Zápis z 8. jednání zastupitelstva 25.6.2020

Zveřejněno: 28. 6. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obec Malá Morava

 

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Malá Morava, které se konalo dne 25. 6. 2020 od 16.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Malé Moravě

Poznámka:

- Tento zveřejněný Zápis je upraven (jsou zveřejněny pouze iniciály jmen a příjmení osob, které nesouhlasí s uveřejněním) z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Zveřejněné osoby jsou zde uvedené s jejich souhlasem.

- do úplné verze Zápisu mohou v případě potřeby na obecním úřadě kdykoli nahlédnout:

·        občané obce od 18 let věku s trvalým pobytem na území obce

·        fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území obce

·        cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území obce

Jiné fyzické osoby a osoby právnické mají možnost získat informace z jednání zastupitelstva obce na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

 

 

Přítomní členové zastupitelstva obce          

Köhler Walter                        

Marinov Antonín                                          

Morong Štěpán                                                        

Pospíchal Petr                                   

Mgr. Temňáková Olga           

 

Nepřítomni členové zastupitelstva obce

Kouřil Jan

Morong Pavel

Svoboda Karel

Ing. Šebek René

                                                        

Přítomni občané

L.P., I.K., J.R., P.H., V.B., A.U., J.U., J.S.

  

Hlasování zastupitelů: (+) pro,  (-) proti,  (o) zdržel se hlasování,  (x) nepřítomen

 

Starosta obce v 16:00 hodin zahájil zasedání zastupitelstva obce a sdělil, že veřejnost byla o svolání zastupitelstva informována oznámením vyvěšeným na úřední desce a na webových stránkách obce. Členové zastupitelstva obdrželi pozvánku. Je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, tudíž je, podle ustanovení zákona o obcích, zastupitelstvo usnášeníschopné. Zápis z předešlého jednání byl ověřovateli podepsán, k nahlédnutí je na obecním úřadě v Malé Moravě.

 

Starosta poté navrhl, aby se dnešní jednání řídilo tímto programem:

 

1.    Schválení programu jednání

2.    Určení zapisovatele z jednání 

3.    Určení ověřovatelů z jednání 

4.    Zpráva o plnění usnesení z minulého zasedání a zpráva o činnosti obecního úřadu

5.    Mezitimní závěrka 1-3/2020

6.    Závěrečný účet obce za rok 2019

7.    Účetní závěrka Obce Malá Morava

8.    Účetní závěrka MŠ Malá Morava

9.    Rozpočtová opatření

10. Provedená opatření starosty

11. Výsledek hospodaření obce za leden-květen 2020

12. Kalkulace vodného

13. Souhlas se stavbou

·        Zlatý Potok

·        Vysoká

14. Žádost o pacht pozemků Vojtíškov

15. Žádost o pacht pozemků Sklené

16. Žádost o pacht pozemků Křivá Voda

17. Žádost o pacht pozemků Malá Morava

18. Žádost o směnu pozemků Malá Morava

19. Žádost o prodej pozemků Podlesí

20. Žádost finanční dar – Asociace rodičů

21. Žádost o dotaci Sokol Malá Morava

22. Žádost o dotaci Farnost Malá Morava

23. Stížnost na sousedské vztahy

24. Směna nemovitostí Podlesí

25. Hospodářský výsledek MŠ Malá Morava

26. Rozpočtová opatření MŠ Malá Morava

27. Souhlas se zařazením obce do územní působnosti MAS Horní Pomoraví

28. Řád veřejných pohřebišť

29. Půjčky FRB

30. Přijetí dotace na podporu prodejen v obci

31. Přijetí dotace na opravu komunikací

32. Přijetí dotace na podporu SDH

33. Memorandum o destinační spolupráci

34. Informace o projednávaném územním plánu

35. Informace o opatření proti suchu

36. Diskuse

37. Závěr jednání

 

 

1. Schválení programu

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu dnešního jednání. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2020/08/01: ZO schvaluje program jednání

Hlasování : 5:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

x

+

x

+

+

x

x

+

 

2. Určení zapisovatele z jednání

Starosta určil zapisovatelkou zápisu z jednání paní Mgr. Olgu Temňákovou.

 

3. Určení ověřovatelů zápisu

Starosta obce určil ověřovatelem zápisu z jednání pana Waltera Köhlera a pana Petra Pospíchala.

 

4. Zpráva o plnění usnesení z minulého zasedání a zpráva o činnosti obecního úřadu

 

Starosta seznámil přítomné s plněním usnesení z minulého zasedání a se zprávou o činnosti obecního úřadu a starosty.

