Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


1. Oficiální název Obecní úřad Malá Morava

2. Důvod a způsob založení

Obec vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích. Je územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

Obec Malá Morava je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a příjmy, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených platnými právními předpisy. V právních vztazích vystupuje vlastním jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Obec Malá Morava vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále návrhy opatření popřípadě rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

3. Organizační struktura

organizacni-slozky

4. Kontaktní spojení 4.1 Kontaktní poštovní adresa Obecní úřad Malá Morava
Vysoký Potok 2
788 33 Hanušovice
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Vysoký Potok 2
Hanušovice 788 33

4.3 Úřední hodiny

Po: 7:00 - 17:00 (Úřední den)
Út: 7:00 - 14:30
St: 7:00 - 17:00 (Úřední den)
Čt: 7:00 - 14:30
Pá: 7:00 - 14:30

4.4 Telefonní čísla +420 583 240 161 4.5 Čísla faxu +420 583 240 104 4.6 Adresa internetové stránky http://www.obecmalamorava.cz/ 4.7 Adresa e-podatelny obec@obecmalamorava.cz 4.8 Další elektronické adresy obec@obecmalamorava.cz 4.9 ID datové schránky obec bwjbn3n

5. Případné platby lze poukázat 6727841 / 0100

6. IČ 00302970

7. DIČ CZ00302970

8. Rozpočet

9. Žádosti o informace

Obec Malá Morava a obecní úřad ve smyslu zák.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění poskytuje informace:

1) ústním sdělením (není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně),
2) písemně,
3) zveřejněním.
 
Informace poskytují:
a) pracovníci obecního úřadu,
b) starosta obce, místostarosta obce.
 
Žádosti o informace žadatelé podávají na obecním úřadě v Malé Moravě , Malá Morava, místní část Vysoký Potok 2, 788 33 Hanušovice, na podatelně, tel. číslo: 583 240 161 nebo prostřednictvím elektronické podatelny   epodatelna@obecmalamorava.cz  Obecního úřadu Malá Morava.
O odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu ve smyslu ustanovení § 16 zák.č. 106/1999 Sb. v platném znění rozhoduje odvolací orgán.
 
Odvolacím orgánem ve věcech:
a) přenesené působnosti je Krajský úřad Olomouckého kraje,
b) samostatné působnosti obce je rada (starosta) obce.

10. Příjem stížností a dalších podání

Obec zveřejňuje informace na úřední desce.

Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizuje starosta obce i ostatní zaměstnanci v rámci své působnosti.

Písemně podané žádosti, stejně tak i prostřednictvím faxu 583 240 161 a e-mailovou adresou obec@obecmalamorava.cz v souladu s § 14 zákona jsou evidovány dle svého charakteru.

Podatelna přijímá také dokumenty v digitální podobě na přenosných technických nosičích dat - USB flash 

Elektronická podatelna Obce Malá Morava

Elektronická adresa podatelny: epodatelna@obecmalamorava.cz

Pravidla pro doručování datových zpráv 

Obec Malá Morava má kromě běžné korespondence vytvořeny i podmínky pro příjem dokumentů v elektronické formě prostřednictvím podatelny pro elektronickou datovou komunikaci. 

V souladu s vyhláškou č. 496/2004 Sb. může být elektronické podání uskutečněno prostřednictvím elektronické pošty na adrese epodatelna@obecmalamorava.cz

Takové podání musí být elektronicky podepsané kvalifikovaným elektronickým podpisem spolu s veřejnou částí certifikátu dané certifikační autority. Za kvalifikovaný elektronický podpis je považován ten, který je vydán certifikační autoritou akreditovanou Ministerstvem vnitra. Datová zpráva, která není podepsána kvalifikovaným elektronickým podpisem, je považována za běžnou e-mailovou komunikaci. 

