Zápis z 10. jednání zastupitelstva 17.12.2020

Zveřejněno: 28. 6. 2022

 

 

     

 

 

 

 

 

  Obec Malá Morava

 

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Malá Morava, které se konalo dne 17. 12. 2020 od 16.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Malé Moravě

Poznámka:

- Tento zveřejněný Zápis je upraven (jsou zveřejněny pouze iniciály jmen a příjmení osob, které nesouhlasí s uveřejněním) z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Zveřejněné osoby jsou zde uvedené s jejich souhlasem.

- do úplné verze Zápisu mohou v případě potřeby na obecním úřadě kdykoli nahlédnout:

·        občané obce od 18 let věku s trvalým pobytem na území obce

·        fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území obce

·        cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území obce

Jiné fyzické osoby a osoby právnické mají možnost získat informace z jednání zastupitelstva obce na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

 

Přítomní členové zastupitelstva obce          

Köhler Walter – dostavil se v 16:20

Kouřil Jan                                                      

Marinov Antonín                                           

Morong Pavel                                                

Morong Štěpán

Pospíchal Petr                                   

Svoboda Karel

Ing. Šebek René

Mgr. Temňáková Olga           

 

Nepřítomni členové zastupitelstva obce

Všichni přítomni

                                                        

Přítomni občané

B.K., M.G., J.U., I.U., J.S.

  

Hlasování zastupitelů: (+) pro,  (-) proti,  (o) zdržel se hlasování,  (x) nepřítomen

 

Starosta obce v 16:00 hodin zahájil zasedání zastupitelstva obce a sdělil, že veřejnost byla o svolání zastupitelstva informována oznámením vyvěšeným na úřední desce a na webových stránkách obce. Členové zastupitelstva obdrželi pozvánku. Je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, tudíž je, podle ustanovení zákona o obcích, zastupitelstvo usnášeníschopné. Zápis z předešlého jednání byl ověřovateli podepsán, k nahlédnutí je na obecním úřadě v Malé Moravě.

 

Starosta poté navrhl, aby se dnešní jednání řídilo tímto programem:

 

1.    Schválení programu jednání

2.    Určení zapisovatele z jednání

3.    Určení ověřovatelů z jednání

4.    Zpráva o plnění usnesení z minulého jednání a o činnosti OÚ

5.    Rozpočtové změny 

6.    Provedená opatření starosty

7.    Výsledek hospodaření obce za leden až listopad 2020

8.    Mezitimní závěrka

9.    Návrh rozpočtu MŠ Malá Morava na rok 2021

10. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Malá Morava

11. Rozpočtové změny MŠ Malá Morava

12. Rozpočtové provizorium na rok 2021

13. Změna obecně závazné vyhlášky odpady

14. Nová pravidla Motivačního systému třídění

15. Převody pozemků pod komunikacemi I.

16. Převody pozemků pod komunikacemi II

17. Dodatek smlouvy na provoz technologického centra

18. Pracovní činnost zastupitelů

19. Podpora prodejen potravin

20. Žádost o dotaci na opravu komunikací

21. Žádost o dotaci na Malomoravské slavnosti

22. Žádost o dotaci na odstavnou plochu

23. Žádost o pacht Podlesí

24. Žádost o pacht Vysoká

25. Žádost o pacht Vysoká II

26. Žádost o pacht Křivá Voda

27. Rozpočtová opatření na konci roku 2020

28. Souhlas se stavbou v Podlesí

29. Souhlas se stavbou Sklené

30. Souhlas se stavbou Sklené II.

31. Souhlas se stavbou Malá Morava

32. Souhlas se stavbou Vlaské

33. Souhlas se stavbou Vysoký Potok

34. Revitalizace prostranství ve Vysokém Potoku

35. Obnova rybníka v Podlesí

36. Kontrolní činnost u obce

37. Zápisy z kontrol výborů obce

38. Příkaz k inventarizaci majetku

39. Revokace usnesení

40. Věcné břemeno

41. Posouzení výměny oken

42. Příspěvek na obědy

43. Záměr směny ve Vojtíškově

44. Žádost o odkup pozemků ve Vojtíškově

45. Žádost o odkup pozemků ve Zlatém Potoku

46. Diskuse

47. Závěr jednání

 

1. Schválení programu

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu dnešního jednání. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2020/10/01: ZO Malá Morava schvaluje program jednání

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

x

+

+

+

+

+

+

+

+

 

2. Určení zapisovatele z jednání

Starosta určil zapisovatelkou zápisu z jednání paní Mgr. Olgu Temňákovou.

 

3. Určení ověřovatelů zápisu

Starosta obce určil ověřovatelem zápisu z jednání pana Karla Svobodu a pana Petra Pospíchala.