Starosta informoval o situaci v obci během nouzového stavu a o nákupu potřebných prostředků jako byly roušky, desinfekce, rozprašovače, stojany, plexi skla na OÚ a ozonový generátor. Celkové náklady byly 157.000,00 Kč. Dále poděkoval ženám z obce za obětavost při šití roušek pro další spoluobčany. Obec distribuovala všem zájemcům z řad občanů i chatařů textilní roušky a dezinfekci na ruce. Dále informoval, že s ohledem na situaci byly zrušeny Malomoravské slavnosti, které se měly konat v srpnu.

Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení

 

5. Mezitimní závěrka 1-3/2020

Starosta seznámil přítomné se čtvrtletní mezitimní účetní závěrkou.

 

ZO bere na vědomí zveřejnění a obsah mezitimní účetní závěrky za období 1-3/2020

 

6. Závěrečný účet obce za rok 2019

ZO projednalo závěrečný účet obce Malá Morava, tj. údaje o výsledku celoročního hospodaření. Závěrečný účet obsahuje mimo jiné zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2019, výsledek hospodaření obce, rozvahu, výkaz zisku a ztrát, přílohu, výsledek hospodaření fondů FRB a SF, hodnotící zprávu finančního hospodaření obce, výsledek hospodaření MŠ, výsledek inventarizace a ukazatel dluhové služby. Závěrečný účet je zveřejněn na úředních deskách a webu obce.

Příjmy celkem po konsolidaci: 16.764.049,31 Kč

Výdaje celkem po konsolidaci: 16.386.108,06 Kč

Zůstatky bankovních účtů:

Běžný účet + ČNB: 13.517.354,82 Kč

Sociální fond: 270.439,80 Kč

Fond rozvoje bydlení: 578.618,24 Kč

Fond vodohospodářského majetku: 197.473,00 Kč

Dlouhodobé závazky: 2.035.885,00 Kč

Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

 

2020/08/02: ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2019 a to bez výhrad

Hlasování : 5:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

x

+

x

+

+

x

x

+

 

7. Účetní závěrka Obce Malá Morava za rok 2019

Starosta předložil účetní závěrku obce a otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil. Protokol o schválení účetní závěrky je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

2020/08/03: ZO v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje účetní závěrku Obce Malá Morava, sestavenou ke dni 31.12.2019 podle vyhlášky č. 220/2013 Sb.

Hlasování : 5:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

x

+

x

+

+

x

x

+

 

8. Účetní závěrka MŠ Malá Morava za rok 2019

Starosta předložil účetní závěrku Mateřské školy Malá Morava a otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil. Protokol o schválení účetní závěrky MŠ Malá Morava za rok 2019 je přílohou č. 2 tohoto zápisu. 

 

2020/08/04: ZO v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Malá Morava, sestavenou ke dni 31.12.2019 podle vyhlášky č. 220/2013 Sb.

Hlasování : 5:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

x

+

x

+

+

x

x

+

 

9. Rozpočtové opatření

Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 100007/2020, včetně důvodové zprávy. Rozpočet byl navýšen v příjmech o 767.076,00 Kč, ve výdajích o 962.076,00 Kč a financování bylo navýšeno o 195.000,00 Kč. Kompletní znění rozpočtových opatření je v příloze č.3 tohoto zápisu. Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

 

2020/08/05: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 100007/2020

Hlasování : 5:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

x

+

x

+

+

x

x

+

 

10. Provedená opatření starosty

Starosta předložil zastupitelům Opatření č. 03,04,05,07,08 a 09/2020, kterým starosta obce schvaluje a provádí rozpočtové opatření č. 100001, 100002, 100003, 100004, 100005 a 100006/2020, tato opatření jsou přílohou č. 3 zápisu. Dále přítomné seznámil s Opatřením starosty č. 6/2020 – o uzavření darovacích smluv na poskytnutí daru za požární zásah hasičům.  Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

 

ZO bere na vědomí opatření starosty

11. Výsledek hospodaření obce za období leden až květen 2020

Starosta obce seznámil přítomné s výsledkem hospodaření obce v uvedeném období a poté otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

ZO bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření obce v období leden až květen 2020.

