důvodu musí být posílena trafostanice a stávající distribuční síť. Stávající trafostanice bude demontována a bude nahrazena novou, stejně jako nadzemní vedení NN. Tato stavba se dotkne 4 obecních pozemků 107/1, 1811/1, 1811/2 a 1813/1.Dále je přiložena k projednání Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby. Platba za VB ve výši 2.000,- Kč. Starosta vyzval k diskuzi, nikdo se nepřihlásil.

 

2022/16/43: ZO souhlasí se stavbou „IV-11-8021162 Votíškov – č. parc. 498/3 NNv DTS“ a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby „IV-11-8021162 Votíškov – č. parc. 498/3 NNv DTS“.

Hlasování: 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

55. Souhlas se stavbou Vojtíškov NNv II.

Společnost Sunfin Praha, se sídlem Olgy Havlové 2901/28 Praha Žižkov, požádala obec o souhlas se stavbou „IV-11-8021218 Votíškov – č. parc. 498/29 NNv NNk“. Účelem stavby je připojení 1 nového odběrného místa, z toho důvodu musí být posílena trafostanice a stávající distribuční síť. Stávající trafostanice bude demontována a bude nahrazena novou, stejně jako nadzemní vedení NN. Tato stavba se dotkne 1 obecního pozemku p.č. 1813/2. Dále je přiložena k projednání Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby. Platba za VB ve výši 3.580,- Kč + DPH. Starosta vyzval k diskuzi, nikdo se nepřihlásil.

 

2022/16/44: ZO souhlasí se stavbou „IV-11-8021218 Votíškov – č. parc. 498/29 NNv DTS“ a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby „IV-11-8021218 Votíškov – č. parc. 498/29 NNv DTS“.

Hlasování: 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

56. Souhlas se stavbou NNv Malá Morava – Sklené

Společnost Sunfin Praha, se sídlem Olgy Havlové 2901/28 Praha Žižkov, požádala obec o souhlas se stavbou „IV-12-8023704 Malá Morava – č.parc. 644/5 NNv DTS“. Účelem stavby je připojení 1 nového odběrného místa, z toho důvodu musí být posílena trafostanice a stávající distribuční síť. Stávající trafostanice bude demontována a bude nahrazena novou, stejně jako nadzemní vedení NN. Tato stavba se dotkne 1 obecního pozemku p.č. 1681/2. Dále je přiložena k projednání Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby. Platba za VB ve výši 2.000,- Kč + DPH. Starosta vyzval k diskuzi, nikdo se nepřihlásil.

 

2022/16/45: ZO souhlasí se stavbou „IV-12-8023704 Malá Morava – č.parc. 644/5 NNv DTS“ a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby „IV-12-8023704 Malá Morava – č.parc. 644/5 NNv DTS“.

Hlasování: 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

57. Souhlas se stavbou studny

Dne 26.5.2022 byla podána elektronicky na Obecního úřadu v Malé Moravě žádost o vyjádření k předložené projektové dokumentaci týkající zřízení nové vrtané studny a vodovodu na p.č.st.20 v k.ú. Vysoký Potok. Starosta vyzval k diskuzi, nikdo se nepřihlásil.

 

2022/16/46: ZO souhlasí se záměrem zřídit vrtanou studnu a vodovod na p.č.st.20 dle předložené projektové dokumentace zpracované ing.Petrem Bartošem.

Hlasování: 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

58. Výběrové řízení přístřešek u kaple

Téměř u konce je stavební řízení ve věci povolení stavby přístřešku kaple na Vysoké, Starosta navrhl ihned poté vyhlásit výběrové řízení na výběr dodavatele. Ustanovit výběrovou komisi ve složení Karel Svoboda, Olga Temňáková a Petr Pospíchal, která vybere nejvýhodnějšího dodavatele. A pověřit starostu podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem. Důvodem je úspora času. Starosta vyzval k diskuzi, nikdo se nepřihlásil.

 

2022/16/47: ZO schvaluje vyhlášení výběrového řízení na výběr dodavatele na stavbu přístřešku kaple ve Vysoké, ustanovuje výběrovou komisi ve složení Karel Svoboda, Olga Temňáková a Petr Pospíchal, pro výběr nejvhodnějšího dodavatele a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem.

Hlasování: 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

x

 

59. Diskuze

Starosta vyzval přítomné k diskuzi. Pan Pavel Morong se dotazoval na možnost ankety či poptávkového řízení pro místní občany, kteří by měli zájem o stavební pozemky. Obec by je pak mohla směnit a nabídnout jim je za symbolickou cenu. Dále by rád něco vymyslel s budovou školy na Malé Moravě, například jako domov pro důchodce. Proběhla všeobecná diskuze zejména o nákladech a způsobu využití. Pan Štefan Fatura navrhuje pro tuto budovu nalézt multifunkční využití, například jako kanceláře pro podnikatele, byty a prostory pro obchod. Mgr. J.S. informoval o novinkách na Vysoké a upozornil na špatná stav krajské silnice č. II/312 do Hanušovice

 

60. Závěr jednání

Žádné další dotazy či připomínky nebyly, a proto starosta obce Antonín Marinov poděkoval všem přítomným zastupitelům, občanům a hostům za účast na dnešním zasedání, popřál jim mnoho zdraví a v 18:05 hodin jednání ukončil.

 

Přílohy:

1.    Protokol o schválení účetní závěrky obce Malá Morava za rok 2021

2.    Protokol o schválení účetní závěrky MŠ Malá Morava za rok 2021

3.    Rozpočtové opatření MŠ Malá Morava č. 1/2022

4.    Rozpočtové opatření obce Malá Morava č. 100006/2022

5.    Opatření starosty

6.    Záměr pachtu Malá Morava

7.    Záměr pachtu Zlatý Potok

8.    Záměr pachtu Vysoký Potok

9.    Záměr pachtu Podlesí

10. Záměr pachtu Křivá Voda

11. Záměr pachtu Vlaské

12. Záměr pachtu Vojtíškov

13. Záměr pachtu Vysoká

 

Zápis byl vyhotoven dne 23.6.2022

 

Ověřovatelé zápisu                                            

Karel Svoboda                        ………………………………

 

                                                                                               

Petr Pospíchal                        ………………………………

                                                                                                               

Zapsala                                                                

Simona Pospíchalová              ………………………………

 

 

Starosta obce                                                      

Antonín Marinov                   ………………………………

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Zápis z 16. jednání zastupitelstva 16.6.2022