 

4. Zpráva o plnění usnesení z minulého zasedání a zpráva o činnosti obecního úřadu

 

Starosta seznámil přítomné s plněním usnesení z minulého zasedání a se zprávou o činnosti obecního úřadu a starosty. Informoval, že z důvodu nouzového stavu je stále úřad k dispozici veřejnosti v omezených úředních hodinách. Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

ZO Malá Morava bere na vědomí zprávu o plnění usnesení

 

5. Rozpočtové změny 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtového opatření č. 100018/2020 včetně důvodové zprávy. Příjmy byly navýšeny o 38.281,- Kč. Financování bylo sníženo celkem tímto opatřením o 843.258,- Kč a výdaje celkem sníženy tímto opatřením o 804.977,- Kč.

Kompletní znění rozpočtových změn je v příloze č. 1 tohoto zápisu. Do diskuze se nikdo z přítomných nepřihlásil.

 

2020/10/02: ZO Malá Morava schvaluje rozpočtové opatření č. 100018/2020

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

x

+

+

+

+

+

+

+

+

 

6. Provedená opatření starosty

Starosta informoval o provedených opatřeních č. 21, 22, 24, 27, 29/2020, kterým starosta obce schvaluje a provádí rozpočtové opatření č. 100013, 100014, 100015, 100016/2020. Tato opatření jsou přílohou č. 2 tohoto zápisu. Dále informoval o opatřeních č. 23, 25, 26 a 28/2020 provedených v jeho působnosti. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

ZO Malá Morava bere na vědomí opatření starosty

 

7. Výsledek hospodaření obce za leden až listopad 2020

Starosta seznámil přítomné se zprávou o hospodaření obce za uvedené období, kde jsou příjmy i výdaje rozepsány dle jednotlivých položek. Příjmy za toto období jsou ve výši 15.129.885,26 Kč a jsou plněny na 88,41 % upraveného rozpočtu. Výdaje jsou ve výši 12.151.007,03 Kč a jsou plněny na 55,60 % upraveného rozpočtu. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

 

ZO Malá Morava bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření obce za leden až listopad 2020.

8. Mezitimní závěrka

Starosta obce seznámil přítomné s mezitimní účetní závěrkou za období leden–září 2020.

 

ZO Malá Morava bere na vědomí mezitimní účetní závěrku za období leden–září 2020

 

9. Návrh rozpočtu MŠ Malá Morava na rok 2021

Starosta informoval o předloženém rozpočtu MŠ Malá Morava, který je přílohou č. 3 tohoto zápisu. Rozpočet je vyrovnaný ve výši 2.604.220,- Kč. Podíl zřizovatele na rozpočtu je 671.000,- Kč. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2020/10/03: ZO Malá Morava schvaluje rozpočet MŠ na rok 2021 ve výši 2.604.220,- Kč

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

x

+

+

+

+

+

+

+

+

 

10. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Malá Morava

Starosta informoval o předloženém návrhu střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Malá Morava na období 2021 – 2023. Návrh je přílohou č. 4 tohoto zápisu. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2020/10/04: ZO Malá Morava schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Malá Morava na rok 2021 - 2023

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

x

+

+

+

+

+

+

+

+

 

11. Rozpočtové změny MŠ Malá Morava

Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtového opatření č. 2/2020 MŠ Malá Morava včetně důvodové zprávy. Příjmy byly navýšeny o 165.797,- Kč, výdaje byly rovněž navýšeny o 165.797,- Kč. Upravený rozpočet je vyrovnaný ve výši 2.437.091,30 Kč. Kompletní znění rozpočtových změn je v příloze č. 5 tohoto zápisu. Do diskuze se nikdo z přítomných nepřihlásil.

 

2020/10/05: ZO Malá Morava schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2020 MŠ Malá Morava

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

x

+

+

+

+

+

+

+

+

 

12. Rozpočtové provizorium na rok 2021

Jelikož dosud nejsou dostupné veškeré informace potřebné k sestavení rozpočtu obce na rok 2021, byl předložen k projednání návrh rozpočtového provizoria obce na dobu od 1.1.2021 do doby schválení rozpočtu zastupitelstvem obce, včetně pravidel hospodaření v uvedeném období. Kompletní znění provizoria je přílohou č. 6 tohoto zápisu. Do diskuze se nikdo z přítomných nepřihlásil.

 

2020/10/06: ZO Malá Morava vyhlašuje na dobu od 1.1.2021 do schválení rozpočtu obce na rok 2021 rozpočtové provizorium a stanovuje pravidla pro hospodaření v tomto období

Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

x

+

+

+

+

+

+

+

+

 

13. Změna obecně závazné vyhlášky odpady

Zastupitelům byl předložen návrh Obecně závazné vyhlášky obce č. 3/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů z důvodu stanovení nové sazby místního poplatku s ohledem na růst nákladů na odpadové hospodářství. Dále byli zastupitelé seznámeni s náklady za odpadové hospodářství v roce 2019 a výpočtem výše možné maximální výše poplatku pro rok 2021. V diskuzi zastupitelé souhlasili s navrženou výší poplatku 610,- Kč na poplatníka. Cena je zvýšena z důvodu navýšení nákladů na odpadové hospodářství. Stále ovšem platí, že poplatníci si mohou tento poplatek snížit až o 70%  účastí v systému inteligentního systému třídění odpadů. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2020/10/07: ZO Malá Morava schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Hlasování : 8:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

x

+

+

+

+

+

+

+

+

 

14. Nová pravidla Motivačního systému třídění

V 16:20 se dostavil Walter Köhler.