 

12. Kalkulace ceny vodného na rok 2020

Ve smyslu § 36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je povinností provozovatele jednou ročně zveřejňovat jasné a úplné informace o výpočtu ceny vodného a stočného. Na základě Metodického pokynu Ministerstva zemědělství ČR byly zpracovány přílohy podle uvedené metodiky a budou zveřejněny i na internetových stránkách obce. Obec Malá Morava vlastní a provozuje 5 vodovodů v jednotlivých místních částech Malá Morava, Vojtíškov, Podlesí a Vysoký Potok. Zveřejněné údaje jsou společné za všechny vodovody. Stočné není účtováno. V loňském roce byla cena fakturovaná 19,13 + 15 % DPH = 22,00 Kč za 1 m3 vody.  V návaznosti na platné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, kdy od 1. 5. 2020 je vodné zařazeno do skupiny se sníženou sazbou DPH ve výši 10%, a návrhem je účtovat vodné v následující výši:

Cena za 1 m3 vody v období 1. 1. - 30. 4. 2020                 19,13 Kč + 15% DPH, tj. 22,00 Kč

Cena za 1 m3 vody v období 1. 5. - 31. 12. 2020               20,00 Kč + 10% DPH, tj. 22,00 Kč

Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

ZO bere na vědomí porovnání položek výpočtu vodného

2020/08/06: ZO schvaluje cenu za odběr 1 m3 pitné vody z obecního vodovodu ve výši 22,00 Kč včetně příslušné sazby DPH

Hlasování : 5:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

x

+

x

+

+

x

x

+

 

13. Souhlasy se stavbami

·        Zlatý Potok

Společnost OHF WERKE SE, se sídlem Generála Šišky 2082/26, Praha, zastoupená Ing. O. H. požádala obec o souhlas se stavbou „Rekreační chata na pozemku p.č. 215/1 v k.ú. Zlatý Potok“. Jedná se o stavbu k rekreaci. Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

 

2020/08/07: ZO souhlasí s umístěním a realizací stavby „Rekreační chata na pozemku p.č. 215/1 v k.ú. Zlatý Potok“

Hlasování : 5:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

x

+

x

+

+

x

x

+

 

·        Vysoká

 

Ing. M.K., bytem xxx, požádal obec o souhlas se stavbou „Novostavba rekreačního objektu p.č. 15, 90/1. v k.ú. Vysoká u Malé Moravy“. Jedná se o stavbu určenou k rekreaci. Stavba jako taková je bez připomínek, ovšem souhlas je navržen udělit s výhradou, jelikož na sousedních pozemcích ve vlastnictví obce (i přesto, že jsou v KN vedeny jako ostatní plocha, ostatní komunikace) se dle názoru ZO žádná užívaná komunikace, ve smyslu Zákona o pozemních komunikacích, nenachází. Obec proto nebude nově zřizovat, obnovovat či udržovat cesty na těchto pozemcích. Komunikace na těchto pozemcích neexistují, pozemky jsou porostlé vzrostlými stromy, nyní je ani nikdo neužívá.

Starosta otevřel diskuzi. Zastupitelé předložený názor podpořili.

 

2020/08/08: ZO souhlasí s umístěním a realizací stavby „Novostavba rekreačního objektu p.č. 15, 90/1. v k.ú. Vysoká u Malé Moravy“ s výhradou, že není zajištěn příjezd k této nemovitosti po obecních cestách

Hlasování : 5:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

x

+

x

+

+

x

x

+

 

14. Žádost o pacht pozemků Vojtíškov

Paní O.V., bytem xxx, požádala obec o pacht části pozemku p.č. st. 194 v k.ú. Vojtíškov. Část tohoto pozemku o výměře cca 65 m2 již dlouho užívá jako zahradu. Starosta otevřel diskuzi. Proběhla všeobecná diskuze o místě pachtu.

 

2020/08/09: ZO schvaluje záměr pachtu části pozemku p.č. st. 194 v k.ú. Vojtíškov o výměře cca 65 m2

Hlasování : 5:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

x

+

x

+

+

x

x

+

 

15. Žádost o pacht pozemků Sklené

Manželé B., bytem xxx, požádali obec o pacht části pozemku p.č. 890, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Sklené u Malé Moravy o výměře cca 12 m2. Starosta otevřel diskuzi. Proběhla všeobecná diskuze o místu pachtu.

 

2020/08/10: ZO schvaluje záměr pachtu části pozemku p.č. 890, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Sklené u Malé Moravy o výměře cca 12 m2

Hlasování : 5:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

x

+

x

+

+

x

x

+

 

16. Žádost o pacht pozemků Křivá Voda

xxx, požádal obec o pacht pozemků za účelem zemědělské činnosti na těchto pozemcích.

k.ú. Křivá Voda p.č. 118/1 výměra 761 m2

k.ú. Křivá Voda p.č. 176/4 výměra 101 m2

k.ú. Křivá Voda p.č. 267/2 výměra 172 m2

k.ú. Křivá Voda p.č. 350 výměra 1608 m2

k.ú. Křivá Voda p.č. 355 část výměra 120 m2

k.ú. Křivá Voda p.č. 361/2 část výměra 420m2       

k.ú. Křivá Voda p.č. 366 výměra 1101 m2

k.ú. Křivá Voda p.č. 370 výměra 755 m2

k.ú. Vlaské p.č. 710/3 výměra 3850 m2

 

Starosta otevřel diskuzi. Proběhla diskuze o jednotlivých místech pachtu a jejich užití a bylo navrženo některé nemovitosti nepropachtovat z důvodu nevyužití pro zemědělskou činnost.