 

Podání v elektronické podobě je možno zasílat jako přílohu e-mailu ve formátech: 

• Prostý text (CP 852, 1250) s příponou .TXT 

• HTML dokument s příponou .HTM nebo .HTML 

• Adobe Acrobat dokument s příponou .PDF 

• Dokument Rich Text Format s příponou .RTF 

• Microsoft Word s příponou .DOC 

• Microsoft Excel s příponou .XLS 

• Rastrový obrázek PNG, JPG, GIF, BMP s odpovídající příponou 

 

Přílohy datové zprávy mohou být komprimovány kompresí ZIP bez zaheslování. Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přečíst. Spustitelné soubory (např. .EXE, .COM apod.), nebo zaheslované ZIP soubory nebudou přijaty. Dále nebudou přijaty datové zprávy, u nichž byl zjištěn škodlivý kód (viry apod.). 

 

Maximální přípustná velikost přijímané datové zprávy včetně přílohy je 5 MB. 

 

Datová schránka – Identifikátor datové schránky: bwjbn3n

 

Dokumenty doručované prostřednictvím datové schránky mají formu datové zprávy, která se skládá z obálky a obsahu zprávy. Obsahem této zprávy může být jedna či více příloh v následujících formátech: pdf, PDF/A, xml, fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc/docx, xls/xlsx, ppt/pptx, jpg/jpeg/jfif, png, tif/tiff, gif, mpegl/mpeg2, wav, mp2/mp3, isdoc/isdocx verze 5.2 a vyšší, edi, dwg verze 2007 a vyšší, shp/dbf/shx/prj/gix/sbn/sbx, dgn verze V7 a V8, gml/gfs/xsd. Maximální přípustná velikost datové zprávy je 20 MB. 

Manipulace s poškozenými a neúplnými zprávami 

Elektronická podatelna vždy všechna podání v digitální podobě zkontroluje, zda jsou čitelná, v přípustném datovém formátu a neobsahují chybný formát nebo počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na programovém vybavení nebo na informacích zpracovávaných úřadem (dále jen „škodlivý kód“). 

Pokud je podatelně dodán dokument v digitální podobě, který není dostupný podatelně, nebo který obsahuje škodlivý kód, a lze-li určit odesílatele, pracovnice podatelny o tomto neprodleně vyrozumí odesílatele a vyzve ho k doručení dokumentu bez zjištěných vad v přiměřené lhůtě. V případě zjištění škodlivého kódu, dokument v digitální podobě, který obsahuje chybný datový formát nebo který obsahuje věcnou informaci, již lze bezpečně využít ve vztahu k dalšímu zpracování dokumentu, se uloží mimo elektronickou podatelnu do zvláštního úložiště. Ostatní dokumenty, u kterých byl zjištěn škodlivý kód, se neukládají, ale zničí a dokument se považuje za nedoručený. 

Dokument v digitální podobě, který obsahuje chybný formát nebo počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na programovém vybavení nebo na informacích zpracovávaných úřadem a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal, úřad nezpracovává.

Seznam základních právních předpisů, podle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití uznávaného elektronického podpisu:

 

1. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem.

Podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. musí být z podání zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.

Pro úkony v odvolacím řízení a v řízení o stížnosti pro počítání lhůt, doručování a náklady řízení musí být uznávaný elektronický podpis, vč. certifikátu nebo uvedení certifikační autority, k dokumentu připojen.

2. Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

- musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem a uveden současně poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát musí být připojen k podání nebo

- nemusí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; takové podání je třeba doplnit písemně nebo ústně do protokolu, nebo potvrdit uznávaným elektronickým podpisem nejpozději do pěti dnů.

- stížnost podle § 175 správního řádu nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem, ale stížnost podaná bez uznávaného elektronického podpisu se považuje za anonymní.

3. Podání je úkonem osoby zúčastněné na správě daní směřující vůči správci daně podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a může být učiněno elektronicky prostřednictvím datové zprávy podepsané způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu. Pro zachování účinku podání učiněného za použití jiné datové zprávy, musí být do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno dle věty první nebo písemně v listinné podobě nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo je činí, čeho se týká a co se navrhuje.

4. Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány uznávaným elektronickým podpisem.

Žádost je podána dnem, kdy ji obecní úřad obdržel. Z podání musí být zřejmý předmět žádosti a kdo ji činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (např. elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a žádost se odloží.

11. Opravné prostředky

 

1. Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu ve správním řízení podle zákona č. 500/2004 Sb. v platném zněníOdvolání se podávají prostřednictvím toho pracovníka, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě 15 dnů za podmínek stanovených ve správním řádu.