Zastupitelům byla předložena nová pravidla k Motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství („MESOH“) v obci Malá Morava. Tato nová pravidla jsou výrazně jednodušší co do výpočtu i podmínek pro občany a více zvýhodňuje občany, kteří mají malé množství odpadů a obci tak šetří nejvíce nákladů. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

 

2020/10/08: ZO Malá Morava schvaluje nová pravidla k Motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství („MESOH“) v obci Malá Morava.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

15. Převody pozemků pod komunikacemi I.

Starosta informoval, že ve stavu těsně před podepsáním, jsou smlouvy o převodu pozemků pod místními komunikacemi od Státního pozemkového fondu v místních částech Malá Morava, Sklené Vojtíškov a Podlesí. Jedná se o pozemky uvedené níže v usnesení, které vznikly na základě geometrických plánů, oddělením od původních pozemků. Nově vzniklé pozemky jsou zastavěné stavbami místních komunikací o jejichž převod v minulosti obec požádala. Do diskuze se nikdo z přítomných nepřihlásil.

 

2020/10/09: ZO Malá Morava souhlasí s uzavřením smluv a pověřuje starostu podpisem smluv na bezúplatný převod pozemků ostatní plocha, ostatní komunikace p.č.:

 k.ú. Sklené

p.č. 669/2 o výměře 51 m2

p.č. 705/2 o výměře 100 m2

p.č. 742/2 o výměře 67 m2

p.č. 625/6 o výměře 201 m2

p.č. 583/3 o výměře 105 m2

p.č. 739/2 o výměře 52 m2

k.ú. Malá Morava

p.č. 1374/3 o výměře 56 m2

p.č. 1501/4 o výměře 100 m2

p.č. 242/8 o výměře 261 m2

p.č. 1377/2 o výměře 57 m2

p.č. 1911 o výměře 72 m2

p.č. 297/19 o výměře 1159 m2

p.č. 459/3 o výměře 36 m2

p.č. 459/4 o výměře 6 m2

p.č. 464/6 o výměře 121 m2

p.č. 1912 o výměře 58 m2

p.č. 1375/3 o výměře 300 m2

p.č, 1375/4 o výměře 48 m2

k.ú. Vojtíškov

p.č. 127/8 o výměře 203 m2

p.č. 127/10 o výměře 48 m2

p.č. 127/11 o výměře 225 m2

p.č. 1919/8 o výměře 268 m2

p.č. 649/3 o výměře 351 m2

k.ú. Vysoký Potok

p.č. 689/4 o výměře 31 m2

pod místními komunikacemi, které vznikly oddělením od původních pozemků na základě geometrických plánů.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

16. Převody pozemků pod komunikacemi II

Tento bod předložil k jednání zastupitel pan Petr Pospíchal. Pan Pospíchal informoval, že se jedná o pozemky po místními komunikacemi v k.ú. Křivá Voda, kde bylo v minulosti zažádáno o bezúplatný převod od SPÚ na Obec Malá Morava (p. č. 188/1, 194/4, 188/2, 346, 185, 272, 341/3, 341/2, 341/1). SPÚ reagoval, že na části komunikací není adekvátní zpevněný povrch, a tak není možné převod provést. V roce 2019 byla tato pravidla mírně změněna a postačilo by zpevnění pouze asfaltovým recyklátem s hutněním, které by obec mohlo provést na svoje náklady. Je však potřeba si tyto pozemky od SPÚ pronajmout, poté upravit a následně zažádat o bezúplatný převod. Bohužel je část pozemků je pronajata a někteří nájemci se změnou nájmu nesouhlasí.

Pan Pospíchal navrhuje, aby obec zažádala o pronájem a následný bezúplatný převod výše uvedených pozemků na obec i přes nesouhlas některých z nájemců, protože tyto komunikace musejí být ze zákona veřejně přístupné, tudíž dle jeho názoru nemůže být žádná její část zaplocena a užívána jedním vlastníkem. Dalším důležitým důvodem bezúplatného převodu na obec je zajištění bezproblémového užívání těchto komunikací pro všechny občany a tímto se v budoucnu vyvarovat případným konfliktům. V diskuzi zastupitelé jednali o možné výpovědi nájmu ze strany SPÚ a doporučili o pronájem zažádat.

 

2020/10/10: ZO Malá Morava schvaluje podání žádost o pronájem částí parcel pod místní komunikací v k.ú. Křivá Voda p. č. 188/1, 194/4, 188/2, 346, 185, 272, 341/3, 341/2 a 341/1 a pověřuje starostu podáním žádosti na SPÚ.