 

2020/08/11: ZO schvaluje záměr pachtu nemovitostí p.č. 118/1, trvalý travní porost o výměře 761 m2, p.č. 176/4, trvalý travní porost o výměře101 m2, p.č. 267/2, trvalý travní porost o výměře 172 m2, p.č. 350,  ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1608 m2, p.č. 361/2 , ostatní plocha, ostatní komunikace část o výměře 420 m2 a p.č. 366, trvalý travní porost o výměře 1101 m2 a p.č. 370 trvalý travní porost o výměře 755 m2, vše k.ú. Křivá Voda. Ostatní požadované pozemky nebudou propachtovány

Hlasování : 5:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

x

+

x

+

+

x

x

+

 

17. Žádost o pacht pozemků Malá Morava

Pan Š.F. požádala obec o pacht části pozemku p.č. st. 228, a části p.č. 283/10 v k.ú. Malá Morava. Žádost odůvodnil tím, že části těchto pozemků užívá jako zahradu a kůlnu pro skladování dřeva. Skutečnost je ovšem jiná. Některé z požadovaných částí již více let smluvně užívají dva občané z bytového domu č.p. 89 na Malé Moravě. Starosta otevřel diskuzi. Proběhla diskuze o jednotlivých místech pachtu a jejich užití.

 

2020/08/12: ZO schvaluje záměr pachtu části pozemku p.č. st. 225 zastavěná plocha a části p.č. 283/10 orná půda a nádvoří v k.ú. Malá Morava, vše o celkové výměře cca 354 m2

Hlasování : 5:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

x

+

x

+

+

x

x

+

 

18. Žádost o směnu pozemků Malá Morava

Pan W.K., bytem xxx, požádal obec o směnu obecních pozemků, které navazují na jeho nemovitosti nebo na nemovitosti společnosti Farma Morava. Jedná se o p.č. 176/6, 136/10, 136/12 a 714 v k.ú. Vysoký Potok a p.č. 839, 892/1 a 16/12 v k.ú. Sklené u Malé Moravy. Obci nabízí pozemek p.č. 217/11 v k.ú. Malá Morava, na kterém se nachází vedení a zařízení obecního vodovodu. Jedná se o zahradu, kterou užívá paní xxx. Starosta otevřel diskuzi. Proběhla diskuze ke směně pozemků.

 

2020/08/13: ZO schvaluje záměr směny pozemků p.č. 176/6, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 44 m2, p.č. 136/10, ostatní komunikace, ostatní plocha o výměře 106 m2, 136/12, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 252 m2, p.č. 714, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 97 m2 vše v k.ú. Vysoký Potok a p.č. 839, trvalý travní porost o výměře 146 m2, p.č. 892/1 , ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 188 m2  a p.č. 16/12, trvalý travní porost o výměře 189 m2 v k.ú. Sklené u Malé Moravy za pozemkem p.č. 217/11, zahrada o výměře 1097m2 v k.ú. Malá Morava 

Hlasování : 5:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

x

+

x

+

+

x

x

+

 

19. Žádost o prodej pozemků Podlesí

Jednatel společnosti Farma Morava s.r.o., pan W.K., požádal obec o odprodej pozemků ve vlastnictví obce, které jsou zastavěny stavbami v majetku jejich společnosti.

Jedná se o pozemky v k.ú. Podlesí-město:

          p.č. st. 252, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2125 m2, který je zastavěný budovou teletníku (zemědělská stavba bez domovního čísla)

          p.č. st. 247/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 552 m2, který je zastavěný budovou seníku (zemědělská stavba bez domovního čísla)

          p.č. st. 236/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 109 m2, který je zastavěn budovou ocelokůlny (zemědělská stavba bez domovního čísla)

 

Obec neprodává pozemky, ovšem výjimkou jsou pozemky zastavěné stavbami. Všechny výše uvedené pozemky jsou zastavěny zemědělskými stavbami. Starosta otevřel diskuzi. Proběhla diskuze k prodeji pozemků.