Proti opatření, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná obecní rada nebo starosta.
 
 
2. Přezkum obecně závazné vyhlášky obce
Odporuje-li obecně závazná vyhláška obce zákonu, vyzve Ministerstvo vnitra obec ke zjednání nápravy. Nezjedná-li obec nápravu do 30 dnů od doručení výzvy, Ministerstvo vnitra pozastavení účinnosti této obecně závazné vyhlášky. O tomto návrhu vyrozumí starostu obce.
Ministerstvo vnitra přezkoumá návrh krajského úřadu, a shledá-li, že obecně závazná vyhláška obce je v rozporu se zákonem, rozhodne o pozastavení její účinnosti. Rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky nabývá právní moci dnem doručení jeho písemného vyhotovení obecnímu úřadu.
Ministr vnitra podá nejpozději do 15 dnů od pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky obce návrh na její zrušení Ústavnímu soudu. Jestliže Ústavní soud tento návrh odmítne, zamítne nebo řízení zastaví, rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky obce pozbývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí Ústavního soudu nabude právní moci.
Zjedná-li příslušný orgán obce nápravu před rozhodnutím Ústavního soudu o návrhu podle předchozího odstavce, Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky obce zruší do 15 dnů od doručení usnesení příslušného orgánu obce o zjednání nápravy Ministerstvu vnitra.
 
3. Přezkum usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce
Je-li usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce v samostatné působnosti v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem a nejde-li o obecně závaznou vyhlášku obce, vyzve Ministerstvo vnitra obec ke zjednání nápravy. Nezjedná-li obec nápravu do 30 dnů od doručení výzvy, Ministerstvo vnitra pozastavení účinnosti takového usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce v samostatné působnosti. O tomto návrhu starostu obce.
Shledá-li ministerstvo, že usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce v samostatné působnosti je v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem, rozhodne o pozastavení jeho výkonu.
Není-li proti rozhodnutí Ministerstva vnitra podle předchozího odstavce podán rozklad, podá ministr vnitra do 15 dnů od uplynutí lhůty pro podání rozkladu příslušnému soudu návrh na zrušení usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce. Je-li proti rozhodnutí Ministerstva vnitra podle předchozího odstavce podán rozklad, podá ministr vnitra takový návrh soudu do 15 dnů ode dne rozhodnutí o rozkladu. Zamítne-li soud tento návrh, rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení výkonu usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření pozbývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí soudu nabude právní moci.
Zjedná-li příslušný orgán obce nápravu před rozhodnutím soudu o návrhu podle předchozího odstavce, Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení účinnosti usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce zruší do 15 dnů od doručení usnesení příslušného orgánu obce o zjednání nápravy Ministerstvu vnitra.
Ustanovení prvních tří odstavců se nepoužijí v případech porušení právních předpisů občanského, obchodního a pracovního práva.
 
4. Informace veřejnosti o opravných opatřeních dle bodů 2 a 3
Pozastaví-li Ministerstvo vnitra účinnost obecně závazné vyhlášky obce nebo výkon usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření města v samostatné působnosti, vyvěsí obec toto rozhodnutí Ministerstva vnitra neprodleně na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů. Totéž platí o nálezu Ústavního soudu.
 
5. Přezkum nařízení obce
Při výkonu přenesené působnosti vydává obec „nařízení obce“. Odporuje-li nařízení obce zákonu, je postup při opravném prostředku obdobný jako v bodě 2 výše.
 
6. Opravné prostředky proti rozhodnutí dle zákona č. 106/1999 Sb.
Proti rozhodnutí obecního úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4 (jestliže obecní úřad ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl informace či nevydal rozhodnutí). Odvolání se podává u obecního úřadu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
O odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání rada obce, ve věcech přenesené působnosti rozhoduje o odvolání krajský úřad.
Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil; za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.
Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona (zákon č. 150/2002 Sb. soudní řád správní).