Hlasování : 8:0:1  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

o

+

+

+

+

+

+

 

17. Dodatek smlouvy na provoz technologického centra

Starosta seznámil přítomné s návrhem dodatku č. 5 Partnerské smlouvy pro projekt „Technologické centrum ORP a elektronická spisová služba“. Platnost smlouvy je do 31.12.2021. Do diskuze se nikdo z přítomných nepřihlásil.

 

2020/10/11: ZO Malá Morava schvaluje uzavření dodatku č. 5 Partnerské smlouvy pro projekt „Technologické centrum ORP a elektronická spisová služba“

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

18. Pracovní činnost zastupitelů

Návrhem bylo vyslovení souhlasu s uzavřením dohody o provedení práce s Mgr. Temňákovou i v roce 2021, kdy bude vykonávat přípravu žádostí o dotace. Do diskuze se nikdo z přítomných nepřihlásil.

 

2020/10/12: ZO Malá Morava souhlasí s uzavřením dohody o provedení práce s Mgr. Olgou Temňákovou – příprava, vyřizování a administrace žádostí o dotace, za stejných podmínek jako v roce 2020

Hlasování : 8:0:1  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

o

 

19. Podpora prodejen potravin

V roce 2020 obec Malá Morava finančně podpořila provozovatele stávajících prodejen potravin v obci částkou 60.000,- Kč. 50% z této částky obci poskytl Olomoucký kraj, zbytek byl z rozpočtu obce.

S podnikateli byla sepsána smlouva a dotace jim byla vyplacena. Stejná podpora je možná i v roce 2021. Navrženo je aby obec opět ze svého rozpočtu poskytla 30.000,- Kč a o dalších 30.000,- Kč by požádala od Olomouckého kraje.  Nově je navržena podmínka, že příjemce dotace by se zavázal provozovat tuto prodejnu po dobu nejméně 2 let. Do diskuze se nikdo z přítomných nepřihlásil.

 

2020/10/13: ZO Malá Morava souhlasí s poskytnutím podpory pro místní prodejny potravin a s podáním žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Dále ZO prohlašuje, že obec poskytne v roce 2021 neinvestiční dotaci podnikatelským subjektům provozující prodejny potravin s podílem obce (z rozpočtu obce) 30.000,- Kč na 1 prodejnu s podmínkou provozování po dobu nejméně 2 let.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

20. Žádost o dotaci na opravu komunikací

Obec Malá Morava má zpracovanou projektovou dokumentaci na opravu některých místních komunikací v Podlesí a Vojtíškově. Na tuto opravu je připravena žádost o dotaci na MMR. Cílem opravy je sjednocení povrchů místní komunikace, sjednocení šířek v ucelených úsecích, ochrana konstrukcí před pronikáním vody (zvětráváním živičného pojiva, tvořením trhlinek až výtluků...) a zvýšení životnosti konstrukcí vozovek. Opraveno by mělo být 1,51 km komunikací za cenu 2.655.918,- Kč. Dotace by mohla dosáhnout až výše 80 % z nákladů, tj. 2.124.734,- Kč. Do diskuze se nikdo z přítomných nepřihlásil.

 

2020/10/14: ZO Malá Morava schvaluje podání žádosti o dotaci „Obnova místních komunikací Malá Morava“ v rámci výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2021 z podprogramu MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul 117d8210A Podpora obnovy místních komunikací.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

21. Žádost o dotaci na Malomoravské slavnosti

Starosta informoval, že by na pořádání Malomoravských slavností v roce 2021 byla předložena žádost o dotaci od Olomouckého kraje, Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2021 v běžné výši jako v minulých letech. I přes současnou situaci by se o podporu pokusil. Do diskuze se nikdo z přítomných nepřihlásil.

 

2020/10/15: ZO Malá Morava souhlasí s podáním žádosti o dotaci na podporu Malomoravských slavností 2021 od Olomouckého kraje

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

22. Žádost o dotaci na odstavnou plochu

Starosta informoval, že byla zpracována projektová dokumentace na vybudování odstavné plochy na Malé Moravě u č. p. 89 a 90. Na tuto akci by byla podána žádost o podporu z dotačního programu Olomouckého kraje POV 2021, Podpora budování a obnovy infrastruktury obce. Do diskuze se nikdo z přítomných nepřihlásil.

 

2020/10/16: ZO Malá Morava souhlasí s výstavbou a podáním žádosti o dotaci na výstavbu odstavné plochy na Malé Morava na Olomoucký kraj z programu obnovy venkova Olomouckého kraje v roce 2021.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

23. Žádost o pacht Podlesí

J.R., xxx, požádal o pacht pozemku p.č. 2152/2 v k.ú. Podlesí, za účelem provozování zemědělské činnosti. Pozemek doposud není propachtován. Obec pozemky propachtovává na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou. Pro podnikatelské subjekty, kteří zemědělsky hospodaří na těchto pozemcích, je nově navrženo změnit výpovědní lhůtu na 1 rok. Zastupitelé návrh v diskuzi podpořili.

 

2020/10/17: ZO Malá Morava schvaluje záměr pachtu pozemku p.č. 2152/2, ostatní plocha v k.ú. Podlesí- město .