 

2020/08/14: ZO schvaluje záměr prodeje pozemků v k.ú. Podlesí-město:

p.č. st. 252, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2125 m2, který je zastavěný budovou teletníku (zemědělská stavba bez domovního čísla), p.č. st. 247/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 552 m2, který je zastavěný budovou seníku (zemědělská stavba bez domovního čísla) a p.č. st. 236/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 109 m2, který je zastavěn budovou ocelokůlny (zemědělská stavba bez domovního čísla) 

Hlasování : 5:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

x

+

x

+

+

x

x

+

 

 

20. Žádost finanční dar – Asociace rodičů

Starosta informoval o obdržené žádosti od Asociace rodičů a přítel zdravotně postižených dětí v ČR, která byla podána mimo pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Malá Morava. Starosta otevřel diskuzi. ZO se rozhodlo danou žádost nepodpořit, protože není spjata přímo s obcí, je to uniformní žádost.

2020/08/15: ZO neschvaluje poskytnutí finančního daru Asociaci rodičů a přítel zdravotně postižených dětí v ČR. 

Hlasování : 5:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

x

+

x

+

+

x

x

+

 

21. Žádost o dotaci Sokol Malá Morava

Starosta informoval o obdržené žádosti o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 20.000,00 Kč od Sokola Malá Morava, která je podána mimo Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Malá Morava. S ohledem na vládní omezení spojená s COVID-19 nebylo možné konání Velikonoční zábavy nebo turnaje „O pohár starosty obce“, kde organizace měla možnost získat další prostředky na svou činnost.

Starosta otevřel diskuzi. ZO žádost s ohledem na situaci podpořilo.

 

2020/08/16: ZO schvaluje dotaci ve výši 20.000,00 Kč formou daru pro Sokol Malá Morava.

Hlasování : 5:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

x

+

x

+

+

x

x

+

 

22. Žádost o dotaci Farnost Malá Morava

Starosta informoval o obdržené žádosti o poskytnutí dotace na nové zemní vedení hromosvodu na kostele v Malé Moravě, která je podána mimo Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Malá Morava. Starosta otevřel diskuzi. ZO žádost podpořilo.

 

2020/08/17: ZO schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč formou daru pro Farnost Malá Morava.

Hlasování : 5:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

x

+

x

+

+

x

x

+

 

23. Stížnost na sousedské vztahy

Starosta předložil informaci od paní G.Š., bydlící v bytě v obecním domě Podlesí xxx, o situaci a sousedských vztazích v domě v rámci soužití s nájemníky Majznerovými. Starosta otevřel diskuzi. Přítomní zastupitelé diskutovali o poskytnutých informacích a doporučili smírné jednání vedené panem starostou.

 

2020/08/18: ZO pověřuje starostu obce vedením smírného jednání k řešení sousedských vztahů nájemníků v domě Podlesí xxx.

Hlasování : 5:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

x

+

x

+

+

x

x

+

 

24. Směna nemovitostí Podlesí

Starosta informoval o výsledku ocenění nemovitostí ke směně, jejíž záměr byl schválen na minulém jednání. Jedná se o části pozemků (J.C.) p.č. 561/3 a 561/5 (podle geometrického plánu označených jako p.č. 561/11 o výměře 69 m2 a p.č. 561/10 o výměře 473 m2) za obecní pozemek p.č. 683/2 o výměře 354 m2 v k.ú. Vysoký Potok.

Ocenění pozemků:

p.č. 561/11 o výměře 69 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace

p.č. 561/10 o výměře 473 m2, trvalý travní porost                            39.630,- Kč

p.č. 683/2 ostatní plocha o výměře 354 m2 , ostatní plocha, ostatní komunikace                                                                                                                                                    10.620,- Kč

Starosta otevřel diskuzi k možnostem úhrady nákladů spojených se směnou pozemků. P. Köhler navrhl, aby náklady hradil žadatel, jak je běžné.

           

2020/08/19: ZO schvaluje směnu nemovitostí p.č. 561/3 a 561/5 (podle geometrického plánu označených jako p.č. 561/11 o výměře 69 m2 a p.č. 561/10 o výměře 473 m2) za obecní pozemek p.č. 683/2 o výměře 354 m2 v k.ú. Vysoký Potok, vzájemným zápočtem cen. Náklady na převody nemovitostí uhradí žadatel.