12. Formuláře

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Portal.gov.cz

14. Nejdůležitější předpisy

 

 • č. 1/1993 Sb.
  Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
 • č. 2/1993 Sb.
  Usnesení předsednictva ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • č. 309/1999 Sb.
  Zákon o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů
 • č. 2/1969 Sb.
  Zákon ČNR, o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • č. 85/1990 Sb.
  Zákon o právu petičním
 • č. 101/2000 Sb.
  Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • č. 412/2005 Sb.
  Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
 • č. 128/2000 Sb.
  Zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • č. 172/1991 Sb.
  Zákon ČNR, o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů
 • č. 129/2000 Sb.
  Zákon o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • č. 131/2000 Sb.
  Zákon o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 • č. 312/2002 Sb.
  Zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 46/2004 Sb.
 • č. 314/2002 Sb.
  Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění zákona č. 387/2004 Sb.
 • č. 387/2004 Sb.
  Zákon o změnách hranic krajů a o změně zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 • č. 132/2000 Sb.
  Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 • č. 320/2002 Sb.
  Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů
 • č. 50/1976 Sb.
  Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • č. 513/1991 Sb.
  Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • č. 40/1964 Sb.
  Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • č. 127/2005 Sb.
  Zákon o elektronických komunikacích a o změně souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
 • č. 20/1966 Sb.
  Zákon o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
 • č. 500/2004 Sb.
  Správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.
 • č. 451/1991 Sb.
  Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • č. 218/2000 Sb.
  Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
 • č. 388/2002 Sb.
  Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění vyhlášky č. 388/2004 Sb.
 • č. 326/2000 Sb.
  Vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění vyhlášky č. 193/2001 Sb.
 • č. 37/2003 Sb.
  Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
 • č. 511/2002 Sb.
  Vyhláška Ministerstva vnitra o uznávání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků
 • č. 512/2002 Sb.
  Vyhláška Ministerstva vnitra o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 41/2006 Sb.

 

 1. Ochrana veřejného pořádku
  • č. 200/1990 Sb.
   Zákon o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
  • č. 283/1991 Sb.
   Zákon o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  • č. 186/1992 Sb.
   Zákon o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  • č. 553/1991 Sb.
   Zákon o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
  • č. 397/1992 Sb.
   Nařízení vlády ČR, kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
  • č. 88/1996 Sb.
   Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon o obecní policii
  • č. 231/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
 2. Shromažďování a veřejné sbírky
  • č. 84/1990 Sb.
   Zákon o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
  • č. 117/2001 Sb.
   Zákon o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších předpisů
 3. Státní občanství a matriky
  • č. 40/1993 Sb.
   Zákon o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  • č. 337/1993 Sb.
   Nařízení vlády České republiky, kterým se prodlužují lhůty stanovené pro volbu a udělení státního občanství České republiky státním občanům Slovenské republiky
  • č. 193/1999 Sb.
   Zákon o státním občanství některých bývalých československých státních občanů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
  • č. 301/2000 Sb.
   Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • č. 207/2001 Sb.
   Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • č. 115/2006 Sb.
   Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů
  • č. 21/2006 Sb.
   Zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
  • č. 36/2006 Sb.
   Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
 4. Volby a referendum
  • č. 515/2002 Sb.
   Ústavní zákon o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
  • č. 247/1995 Sb.
   Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb.
  • č. 233/2000 Sb.
   Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • č. 118/2006 Sb.
   Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí, kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou
  • č. 396/2003 Sb.
   Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky
  • č. 491/2001 Sb.
   Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • č. 59/2002 Sb.
   Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • č. 130/2000 Sb.
   Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • č. 152/2000 Sb.
   Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • č. 62/2003 Sb.
   Zákon o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
  • č. 409/2006 Sb.
   Vyhláška Ministerstva vnitra k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
  • č. 22/2004 Sb.
   Zákon o místním referendu a o změně některých zákonů
 5. Územní členění státu, sčítání lidu
  • č. 36/1960 Sb.
   Zákon o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů
  • č. 347/1997 Sb.
   Ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb.
  • č. 326/2000 Sb.
   Vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění vyhlášky č. 193/2001 Sb.
 6. Sdružování
  • č. 83/1990 Sb.
   Zákon o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů
  • č. 116/1985 Sb.
   Zákon o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice, ve znění pozdějších předpisů
  • č. 424/1991 Sb.
   Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů a nálezů Ústavního soudu uveřejněných pod č. 296/2005 Sb. a pod č. 98/2001 Sb.
 7. Státní symboly
  • č. 3/1993 Sb.
   Zákon o státních symbolech České republiky, ve znění zákona č. 154/1998 Sb.
  • č. 352/2001 Sb.
   Zákon o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů