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

2020/10/18: ZO Malá Morava schvaluje roční výpovědní lhůtu pro zemědělské podnikatele, kteří budou propachtovaný pozemek obce užívat k zemědělským účelům.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

24. Žádost o pacht Vysoká

Ing. F.W., prokurista společnosti Statek Winter v.o.s., Vysoké Žibřidovice 46, požádal obec o pacht pozemků v k.ú. Vysoká u Malé Morava: p.č. 523/1 o výměře 12441 m2, p.č. 523/9 o výměře 76 m2, p.č. 523/2 o výměře 355 m2. Pozemky dosud nejsou propachtovány. Požadované pozemky je možné propachtovat, ale ovšem jenom jejich část, kterou žadatel, podle Registru uživatelů půdy, ve skutečnosti k dnešnímu dni užívá. Části těchto pozemků totiž slouží chatařům ve Vysoké jako místo k setkávání a jsou užívány jako například místo k umístění vánočního stromu a podobně. Snížení požadované výměry je nepatrné, v celém objemu je to cca 257 m2.

 

2020/10/19: ZO Malá Morava schvaluje záměr pachtu pozemků v k.ú. Vysoká u Malé Moravy

část p.č. 523/1, orná půda  o výměře 12200 m2, p.č. 523/9, orná půda o výměře 76 m2 a část p.č. 523/2, ostatní plocha o výměře 339 m2.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

25. Žádost o pacht Vysoká II

Ing A.B. xxx, požádala obec o pacht pozemků v k.ú. Vysoká u Malé Morava: p.č. 19/3, 558/1, 558/11, 619, 620/1, 620/2, 636/12, 656, 657/2, 663/1, 664, 668/2.

Pozemky požaduje pronajmout k provozování zemědělské výroby s minimálně roční výpovědní lhůtou.

Pozemky dosud nejsou propachtovány. Návrhem je propachtovat ty části pozemků, které žadatelka užívá v LPISu a nejsou užívány veřejností nebo jako komunikace.

 

2020/10/20: ZO Malá Morava schvaluje záměr pachtu pozemků v k.ú. Vysoká u Malé Moravy

19/3, ostatní plocha o výměře 25 m2

část 558/1, trvalý travní porost o výměře 190 m2

část 558/11, ostatní plocha o výměře 55 m2

619, orná půda o výměře 301 m2

část 620/1, ostatní plocha o výměře 2072 m2

část 620/2, ostatní plocha o výměře 30 m2

část 636/12, ostatní plocha o výměře 70 m2

části 656, ostatní plocha o výměře 811 m2

část 657/2, ostatní plocha o výměře 130 m2

663/1, ostatní plocha o výměře 3341 m2

část 664, ostatní plocha o výměře 95 m2

668/2, ostatní plocha o výměře 24 m2.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

26. Žádost o pacht Křivá Voda

J.H., bytem xxx, požádal o pacht části pozemku p.č. 357 o přibližné výměře 245 m2 a o části pozemku p.č. 361/2 o přibližné výměře 322 m2 v k.ú. Křivá Voda za účelem pasení hospodářských zvířat. Pozemky dosud nejsou propachtovány. Starosta navrhl schválit záměr pachtu těchto pozemků. V diskuzi pan Pospíchal navrhl, aby byly pozemky pronajaty až po vyřešení pronájmů pozemků pod MK od SPÚ dle bodu 10 tohoto jednání. Starosta obce nechal nejprve hlasovat o protinávrhu pana Pospíchala

 

2020/10/21: ZO Malá Morava schvaluje záměr pronájmu pachtu pozemků v k.ú. Křivá Voda až po dořešení situace s MK v této oblasti.

Hlasování : 7:0:2  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

o

+

+

+

+

+

+

+

o

 

27. Rozpočtová opatření na konci roku 2020

Starosta seznámil přítomné s návrhem. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2020/10/22: ZO Malá Morava pověřuje starostu obce schvalováním a prováděním všech rozpočtových opatření, která jsou v průběhu roku schvalována zastupitelstvem obce a mění i závazné ukazatele schváleného rozpočtu, a to v období od 17.12.2020 do 31.12.2020. Dále ZO Malá Morava ukládá starostovi obce informovat zastupitelstvo obce o všech rozpočtových opatřeních, která v období od 17.12.2020 do 31.12.2020 provedl na základě pověření.