Hlasování : 5:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

x

+

x

+

+

x

x

+

 

25. Hospodářský výsledek MŠ Malá Morava

ZO byla předložena zpráva o výsledku hospodaření MŠ Malá Morava, příspěvkové organizace za rok 2019 a žádost o převedení kladného hospodářského výsledku za rok 2019 do rezervního fondu MŠ Malá Morava. Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

 

2020/08/20: ZO schvaluje výsledek hospodaření MŠ Malá Morava, příspěvkové organizace za rok 2019 a ZO schvaluje převod kladného hospodářského výsledku za rok 2019 ve výši 669,23 Kč do rezervního fondu MŠ Malá Morava, příspěvkové organizace

Hlasování : 5:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

x

+

x

+

+

x

x

+

 

26. Rozpočtové opatření MŠ Malá Morava

Obec Malá Morava schválila v roce 2019 rozpočet pro MŠ Malá Morava na rok 2020. V průběhu roku 2020 došlo ke změnám, které byly ZO předloženy. Příjmy a výdaje byly navýšeny o 8.074,34 Kč.

Upravený rozpočet MŠ Malá Morava na rok 2020

Příjmy             2.271.294,34 Kč

Výdaje             2.271.294,34 Kč

 

Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

 

2020/08/21: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020 MŠ Malá Morava, příspěvkové organizace

 Hlasování : 5:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

x

+

x

+

+

x

x

+

 

27. Souhlas se zařazením obce do územní působnosti MAS Horní Pomoraví

Starosta seznámil s informací od MAS Horní Pomoraví, kdy ještě neskončilo stávající programové období EU, ale již nyní se musí MAS připravovat na nové plánovací období EU na roky 2021 až 2027. Proto byla obec Malá Morava požádána o projednání souhlasu zastupitelstva obce se zařazením obce do územní působnosti MAS Horní Pomoraví pro období 2021-2027. Tento souhlas umožní neziskovým organizacím, podnikatelům a veřejným subjektům z území naší obce žádat o podporu přes MAS Horní Pomoraví. Následně po sesbírání souhlasů obcí MAS Horní Pomoraví zahájí přípravu komunitního projednávání aktualizaci strategie MAS. Starosta otevřel diskuzi. ZO kladně kvitovali dosavadní spolupráci a zařazení podpořili.

 

2020/08/22: ZO schvaluje zařazení území obce Malá Morava do územní působnosti MAS Horní Pomoraví na programové období 2021-2027

 Hlasování : 5:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

x

+

x

+

+

x

x

+

 

28. Řád veřejných pohřebišť

Obec Malá Morava je provozovatelem veřejného pohřebiště Malá Morava, veřejného pohřebiště Vojtíškov a veřejného pohřebiště Podlesí. Obec Malá Morava je provozovatelem veřejných pohřebišť podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pohřebnictví“).  Pro veřejná pohřebiště je stanovena povinnost provozovatele vydat řád veřejného pohřebiště v ustanovení § 19 zákona o pohřebnictví. Řád veřejného pohřebiště musí být v souladu s novelou zákona o pohřebnictví účinnou od 1. září 2017. Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

 

2020/08/23: ZO schvaluje Řád veřejných pohřebišť obce Malá Morava místní části Malá Morava, Vojtíškov, Podlesí.

 Hlasování : 5:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

x

+

x

+

+

x

x

+

 

29. Půjčky z FRB

V souladu se schválenými pravidly pro tvorbu a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Malá Morava byla vyhlášena výzva č. 2 k předkládání žádostí. Obecnímu úřadu byla doručena žádost paní M.S, xxx na Opravu střechy domu staršího 15 let ve výši 70.000,00 Kč.

Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

 

2020/08/24: ZO schvaluje poskytnutí půjčky z FRB podle pravidel paní S.M., bytem xxx ve výši 70.000,00 Kč.

 Hlasování : 5:0:0  (schváleno)

 

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

x

+

x

+

+

x

x

+

 

 

30. Přijetí dotace na podporu prodejen v obci

Obec Malá Morava uspěla se žádostí o poskytnutí dotace z POV Olomouckého kraje, v dotačním programu „Podpora venkovských prodejen“. Olomoucký kraj poskytne dotaci ve výši 60.000,00 Kč. Spoluúčast v tomto případě je 60.000,00 Kč. Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

 

2020/08/25: ZO souhlasí s přijetím dotace z Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2020 na podporu venkovských prodejen a schvaluje uzavření smlouvy s Olomouckým krajem o poskytnutí dotace.

Hlasování : 5:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

x

+

x

+

+

x

x

+

 

Starosta dále informoval, že o finanční podporu si požádali dva zájemci, kteří provozují v obci prodejnu potravin, a to pan P.P., bytem xxx a pan J.Z., bytem xxx. Návrhem tohoto bodu usnesení je poskytnout těmto subjektům dotaci každému ve výši 60.000,00 Kč na rok 2020 a to dle pravidel dotace formou smlouvy o poskytnutí neinvestičního transferu. Návrh smlouvy je součástí důvodové zprávy. Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

 

2020/08/26: ZO souhlasí s poskytnutím dotace na provoz prodejen v obci Malá Morava ve výši 60.000,00 Kč na prodejnu a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestičního transferu s panem P.P., bytem xxx a panem J.Z., bytem xxx.