 

Archivnictví
 • č. 499/2004 Sb.
  Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • č. 645/2004 Sb.
  Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
 • č. 646/2004 Sb.
  Vyhláška Ministerstva vnitra o podrobnostech výkonu spisové služby
Požární ochrana
 • č. 133/1985 Sb.
  Zákon o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 • č. 238/2000 Sb.
  Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • č. 239/2000 Sb.
  Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • č. 240/2000 Sb.
  Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (krizový zákon)
 • č. 241/2000 Sb. Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • č. 34/1986 Sb.
  Nařízení vlády o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů
 • č. 323/2001 Sb.
  Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů
 • č. 164/2004 Sb.
  Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví základní metody pro zkoušení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických přípravků z hlediska hořlavosti a oxidační schopnosti
 • č. 247/2001 Sb.
  Vyhláška Ministerstva vnitra o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
 • č. 202/1999 Sb.
  Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří
 • č. 49/2003 Sb.
  Vyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách požární techniky
 • č. 255/1999 Sb.
  Vyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany
 
 1. Ochrana veřejného pořádku
 2. Evidence a jiné správní věci
  • č. 328/1999 Sb.
   zákon o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
  • č. 642/2004 Sb.
   Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech
  • č. 329/1999 Sb.
   Zákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech)
  • č. 133/2000 Sb.
   Zákon o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
  • č. 119/2002 Sb.
   Zákon o střelných zbraních a střelivu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • č. 325/1999 Sb.
   Zákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu)
  • č. 326/1999 Sb.
   Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • č. 12/1997 Sb.
   Zákon o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů
  • č. 247/2000 Sb.
   Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • č. 30/2001 Sb.
   Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • č. 243/2001 Sb.
   Vyhláška Ministerstva dopravy spojů, o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
  • č. 167/2002 Sb.
   Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • č. 13/1997 Sb.
   Zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • č. 104/1997 Sb.
   Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • č. 31/2001 Sb.
   Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o řidičských průkazech a registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
Ekonomika
 • č. 40/2004 Sb.
  Zákon o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších přepisů
 • č. 143/1992 Sb.
  Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
 • č. 119/1992 Sb.
  Zákon o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů
 • č. 563/1991 Sb.
  Zákon o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • č. 89/1995 Sb.
  Zákon o státní statistické službě, ve znění pozdějších přepisů
 • č. 586/1992 Sb.
  Zákon o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • č. 116/1990 Sb.
  Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů
 • č. 155/1995 Sb.
  Zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • č. 582/1991 Sb.
  Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 • č. 32/1957 Sb.
  Zákon o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů
 • č. 100/1988 Sb.
  Zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 • č. 219/2000 Sb.
  Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
 • č. 114/2002 Sb.
  Vyhláška Ministerstva financí o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

 

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

 

I. Sazebník úhrad za informace poskytované dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Materiálové náklady :

Pořizování černobílých kopií na kopírovacím stroji :

A 4 A 3

Jednostranné kopie 2,50 Kč 4,00 Kč

Oboustranné kopie 3,50 Kč 6,00 Kč

Výtisk z tiskárny počítače :

Jedna stránka 2,50 Kč

Technický nosič

( disketa ) 24,00 Kč

2. Náklady za vyhledávání a zpracování informací :

za každých i započatých 15 minut 50,00 Kč

3. Poštovné :

Výše poštovného odpovídá tarifům České pošty, a.s.

URČUJÍCÍ PODMÍNKY:

1) Všechny druhy písemností a úkonů jsou pořizovány za ceny uvedené v sazebníku. Úhradu

lze provést složenkou, bezhotovostním převodem na účet č. 6727-841/0100 vedený u

Komerční banky v Králikách, nebo osobně v hotovosti na Obecním úřadě v Malé Moravě.

2) Ceny uvedené v sazebníku se nevztahují na vydávání kopií z úředních spisů účastníkům

řízení.

3) Vydání informace je podmíněno zaplacením úhrady v plné výši.

4) Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen uvedených v sazebníku.

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

2012

Jste zde: Úvod > Povinně zveřejňované informace