 

Hlasování : 8:0:1  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

o

+

+

+

+

+

+

 

28. Souhlas se stavbou v Podlesí

Stavebník paní J.Č., požádala obec o vyjádření k projektové dokumentaci na akci „Novostavba objektu pro rodinnou rekreaci“ na p.č. st. 79 v k.ú. Podlesí-město. Zároveň požádala o stanovisko k projektové dokumentaci na stavbu studny na tomtéž pozemku. Žádosti, včetně projektových dokumentací byly předloženy. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2020/10/23: ZO Malá Morava souhlasí se stavbami „Novostavba objektu pro rodinnou rekreaci“ a zdrojem užitkové a pitné vody na p.č. st. 79  v k.ú. Podlesí-město

 

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

29. Souhlas se stavbou Sklené

Investor Ing. J.O., bytem xxx, požádala obec o souhlas se stavbou přípojky nízkého napětí na obecním pozemku p.č. 889/1 v k.ú. Sklené u Malé Moravy. Přípojka se bude budovat její náklady a bude sloužit jako zdroj elektřiny pro plánovanou obnovou rekreačního objektu na pozemku p.č. 57/1. Návrhem je vyslovit souhlas se stavbou, souhlas se smlouvou o provedení prací a v případě potřeby i uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Jelikož Ing. Ondrušková buduje přípojku na své náklady, navrhuji věcné břemeno zřídit bezplatně.

Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2020/10/24: ZO Malá Morava souhlasí se stavbou přípojky nízkého napětí na obecním pozemku p.č. 889/1 v k.ú. Sklené u Malé Moravy a uzavřením smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

30. Souhlas se stavbou Sklené II.

Investoři, manželé V., bytem xxx, požádali obec o souhlas se stavbou objektu rodinné rekreace, stavebními úpravami objektu na pozemku p.č. 210 a st.36 v k.ú. Sklené u Malé Moravy.

Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2020/10/25: ZO Malá Morava souhlasí se stavbou objektu rodinné rekreace, stavebními úpravami objektu na pozemku p.č. 210 a st.36 v k.ú. Sklené u Malé Moravy.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

31. Souhlas se stavbou Malá Morava

Starosta informoval o svém případném střetu zájmů dle ustanovení zákona o obcích v následujícím bodu, kdy požádal společně s P.M., bytem xxx, o vyjádření k dodatečnému povolení stavby zemědělského přístřešku na pozemku p.č. 217/20 v k.ú. Malá Morava. Slovo si převzal místostarosta pan Walter Köhler a vyzval k diskuzi. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2020/10/26: ZO Malá Morava souhlasí se stavbou zemědělského přístřešku na pozemku p.č. 217/20 v k.ú. Malá Morava v rámci dodatečného schválení stavby.

Hlasování : 8:0:1  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

o

+

+

+

+

+

+

 

32. Souhlas se stavbou Vlaské

Projektová společnost Moravia Consult Olomouc, a.s., Legionářská 1085/8, Olomouc, požádala obec o vyjádření k zamýšlené opravě železničního mostu v km 73,743 na trati Hanušovice Lichkov. Jedná se o výměnu stávající ocelové konstrukce a úpravu spodní stavby. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2020/10/27: ZO Malá Morava souhlasí se stavbou „Oprava mostu v km 73,743 na trati Hanušovice Lichkov“.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

33. Souhlas se stavbou Vysoký Potok

Pan S.J., bytem xxx, požádal obec o vyjádření k projektové dokumentaci pro účely vydání dodatečného povolení již zrealizované stavby malé vodní elektrárny. Jedná se o stavbu obslužného objektu včetně jímky. Původní elektrárna byla realizována v 90 letech, stavební povolení bylo vydáno v roce 1992, manipulační řád byl schválen okresním úřadem Šumperk 30.3.1994. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2020/10/28: ZO Malá Morava souhlasí se stavbou obslužného objektu včetně jímky MVE Vysoký Potok v rámci dodatečného schválení stavby.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

34. Revitalizace prostranství ve Vysokém Potoku

Starosta informoval, že záměrem obce je revitalizovat prostranství před obecním úřadem. Jedná se o činnost na pozemcích, či jejich částí p.č. 132/4, 132/1,132/6 a 132/5, které jsou propachtované od Státního pozemkového úřadu a o pozemek p.č. 132/3 ve vlastnictví obce. U pozemků ve vlastnictví státu se bude žádat o jejich převod do vlastnictví. V prostoru by mělo vzniknout centrum pro potkávání obyvatel, hřiště s umělým povrchem, dětské atrakce, parkové úpravy, nový mobiliář, prostor pro občerstvení, včetně zastřešení apod. Záměrem bodu jednání je uzavřít smlouvu s osloveným projektantem. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2020/10/29: ZO Malá Morava souhlasí se zhotovením studie na Revitalizaci prostranství před obecním úřadem.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

35. Obnova rybníka v Podlesí

Záměrem obce je revitalizovat rybník v Podlesí na pozemcích p.č. 2221 a 2222 v k.ú. Podlesí-město. Rybník v Podlesí je patrný už na císařských mapách z roku 1826-1840. Po dlouhém snažení byl nalezen projektant Martin Dobeš, Tachlovice, který by projekt připravil na míru dotačním programům, zajistil potřebná vyjádření a stavební povolení. V případě bezproblémového průběhu stavebního řízení by mohlo být stavební povolení koncem roku 2021. Projekt by byl v červnu 2021. Cena za kompletní plnění je 169.000,- Kč + DPH. V diskuzi zastupitelé záměr podpořili.