Hlasování : 5:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

x

+

x

+

+

x

x

+

 

31. Přijetí dotace na opravu komunikací

Obec Malá Morava uspěla se žádostí o poskytnutí dotace z POV Olomouckého kraje na opravu komunikací v Malé Moravě a Křivé Vodě. Od Olomouckého obec obdrží dotaci ve výši 454 415,00 Kč.

Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

 

2020/08/27: ZO souhlasí s přijetím dotace z Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2020 na podporu budování a obnovy infrastruktury obce a schvaluje uzavření smlouvy s Olomouckým krajem o poskytnutí dotace.

 

Hlasování : 5:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

x

+

x

+

+

x

x

+

 

32. Přijetí dotace pro hasiče

Obec Malá Morava uspěla se žádostí o poskytnutí dotace z dotačního programu „Program na podporu JSDH“ dotační titul č.1 – Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2020. Z požadovaných 35 000,00 Kč byla uznána podpora ve výši 17.500,00 Kč. Dotace je bez spoluúčasti žadatele a rozpočet bude ponížen dle rozhodnutí. Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

 

2020/08/28: ZO souhlasí s přijetím dotace z Programu na podporu JSDH 2020 na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2020 a schvaluje uzavření smlouvy s Olomouckým krajem o poskytnutí dotace.

Hlasování : 5:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

x

+

x

+

+

x

x

+

 

33. Memorandum o destinační spolupráci

Ředitel společnosti Králický Sněžník z.ú. (zapsaný ústav) pan P.V., požádal obec o podpis Memoranda o destinační spolupráci, které dokládá spolupráci obou stran v oblasti turismu. Memorandum je obecné a v podstatě k ničemu zásadnímu obec nezavazuje. Jde o proklamaci, a je potřebné pro další rozvoj společnosti. Zakladateli této společnosti jsou Města Králíky a Staré Město, dále obce Červená Voda, Dolní Morava, Lichkov a městys Mladkov. Společnost byla založena v roce 2007 za účelem poskytování obecněprospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj cestovního ruchu a turistiky v turistické oblasti Králický Sněžník, který přesahuje do kraje Pardubického, Královehradeckého, Olomouckého a do přilehlého regionu v Polské republice. Starosta otevřel diskuzi. ZO memorandum podpořili.

 

2020/08/29: ZO souhlasí s podpisem memoranda o destinační spolupráci s organizací Králický Sněžník, z. ú.

Hlasování : 5:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

x

+

x

+

+

x

x

+

 

34. Informace o projednávaném územním plánu

V květnu tohoto roku byl MěÚ Šumperk zveřejněn k připomínkování návrh změny územního plánu obce Malá Morava. Kromě dalších návrhů na změnu územního plánu, které jsou předloženy ZO, byly stanoveny i podmínky jednotlivých úřadů. Připomínky byly vesměs kladné, až na odbor životního prostředí Olomouckého kraje. Ten požaduje posouzení vlivu územního plánu na životní prostředí. Toto posouzení bude velmi nákladné. Odbor ochrany zemědělského půdního fondu ovšem nedoporučuje celkově další projednávání změny, protože nesouhlasí se záborem zemědělského půdního fondu ve navrhovaném rozsahu cca 5,5 ha. Důvodem je mimo jiné nevyužití stávajících stavebních ploch v dosavadním územním plánu. Pro všechny záměry požadují prokázat, že pro potřeby obce není možné najít jiné a výhodnější plochy. Problémem ovšem je, že veškeré návrhy na změnu územního plánu vycházejí od soukromých osob, obec zde nemá žádný svůj zájem. Takže toto odůvodnění zde není na místě.

ZO musí navrhnout řešení výše uvedené situace. V návrhu jsou uvedené možnosti:

1.         Zrušit projednávání Změny ÚP - obec zde nemá žádný záměr na změnu

2.         Zábor ZPF ve změně redukovat na minimum, ovšem zde nám dotčený orgán nepovolí stanovit více nových ploch, než kolik bylo zastavěno v dosud platném ÚP. Oslovit žadatele, ať své původní záměry minimalizují na minimum, popřípadě ať redukují plochy k zastavění v dosud platném ÚP.

3.         V původním ÚP zredukovat zastavitelné plochy tak, aby bylo možné vyhovět stávajícím žadatelům. Zde se může narazit na nesouhlas vlastníků současně zastavitelných ploch.

 

Starosta otevřel diskuzi. ZO podpořili variantu 2 - oslovení žadatelů s požadavkem na minimalizaci svých záborů, popřípadě redukci ploch k zástavbě, které mají v dosud platném ÚP. A stanovit poplatek pro ty, kterým bude v územním plánu vyhověno ve výši 30.000,00 Kč za 1 pozemek, tak aby se obci alespoň částečně vrátily náklady na změnu ÚP. V případě schválení žádostí v ÚP se totiž bude jednat pouze o zhodnocení soukromých pozemků, a ne o zájem obce.

 

2020/08/30: ZO schvaluje v rámci projednávání změn územního plánu obce oslovit žadatele s návrhem na minimalizaci zastavitelných ploch a s informací, že za každý kladně vyhověny pozemek k zástavbě poplatek ve výši 30.000,00 Kč.

Hlasování : 5:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

x

+

x

+

+

x

x

+

 

35. Informace o opatření proti suchu

Starosta upozornil, že již delší dobu je část obce vyčleněna jako územní rezerva pro opatření proti suchu. Je to poměrně stará záležitost, ovšem v současné době se opět objevila jakási iniciativa osob, společností či zájmových skupin, za výstavbu vodního díla Hanušovice. Informoval, že předseda politické strany KSČM, Vojtěch Filip ve veřejnoprávní televizi uvedl, že se zasadí o výstavbu tohoto vodního díla, a tvrdil, že s tím místní lidé a obce souhlasí. Což ovšem není pravda. Již v roce 2006 obec Malá Morava a město Hanušovice podepsali petici proti plánovaným výstavbám vodních nádrží. Nesouhlasné stanovisko obce MM je také uvedeno i v Generelu ploch vhodných pro akumulaci vody z roku 2011. VD Hanušovice by totiž zásadně změnilo obec. Kromě zatopení asi 25 budov a výrobních podniků by byla zatopena také komunikace na Podlesí, Vojtíškov a Vysokou, včetně železniční tratě.  Nové komunikace by měly se svými mosty na další na dalším nezasaženém území, takže by z celistvého území obce téměř nic nezbylo. Celkové náklady by podle údajů z roku 2017 měly být ve výši 18. mld. Kč.

Starosta otevřel diskuzi. ZO se shodlo na níže uvedeném usnesení.

 

 

2020/08/31: ZO vnímá, že je potřeba řešit problémy se suchem, ale pouze systémově a účinně, a to obnovou krajiny, nápravou zemědělské půdy i lesů a aktivním předcházením dalšímu zhoršování klimatických změn. ZO odmítá vládní plány na přehradu, protože by zničila zbytky zachovalé přírody, zatopily domovy a poškodily živobytí obyvatel. Nové přehrady by se měly stavět jen tam kde je prokazatelně nezbytná pro vodárenské účely a kde mají podporu dotčených obcí.

Hlasování : 5:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

x

+

x

+

+

x

x

+

 

36. Diskuse

Paní Olga Temňáková poděkovala za ZO starostovi a zaměstnancům obce za práci v průběhu nouzového stavu.

Pan J.S. informoval o schůzi chatařů osady Vysoká a prezentoval její výstupy – spolek má již řádně zapsané všechny náležitosti u rejstříkového soudu, požádal o opětovnou výpomoc s opravou výtluků v místní části, informoval o plánovaném zájezdu na Baťův kanál v září, poděkoval za součinnost při opravě kaple a požádal o instalaci odpočívadla. Na závěr poděkoval za spoluobčany za práci starosty, za zajištění roušek a potřebné desinfekce v období nouzového stavu i nadále.

Pan J.R. se dotazoval na opravu cesty na Křivé Vodě, kde je na tento rok plánována vysprávka. Starosta reagoval, že do budoucna se počítá s celkovou opravou včetně propustku, který je nyní v havarijním stavu.

 

37. Závěr jednání

Žádné další dotazy či připomínky nebyly, a proto starosta obce Antonín Marinov poděkoval všem přítomným zastupitelům, občanům a hostům za účast na dnešním zasedání a v 17:15 hodin jednání ukončil.

 

Přílohy:

1.    Protokol o schválení účetní závěrky

2.    Protokol o schválení účetní závěrky MŠ Malá Morava za rok 2019

3.    Provedená opatření starosty

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 30. 6. 2020

 

Ověřovatelé zápisu                                            

Walter Köhler                         ………………………………

 

                                                                                               

Petr Pospíchal                        ………………………………

                                                                                                               

Zapsala                                                                 

Mgr. Olga Temňáková            ………………………………

 

 

Starosta obce                                                     

Antonín Marinov                   ………………………………

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Zápis z 8. jednání zastupitelstva 25.6.2020