 

2020/10/30: ZO Malá Morava souhlasí s obnovou rybníka v Podlesí a schvaluje uzavření smlouvy o dílo na projektové práce s Ing. Martinem Dobešem, IČ: 18920578, dle předložené nabídky.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

36. Kontrolní činnost u obce

Dne 2.12.2020 byla zahájena dílčí kontrola hospodaření obce Malá Morava za rok 2020. Kontrolu provedly pracovnice Krajského úřadu Olomouckého kraje. Kontrola byla prováděna dálkově bez fyzické přítomnosti kontrolorů. Výsledkem přezkoumání je konstatování, že při dílčím přezkoumání hospodaření územního celku nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

 

Dále byla dne 22.10.2020 zahájena daňová kontrola týkající se dotačně podpořené akce „Protipovodňová opatření obce Malá Morava“. Tato kontrola byla ukončena s výsledkem, že daňový subjekt se nedopustil porušení rozpočtové kázně.

Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

ZO Malá Morava bere na vědomí zprávu o kontrolní činnosti u obce.

 

37. Zápisy z kontrol výborů obce

Zastupitelům byly předloženy zápisy z kontrol Kontrolního a Finančního výboru. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

ZO Malá Morava bere na vědomí zprávy výborů obce za rok 2020.

 

38. Příkaz k inventarizaci majetku

Starosta seznámil přítomné s příkazem k provedení inventarizace majetku se stavem k 31.12.2020 a se složením inventarizačních komisí. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

ZO Malá Morava bere na vědomí příkaz k inventarizaci majetku obce za rok 2020.

 

39. Revokace usnesení

V březnu 2020 zastupitelstvo obce Malá Morava schválilo žádost pana P.CH., bytem xxx o poskytnutí půjčky na vybudování ČOV u rodinného domu. Pan Ch. k dnešnímu dni nedoložil žádné podklady nezbytné k uzavření smlouvy a jelikož uplynula i doba k čerpání příspěvku, starosta navrhuje toto usnesení revokovat. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2020/10/31: ZO Malá Morava revokuje usnesení č. 2020/07/06 ze dne 12.3.2020.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

40. Věcné břemeno

Manželé K., xxx, požádali obec o věcné břemeno spočívající ve zřízení služebnosti stezky a cesty na pozemku 705/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Vysoký Potok, obce Malá Morava. Jedná se o přístup k jejich domu. Návrhem je souhlas s uzavřením smlouvy, zřízení služebnosti bude bezúplatně. Žadatelé uhradí pouze náklady spojené s uzavřením smlouvy a zápisem do katastru nemovitostí. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2020/10/32: ZO Malá Morava souhlasí s návrhem uzavřením smlouvy o bezúplatném zřízení služebnosti stezky a cesty na pozemku p. č. 705/1, k.ú. Vysoký Potok, ve prospěch majitelů domu č.p. 1 Vysoký Potok.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

41. Posouzení výměny oken

Na základě žádostí nájemníků v obecních domech Malá Morava č. 92 a Podlesí 135 byl posouzen stav oken ve dvou bytech v těchto domech. S posouzení vyplývá velmi špatný, až havarijní stav stávajících oken s tím, že případná oprava by byla z hlediska nákladů neekonomická. Otázkou je posouzení výměny za EURO okna dřevěná nebo plastová okna.  V diskuzi bylo navrženo udělat nabídku variantní, jak na dřevěná EURO okna, tak i okna plastová, s adekvátním členěním zachovávajícím historický ráz budov. Bohužel nebyly nalezeny vhodné dotační programy pro bytové domy a akce bude muset být hrazena z rozpočtu obce. Realizace se předpokládá v roce 2021, rozhodnutí by mělo být na dalším jednání ZO.

 

2020/10/33: ZO Malá Morava souhlasí se zpracováním cenových rozpočtů na výměnu oken v domech č.p. 92 v Malá Morava a č.p. 135 v Podlesí ve variantě EURO i plast s adekvátním členěním.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

42. Příspěvek na obědy

Obec Malá Morava již od roku 2013 přispívá starobním důchodcům, kteří odebírají stravu ze školní jídelny v Hanušovicích, částkou 5,- Kč na jeden oběd. Příspěvek není poskytován přímo důchodcům, ale je hrazen na základě faktury vystavené ZŠ a MŠ Hanušovice. O poskytnutý příspěvek je seniorům ponížena cena za oběd. Současná cena za oběd je 77,- Kč, doprava je za 8,- Kč. Navrženo je příspěvek aktualizovat na novou výši 20,- Kč/oběd. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

 

2020/10/34: ZO Malá Morava souhlasí se zvýšením příspěvku na obědy pro starobní důchodce na výši 20,- Kč/oběd a pověřuje starostu obce podepsáním dodatku ke smlouvě.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

43. Záměr směny ve Vojtíškově

Obec se dlouhodobě snaží získat vhodné pozemky k rozvíjení činnosti obce, na skladování techniky, případně sběrný dvůr, kompostárnu apod. Měli jsme zájem o pozemky pod bývalou rychtou na Vysokém Potoku, ale i další vhodné v okolí obecního úřadu. Po jednání s Lesy ČR se naskytla možnost získat vhodné pozemky ve Vojtíškově, a to formou směny. Lesy se směně nebrání a obec by tak konečně získala vhodné pozemky pro rozvoj. Zvažovaná směna pozemků za pozemky na Vojtíškově by byly nabídnuty pozemky – bývalé cesty, které obec vlastní uprostřed pozemků státu. Směna by se mohla uskutečnit vzájemným oceněním parcel. Zastupitelé diskutovali o možnosti získání pozemků poblíž OÚ, popřípadě možnost dopravy osob na nové pracoviště na Vojtíškově.

 

2020/10/35: ZO Malá Morava souhlasí s předběžným záměrem směny pozemků p.č. 1813/14, 189/16, 189/13, st. 196, 189/11, 189/12, 189/14 (popřípadě jen jeho části), 189/2, 189/3 (popřípadě jen jeho části), 211/5 (popřípadě jen její část, kde je komunikace) a 211/3 (popřípadě jen její část, kde je komunikace) v k.ú Vojtíškov a pověřuje starostu obce jednáním s LČR a přípravou podkladů k projednání záměru směny na dalším jednání zastupitelstva obce.

Hlasování : 8:1:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

-

+

+

+

+

+

 

44. Žádost o odkup pozemků ve Vojtíškově

Manželé B., bytem xxx, kteří vlastní dům če. 38 ve Vojtíškově požádali obec o odprodej pozemků p.č.:

749/1, ostatní plocha o výměře 3725 m2

6, ostatní plocha o výměře 414 m2

11/1, ostatní plocha o výměře 2299 m2

11/2, ostatní plocha o výměře 230 m2

 

Svoji žádost odůvodnili tím, že chtějí rozšířit své pozemky a uvažují o zástavbě těchto parcel menšími stavbami. V diskuzi nebyl prodej podpořen. Obec pozemky prodává výjimečně, spíše je možná směna.

 

2020/10/36: ZO Malá Morava nesouhlasí se záměrem prodeje pozemků p.č. 749/1, 6, 11/1 a 11/2 v k.ú. Vojtíškov.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

45. Žádost o odkup pozemků ve Zlatém Potoku

Pan M.M., majitel rekreačního objektu ve Zlatém Potoku, požádal obec o odprodej části pozemku p.č. 545/4, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zlatý Potok. V diskuzi bylo opět navrženo pozemky neprodávat.

 

2020/10/37: ZO Malá Morava neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 545/4 v k.ú. Zlatý Potok.

Hlasování : 9:0:0  (schváleno)

Köhler Walter

Kouřil Jan

Marinov

Antonín

Morong Pavel

Morong Štěpán

Pospíchal Petr

Svoboda Karel

Šebek René

Temňáková Olga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

46. Diskuse

Pan starosta vyzval zastupitele obce k diskuzi. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

Pan starosta vyzval přítomné občany k diskuzi.

Pan J.U. se dotazoval na možnost vysokorychlostního internetu v obci a případných dotačních možností jeho výstavby. Starosta reagoval, že je v obci obecně problém se signálem (hodně katastrů a členitý terén). Byla snaha a dokonce i možnost dotačních prostředků na vybudování hotspot bodů, ale bohužel není možné garantovat minimální počet odběratelů a rychlost.

Pan J.S. poděkoval za spolupráci s obcí na zvelebování místní části Vysoká, kde byla z důvodu situace a omezení cestování do zahraničí letos velmi vysoká návštěvnost. Na příští rok by požádal o možnost úpravy prostranství před kaplí, které by potřebovalo být více bezbariérové. Starosta doplnil, že by chtěl do jara také připravit projekt na přístřešek před vstupem, který, ale s ohledem na kulturní památku, musí být povolen památkáři. S tím by se pak upravilo i celkové prostranství před kaplí.

 

47. Závěr jednání

Žádné další dotazy či připomínky nebyly, a proto starosta obce Antonín Marinov poděkoval všem přítomným zastupitelům, občanům a hostům za účast na dnešním zasedání. Popřál pěkné vánoční svátky a mnoho zdraví do nového roku. V 17:30 hodin jednání ukončil.

 

Přílohy:

1.    Znění rozpočtového opatření č 100018/2020

2.    Provedená rozpočtová opatření starosty

3.    Rozpočet MŠ Malá Morava na rok 2021

4.    Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Malá Morava

5.    Rozpočtové změny č. 2/2020 MŠ Malá Morava

6.    Rozpočtové provizorium na rok 2021

 

Zápis byl vyhotoven dne 18. 12. 2020

 

Ověřovatelé zápisu                                            

Karel Svoboda                         ………………………………

 

                                                                                               

Petr Pospíchal                        ………………………………

                                                                                                               

Zapsala                                                                

Mgr. Olga Temňáková            ………………………………

 

 

Starosta obce                                                     

Antonín Marinov                   ………………………………

Jste zde: Úvod > Dokumenty > Zápis z 10. jednání zastupitelstva 17.12.2020